ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2557 08:44 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 777 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
49011322001
นายกอบชัย  พลชุมแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
2
49011322002
นายกิตติชัย  พิมพ์จ่อง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
3
49011322003
นายเกยูร  พานคง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
4
49011322004
นางเกษสุฏาภรณ์  อโนราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
5
49011322006
นายคนองศิลป์  ศรีสุพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
6
49011322007
นายคม  นาถมทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
7
49011322009
นายคำพอง  ธรรมกาโร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
8
49011322011
นายคำรณ  ประมาคะเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
9
49011322013
นางงามตา  จุลพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
10
49011322014
นายจรูญ  มะลิปิไข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
11
49011322015
นายจักรวาล  ภูมิพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
12
49011322016
นายจันทร์ศรี  โคจร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
13
49011322017
นางจารุวัลย์  มูลม่อม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
14
49011322018
นายจำรัส  เดชบุรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
15
49011322021
นายเฉลิม  วาดสีดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
16
49011322022
นายเฉลิมชัย  เชียงพฤก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
17
49011322023
นางชลลดา  อัปมะระกัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
18
49011322025
นายชัยมงคล  ชนะสงคราม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
19
49011322027
พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
20
49011322028
นายชินวัตร  ชาวพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
21
49011322029
นางชุมนุมพร  หนองทองทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
22
49011322031
นายชุมพล  จันโด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
23
49011322032
นายชูศิลป์  พุดแต้แต้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
24
49011322034
นายไชยา  โนนโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
25
49011322035
นายตัญติกร  ดีถ้วน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
26
49011322036
นายเตียง  หมกเมืองแล้ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
27
49011322037
นายทนุพงษ์  ทาสิงห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
28
49011322039
นางสาวทรรศิกา เหมกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
29
49011322040
นายทองนาค  ขานจ่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
30
49011322041
นายทองนาค  เหล่าทองสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
31
49011322042
นายทองพล  ผือโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
32
49011322043
นายธวัชชัย  คำอาจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
33
49011322044
นายธวัชชัย  ไชยโสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
34
49011322045
นายนคร  เดชบุรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
35
49011322046
นายนพดล  ปะริเตสัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
36
49011322047
นางนมัสวรรณ  มาปะเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
37
49011322048
นายนเรศ  อินทร์แป้น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
38
49011322049
นายน้อย  โกสีย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
39
49011322054
นายบพิตร  ยิ่งกำแหง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
40
49011322057
นายเสรี แสนวันแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
41
49011322058
นายบุญจันทร์  บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
42
49011322059
นายบุญช่วย  ขรรค์แก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
43
49011322060
นายบุญตา  สาริโก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
44
49011322061
นายบุญทัน  สินธุเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
45
49011322063
นายบุญมา  พลภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
46
49011322064
นายบุญมี  ปาสานะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
47
49011322065
นายบุญมี  เพชรกอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
48
49011322066
นายบุญเล่ง  ทบศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
49
49011322067
นายบุญเลิศ  สีหาอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
50
49011322068
นายบุญส่ง  สุจจะชารี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
51
49011322069
นางบุบผา สีอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
52
49011322070
นางบุษยา  ทิพพิชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
53
49011322071
นายปฏิวัติ  ศรีจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
54
49011322072
นางประคอง  แสนยะมูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
55
49011322073
นายประณต  สุทธิเจริญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
56
49011322074
นายประดิษฐ นนทะศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
57
49011322075
นายประเดิม  บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
58
49011322076
นายประทวน  อุทัยดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
59
49011322077
นายประพัฒน์  ผลวาวแวว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
60
49011322078
นายประพันธ์  ศิริแวว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
61
49011322079
นายประวัติ  พุฒหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
62
49011322080
นายประวิทย์  สาพิมาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
63
49011322081
นายประสิทธิ  ปาปะเถ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
64
49011322083
นายปริญญา  ชมภูพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
65
49011322084
นายปรีชา  ปักกัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
66
49011322085
นายปรีชา  ปัดทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
67
49011322086
นายปรีชา  ภูศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
68
49011322087
นายปีดี  พรจันเท้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
69
49011322088
นายเผด็จ  เจนการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
70
49011322089
นายพงษ์ศักดิ์ แสนแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
71
49011322091
จ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ทองคำห่อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
72
49011322093
นางพิกุลทอง  จันทวัติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
73
49011322094
นายพิชิต  มะธิมาปะเข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
74
49011322095
นางพิสมัย  คำรัศมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
75
49011322098
นางเพ็ชร์นิน  แสงทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
76
49011322099
นายแพร  นาคแย้ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
77
49011322100
นายไพทูลย์  โพธิ์ปัดชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
78
49011322101
นายภาคิน  ศรีโพธิ์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
79
49011322102
นางมณี  ดงเกิด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
80
49011322103
นางมยุรี  ลุนทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
81
49011322104
นางมะลิวัลย์  เกษมศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
82
49011322105
นางยุภาพร  แสงตันชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
83
49011322107
นางรัชดาวรรณ  ภิเศก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
84
49011322108
นายรัตนชัย  งามดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
85
49011322109
นายราชันย์  กระทู้นันท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
86
49011322110
นายฤทัย  อุทัยแสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
87
49011322111
นางลักษณา เจริญพีระเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
88
49011322112
นางลำใย  ปะสาวะเท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
89
49011322113
นายวัชรินทร์  แสงอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
90
49011322114
นายวัฒนา  ภูเกิดพิมพ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
91
49011322115
นางวานิช  จันทรง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
92
49011322116
นายวิชชากร  ประมูลจักโก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
93
49011322117
นายวิชัย  ไมตรีแพน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
94
49011322118
นายวิชาญ  โยธาภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
95
49011322119
นายวิทยา  วังหนองเสียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
96
49011322120
นายวิทยา  งามสีทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
97
49011322121
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
98
49011322122
นางวิภารัตน์  อนันศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
