ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 04:16 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 138 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
50010550926
นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะ
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการและการประเมินโครงการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2
50010550503
นายคำดี สารจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3
50010550507
นางสาวพรทิพย์ โฮเมืองนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4
50010550508
นายภานุมาศ วรสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5
50010550509
นางสาวมนัส บุญลือชา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6
50010550512
นางสาวศรีสุฎา ชาสงวน
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
7
50010550516
นายสุรชัย สุชาดา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8
50010550401
นางสาวจารุวรรณ หลงกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9
50010550403
นางสาวน้องนาง ปรืองาม
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10
50010550406
นายประหยัด คำน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
11
50010550407
นางสาวพรนภา สวัสดิ์วงศ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12
50010550410
นางสาววิภาวรรณ วรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนเคมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
13
50010550601
นางสาวกัลยารัตน์ สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
14
50010550603
นางสาวจิราภรณ์ โคตรปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
15
50010550607
นางสาวไพจิตรา แสงบุญมี
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
16
50010550609
นางสาวศิริพร ภิญโย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
17
50010550610
นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
18
50010550611
นางสาวกัญญา แมดเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
19
50010550613
นางสาวอังสนา สุพร
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนชีววิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
20
50010550804
นายชัยศิริ เล็กอุทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
21
50010550806
นายเบญจพล ยศราสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
22
50010550807
นายปัญญา วิฉันเภท
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
23
50010550808
นายอภิชัย แก้วกาวี
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
24
50010550812
นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
25
48070584026
นายปรีชา ดาวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
26
48070584039
นางวัชรินทร์ แผลงกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
27
48070584045
นางสาวศิริวรรณ ภูขมร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
28
48070584048
นายสมเกียรติ ชินโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
29
48070584059
นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
30
48070584060
นายอนุรุทธิ์ ผัดกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
31
48070584062
ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
32
48070584206
นางสาวสิริวัลย์ ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
33
49010580032
นายสนอง นครเรียบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
34
49010580036
นางสุธิดา จำปาเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
35
49030580016
นายดำริ ธรรมรงค์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
36
49030580018
นายทองม้วน ศรีแขไตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
37
49030580066
นางสาวแสงจันทร์ ไชโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
38
49040580001
นางกนกกาญจณ์ ข่าขันมะลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
39
49040580006
นางสาวจิรพรรณ คำแพง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
40
49040580007
นายฉัตร์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
41
49040580017
นายธงชัย สิทธิปัญญาพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
42
49040580020
นายบงการ กุสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
43
49040580026
นางพนิดา หารสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
44
49040580032
นายฤาชัย พิมพ์วิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
45
49040580040
นายสัมฤทธิ์ บุญพาทำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
46
49040580053
นายเฉลิม บุญลาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
47
49040580059
นายบุญเลิศ เปรมปราโมทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
48
49050580020
นายมนัส โฉมฉลวย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
49
49050580021
นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
50
49050580024
นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
51
49050580036
นางชนิดา จินดาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
52
49060580006
นางนฤมล ขลิบบุรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
53
49060580008
นายพรชัย ทวีโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
54
49060580012
นางสาวเพียงใจ ราชกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
55
49060580016
นางสาวรื่นฤดี สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
56
49060580018
นางศิริพร เมืองโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
57
49060580024
นางอรุณี สายคง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
58
49060580029
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
59
49060582003
นายสุวินัย กล้านา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
60
49060582006
นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
61
49060582008
นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
62
49070580004
นายคธาเดช หรั่งเล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
63
49070580031
นางสาววัลวิภา เขตกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
64
49070581057
นายพรหมโชติธรรม สังเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
65
49070581061
นายสมหมาย ผาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
66
49080581012
นางสาวผุสดี ยืนชีวิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
67
49080581024
นางสมหมาย ภิญโญดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
68
49080581040
นายประภาส อาจเวทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
69
49080581046
นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
70
49080581053
นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
71
49080581065
นายสมชัย วาจาน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
72
49080581068
นายปริญญา ประจง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
73
49080581071
นายสัญญา เพียพิมเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
74
49100580007
นายบุญตา ยมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
75
49100580025
นายธนุตม์ บุปผาสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
76
49100580026
นายไมตรี บุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
77
49100580027
นางวัฒนา บุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
78
49100580028
นางสาวรัชดา สมหนองบัว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
79
49100580030
นายสาคร กล้าหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
80
49110580005
นายดำรง คำพิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
81
49110580007
นางสาวทิฐิกร นรภาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
82
49120580005
นางชุตินันท์ ขุมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
83
49120580011
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
84
49120580017
นางวราภรณ์  สมัครพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
85
49120580020
นายสมชาย เล้าวาลิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
86
49120580027
นางสุวัลยา  โสพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
87
49130580022
นางพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
88
49130580025
นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
89
49130580026
นายลือชัย สำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
90
49130580031
นางสุธารักษ์ สีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
91
49130580036
นายวิทย์ กองมณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
92
49140580001
นายจักรพันธ์ พิรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
93
49140580002
นางจันทนา จันทร์อาภาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
94
49140580005
นายเดชา ศิลาจรูญลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
95
49140580007
นายเทวัช พิมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
96
49140580010
นายบุญจันทร์ จันทร์พวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
97
49140580014
นางสาวปิยะมาศ รักษ์สัจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
98
49140580015
นายพรชัย จันทร์อาภาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
99
49140580026
นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
100
49140580028
นางฐิติยาพร ยอดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
101
49140580029
นางสาวเพ็ญศรี ยาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
102
49150580005
นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
103
49150580011
นางอรุณี ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
104
49150580017
นายประวิน แก้วดวงแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
105
49150580036
นายไสว จันทร์อ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
106
49190580015
นายเด่น ประคองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
107
49190580019
นายนเรศ อยู่ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
108
49190580020
นายนันทโชค กาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
109
49190580036
นางมะลิวัลย์ ลือโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
110
49190580062
นายอุดมกิตติ์ ศิริสุวรรณพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
111
49190580075
นายธานินทร์ สุขมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
112
49190580079
นายวัฒนา ขันแข็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
113
49190580106
นางคมเนตร ปนสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
114
49190580301
นางกัลยนุช คูณนาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
115
47010580164
นายสมจิตร์ ประทานัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
116
49010581204
นางเด็ดดวง ด่านวันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
117
47010580053
นายเจริญ แสงห้าว
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
118
49010582802
ร.ต.ท.ณัฐชัย ผาตากแดด
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
119
49010582814
นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
120
47120580133
นายมหาสิทธานต์ จันทร์ดวง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
121
48040580601
นายจักรพันธ์ ไวสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
122
48130581002
นายกฤษดา อันฤดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
123
49010580841
นางสาวสุมาลี สมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
124
49120580301
นายกิตติพงษ์ พันคง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
125
49200580523
นางวิไลวรรณ สาระขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
126
4610550007
นางสาวรพีพรรณ ศรีไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
127
4650580116
นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
128
4670580162
นายสุชานนท์ ใจธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
129
48010581604
นายทรงภพ เตชะตานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
130
48040580301
นางกรรณิการ์ จันทอุตสาห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
131
48040580313
นายวิโรจน์ จันทอุตสาห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
132
48120580207
นางสาวธิดารัตน์ เจตินัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
133
48140580333
นายสุกรี รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
134
49030580430
นางสลักจิต สุขช่วย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
135
49110580421
นางสมปอง อ่อนพรรณา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
136
49140580308
นางนวพร ชาติศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
137
49140580330
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
138
49140580601
นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1