ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 23:43 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 777 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
49011322001
กอบชัย  พลชุมแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
2
49011322002
กิตติชัย  พิมพ์จ่อง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
3
49011322003
เกยูร  พานคง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
4
49011322004
เกษสุฏาภรณ์  อโนราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
5
49011322006
คนองศิลป์  ศรีสุพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
6
49011322007
คม  นาถมทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
7
49011322009
คำพอง  ธรรมกาโร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
8
49011322011
คำรณ  ประมาคะเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
9
49011322013
งามตา  จุลพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
10
49011322014
จรูญ  มะลิปิไข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
11
49011322015
จักรวาล  ภูมิพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
12
49011322016
จันทร์ศรี  โคจร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
13
49011322017
จารุวัลย์  มูลม่อม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
14
49011322018
จำรัส  เดชบุรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
15
49011322021
เฉลิม  วาดสีดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
16
49011322022
เฉลิมชัย  เชียงพฤก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
17
49011322023
ชลลดา  อัปมะระกัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
18
49011322025
ชัยมงคล  ชนะสงคราม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
19
49011322027
ชาญชัย ดอนภิรมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
20
49011322028
ชินวัตร  ชาวพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
21
49011322029
ชุมนุมพร  หนองทองทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
22
49011322031
ชุมพล  จันโด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
23
49011322032
ชูศิลป์  พุดแต้แต้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
24
49011322034
ไชยา  โนนโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
25
49011322035
ตัญติกร  ดีถ้วน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
26
49011322036
เตียง  หมกเมืองแล้ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
27
49011322037
ทนุพงษ์  ทาสิงห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
28
49011322039
ทรรศิกา เหมกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
29
49011322040
ทองนาค  ขานจ่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
30
49011322041
ทองนาค  เหล่าทองสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
31
49011322042
ทองพล  ผือโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
32
49011322043
ธวัชชัย  คำอาจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
33
49011322044
ธวัชชัย  ไชยโสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
34
49011322045
นคร  เดชบุรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
35
49011322046
นพดล  ปะริเตสัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
36
49011322047
นมัสวรรณ  มาปะเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
37
49011322048
นเรศ  อินทร์แป้น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
38
49011322049
น้อย  โกสีย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
39
49011322054
บพิตร  ยิ่งกำแหง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
40
49011322057
เสรี แสนวันแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
41
49011322058
บุญจันทร์  บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
42
49011322059
บุญช่วย  ขรรค์แก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
43
49011322060
บุญตา  สาริโก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
44
49011322061
บุญทัน  สินธุเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
45
49011322063
บุญมา  พลภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
46
49011322064
บุญมี  ปาสานะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
47
49011322065
บุญมี  เพชรกอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
48
49011322066
บุญเล่ง  ทบศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
49
49011322067
บุญเลิศ  สีหาอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
50
49011322068
บุญส่ง  สุจจะชารี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
51
49011322069
บุบผา สีอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
52
49011322070
บุษยา  ทิพพิชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
53
49011322071
ปฏิวัติ  ศรีจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
54
49011322072
ประคอง  แสนยะมูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
55
49011322073
ประณต  สุทธิเจริญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
56
49011322074
ประดิษฐ นนทะศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
57
49011322075
ประเดิม  บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
58
49011322076
ประทวน  อุทัยดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
59
49011322077
ประพัฒน์  ผลวาวแวว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
60
49011322078
ประพันธ์  ศิริแวว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
61
49011322079
ประวัติ  พุฒหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
62
49011322080
ประวิทย์  สาพิมาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
63
49011322081
ประสิทธิ  ปาปะเถ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
64
49011322083
ปริญญา  ชมภูพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
65
49011322084
ปรีชา  ปักกัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
66
49011322085
ปรีชา  ปัดทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
67
49011322086
ปรีชา  ภูศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
68
49011322087
ปีดี  พรจันเท้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
69
49011322088
เผด็จ  เจนการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
70
49011322089
พงษ์ศักดิ์ แสนแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
71
49011322091
พงษ์สวัสดิ์ ทองคำห่อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
72
49011322093
พิกุลทอง  จันทวัติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
73
49011322094
พิชิต  มะธิมาปะเข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
74
49011322095
พิสมัย  คำรัศมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
75
49011322098
เพ็ชร์นิน  แสงทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
76
49011322099
แพร  นาคแย้ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
77
49011322100
ไพทูลย์  โพธิ์ปัดชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
78
49011322101
ภาคิน  ศรีโพธิ์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
79
49011322102
มณี  ดงเกิด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
80
49011322103
มยุรี  ลุนทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
81
49011322104
มะลิวัลย์  เกษมศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
82
49011322105
ยุภาพร  แสงตันชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
83
49011322107
รัชดาวรรณ  ภิเศก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
84
49011322108
รัตนชัย  งามดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
85
49011322109
ราชันย์  กระทู้นันท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
86
49011322110
ฤทัย  อุทัยแสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
87
49011322111
ลักษณา เจริญพีระเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
88
49011322112
ลำใย  ปะสาวะเท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
89
49011322113
วัชรินทร์  แสงอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
90
49011322114
วัฒนา  ภูเกิดพิมพ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
91
49011322115
วานิช  จันทรง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
92
49011322116
วิชชากร  ประมูลจักโก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
93
49011322117
วิชัย  ไมตรีแพน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
94
49011322118
วิชาญ  โยธาภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
95
49011322119
วิทยา  วังหนองเสียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
96
49011322120
วิทยา  งามสีทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