99
49011322123
นางวิมล  ลี้ชัยกิจเจริญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
100
49011322124
นายวิโรจน์  แถนสีแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
101
49011322125
นายวีระชาติ  จีระออน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
102
49011322126
นายวุฒิพงษ์  ภวภูตานนท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
103
49011322127
นายวุฒิพงษ์  ทองภูวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
104
49011322128
นางศศิมา  สิทธิดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
105
49011322130
นายศิริ  มะลิลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
106
49011322131
นายศิริชัย  ปองดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
107
49011322132
นายศิลา สีคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
108
49011322133
นายศุภกิจ  สิงหาราโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
109
49011322134
นายศุภชัย  ไชยราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
110
49011322135
นายสงกราณต์  จันทร์พล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
111
49011322136
นายสงวน  แสนคำภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
112
49011322137
นายสง่า  ทองปาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
113
49011322138
นางสถาพร  หงโสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
114
49011322139
นายสถิตย์ สายหยุด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
115
49011322140
นายสถิตย์  ไร่บูลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
116
49011322142
นายสนิท  ไชยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
117
49011322144
นายสมคิด  ทับชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
118
49011322146
นายสมเดช  ประทุมไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
119
49011322147
นายสมทรง  โยวะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
120
49011322148
นายสมนึก  ไชยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
121
49011322149
นางสมบัติ  ประพันธมิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
122
49011322150
นายสมหมาย  มณีจันทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
123
49011322151
ส.ต.อ.สวง นันทะริด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
124
49011322152
นายสวัสดิ์  สินธุเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
125
49011322153
นายสังคม  ปะวันตัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
126
49011322154
นายสัญญา  ทบทวนน้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
127
49011322155
นายสารินทร์  บุญใบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
128
49011322156
นางสาวดวงดาว บุญพิทักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
129
49011322158
นางสาวนงลักษณ์ แก้วจุมพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
130
49011322162
นางสาววิไลวรรณ ชิดทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
131
49011322163
นางสาวสุกัญญา คำสิงห์นอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
132
49011322166
นายสิงห์  พลคำมาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
133
49011322167
นายสิทธิชัย  โยปัดทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
134
49011322168
นายสิทธิพร  คัดทะจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
135
49011322169
นายสียา  พรมเรศสุนทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
136
49011322170
นายสุกิจ  บุบผามะตะนัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
137
49011322171
นายสุข  ทองมีค่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
138
49011322172
นายสุชาติ  สันหะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
139
49011322173
นายสุรพงษ์ บุตรพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
140
49011322174
นายสุเทพ  ประวาระณะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
141
49011322175
นายสุนทร  โอปาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
142
49011322176
นายสุนทร  ภักดียา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
143
49011322178
นายสุปัน  บุญมาพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
144
49011322179
นายสุพจน์  หลามเทียม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
145
49011322181
นายสพินยู ภูมิสายคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
146
49011322182
นางสุภา  ธีระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
147
49011322183
นายสุรพล  ศรีสุภักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
148
49011322184
นายสุริยา  นามโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
149
49011322185
นายสุวัฒน์  พานพิมพ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
150
49011322186
นายเสฐียรพงษ์  มหาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
151
49011322187
นายเสมียน  สืบแวง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
152
49011322188
นายโสพันธุ์  สิงห์ค้อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
153
49011322189
นางหนูกร  ขานชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
154
49011322190
นางหนูเกตุ  ศรีหารัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
155
49011322191
นายหนูค่าย  ชมภูหลง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
156
49011322192
นางหนูพูล  เสนาเสถียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
157
49011322193
นางอนงค์  โสระวิสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
158
49011322194
นางอนงค์  สีสุวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
159
49011322195
นายอนันต์  แซ่ตัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
160
49011322196
นายอนันต์  คงดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
161
49011322197
นายอนุชิต  กฤติยาวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
162
49011322198
นายอภัย  แคนสุนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
163
49011322199
นายอภิวัฒน์  วรรณรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
164
49011322200
นายอภิวัฒน์  แก้วบุตรสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
165
49011322201
นายอภิศักดิ์  ไชยสันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
166
49011322202
นางอมรา  ปะวะถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
167
49011322203
นางอรุณี  ผิวอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
168
49011322204
นางสาวอัญชลี ภูครองจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
169
49011322205
นายอาคม  จันคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
170
49011322208
นายอุฤทธิ์  เทียงบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การปกครองท้องถิ่น
ปริญญาตรี
171
4511310001
นางสาวสิริวรรณ พูนชู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
172
4511320001
นายจักรพงษ์ โพธิ์ขี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
173
47011310141
นายจารุวัฒน์ กองแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
174
47011310144
นายณัฐพงษ์ กิติราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
175
47011310173
นายศรัทธาพร ศรสำโรง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
176
47011320043
นายพิทักษ์พงษ์ พรมรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
177
48010914111
นายเฉลิมวุฒิ ขจรโมทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
178
48011310008
นายกฤษฎา สนิท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
179
48011310020
นายกิตติพงษ์ ทัดเทียม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
180
48011310035
นายจักรา กุลอัก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
181
48011310036
นายจักราวุฒิ ขันเงิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
182
48011310047
นางสาวจุฑามาศ มละครบุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
183
48011310056
นางสาวชนิดา โชคสวัสดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
184
48011310085
นายอธิปไตย กรวัฒน์ศิริกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
185
48011310087
นางสาวนทิตา จุลพัฒน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
186
48011310100
นายเทิดพันธุ์ พวงเพ็ชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
187
48011310122
นายนันท์สุนทร สาลัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
188
48011310138
นางสาวปภาวดี ไชยจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
189
48011310183
นายไพรัช พยุงกลาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
190
48011310190
นายภาษิต สองสนิท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
191
48011310218
นางสาววรรณิภา นามมูลสิม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
192
48011310239
นายวีระวุฒิ ไชยอุป
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
193
48011310255
นายศุภชัย คำกุณา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
194
48011310276
นางสาวสาวิตรี หารัญดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
195
48011310283
นายสุทัศน์ ปาโสลักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
196
48011310287
