ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 13:28 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 138 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
50010550926
โฉมชฎา เหล่าอรรคะ
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการและการประเมินโครงการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2
50010550503
คำดี สารจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3
50010550507
พรทิพย์ โฮเมืองนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4
50010550508
ภานุมาศ วรสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5
50010550509
มนัส บุญลือชา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6
50010550512
ศรีสุฎา ชาสงวน
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
7
50010550516
สุรชัย สุชาดา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8
50010550401
จารุวรรณ หลงกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9
50010550403
น้องนาง ปรืองาม
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10
50010550406
ประหยัด คำน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
11
50010550407
พรนภา สวัสดิ์วงศ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12
50010550410
วิภาวรรณ วรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
13
50010550601
กัลยารัตน์ สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
14
50010550603
จิราภรณ์ โคตรปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
15
50010550607
ไพจิตรา แสงบุญมี
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
16
50010550609
ศิริพร ภิญโย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
17
50010550610
ศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
18
50010550611
กัญญา แมดเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
19
50010550613
อังสนา สุพร
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
20
50010550804
ชัยศิริ เล็กอุทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
21
50010550806
เบญจพล ยศราสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
22
50010550807
ปัญญา วิฉันเภท
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
23
50010550808
อภิชัย แก้วกาวี
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
24
50010550812
ปฐากรณ์ มิรัตนไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
25
48070584026
ปรีชา ดาวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
26
48070584039
วัชรินทร์ แผลงกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
27
48070584045
ศิริวรรณ ภูขมร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
28
48070584048
สมเกียรติ ชินโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
29
48070584059
โสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
30
48070584060
อนุรุทธิ์ ผัดกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
31
48070584062
อุดม สกิจขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
32
48070584206
สิริวัลย์ ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
33
49010580032
สนอง นครเรียบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
34
49010580036
สุธิดา จำปาเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
35
49030580016
ดำริ ธรรมรงค์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
36
49030580018
ทองม้วน ศรีแขไตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
37
49030580066
แสงจันทร์ ไชโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
38
49040580001
กนกกาญจณ์ ข่าขันมะลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
39
49040580006
จิรพรรณ คำแพง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
40
49040580007
ฉัตร์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
41
49040580017
ธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
42
49040580020
บงการ กุสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
43
49040580026
พนิดา หารสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
44
49040580032
ฤาชัย พิมพ์วิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
45
49040580040
สัมฤทธิ์ บุญพาทำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
46
49040580053
เฉลิม บุญลาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
47
49040580059
บุญเลิศ เปรมปราโมทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
48
49050580020
มนัส โฉมฉลวย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
49
49050580021
อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
50
49050580024
วิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
51
49050580036
ชนิดา จินดาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
52
49060580006
นฤมล ขลิบบุรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
53
49060580008
พรชัย ทวีโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
54
49060580012
เพียงใจ ราชกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
55
49060580016
รื่นฤดี สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
56
49060580018
ศิริพร เมืองโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
57
49060580024
อรุณี สายคง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
58
49060580029
ฤทธิ์กล้า ขุนทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
59
49060582003
สุวินัย กล้านา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
60
49060582006
เทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
61
49060582008
รพีพรรณ สิริจันทพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
62
49070580004
คธาเดช หรั่งเล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
63
49070580031
วัลวิภา เขตกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
64
49070581057
พรหมโชติธรรม สังเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
65
49070581061
สมหมาย ผาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
66
49080581012
ผุสดี ยืนชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
67
49080581024
สมหมาย ภิญโญดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
68
49080581040
ประภาส อาจเวทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
69
49080581046
ศิริพงศ์ วงศ์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
70
49080581053
ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
71
49080581065
สมชัย วาจาน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
72
49080581068
ปริญญา ประจง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
73
49080581071
สัญญา เพียพิมเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
74
49100580007
บุญตา ยมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
75
49100580025
ธนุตม์ บุปผาสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
76
49100580026
ไมตรี บุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
77
49100580027
วัฒนา บุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
78
49100580028
รัชดา สมหนองบัว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
79
49100580030
สาคร กล้าหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
80
49110580005
ดำรง คำพิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
81
49110580007
ทิฐิกร นรภาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
82
49120580005
ชุตินันท์ ขุมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
83
49120580011
ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
84
49120580017
วราภรณ์  สมัครพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
85
49120580020
สมชาย เล้าวาลิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
86
49120580027
สุวัลยา  โสพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
87
49130580022
พรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
88
49130580025
กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
89
49130580026
ลือชัย สำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
90
49130580031
สุธารักษ์ สีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
91
49130580036
วิทย์ กองมณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
92
49140580001
จักรพันธ์ พิรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
93
49140580002
จันทนา จันทร์อาภาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
94
49140580005
เดชา ศิลาจรูญลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
95
49140580007
เทวัช พิมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
96
49140580010
บุญจันทร์ จันทร์พวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
97
49140580014
ปิยะมาศ รักษ์สัจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
98
49140580015
พรชัย จันทร์อาภาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
99
49140580026
สุพัฒน์ เที่ยงนิล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
100
49140580028
ฐิติยาพร ยอดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
101
49140580029
เพ็ญศรี ยาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
102
49150580005
จิรดาวัณย์ จเรรัชต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
103
49150580011
อรุณี ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
104
49150580017
ประวิน แก้วดวงแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
105
49150580036
ไสว จันทร์อ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
106
49190580015
เด่น ประคองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
107
49190580019
นเรศ อยู่ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
108
49190580020
นันทโชค กาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
109
49190580036
มะลิวัลย์ ลือโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
110
49190580062
อุดมกิตติ์ ศิริสุวรรณพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
111
49190580075
ธานินทร์ สุขมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
112
49190580079
วัฒนา ขันแข็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
113
49190580106
คมเนตร ปนสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
114
49190580301
กัลยนุช คูณนาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
115
47010580164
สมจิตร์ ประทานัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
116
49010581204
เด็ดดวง ด่านวันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
117
47010580053
เจริญ แสงห้าว
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
118
49010582802
ณัฐชัย ผาตากแดด
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
119
49010582814
พิสมัย ยกน้อยวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
120
47120580133
มหาสิทธานต์ จันทร์ดวง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
121
48040580601
จักรพันธ์ ไวสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
122
48130581002
กฤษดา อันฤดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
123
49010580841
สุมาลี สมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
124
49120580301
กิตติพงษ์ พันคง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
125
49200580523
วิไลวรรณ สาระขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
126
4610550007
รพีพรรณ ศรีไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
127
4650580116
ธนพนธ์ โพธิ์อ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
128
4670580162
สุชานนท์ ใจธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
129
48010581604
ทรงภพ เตชะตานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
130
48040580301
กรรณิการ์ จันทอุตสาห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
131
48040580313
วิโรจน์ จันทอุตสาห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
132
48120580207
ธิดารัตน์ เจตินัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
133
48140580333
สุกรี รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
134
49030580430
สลักจิต สุขช่วย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
135
49110580421
สมปอง อ่อนพรรณา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
136
49140580308
นวพร ชาติศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
137
49140580330
ศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
138
49140580601
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1