97
49011322121
วิบูลย์  ดรอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
98
49011322122
วิภารัตน์  อนันศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
99
49011322123
วิมล  ลี้ชัยกิจเจริญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
100
49011322124
วิโรจน์  แถนสีแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
101
49011322125
วีระชาติ  จีระออน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
102
49011322126
วุฒิพงษ์  ภวภูตานนท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
103
49011322127
วุฒิพงษ์  ทองภูวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
104
49011322128
ศศิมา  สิทธิดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
105
49011322130
ศิริ  มะลิลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
106
49011322131
ศิริชัย  ปองดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
107
49011322132
ศิลา สีคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
108
49011322133
ศุภกิจ  สิงหาราโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
109
49011322134
ศุภชัย  ไชยราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
110
49011322135
สงกราณต์  จันทร์พล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
111
49011322136
สงวน  แสนคำภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
112
49011322137
สง่า  ทองปาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
113
49011322138
สถาพร  หงโสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
114
49011322139
สถิตย์ สายหยุด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
115
49011322140
สถิตย์  ไร่บูลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
116
49011322142
สนิท  ไชยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
117
49011322144
สมคิด  ทับชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
118
49011322146
สมเดช  ประทุมไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
119
49011322147
สมทรง  โยวะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
120
49011322148
สมนึก  ไชยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
121
49011322149
สมบัติ  ประพันธมิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
122
49011322150
สมหมาย  มณีจันทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
123
49011322151
สวง นันทะริด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
124
49011322152
สวัสดิ์  สินธุเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
125
49011322153
สังคม  ปะวันตัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
126
49011322154
สัญญา  ทบทวนน้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
127
49011322155
สารินทร์  บุญใบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
128
49011322156
ดวงดาว บุญพิทักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
129
49011322158
นงลักษณ์ แก้วจุมพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
130
49011322162
วิไลวรรณ ชิดทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
131
49011322163
สุกัญญา คำสิงห์นอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
132
49011322166
สิงห์  พลคำมาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
133
49011322167
สิทธิชัย  โยปัดทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
134
49011322168
สิทธิพร  คัดทะจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
135
49011322169
สียา  พรมเรศสุนทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
136
49011322170
สุกิจ  บุบผามะตะนัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
137
49011322171
สุข  ทองมีค่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
138
49011322172
สุชาติ  สันหะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
139
49011322173
สุรพงษ์ บุตรพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
140
49011322174
สุเทพ  ประวาระณะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
141
49011322175
สุนทร  โอปาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
142
49011322176
สุนทร  ภักดียา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
143
49011322178
สุปัน  บุญมาพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
144
49011322179
สุพจน์  หลามเทียม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
145
49011322181
สพินยู ภูมิสายคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
146
49011322182
สุภา  ธีระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
147
49011322183
สุรพล  ศรีสุภักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
148
49011322184
สุริยา  นามโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
149
49011322185
สุวัฒน์  พานพิมพ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
150
49011322186
เสฐียรพงษ์  มหาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
151
49011322187
เสมียน  สืบแวง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
152
49011322188
โสพันธุ์  สิงห์ค้อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
153
49011322189
หนูกร  ขานชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
154
49011322190
หนูเกตุ  ศรีหารัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
155
49011322191
หนูค่าย  ชมภูหลง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
156
49011322192
หนูพูล  เสนาเสถียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
157
49011322193
อนงค์  โสระวิสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
158
49011322194
อนงค์  สีสุวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
159
49011322195
อนันต์  แซ่ตัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
160
49011322196
อนันต์  คงดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
161
49011322197
อนุชิต  กฤติยาวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
162
49011322198
อภัย  แคนสุนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
163
49011322199
อภิวัฒน์  วรรณรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
164
49011322200
อภิวัฒน์  แก้วบุตรสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
165
49011322201
อภิศักดิ์  ไชยสันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
166
49011322202
อมรา  ปะวะถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
167
49011322203
อรุณี  ผิวอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
168
49011322204
อัญชลี ภูครองจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
169
49011322205
อาคม  จันคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
170
49011322208
อุฤทธิ์  เทียงบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
171
4511310001
สิริวรรณ พูนชู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
172
4511320001
จักรพงษ์ โพธิ์ขี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
173
47011310141
จารุวัฒน์ กองแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
174
47011310144
ณัฐพงษ์ กิติราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
175
47011310173
ศรัทธาพร ศรสำโรง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
176
47011320043
พิทักษ์พงษ์ พรมรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
177
48010914111
เฉลิมวุฒิ ขจรโมทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
178
48011310008
กฤษฎา สนิท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
179
48011310020
กิตติพงษ์ ทัดเทียม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
180
48011310035
จักรา กุลอัก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
181
48011310036
จักราวุฒิ ขันเงิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
182
48011310047
จุฑามาศ มละครบุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
183
48011310056
ชนิดา โชคสวัสดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
184
48011310085
อธิปไตย กรวัฒน์ศิริกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
185
48011310087
นทิตา จุลพัฒน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
186
48011310100
เทิดพันธุ์ พวงเพ็ชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
187
48011310122
นันท์สุนทร สาลัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
188
48011310138
ปภาวดี ไชยจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
189
48011310183
ไพรัช พยุงกลาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
190
48011310190
ภาษิต สองสนิท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
191
48011310218
วรรณิภา นามมูลสิม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
192
48011310239
วีระวุฒิ ไชยอุป
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
193
48011310255
ศุภชัย คำกุณา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