นางสาวสุนทรี รสหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
197
48011310321
นายอานนท์ มาลัยติด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
198
48011310324
นายธีทัต โพธิ์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
199
48011310327
นายอิสรนันท์ จันทรักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
200
48011310337
นายกิติพงษ์  ปลูกชาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
201
48011310360
นางสาวชลนภา นิ่มจิตรเกษม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
202
48011310391
นายวิรัตน์ ทาเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
203
48011310398
นายสิทธิพงษ์ ไชยมาตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
204
48011310400
นางสาวสุพัชรา หล้าวิลัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
205
48011310410
นางสาวอิศราภรณ์ ปัจจัยโคถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
206
48011310411
นายอลงกรณ์ ศรีนวลใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
207
48011310412
นายตระกูล โพธิ์กิ่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
208
48011311119
นายชยุตม์ สิทธิไกรพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
209
48011320004
นายกริช กีฬา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
210
48011320007
นายกำธร มาโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
211
48011320098
นายสกล ภูชัยแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
212
48011320115
นางสาวอัญชลี บุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
213
48011320166
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปาระคะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
214
48011320194
นายวรานนท์ แสนบุญรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
215
48011320207
นางสาวสุจิรา กวดขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
216
48011320228
นายอนุชิต สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
217
48011320236
นางสาวฐิติพร ตั้งรัตนผล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
218
48011320253
นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
219
48011320259
นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
220
48011320261
นายศักดิ์ดา เวียงวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
221
49011310001
นายปิยพงษ์ ช่างเหลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
222
49011310004
นางสาวกนกพร แพงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
223
49011310005
นายกมล ต้นภูเขียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
224
49011310006
นางสาวกรรณิกา วงสีสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
225
49011310009
นางสาวกัลยาณี ศรีวงษ์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
226
49011310010
นางสาวกาญจนา พาลมาศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
227
49011310011
นางสาวกิ่งเพชร สิงห์มาตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
228
49011310014
นายเกรียงไกร พรมมาสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
229
49011310020
นางสาวคชาภรณ์ เภสัชชะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
230
49011310022
นายคำแพง เพชรสังหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
231
49011310024
นางสาวจริยา ศรีอัญเกณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
232
49011310025
นางสาวจารุวรรณ จ่าชัยภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
233
49011310030
นางสาวจินตนา พลเยี่ยม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
234
49011310031
นางสาวจินตหรา ภูโคตรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
235
49011310033
นายจีระศักดิ์ นามวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
236
49011310034
นางสาวจิราพร ป้องสีดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
237
49011310036
นางสาวจุฑาทิพย์ กุมผัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
238
49011310038
นางสาวจุฬาวิณี รัสประสาท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
239
49011310042
นายฉัตรชัย ปลัดกอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
240
49011310050
นางสาวฐิติมา คงประเสริฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
241
49011310053
นางสาวณัตยา วานสิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
242
49011310056
นางสาวดาวเรือง ศรีวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
243
49011310063
นายธนวัฒน์ ภูหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
244
49011310065
นายนพพงษ์ ชนะบัว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
245
49011310066
นายณัฐสุรีย์ สิงห์สาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
246
49011310070
นางสาวนฤมล จุลาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
247
49011310073
นางสาวนาถติยา ปะติเต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
248
49011310074
นางสาวนำโชค รุ่งวิสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
249
49011310076
นายนิรัญชัย บวรโมทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
250
49011310083
นางสาวปนัดดา กระแจทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
251
49011310090
นายพงษ์พัฒน์ ศรีพาบุญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
252
49011310091
นางสาวพรทิวา เรืองแสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
253
49011310092
นางสาวพรนภา หน่อแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
254
49011310094
นางสาวพรสวรรค์ พุฒศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
255
49011310096
นางสาวพัชรีพร ทองมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
256
49011310097
นายพัฒนพงษ์ บัวสิม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
257
49011310108
นายภูวนาท คันธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
258
49011310110
นางสาวมัณทนา ภูพันนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
259
49011310111
นางสาวมัลลิกา รัตนบุตรา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
260
49011310113
นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
261
49011310120
นางสาวรัชนี ภูเลียงเนาะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
262
49011310121
นางสาวรัตนา บุญรักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
263
49011310122
นางสาวรัตนากร บัวลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
264
49011310126
นางสาวฤทัย พลลาชม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
265
49011310128
นางสาวลลิตา สารฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
266
49011310135
นางสาววรรณิศา นิลทะราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
267
49011310137
นางสาววรรลภา พูลแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
268
49011310141
นางสาววัจนาพร สอนไสย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
269
49011310142
นายวัชระ งอยแพง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
270
49011310145
นางสาววาสนา กรวจนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
271
49011310146
นางสาววิจิตรา สุแดงน้อย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
272
49011310147
นายวิทยา สุริยงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
273
49011310150
นางสาววิภาภรณ์ ชูกลิ่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
274
49011310151
นางสาววิภารัตน์ กองพิลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
275
49011310152
นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
276
49011310153
นายวีระศักดิ์ กัณหาโยธิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
277
49011310159
นางสาวศิวาพร โคตรวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
278
49011310163
นายสันติวุฒิ สิงหาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
279
49011310173
นางสาวสุพรรณี พิศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
280
49011310182
นางสาวสุรีรัตน์ ทองออน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
281
49011310186
นางสาวหนูเพียร สนับหนุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
282
49011310188
นายอนันตชัย แก้วสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
283
49011310191
นายอนุวัฒน์ พรหมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
284
49011310192
นายอภิสิทธิ์ บรมวิทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
285
49011310194
นางสาวอรยา ทองดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
286
49011310196
นางสาวอรุณวรรณ ศาสดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
287
49011310199
นางสาวอัศวนนท์ เรืองวรวิทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
288
49011310201
นายอานนท์ พันธะไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
289
49011310202
นางสาวอารีย์รัตน์ ศรีปัดถา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
290
49011310204
นายอุดม แหลมฉลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
291
49011310206
นางสาวอุทัย ภูกองไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
292
49011310207
นางสาวกวีญาดา มุลตรีบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
293
49011310209
นางสาววารุณีย์ ไชยศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