194
48011310276
สาวิตรี หารัญดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
195
48011310283
สุทัศน์ ปาโสลักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
196
48011310287
สุนทรี รสหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
197
48011310321
อานนท์ มาลัยติด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
198
48011310324
ธีทัต โพธิ์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
199
48011310327
อิสรนันท์ จันทรักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
200
48011310337
กิติพงษ์  ปลูกชาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
201
48011310360
ชลนภา นิ่มจิตรเกษม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
202
48011310391
วิรัตน์ ทาเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
203
48011310398
สิทธิพงษ์ ไชยมาตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
204
48011310400
สุพัชรา หล้าวิลัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
205
48011310410
อิศราภรณ์ ปัจจัยโคถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
206
48011310411
อลงกรณ์ ศรีนวลใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
207
48011310412
ตระกูล โพธิ์กิ่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
208
48011311119
ชยุตม์ สิทธิไกรพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
209
48011320004
กริช กีฬา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
210
48011320007
กำธร มาโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
211
48011320098
สกล ภูชัยแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
212
48011320115
อัญชลี บุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
213
48011320166
เพ็ญพักตร์ ปาระคะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
214
48011320194
วรานนท์ แสนบุญรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
215
48011320207
สุจิรา กวดขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
216
48011320228
อนุชิต สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
217
48011320236
ฐิติพร ตั้งรัตนผล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
218
48011320253
ศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
219
48011320259
หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
220
48011320261
ศักดิ์ดา เวียงวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
221
49011310001
ปิยพงษ์ ช่างเหลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
222
49011310004
กนกพร แพงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
223
49011310005
กมล ต้นภูเขียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
224
49011310006
กรรณิกา วงสีสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
225
49011310009
กัลยาณี ศรีวงษ์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
226
49011310010
กาญจนา พาลมาศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
227
49011310011
กิ่งเพชร สิงห์มาตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
228
49011310014
เกรียงไกร พรมมาสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
229
49011310020
คชาภรณ์ เภสัชชะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
230
49011310022
คำแพง เพชรสังหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
231
49011310024
จริยา ศรีอัญเกณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
232
49011310025
จารุวรรณ จ่าชัยภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
233
49011310030
จินตนา พลเยี่ยม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
234
49011310031
จินตหรา ภูโคตรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
235
49011310033
จีระศักดิ์ นามวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
236
49011310034
จิราพร ป้องสีดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
237
49011310036
จุฑาทิพย์ กุมผัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
238
49011310038
จุฬาวิณี รัสประสาท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
239
49011310042
ฉัตรชัย ปลัดกอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
240
49011310050
ฐิติมา คงประเสริฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
241
49011310053
ณัตยา วานสิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
242
49011310056
ดาวเรือง ศรีวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
243
49011310063
ธนวัฒน์ ภูหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
244
49011310065
นพพงษ์ ชนะบัว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
245
49011310066
ณัฐสุรีย์ สิงห์สาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
246
49011310070
นฤมล จุลาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
247
49011310073
นาถติยา ปะติเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
248
49011310074
นำโชค รุ่งวิสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
249
49011310076
นิรัญชัย บวรโมทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
250
49011310083
ปนัดดา กระแจทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
251
49011310090
พงษ์พัฒน์ ศรีพาบุญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
252
49011310091
พรทิวา เรืองแสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
253
49011310092
พรนภา หน่อแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
254
49011310094
พรสวรรค์ พุฒศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
255
49011310096
พัชรีพร ทองมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
256
49011310097
พัฒนพงษ์ บัวสิม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
257
49011310108
ภูวนาท คันธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
258
49011310110
มัณทนา ภูพันนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
259
49011310111
มัลลิกา รัตนบุตรา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
260
49011310113
มุกดาวรรณ ไชโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
261
49011310120
รัชนี ภูเลียงเนาะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
262
49011310121
รัตนา บุญรักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
263
49011310122
รัตนากร บัวลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
264
49011310126
ฤทัย พลลาชม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
265
49011310128
ลลิตา สารฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
266
49011310135
วรรณิศา นิลทะราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
267
49011310137
วรรลภา พูลแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
268
49011310141
วัจนาพร สอนไสย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
269
49011310142
วัชระ งอยแพง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
270
49011310145
วาสนา กรวจนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
271
49011310146
วิจิตรา สุแดงน้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
272
49011310147
วิทยา สุริยงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
273
49011310150
วิภาภรณ์ ชูกลิ่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
274
49011310151
วิภารัตน์ กองพิลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
275
49011310152
วิไลวรรณ ใยทอน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
276
49011310153
วีระศักดิ์ กัณหาโยธิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
277
49011310159
ศิวาพร โคตรวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
278
49011310163
สันติวุฒิ สิงหาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
279
49011310173
สุพรรณี พิศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
280
49011310182
สุรีรัตน์ ทองออน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
281
49011310186
หนูเพียร สนับหนุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
282
49011310188
อนันตชัย แก้วสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
283
49011310191
อนุวัฒน์ พรหมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
284
49011310192
อภิสิทธิ์ บรมวิทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
285
49011310194
อรยา ทองดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
286
49011310196
อรุณวรรณ ศาสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
287
49011310199
อัศวนนท์ เรืองวรวิทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
288
49011310201
อานนท์ พันธะไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
289
49011310202
อารีย์รัตน์ ศรีปัดถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
290
49011310204
อุดม แหลมฉลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
291
49011310206
อุทัย ภูกองไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
292
49011310207
กวีญาดา มุลตรีบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
293
49011310209
วารุณีย์ ไชยศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
294
49011310210
สุวัฒนา ยืนยั่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
295
49011310215
ชนุกร สุภาพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
296
49011310216
ณัฐพล บุญสด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
297
49011310222
นกน้อย อินทร์ทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
298
49011310223
นพเก้า มณีเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
299
49011310225
นฤพล นรภาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
300
49011310230
บุษกร พาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
301
49011310232
ปรางทิพย์ สุคำภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
302
49011310233
ปวีณา ธรรมพิบาล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
303
49011310234
พงศ์ธร สีทาดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
304
49011310236
พรทิพย์ เครือบุญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
305
49011310239
มงคล มีชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
306
49011310249
วุฒิชัย ตาลเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
307
49011310252
ศิริพร มุมอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
308
49011310253
สุจิตรา พลลาภ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
309
49011310254
สุจิตรา ภูวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
310
49011310260
อาทร แก่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
311
49011310261
กรุงแก้ว วงศ์เกลี้ยง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
312
49011310262
กฤตดนัย คามวัลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
313
49011310265
จิรประภา อัครประชะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
314
49011310266
เจษฎากรณ์ รันศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
315
49011310267
เฉลิมพล แก้วเหล่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
316
49011310273
ณัฐพล อู่ตะเภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
317
49011310275
ทิฆัมพร อินทรวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
318
49011310276
ธนวุฒิ บำรุง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
319
49011310277
ธนัญศิญา จำวงศ์ลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
320
49011310279
นฤชา ผ่องใส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
321
49011310280
นิตยา ทองแถว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
322
49011310282
ปวีณา บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
323
49011310285
ผุสดี โสพุดอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
324
49011310286
พจนีย์ ผลไทยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
325
49011310287
พจมาลย์ ไทยอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
326
49011310288
พรรณา น้อยหลุบเลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
327
49011310289
พัชรีพร สิงกาโม้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
328
49011310294
มณีวรรณ วงศ์ใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
329
49011310299
วราลักษณ์ ศรีสะถาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
330
49011310301
วัชระ คำภาพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
331
49011310302
วันชนะ เวฬุวณารักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
332
49011310303
วิโรจน์ สมภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
333
49011310304
วิลาสินี ไทยคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
334
49011310305
วีรวัลย์ เคยทำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
335
49011310306
วุฒิชัย แสนอุบล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
336
49011310307
วุฒิพงษ์ งาเฉลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
337
49011310308
ศราวุฒิ ไชยพันโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
338
49011310309
ศุภโชค จันทร์พันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
339
49011310311
สายสวลี รมย์ราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
340
49011310312
สุดารัตน์ บุญธรรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
341
49011310315
สุแนน อันมาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
342
49011310316
สุพัตรา หารัญดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
343
49011310318
สุภาภรณ์ ถาวรเรืองฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
344
49011310322
อภิชาติ โลตุลิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
345
49011310323
อริสรา สิงห์สูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
346
49011310326
อำภาพร นาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
347
49011310327
อิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
348
49011310329
เอกพล คนฉลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
349
49011310333
พงษ์สุธรรม เพชรโชติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
350
49011310850
อ้อมใจ วงศ์วังจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
351
49011311774
ชลธิชา วิชาระโภชน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
352
49011320016
ดาริกา เพ็ชรนาวาส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
353
49011320022
ธุมากร กางมัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
354
49011320031
ประภัสชัย กองศักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
355
49011320032
ประมวล ดวงนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
356
49011320038
พัชรี ชาจันดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
357
49011320041
ภาณุวัฒน์ จำปานิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
358
49011320045
รชานนท์ เจริญพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
359
49011320046
รังสรรค์ สันประภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
360
49011320050
วรุตม์ โคตรคำหาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
361
49011320059
ศรัญญา จอมทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
362
49011320064
สุรัตนา เพชรโพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
363
49011320069
กนกกาญจน์ สุขะวัฒนกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
364
49011320072
คมกริช กำเนิดพรหม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
365
49011320085
ทรงศักดิ์ แก้ววิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
366
49011320088
ธนนันท์ ภิรมย์จิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
367
49011320095
เนตรทราย จันฤาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
368
49011320108
ภัทราวดี ดวงประทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
369
49011320116
วิมลลักษณ์ คำใบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
370
49011320126
สุรสีห์ วรโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
371
49011320129
กฤษณ์ อึ่งบำเหน็จ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
372
49011320135
แคทริยา  ศรีเมือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
373
49011320137
ชาตรี  จันทบุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
374
49011320138
ณัฐชัย  เลิศเจตนารมณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
375
49011320142
ธนวัช  อินทร์เแขน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
376
49011320143
ธานินทร์  จันทร์หาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
377
49011320144
ธีรยุทธ  ละลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
378
49011320146
ภูวนัย  มหาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
379
49011320154
สุริโย  ยั่งยืน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
380
49011320155
ณัฐนิช นิติวัฒนรัชกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
381
49011320157
อดิศักดิ์ สุดาผล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
382
50011320006
ฐาปกรณ์ สิทธิพูนอนุภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
383
50011320065
กมล คิดถูก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
384
50011320140
ณัฐวุฒิ โพธิรุกข์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
385
48010111112
อรรถภูมิพันธ์ บึงจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
386
48011310805
กาญจนา ชุ่มเย็น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
387
48011310806
กิติศักดิ์ ใจจุลละ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
388
48011310837