294
49011310210
นายสุวัฒนา ยืนยั่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
295
49011310215
นายชนุกร สุภาพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
296
49011310216
นายณัฐพล บุญสด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
297
49011310222
นางสาวนกน้อย อินทร์ทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
298
49011310223
นางสาวนพเก้า มณีเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
299
49011310225
นายนฤพล นรภาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
300
49011310230
นางสาวบุษกร พาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
301
49011310232
นางสาวปรางทิพย์ สุคำภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
302
49011310233
นางสาวปวีณา ธรรมพิบาล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
303
49011310234
นายพงศ์ธร สีทาดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
304
49011310236
นางสาวพรทิพย์ เครือบุญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
305
49011310239
นางสาวมงคล มีชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
306
49011310249
นายวุฒิชัย ตาลเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
307
49011310252
นางสาวศิริพร มุมอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
308
49011310253
นางสาวสุจิตรา พลลาภ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
309
49011310254
นางสาวสุจิตรา ภูวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
310
49011310260
นายอาทร แก่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
311
49011310261
นางสาวกรุงแก้ว วงศ์เกลี้ยง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
312
49011310262
นายกฤตดนัย คามวัลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
313
49011310265
นางสาวจิรประภา อัครประชะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
314
49011310266
นายเจษฎากรณ์ รันศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
315
49011310267
นายเฉลิมพล แก้วเหล่า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
316
49011310273
นายณัฐพล อู่ตะเภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
317
49011310275
นางสาวทิฆัมพร อินทรวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
318
49011310276
นายธนวุฒิ บำรุง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
319
49011310277
นางสาวธนัญศิญา จำวงศ์ลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
320
49011310279
นายนฤชา ผ่องใส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
321
49011310280
นางสาวนิตยา ทองแถว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
322
49011310282
นางสาวปวีณา บุญหล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
323
49011310285
นางสาวผุสดี โสพุดอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
324
49011310286
นางสาวพจนีย์ ผลไทยสงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
325
49011310287
นางสาวพจมาลย์ ไทยอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
326
49011310288
นางสาวพรรณา น้อยหลุบเลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
327
49011310289
นางสาวพัชรีพร สิงกาโม้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
328
49011310294
นางสาวมณีวรรณ วงศ์ใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
329
49011310299
นางสาววราลักษณ์ ศรีสะถาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
330
49011310301
นายวัชระ คำภาพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
331
49011310302
นายวันชนะ เวฬุวณารักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
332
49011310303
นายวิโรจน์ สมภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
333
49011310304
นางสาววิลาสินี ไทยคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
334
49011310305
นางสาววีรวัลย์ เคยทำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
335
49011310306
นายวุฒิชัย แสนอุบล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
336
49011310307
นายวุฒิพงษ์ งาเฉลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
337
49011310308
นายศราวุฒิ ไชยพันโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
338
49011310309
นายศุภโชค จันทร์พันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
339
49011310311
นางสาวสายสวลี รมย์ราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
340
49011310312
นางสาวสุดารัตน์ บุญธรรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
341
49011310315
นางสาวสุแนน อันมาก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
342
49011310316
นางสาวสุพัตรา หารัญดา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
343
49011310318
นางสาวสุภาภรณ์ ถาวรเรืองฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
344
49011310322
นายอภิชาติ โลตุลิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
345
49011310323
นางสาวอริสรา สิงห์สูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
346
49011310326
นางสาวอำภาพร นาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
347
49011310327
นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
348
49011310329
นายเอกพล คนฉลาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
349
49011310333
นายพงษ์สุธรรม เพชรโชติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
350
49011310850
นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
351
49011311774
นางสาวชลธิชา วิชาระโภชน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
352
49011320016
นางสาวดาริกา เพ็ชรนาวาส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
353
49011320022
นายธุมากร กางมัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
354
49011320031
นายประภัสชัย กองศักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
355
49011320032
นายประมวล ดวงนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
356
49011320038
นางสาวพัชรี ชาจันดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
357
49011320041
นายภาณุวัฒน์ จำปานิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
358
49011320045
นายรชานนท์ เจริญพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
359
49011320046
นายรังสรรค์ สันประภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
360
49011320050
นายวรุตม์ โคตรคำหาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
361
49011320059
นางสาวศรัญญา จอมทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
362
49011320064
นางสาวสุรัตนา เพชรโพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
363
49011320069
นางสาวกนกกาญจน์ สุขะวัฒนกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
364
49011320072
นายคมกริช กำเนิดพรหม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
365
49011320085
นายทรงศักดิ์ แก้ววิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
366
49011320088
นางสาวธนนันท์ ภิรมย์จิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
367
49011320095
นายเนตรทราย จันฤาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
368
49011320108
นางสาวภัทราวดี ดวงประทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
369
49011320116
นางสาววิมลลักษณ์ คำใบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
370
49011320126
นายสุรสีห์ วรโยธา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
371
49011320129
นายกฤษณ์ อึ่งบำเหน็จ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
372
49011320135
นางสาวแคทริยา  ศรีเมือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
373
49011320137
นายชาตรี  จันทบุรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
374
49011320138
นายณัฐชัย  เลิศเจตนารมณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
375
49011320142
นายธนวัช  อินทร์เแขน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
376
49011320143
นายธานินทร์  จันทร์หาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
377
49011320144
นายธีรยุทธ  ละลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
378
49011320146
นายภูวนัย  มหาโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
379
49011320154
นายสุริโย  ยั่งยืน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
380
49011320155
นายณัฐนิช นิติวัฒนรัชกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
381
49011320157
นายอดิศักดิ์ สุดาผล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
382
50011320006
นายฐาปกรณ์ สิทธิพูนอนุภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
383
50011320065
นายกมล คิดถูก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
384
50011320140
นายณัฐวุฒิ โพธิรุกข์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาตรี
385
48010111112
นายอรรถภูมิพันธ์ บึงจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
386
48011310805
นางสาวกาญจนา ชุ่มเย็น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
387
48011310806
นายกิติศักดิ์ ใจจุลละ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
388
48011310837
นางสาวพัชรารัตน์ ใจอ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
389
48011310841
นายพิชัย แก่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
390
48011310870
นายสุบินทร์ ดวนใหญ่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
391
48011310884