พัชรารัตน์ ใจอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
389
48011310841
พิชัย แก่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
390
48011310870
สุบินทร์ ดวนใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
391
48011310884
อัครชา พากุดเลาะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
392
48011310901
ณภัทร บุญญานุสนธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
393
48011310909
นพพล แก้วชิณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
394
48011310919
ไพลิน ศิริมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
395
48011310935
สุพิชา นิกรเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
396
48011310937
สุริยา มาตรสุด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
397
48011310938
สุวพิชญ์ ตั้งวงค์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
398
48011310941
อดิศักดิ์ แก้วกันยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
399
48011310942
อานนท์ นันต๊ะแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
400
49011310012
กิตติศักดิ์ ชิณแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
401
49011311006
กาญจนา เรียงจาบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
402
49011311009
กิตติธนากร สมอ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
403
49011311027
นัยน์ชนก สันตยานันท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
404
49011311031
นิภาดา นาชัยฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
405
49011311048
พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
406
49011311053
มุกมณี ผ่องสีงาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
407
49011311061
ลักขนา จิตจักร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
408
49011311064
ปพิชญา เย็นเสมอ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
409
49011311118
พรวิภา เพรียวสามพราน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
410
49011311126
รัชฎาภรณ์ มานะดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
411
49011320809
ชลินทรา วงษ์ชาญศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
412
48011310222
วโรดม บุญมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
413
48011310347
สุทธิพงษ์  จันทพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
414
48011310920
มาตุภูมิ วงศ์ศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
415
48011311005
กฤษวรรณ โคตรชมภู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
416
48011311007
กาญจน์สุดา ศรีไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
417
48011311017
ไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
418
48011311019
ภัทราพร สุระการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
419
48011311026
จอมภพ ศานติบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
420
48011311028
จักรพงษ์ โพธิ์ทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
421
48011311036
จิรนันท์ ฤทธิโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
422
48011311047
ชวลิต แสงงาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
423
48011311050
ชาติชาย ปุราชะโต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
424
48011311055
ฐิติพร วงศ์สมัคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
425
48011311059
ณัฐกร ใหญ่พงศกร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
426
48011311063
ดวงกมล ซาสุดสี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
427
48011311064
ดวงใจ โถชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
428
48011311072
ทวีชัย พรมลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
429
48011311073
ทัศนียา เพียงแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
430
48011311078
ธณัฎฐา ทิ้งเทพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
431
48011311079
ธนัดกิจ พิณรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
432
48011311087
ธีรนันท์ ไชยสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
433
48011311090
ธีระพงษ์ แก้วลุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
434
48011311093
นงลักษณ์ ประเสริฐศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
435
48011311100
นันทวุฒิ เวียงสมุทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
436
48011311101
นันทวุธ สรวงศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
437
48011311109
บุษบา คำดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
438
48011311113
ปณิธาน ปรัสพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
439
48011311114
ประจักรชัย คำนนท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
440
48011311123
ปวีณา ปืนสูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
441
48011311124
ปองฤทัย เกษมสานต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
442
48011311136
พจมาลย์ ไชยสัตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
443
48011311150
เพ็ญประภา เลไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
444
48011311151
เพียงนาง สุวรรณัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
445
48011311157
มณีวรรณ ดุมแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
446
48011311166
ราชศักดิ์ คิดทำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
447
48011311169
วรวิทย์ ลันไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
448
48011311170
วรวิทย์ มีสัมพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
449
48011311181
วิเชียร กระทุ่มขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
450
48011311184
วิวรรธน์ รติยานุกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
451
48011311187
วิษณุ จันทะคัต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
452
48011311209
สมลักษณ์ ยนตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
453
48011311210
สมหมาย คำมุงคุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
454
48011311212
สังคม โสภากาลณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
455
48011311213
สัญญา บุตรชน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
456
48011311217
สุกาญจน์ดา คำผาลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
457
48011311221
สุนทรี จุงเลียก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
458
48011311225
สุรชาติ ไชยทองรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
459
48011311226
สุรเชษฐ์ ศรีอรุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
460
48011311232
เสาวคนธ์ ศรีโยธี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
461
48011311233
เสาวณีย์ ปีระเก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
462
48011311237
อนุชิต เดชกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
463
48011311240
อรณิช วงษ์รัตนานุกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
464
48011311241
อรนงค์ มาจ่าย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
465
48011311242
อลงกรณ์ ชัยจำรัส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
466
48011311245
อัครพล เพียวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
467
48011311257
เอกราช คำสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
468
48011311262
ณัฐบดี วันโนนาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
469
48011311268
นาตยา พรายระหาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
470
48011311270
บุญทอม มานพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
471
48011311281
มารุต โมรา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
472
48011311282
รัชฎาภรณ์ สุวรรณรังษี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
473
48011311285
ลีลาวดี แท่นดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
474
48011311290
วิษณุ บุรินรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
475
48011311291
ศราวดี สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
476
48011311294
สมใจ พงซื่อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
477
48011311296
สิริเกตุ ทองรอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
478
48011311297
สุดารัตน์ จันคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
479
48011311298
สุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
480
48011311300
อภิญญา มงคลพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
481
48011311301
อมรรัตน์ โคตรชมภู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
482
48011311302
อรทัย ศรีเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
483
48011311304
เอกชัย สุขมะโน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
484
48011311305
เอกพงษ์ แหมไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
485
48011311509
ขวัญตา สายเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