นางสาวอัครชา พากุดเลาะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
392
48011310901
นายณภัทร บุญญานุสนธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
393
48011310909
นายนพพล แก้วชิณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
394
48011310919
นางสาวไพลิน ศิริมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
395
48011310935
นางสาวสุพิชา นิกรเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
396
48011310937
นายสุริยา มาตรสุด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
397
48011310938
นางสาวสุวพิชญ์ ตั้งวงค์ชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
398
48011310941
นายอดิศักดิ์ แก้วกันยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
399
48011310942
นายอานนท์ นันต๊ะแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
400
49011310012
นายกิตติศักดิ์ ชิณแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
401
49011311006
นางสาวกาญจนา เรียงจาบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
402
49011311009
นายกิตติธนากร สมอ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
403
49011311027
นางสาวนัยน์ชนก สันตยานันท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
404
49011311031
นางสาวนิภาดา นาชัยฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
405
49011311048
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
406
49011311053
นางสาวมุกมณี ผ่องสีงาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
407
49011311061
นางสาวลักขนา จิตจักร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
408
49011311064
นางสาวปพิชญา เย็นเสมอ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
409
49011311118
นางสาวพรวิภา เพรียวสามพราน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
410
49011311126
นางสาวรัชฎาภรณ์ มานะดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
411
49011320809
นางสาวชลินทรา วงษ์ชาญศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี
412
48011310222
นายวโรดม บุญมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
413
48011310347
นายสุทธิพงษ์  จันทพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
414
48011310920
นายมาตุภูมิ วงศ์ศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
415
48011311005
นางสาวกฤษวรรณ โคตรชมภู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
416
48011311007
นางสาวกาญจน์สุดา ศรีไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
417
48011311017
นายไกรฤทธิ์ มณีราชกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
418
48011311019
นางสาวภัทราพร สุระการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
419
48011311026
นายจอมภพ ศานติบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
420
48011311028
นายจักรพงษ์ โพธิ์ทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
421
48011311036
นางสาวจิรนันท์ ฤทธิโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
422
48011311047
นายชวลิต แสงงาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
423
48011311050
นายชาติชาย ปุราชะโต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
424
48011311055
นางสาวฐิติพร วงศ์สมัคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
425
48011311059
นายณัฐกร ใหญ่พงศกร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
426
48011311063
นางสาวดวงกมล ซาสุดสี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
427
48011311064
นางสาวดวงใจ โถชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
428
48011311072
นายทวีชัย พรมลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
429
48011311073
นางสาวทัศนียา เพียงแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
430
48011311078
นางสาวธณัฎฐา ทิ้งเทพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
431
48011311079
นายธนัดกิจ พิณรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
432
48011311087
นายธีรนันท์ ไชยสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
433
48011311090
นายธีระพงษ์ แก้วลุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
434
48011311093
นางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
435
48011311100
นายนันทวุฒิ เวียงสมุทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
436
48011311101
นายนันทวุธ สรวงศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
437
48011311109
นางสาวบุษบา คำดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
438
48011311113
นายปณิธาน ปรัสพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
439
48011311114
นายประจักรชัย คำนนท์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
440
48011311123
นางสาวปวีณา ปืนสูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
441
48011311124
นางสาวปองฤทัย เกษมสานต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
442
48011311136
นางสาวพจมาลย์ ไชยสัตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
443
48011311150
นางสาวเพ็ญประภา เลไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
444
48011311151
นางสาวเพียงนาง สุวรรณัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
445
48011311157
นางสาวมณีวรรณ ดุมแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
446
48011311166
นายราชศักดิ์ คิดทำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
447
48011311169
นายวรวิทย์ ลันไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
448
48011311170
นายวรวิทย์ มีสัมพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
449
48011311181
นายวิเชียร กระทุ่มขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
450
48011311184
นายวิวรรธน์ รติยานุกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
451
48011311187
นายวิษณุ จันทะคัต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
452
48011311209
นายสมลักษณ์ ยนตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
453
48011311210
นางสาวสมหมาย คำมุงคุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
454
48011311212
นายสังคม โสภากาลณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
455
48011311213
นายสัญญา บุตรชน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
456
48011311217
นางสาวสุกาญจน์ดา คำผาลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
457
48011311221
นางสาวสุนทรี จุงเลียก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
458
48011311225
นายสุรชาติ ไชยทองรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
459
48011311226
นายสุรเชษฐ์ ศรีอรุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
460
48011311232
นางสาวเสาวคนธ์ ศรีโยธี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
461
48011311233
นางสาวเสาวณีย์ ปีระเก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
462
48011311237
นายอนุชิต เดชกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
463
48011311240
นางสาวอรณิช วงษ์รัตนานุกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
464
48011311241
นางสาวอรนงค์ มาจ่าย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
465
48011311242
นายอลงกรณ์ ชัยจำรัส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
466
48011311245
นายอัครพล เพียวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
467
48011311257
นายเอกราช คำสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
468
48011311262
นายณัฐบดี วันโนนาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
469
48011311268
นางสาวนาตยา พรายระหาญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
470
48011311270
นางสาวบุญทอม มานพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
471
48011311281
นายมารุต โมรา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
472
48011311282
นางสาวรัชฎาภรณ์ สุวรรณรังษี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
473
48011311285
นางสาวลีลาวดี แท่นดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
474
48011311290
นายวิษณุ บุรินรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
475
48011311291
นางสาวศราวดี สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
476
48011311294
นางสาวสมใจ พงซื่อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
477
48011311296
นางสาวสิริเกตุ ทองรอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
478
48011311297
นางสาวสุดารัตน์ จันคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
479
48011311298
นายสุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
480
48011311300
นางสาวอภิญญา มงคลพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
481
48011311301
นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
482
48011311302
นางสาวอรทัย ศรีเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
483
48011311304
นายเอกชัย สุขมะโน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
484
48011311305
นายเอกพงษ์ แหมไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
485
48011311509
นางสาวขวัญตา สายเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
486
48011311512
นางสาวจันจิรา คำมุงคุณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
487
48011311513
นางสาวฐานิกร ใจสว่าง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
488
48011311514
นางสาวจันทิมา ตรีเลิศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
489
48011311519
นางสาวชลิตา ชาวนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
490
48011311532
นางสาวบุหลัน อันทฤทธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
491
48011311537
นางสาวพัชรา จำปาแดง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
492
48011311538
นางสาวพัชราภา ผิวผ่อง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
493
48011311539
นายพิพัฒน์วงศ์ มหาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
494
48011311546
นายวรวุธ ไตยศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
495
48011311549
นายวารุจ คูณนาเมือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
496
48011311556
นายเศรษฐา อรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
497
48011311560
นางสาวสาวิตรี ดวงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
498
48011311564
นางสาวสุภาวดี ภูแซมศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
499
48011311567
นายอนุพงศ์ บุญนาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
500
48011311568
นางสาวอโนทัย โสภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
501
48011311571
นางสาวอรวรรณ อสิกัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
502
48011311572
นายอัมรินทร์ สุทธะมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
503
48011311576
นางสาวอุดมรักษ์ ดอนเตาเหล็ก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
504
48011311578
นายไกรฤทธิ์ ศรีสุวรรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
505
48011311583
นายเทพรัตน์ พันธุแพทย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
506
48011311585
นายธีรวัฒน์ วิทยรติโชติตระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
507
48011311586
นางสาวนติยา มะระโชติสกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
508
48011311588
นางสาวนิษฐ์ บุญปลื้ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
509
48011311589
นางสาวนุชสรา ป้อมแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
510
48011311590
นางสาวปวีณา คำนวนดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
511
48011311591
นางสาวร้อยรัตน์ ศรีโพธิ์วัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
512
48011311605
นายอิลฮัม อาแว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
513
48011320128
นางสาวณัฐธิดา ชัยลิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
514
48011320601
นางสาวกรรณิการ์ อินทร์งาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
515
48011320650
นางสาววันวิสา แสงพันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
516
48011320663
นางสาวกรรณิกา สว่างพฤกษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
517
48011320668
นายคุณภัท เจริญดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
518
48011320672
นายจีรวัฒน์ มณีพรรัตนชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
519
48011320678
นายธนิส ปุลันรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
520
48011320688
นางสาววารุณี สมบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
521
48011320690
นายวิระศักดิ์ เวกสูงเนิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
522
48011320806
นายชัชชาย พาอ้อ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
523
48011320818
นายประมวล สีหานาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
524
48011320833
นางสาววิลาสินี สุรเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
525
49011321316
นายสุภัทรพงษ์ สนอุทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี
526
4610110275
นายสุวิชา จำพล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
527
48010110724
นางสาวจิตติมา อ้วนกันยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
528
48010610008
นายคุณากร จิระวัชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
529
48011310507
นางสาวกิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
530
48011310511
นางสาวเกษรินทร์ บุญภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
531
48011310526
นางสาวณีรมล ดมหอม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
532
48011310546
นางสาวเนียนละออ ภาคูกา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
533
48011310570
นายภัทรพล แสงโสภา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
534
48011310595
นายศรธนู คุดนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
535
48011310599
นายศิวดล ประสงค์สุขสันติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
536
48011310605
นางสาวสุทธิรัตน์ โพนพุทธ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
537
48011310610
นางสาวสุภาดา ใจวัน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
538
48011310626
นายธีระพงษ์ จำนงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
539
48011310629
นางสาววราพรรณ ติระ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
540
48011310631
นางสาวสุนันธิณี คะริบรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
541
48011310636
นายจักรพงษ์ สายเพชร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
542
48011310667
นางสาววิมพ์วิภา คุณสาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
543
48011310678
นางสาวสุภาพร จรบุรมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
544
48011310689
นายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
545
48011310696
นางสาวจริยา ศิลาขันธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
546
48011310698
นายธีระวัฒน์ คำชาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
547
48011310699
นายรัฐสิทธิ์ ศักดิ์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
548
48011310701
นายสุบรรเจิด รัตนศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
549
48011310707
นางสาวกิตติยากร ผางทุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
550
48011310708
นางสาวมุจรินทร์ มะเสนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
551
48011311111
นางสาวพัชรินทร์  เมืองไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
552
48011311176
นายวัฒนา งอกโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
553
48011311208
นางสาวสกาวเดือน วิแสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
554
48011311258
นางสาววรารัตน์ เถื่อนลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
555
48011311259
นายธงชัย กัลยา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
556
48011311271
นางสาวดอกเบี้ย บุตรโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
557
48011320519
นางสาวณฎาประไพ ศิริจันโท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
558
48011320521
นายณัฐพงษ์ ทานะแจ่ม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
559
48011320524
นางสาวดวงฤดี ภูอินนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
560
48011320553
นางสาววิลาวัลย์ พลยาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
561
48011320571
นายอรรถพล พวงไธสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
562
48011320580
นางสาวปณิชดา บุญศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
563
48011320581
นางสาวศิราวิตรี คงเดช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
564
49010120860
นางสาวเพียงใจ  ต้นจาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
565
49011310068
นางสาวนภาพร ภูดอนนาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
566
49011310269
นางสาวชนัญชิดา พร้อมจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
567
49011310291
นายไพรัตน์ สีมารักษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
568
49011310295
นายลิขิต ศรีสุพรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
569
49011310325
นายอำนาจ วันสาสืบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
570
49011310330
นายนราวุธ ผึ่งบรรหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
571
49011310332
นายศุภชัย สมภักดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
572
49011310501
นายชัยยัญ สาระถี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
573
49011310503
นายวิศิษฏ์ จันทร์ลุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
574
49011310509
นายก้องเทพ ตุ้มทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
575
49011310511
นางสาวกานดา ทับอาษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
576
49011310512
นายกิตติพล จริงสันเทียะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
577
49011310514
นายเกรียงไกร แก้วพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
578
49011310515
นายเกรียงไกร ใจชื่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
579
49011310516
นางสาวเกศราภรณ์ เสาร์สมภพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
580
49011310518
นางสาวแก้วศิริ นิยม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
581
49011310524
นายคเชนทร์ วัฒนะโกศล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
582
49011310529
นางสาวจริยา แสนยันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
583
49011310530
นายจักรพงษ์ เมืองอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
584
49011310533
นางสาวจิตราภรณ์ ฮวดสุนทร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
585
49011310534
นางสาวจินตนา แกมขุนทด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
586
49011310536