486
48011311512
จันจิรา คำมุงคุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
487
48011311513
ฐานิกร ใจสว่าง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
488
48011311514
จันทิมา ตรีเลิศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
489
48011311519
ชลิตา ชาวนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
490
48011311532
บุหลัน อันทฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
491
48011311537
พัชรา จำปาแดง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
492
48011311538
พัชราภา ผิวผ่อง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
493
48011311539
พิพัฒน์วงศ์ มหาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
494
48011311546
วรวุธ ไตยศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
495
48011311549
วารุจ คูณนาเมือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
496
48011311556
เศรษฐา อรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
497
48011311560
สาวิตรี ดวงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
498
48011311564
สุภาวดี ภูแซมศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
499
48011311567
อนุพงศ์ บุญนาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
500
48011311568
อโนทัย โสภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
501
48011311571
อรวรรณ อสิกัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
502
48011311572
อัมรินทร์ สุทธะมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
503
48011311576
อุดมรักษ์ ดอนเตาเหล็ก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
504
48011311578
ไกรฤทธิ์ ศรีสุวรรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
505
48011311583
เทพรัตน์ พันธุแพทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
506
48011311585
ธีรวัฒน์ วิทยรติโชติตระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
507
48011311586
นติยา มะระโชติสกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
508
48011311588
นิษฐ์ บุญปลื้ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
509
48011311589
นุชสรา ป้อมแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
510
48011311590
ปวีณา คำนวนดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
511
48011311591
ร้อยรัตน์ ศรีโพธิ์วัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
512
48011311605
อิลฮัม อาแว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
513
48011320128
ณัฐธิดา ชัยลิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
514
48011320601
กรรณิการ์ อินทร์งาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
515
48011320650
วันวิสา แสงพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
516
48011320663
กรรณิกา สว่างพฤกษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
517
48011320668
คุณภัท เจริญดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
518
48011320672
จีรวัฒน์ มณีพรรัตนชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
519
48011320678
ธนิส ปุลันรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
520
48011320688
วารุณี สมบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
521
48011320690
วิระศักดิ์ เวกสูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
522
48011320806
ชัชชาย พาอ้อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
523
48011320818
ประมวล สีหานาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
524
48011320833
วิลาสินี สุรเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
525
49011321316
สุภัทรพงษ์ สนอุทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
526
4610110275
สุวิชา จำพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
527
48010110724
จิตติมา อ้วนกันยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
528
48010610008
คุณากร จิระวัชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
529
48011310507
กิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
530
48011310511
เกษรินทร์ บุญภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
531
48011310526
ณีรมล ดมหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
532
48011310546
เนียนละออ ภาคูกา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
533
48011310570
ภัทรพล แสงโสภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
534
48011310595
ศรธนู คุดนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
535
48011310599
ศิวดล ประสงค์สุขสันติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
536
48011310605
สุทธิรัตน์ โพนพุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
537
48011310610
สุภาดา ใจวัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
538
48011310626
ธีระพงษ์ จำนงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
539
48011310629
วราพรรณ ติระ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
540
48011310631
สุนันธิณี คะริบรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
541
48011310636
จักรพงษ์ สายเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
542
48011310667
วิมพ์วิภา คุณสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
543
48011310678
สุภาพร จรบุรมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
544
48011310689
เอกราช ช่วยวงศ์ญาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
545
48011310696
จริยา ศิลาขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
546
48011310698
ธีระวัฒน์ คำชาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
547
48011310699
รัฐสิทธิ์ ศักดิ์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
548
48011310701
สุบรรเจิด รัตนศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
549
48011310707
กิตติยากร ผางทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
550
48011310708
มุจรินทร์ มะเสนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
551
48011311111
พัชรินทร์  เมืองไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
552
48011311176
วัฒนา งอกโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
553
48011311208
สกาวเดือน วิแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
554
48011311258
วรารัตน์ เถื่อนลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
555
48011311259
ธงชัย กัลยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
556
48011311271
ดอกเบี้ย บุตรโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
557
48011320519
ณฎาประไพ ศิริจันโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
558
48011320521
ณัฐพงษ์ ทานะแจ่ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
559
48011320524
ดวงฤดี ภูอินนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
560
48011320553
วิลาวัลย์ พลยาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
561
48011320571
อรรถพล พวงไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
562
48011320580
ปณิชดา บุญศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
563
48011320581
ศิราวิตรี คงเดช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
564
49010120860
เพียงใจ  ต้นจาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
565
49011310068
นภาพร ภูดอนนาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
566
49011310269
ชนัญชิดา พร้อมจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
567
49011310291
ไพรัตน์ สีมารักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
568
49011310295
ลิขิต ศรีสุพรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
569
49011310325
อำนาจ วันสาสืบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
570
49011310330
นราวุธ ผึ่งบรรหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
571
49011310332
ศุภชัย สมภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
572
49011310501
ชัยยัญ สาระถี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
573
49011310503
วิศิษฏ์ จันทร์ลุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
574
49011310509
ก้องเทพ ตุ้มทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
575
49011310511
กานดา ทับอาษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
576
49011310512
กิตติพล จริงสันเทียะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
577
49011310514
เกรียงไกร แก้วพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
578
49011310515
เกรียงไกร ใจชื่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
579
49011310516
เกศราภรณ์ เสาร์สมภพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
580
49011310518
แก้วศิริ นิยม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
581
49011310524
คเชนทร์ วัฒนะโกศล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
582
49011310529
จริยา แสนยันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
583
49011310530