นางสาวจุฑารัตน์ วันทะวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
587
49011310537
นางสาวจุธารัตน์ ทับสมบัติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
588
49011310540
นางสาวฉัตรพร อุดรศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
589
49011310541
นางสาวฉันทนา มุงธิราช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
590
49011310545
นางสาวชมพูนุช ป้องชารี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
591
49011310546
นางสาวชมัยพร โชติจันทึก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
592
49011310548
นางสาวชิดชนก เสาร์สุรินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
593
49011310549
นางสาวชุติญา สระกาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
594
49011310551
นางสาวฐิตาพร ควรอาจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
595
49011310552
นางสาวฐิติภรณ์ สระกาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
596
49011310556
นางสาวณิภาดา ชิณเฮือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
597
49011310557
นางสาวดรุณี ฉายราตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
598
49011310559
นางสาวดวงฤดี สุโพธิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
599
49011310563
นางสาวทิพวรรณ สายกระสุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
600
49011310565
นายธนากร ภูขาว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
601
49011310570
นางสาวนงลักษณ์ สงศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
602
49011310572
นางสาวนภาลัย พลวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
603
49011310573
นางสาวนฤนี บรรลัง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
604
49011310574
นางสาวนฤมล ซอคำศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
605
49011310580
นางสาวนิตยา ค่าโค
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
606
49011310582
นางสาวเนตรชนก สังสิมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
607
49011310584
นางสาวบัวจูม ชานิตย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
608
49011310596
นายปาริวัตร ดุกคง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
609
49011310597
นางสาวปิยะรัตน์ โพธิ์เหลือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
610
49011310598
นางสาวปิยรัตน์ พวงศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
611
49011310599
นายปิยะวัฒน์ มงคลศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
612
49011310600
นายปิยะวุฒิ สมบูรณ์ธนากร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
613
49011310602
นายผดุงเกียรติ เรืองเทพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
614
49011310603
นางสาวพจนีย์ ว่องไว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
615
49011310612
นางสาวพัชรี ศรีพลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
616
49011310615
นายพิสิทธิ์ แก้วกาหลง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
617
49011310626
นางสาวมะลิดา สุวรรณศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
618
49011310628
นางสาวมัทนา เมืองโคตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
619
49011310630
นางสาวมิรันดร์ตรี โคกม่วง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
620
49011310634
นายชิชณุพงษ์ โมกขศักดิ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
621
49011310640
นางสาวรัตติรส พรมมะลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
622
49011310641
นางสาวรัตนา วรจักร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
623
49011310644
นางสาวรัศมี บุญรักษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
624
49011310648
นางสาวรุ่งนภา มิสา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
625
49011310651
นางสาวรุ่งอรุณ การเรียบ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
626
49011310653
นางสาวฤทธิ์ดา คำบุญเรือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
627
49011310654
นางสาวลัดดา รักษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
628
49011310655
นางสาวสุชัญญา นากองศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
629
49011310656
นางสาววชิราพร แร่กาสิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
630
49011310663
นางสาววราพร พลศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
631
49011310668
นางสาววันวิสาข์ พิลาทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
632
49011310670
นางสาววาณี ดาทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
633
49011310672
นางสาววิมลสิริ ชาลือ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
634
49011310675
นางสาววิไลวรรณ ศรีทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
635
49011310679
นายศรายุทธ บุตรวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
636
49011310680
นายศราวุฒิ เทียมใส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
637
49011310681
นางสาวศศิธร รัตนวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
638
49011310683
นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
639
49011310685
นางสาวศิรินภา แสงทอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
640
49011310691
นางสาวศิริวรรณ ปาปะเก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
641
49011310696
นายสรายุทธ เชื้ออ่อน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
642
49011310698
นางสาวสาวิตรี ศรีลัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
643
49011310701
นางสาวสิริราวรรณ นาคเสน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
644
49011310704
นางสาวสุกานดา พลเรือง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
645
49011310706
นางสาวสุจิตดาว ศรีตุ้มแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
646
49011310707
นางสาวสุจิตรตรา จิตรเพียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
647
49011310716
นางสาวสุนันทา แก้วนิสสัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
648
49011310717
นางสาวสุนีรัตน์ สาแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
649
49011310718
นางสาวสุปรียา เปลือยหนองแข้
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
650
49011310721
นางสาวสุพัตรา สายขุน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
651
49011310723
นางสาวสุมาลี คิดอ่าน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
652
49011310724
นายสุรศักดิ์ วิจิตรปัญญา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
653
49011310727
นางสาวเสกสรร บุญทะสอน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
654
49011310731
นางสาวอภิญญา อภัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
655
49011310732
นายอภินันท์ โกษา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
656
49011310733
นายอภิวัฒน์ กองศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
657
49011310736
นางสาวอรพรรณ อุรังกิจ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
658
49011310737
นางสาวอรอนงค์ ศรีนวล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
659
49011310738
นางสาวอรอุมา เหลาพรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
660
49011310744
นางสาวอัญชลี คำกรฤาชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
661
49011310746
นางสาวอัมภิกา มาขุมเหล็ก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
662
49011310751
นางสาวอินถวา ทะนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
663
49011310754
นายเอกชัย ดนตรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
664
49011310762
นางสาวเกตุสุวรรณ ป้อศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
665
49011310763
นายเกรียงไกร เพียรสร้างสรร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
666
49011310767
นางสาวจิตรา ภูมิวงค์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
667
49011310771
นางสาวจุฬาภรณ์ ทูลธรรม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
668
49011310773
นางสาวชฎากรณ์ แก้วกงพาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
669
49011310776
นายณรงค์ฤทธิ์ เพ็งเพา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
670
49011310777
นายณรงค์ศักดิ์ ขิดภูเขียว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
671
49011310780
นายดนุพล สุขะปรเมษฐ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
672
49011310784
นางสาวดวงฤทัย ทุมดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
673
49011310787
นางสาวทัศนีย์ หูตาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
674
49011310792
นางสาวเนตรนภา แสนวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
675
49011310795
นางสาวบุษบา สมสะอาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
676
49011310797
นางสาวปฐมาวดี ดอนกลาง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
677
49011310799
นางสาวปริศนา นนท์เล่ห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
678
49011310800
นางสาวปาริฉัตร คำมี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
679
49011310802
นางสาวพจนา ปาปะไพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
680
49011310804
นายพิชิต อังคนิช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
681
49011310805
นางสาวพิศสุดา จันทร์เปล่ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
682
49011310809