จักรพงษ์ เมืองอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
584
49011310533
จิตราภรณ์ ฮวดสุนทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
585
49011310534
จินตนา แกมขุนทด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
586
49011310536
จุฑารัตน์ วันทะวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
587
49011310537
จุธารัตน์ ทับสมบัติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
588
49011310540
ฉัตรพร อุดรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
589
49011310541
ฉันทนา มุงธิราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
590
49011310545
ชมพูนุช ป้องชารี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
591
49011310546
ชมัยพร โชติจันทึก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
592
49011310548
ชิดชนก เสาร์สุรินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
593
49011310549
ชุติญา สระกาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
594
49011310551
ฐิตาพร ควรอาจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
595
49011310552
ฐิติภรณ์ สระกาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
596
49011310556
ณิภาดา ชิณเฮือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
597
49011310557
ดรุณี ฉายราตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
598
49011310559
ดวงฤดี สุโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
599
49011310563
ทิพวรรณ สายกระสุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
600
49011310565
ธนากร ภูขาว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
601
49011310570
นงลักษณ์ สงศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
602
49011310572
นภาลัย พลวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
603
49011310573
นฤนี บรรลัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
604
49011310574
นฤมล ซอคำศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
605
49011310580
นิตยา ค่าโค
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
606
49011310582
เนตรชนก สังสิมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
607
49011310584
บัวจูม ชานิตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
608
49011310596
ปาริวัตร ดุกคง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
609
49011310597
ปิยะรัตน์ โพธิ์เหลือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
610
49011310598
ปิยรัตน์ พวงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
611
49011310599
ปิยะวัฒน์ มงคลศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
612
49011310600
ปิยะวุฒิ สมบูรณ์ธนากร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
613
49011310602
ผดุงเกียรติ เรืองเทพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
614
49011310603
พจนีย์ ว่องไว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
615
49011310612
พัชรี ศรีพลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
616
49011310615
พิสิทธิ์ แก้วกาหลง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
617
49011310626
มะลิดา สุวรรณศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
618
49011310628
มัทนา เมืองโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
619
49011310630
มิรันดร์ตรี โคกม่วง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
620
49011310634
ชิชณุพงษ์ โมกขศักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
621
49011310640
รัตติรส พรมมะลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
622
49011310641
รัตนา วรจักร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
623
49011310644
รัศมี บุญรักษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
624
49011310648
รุ่งนภา มิสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
625
49011310651
รุ่งอรุณ การเรียบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
626
49011310653
ฤทธิ์ดา คำบุญเรือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
627
49011310654
ลัดดา รักษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
628
49011310655
สุชัญญา นากองศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
629
49011310656
วชิราพร แร่กาสิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
630
49011310663
วราพร พลศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
631
49011310668
วันวิสาข์ พิลาทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
632
49011310670
วาณี ดาทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
633
49011310672
วิมลสิริ ชาลือ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
634
49011310675
วิไลวรรณ ศรีทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
635
49011310679
ศรายุทธ บุตรวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
636
49011310680
ศราวุฒิ เทียมใส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
637
49011310681
ศศิธร รัตนวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
638
49011310683
ศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
639
49011310685
ศิรินภา แสงทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
640
49011310691
ศิริวรรณ ปาปะเก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
641
49011310696
สรายุทธ เชื้ออ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
642
49011310698
สาวิตรี ศรีลัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
643
49011310701
สิริราวรรณ นาคเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
644
49011310704
สุกานดา พลเรือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
645
49011310706
สุจิตดาว ศรีตุ้มแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
646
49011310707
สุจิตรตรา จิตรเพียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
647
49011310716
สุนันทา แก้วนิสสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
648
49011310717
สุนีรัตน์ สาแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
649
49011310718
สุปรียา เปลือยหนองแข้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
650
49011310721
สุพัตรา สายขุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
651
49011310723
สุมาลี คิดอ่าน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
652
49011310724
สุรศักดิ์ วิจิตรปัญญา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
653
49011310727
เสกสรร บุญทะสอน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
654
49011310731
อภิญญา อภัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
655
49011310732
อภินันท์ โกษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
656
49011310733
อภิวัฒน์ กองศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
657
49011310736
อรพรรณ อุรังกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
658
49011310737
อรอนงค์ ศรีนวล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
659
49011310738
อรอุมา เหลาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
660
49011310744
อัญชลี คำกรฤาชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
661
49011310746
อัมภิกา มาขุมเหล็ก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
662
49011310751
อินถวา ทะนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
663
49011310754
เอกชัย ดนตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
664
49011310762
เกตุสุวรรณ ป้อศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
665
49011310763
เกรียงไกร เพียรสร้างสรร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
666
49011310767
จิตรา ภูมิวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
667
49011310771
จุฬาภรณ์ ทูลธรรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
668
49011310773
ชฎากรณ์ แก้วกงพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
669
49011310776
ณรงค์ฤทธิ์ เพ็งเพา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
670
49011310777
ณรงค์ศักดิ์ ขิดภูเขียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
671
49011310780
ดนุพล สุขะปรเมษฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
672
49011310784
ดวงฤทัย ทุมดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
673
49011310787
ทัศนีย์ หูตาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
674
49011310792
เนตรนภา แสนวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
675
49011310795
บุษบา สมสะอาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
676
49011310797
ปฐมาวดี ดอนกลาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
677
49011310799
ปริศนา นนท์เล่ห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
678
49011310800
ปาริฉัตร คำมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
679
49011310802
พจนา ปาปะไพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
680
49011310804
พิชิต อังคนิช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
681
49011310805
พิศสุดา จันทร์เปล่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
682
49011310809
ภานุพงศ์ ลูกอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
683
49011310810
มานิตย์ โคสมบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
684
49011310811
มาริสา รุณรุท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
685
49011310813
มาริช ศรีไพรวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
686
49011310818
ล้อมพงศ์ จันขุนทด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
687
49011310819
วรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
688
49011310833
ศิริลักษณ์ แก้วนวน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
689
49011310835
สมชัย ริทัศน์โส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
690
49011310838
สุกัญญา ครึบกระโทก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
691
49011310839
สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
692
49011310844
สุวรรณา สุวรรณวิชิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
693
49011310853
อินทรา ศรีกูลละคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
694
49011310856
อุไรพร สุวรรณสุขา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
695
49011310857
กฤษดา วัฒนาไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
696
49011310858
กฤษติยา ขามรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
697
49011310861
จีรพรรณ ดอนคุณศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
698
49011310864
ดาริน กิจจาวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
699
49011310866
นัฎสุดา ดอนกระจ่าง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
700
49011310867
บุญส่ง แก่นศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
701
49011310868
บุษบา วิเศษศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
702
49011310869
บุษบา เสนรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
703
49011310872
ปิยะพงษ์ วังเหมือย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
704
49011310874
พจนีย์ ขำชาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
705
49011310879
ไพริน ดิเรกศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
706
49011310880
ภัทรา บูรณะเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
707
49011310881
ยุทธนา สารบรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
708
49011310885
วนิดา จันเสถียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
709
49011310886
วรวัลย์ ทองแข็ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
710
49011310887
อนุศาสตร์ มณีบู่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
711
49011310889
ศรีใหม่ โสภาพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
712
49011310890
ศุภชัย แก้วทะชาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
713
49011310892
สัมพันธ์ วงศ์วิภาค
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
714
49011310893
สายสุนีย์ อดทน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
715
49011310897
สุวิมล ทุมดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
716
49011310900
อภิญญา ลีสิงห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
717
49011310903
ชัยชนะ น้อยลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
718
49011310906
สถาพร พันเดช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
719
49011310907
ศกุนตลา อุทกศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
720
49011310914
พิมพ์ลภัทร มณีศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
721
49011310920
อารียาภรณ์ ดวงแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
722
49011320025
นิติยา คูณคำตา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
723
49011320402
ชื่นกมล บุตรภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
724
49011320405
ดำรง นารีจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
725
49011320408
ทศพล พยุงวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
726
49011320420
รุ่งรัตน์ ทรีศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
727
49011320422
ละอองดาว มณีวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
728
49011320423
วันเฉลิม ภูสมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
729
49011320432
เสรี จำเริญสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
730
49011320433
กนกวรรณ ปัจจวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
731
49011320436
กานดา พิกุลศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
732
49011320459
แพรทอง สอนอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
733
49011320460
ภัสสร ฆารเลิศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
734
49011320469
วิเชียร อินอุ่นโชติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
735
49011320470
วิมลรัตน์ อ่อนเพ็ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
736
49011320474
ศิริพร ทวงลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
737
49011320476
สายใจ อ่างแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
738
49011320480
สุดารัตน์ วิริยะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
739
49011320481
สุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
740
49011320483
หทัยทิพย์ ทวีกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
741
49011320494
เกษกนก  นารถน้ำพอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
742
49011320496
จุฑาทิพย์  ชาวไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
743
49011320511
ไพลิน  เรณู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
744
49011320515
ภาคภูมิ  สุวรรณไพบูลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
745
49011320516
มยุรา  สีลาดหา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
746
49011320518
วิสา  เจียมพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
747
50011321058
ภัทรลดา อารีรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
748
48011380046
สุดาลักษณ์ วรรณวิจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
749
49011380808
ณัฐพงศ์ นิลาทะวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
750
49011380825
ยิ่งศักดิ์ แพงจันทร์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
751
50011380001
ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
752
50011380005
ปัทม์ ฉัตรปทุมทิพย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
753
50011380016
สุลักษณ์ เสนาวุฒิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
754
50011380018
เอกชัย ลำชัยภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
755
50011380023
ทรงกต พิลาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
756
47011380049
สุทัศน์ แก้วคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
757
48011380416
บัณฑิต อ้วนละมัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
758
48011380424
พาทิศ คงโสมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
759
49011380016
ดาราพร ไชยสีทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
760
49011380019
ทานตะวัน มาคิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
761
49011380029
เพียรชัย คำสะอาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
762
49011380049
อัจฉริยา สิมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
763
50011381015
ปฐมพงษ์ ภูกันดาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
764
50011381018
พัชรี อุทธชาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
765
50011381022
มธุรยา คูสกุลรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
766
50011381024
ลัดดา ลาวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
767
50011381029
ศิรินันท์ หล่อตระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
768
50011381030
ศุลีพร คำควร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
769
50011381034
เสริมเกียรติ ปัตตานี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
770
50011381036
ชินโชติ ถาปะบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
771
50011381057
อรวรรณ โพยนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
772
50011381064
พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
773
50031380003
นันธิญา ศรีไชยโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
774
50031380004
จาตุรันต์ มุงคุณคำชาว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
775
50031380005
สุดาภรณ์ คำมุกชิก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
776
50031380006
สุดารัตน์ คำวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
777
50031380010
ญาณิกา พิมพา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1