นายภานุพงศ์ ลูกอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
683
49011310810
นายมานิตย์ โคสมบูรณ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
684
49011310811
นางสาวมาริสา รุณรุท
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
685
49011310813
นายมาริช ศรีไพรวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
686
49011310818
นายล้อมพงศ์ จันขุนทด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
687
49011310819
นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
688
49011310833
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วนวน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
689
49011310835
นายสมชัย ริทัศน์โส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
690
49011310838
นางสาวสุกัญญา ครึบกระโทก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
691
49011310839
นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
692
49011310844
นางสาวสุวรรณา สุวรรณวิชิต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
693
49011310853
นางสาวอินทรา ศรีกูลละคร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
694
49011310856
นางสาวอุไรพร สุวรรณสุขา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
695
49011310857
นายกฤษดา วัฒนาไชย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
696
49011310858
นางสาวกฤษติยา ขามรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
697
49011310861
นางสาวจีรพรรณ ดอนคุณศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
698
49011310864
นางสาวดาริน กิจจาวิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
699
49011310866
นางสาวนัฎสุดา ดอนกระจ่าง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
700
49011310867
นายบุญส่ง แก่นศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
701
49011310868
นางสาวบุษบา วิเศษศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
702
49011310869
นางสาวบุษบา เสนรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
703
49011310872
นายปิยะพงษ์ วังเหมือย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
704
49011310874
นางสาวพจนีย์ ขำชาลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
705
49011310879
นางสาวไพริน ดิเรกศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
706
49011310880
นางสาวภัทรา บูรณะเนตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
707
49011310881
นายยุทธนา สารบรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
708
49011310885
นางสาววนิดา จันเสถียร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
709
49011310886
นางสาววรวัลย์ ทองแข็ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
710
49011310887
นายอนุศาสตร์ มณีบู่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
711
49011310889
นางสาวศรีใหม่ โสภาพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
712
49011310890
นายศุภชัย แก้วทะชาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
713
49011310892
นายสัมพันธ์ วงศ์วิภาค
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
714
49011310893
นางสาวสายสุนีย์ อดทน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
715
49011310897
นางสาวสุวิมล ทุมดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
716
49011310900
นางสาวอภิญญา ลีสิงห์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
717
49011310903
นายชัยชนะ น้อยลา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
718
49011310906
นายสถาพร พันเดช
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
719
49011310907
นางสาวศกุนตลา อุทกศิริ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
720
49011310914
นางสาวพิมพ์ลภัทร มณีศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
721
49011310920
นางสาวอารียาภรณ์ ดวงแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
722
49011320025
นางสาวนิติยา คูณคำตา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
723
49011320402
นางสาวชื่นกมล บุตรภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
724
49011320405
นายดำรง นารีจันทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
725
49011320408
นายทศพล พยุงวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
726
49011320420
นางสาวรุ่งรัตน์ ทรีศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
727
49011320422
นางสาวละอองดาว มณีวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
728
49011320423
นายวันเฉลิม ภูสมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
729
49011320432
นายเสรี จำเริญสุข
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
730
49011320433
นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
731
49011320436
นางสาวกานดา พิกุลศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
732
49011320459
นางสาวแพรทอง สอนอินทร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
733
49011320460
นางสาวภัสสร ฆารเลิศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
734
49011320469
นายวิเชียร อินอุ่นโชติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
735
49011320470
นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเพ็ง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
736
49011320474
นางสาวศิริพร ทวงลี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
737
49011320476
นางสาวสายใจ อ่างแก้ว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
738
49011320480
นางสาวสุดารัตน์ วิริยะ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
739
49011320481
นางสาวสุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
740
49011320483
นางสาวหทัยทิพย์ ทวีกุล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
741
49011320494
นางสาวเกษกนก  นารถน้ำพอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
742
49011320496
นางสาวจุฑาทิพย์  ชาวไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
743
49011320511
นางสาวไพลิน  เรณู
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
744
49011320515
นายภาคภูมิ  สุวรรณไพบูลย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
745
49011320516
นางสาวมยุรา  สีลาดหา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
746
49011320518
นางสาววิสา  เจียมพงษ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
747
50011321058
นางสาวภัทรลดา อารีรัมย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ปริญญาตรี
748
48011380046
นางสาวสุดาลักษณ์ วรรณวิจิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
749
49011380808
นายณัฐพงศ์ นิลาทะวงศ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
750
49011380825
นายยิ่งศักดิ์ แพงจันทร์ศรี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
751
50011380001
ร.อ.ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
752
50011380005
นายปัทม์ ฉัตรปทุมทิพย์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
753
50011380016
นายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
754
50011380018
พ.จ.อ.เอกชัย ลำชัยภูมิ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
755
50011380023
นายทรงกต พิลาชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครอง
ปริญญาโท
756
47011380049
นายสุทัศน์ แก้วคำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
757
48011380416
นายบัณฑิต อ้วนละมัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
758
48011380424
นายพาทิศ คงโสมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
759
49011380016
นางดาราพร ไชยสีทา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
760
49011380019
นางสาวทานตะวัน มาคิน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
761
49011380029
นายเพียรชัย คำสะอาด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
762
49011380049
นางสาวอัจฉริยา สิมมา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
763
50011381015
นายปฐมพงษ์ ภูกันดาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
764
50011381018
นางสาวพัชรี อุทธชาติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
765
50011381022
นางสาวมธุรยา คูสกุลรัตน์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
766
50011381024
นางสาวลัดดา ลาวรรณ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
767
50011381029
นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
768
50011381030
นางสาวศุลีพร คำควร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
769
50011381034
นายเสริมเกียรติ ปัตตานี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
770
50011381036
นายชินโชติ ถาปะบุตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
771
50011381057
นางสาวอรวรรณ โพยนอก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
772
50011381064
นางสาวพิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
773
50031380003
นางสาวนันธิญา ศรีไชยโย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
774
50031380004
นายจาตุรันต์ มุงคุณคำชาว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
775
50031380005
นางสาวสุดาภรณ์ คำมุกชิก
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
776
50031380006
นางสาวสุดารัตน์ คำวิชา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท
777
50031380010
นางญาณิกา พิมพา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ
ปริญญาโท

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1