ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 21:01 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 2231 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
48010511502
นางสาวกนกวรรณ อาจชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
2
48010511510
นางสาวกุลมะณี กองโพธิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
3
48010511522
นางสาวจิราภรณ์ พ่อสียา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
4
48010511524
นางสาวเจษฎาภรณ์ ภูผาจง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
5
48010511526
นางสาวชนนิกานต์ ภาคเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
6
48010511530
นางสาวดาราพร หนองแบก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
7
48010511531
นางสาวดาวหวัน สอนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
8
48010511535
นางสาวทัศณี ศรีนา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
9
48010511539
นางสาวนงนลิน ขาวจันทร์คง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
10
48010511540
นางสาวนริศรา พลเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
11
48010511541
นางสาวธัญชนก สุดโต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
12
48010511544
นางสาวมนัสนันท์ มะโรง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
13
48010511545
นางสาวธันศรัตน์ บุญโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
14
48010511547
นางสาวนิภาพร ช่างไถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
15
48010511549
นางสาวนิภาวรรณ แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
16
48010511550
นางสาวนิรัตน์ดา สำแดงภัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
17
48010511551
นางสาวบังอร สิมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
18
48010511556
นางสาวปะศิรัตน์ แสงการ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
19
48010511559
นางสาวปิยนุช ผาสุขนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
20
48010511560
นางสาวผกามาศ ศรีวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
21
48010511563
นางสาวพรพรรณ ถ่ายกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
22
48010511565
นางสาวพวงเงิน ราชบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
23
48010511567
นางสาวพัชยา พันธ์ณวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
24
48010511569
นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
25
48010511570
นางสาวพิมพ์ใจ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
26
48010511580
นางสาวรัตนา นรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
27
48010511581
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
28
48010511582
นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
29
48010511583
นางสาวรุ่งนภา หอมเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
30
48010511587
นางสาวลินดา พรมฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
31
48010511588
นางสาววรนารี ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
32
48010511591
นางสาววไลลักษณ์ สมพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
33
48010511598
นางสาวศศิธร ชะบา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
34
48010511601
นางสาวศิริพร โพธิ์ทะมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
35
48010511603
นางสาวศิริลักษณ์ ภะคะโต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
36
48010511607
นายสมชัย สินธุศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
37
48010511609
นายสวัสดิ์ โพธิ์อินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
38
48010511614
นางสาวสุกัญญา ภาระพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
39
48010511615
นางสาวสุกัญญา มัทธุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
40
48010511617
นางสาวสุขฤดี ภูมิฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
41
48010511628
นางสาวสุภาวดี จันทร์ตรัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
42
48010511636
นางสาวหทัยทิพย์ อัมหธร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
43
48010511649
นางสาวอุมาพร วัยมาต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
44
48010511651
นางสาวอุไรวรรณ โสภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
45
48010511652
นางสาวกฤติกา ฦาแรง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
46
48010511658
นางสาววรรณวิษา  ปินะสา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
47
48010511659
นางสาววรรณิษา  หาคูณ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
48
48010511662
นางสาวฐิติพร ทานา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
49
48010511664
นางสาวธนารัชฏ์ สุทธสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
50
48010511665
นางสาวลลดา พงศ์ศิริพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
51
48010511666
นางสาวเบญจมาศ พูนสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
52
48010511668
นางสาวยุพดี สาระพิมล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
53
48010511669
นางสาวรัชนี วรรณพรามย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
54
48010511670
นางสาววชิราภรณ์ บุญถนอม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
55
48010511671
นางสาววาริณี วันติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
56
48010511673
นางสาวสุขสรรค์ หมุ่ยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
57
48010520022
นางสาวจุฬารัตน์ กิยะแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
58
48010520506
นางสาวนุชลี เจริญเขต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
59
48010520509
นางสาวยุพรัตน์ บุญทา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
60
48010520510
นางสาววรนุช วงษางาม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
61
48010520511
นางสาวศิรินทิพย์ สุภารัตนากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
62
48010520516
นางสาวอารีย์ เจียมรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
63
48010520518
นางสาวกิตติวรรณ รัตนจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
64
48010520520
นางสาวชุลีพร สุวรรณโชคอิสาน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
65
48010520522
นางสาวทิพนภา นามวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
66
48010520524
นางสาวเบญจรัตน์ แสนโสดา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
67
48010520525
นางสาวพวงเพชร วงศ์ธันยพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
68
48010520527
นางสาววรรณภา สุวรรณี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
69
48010520528
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ผิดผาด
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
70
48010520531
นางสาวพิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
71
48010520533
นางสาวอรนุช มะทา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
72
48010520534
นางสาวพรรณทิวา ประเสริฐไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
73
47010510351
นางสาวจตุพร สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
74
48010510420
นางสาววัลลภา โรรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
75
48010510475
นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
76
48010511246
นางสาวปวริศา ชูศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
77
48010511801
นางสาวกรรณิการ์ ศรีบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
78
48010511802
นายกานต์ แซ่ก๋วย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
79
48010511804
นางสาวขนิษฐา ดิษขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
80
48010511807
นางสาวจุฑารัตน์ แอมโคก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
81
48010511810
นางสาวชนันภรณ์ กสิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
82
48010511811
นางสาวพลอยปภัส นาอุ่นเรือน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
83
48010511813
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
84
48010511818
นายธีระวัฒน์ สุดสังห์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
85
48010511819
นางสาวนงนุช คำแหล้
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
86
48010511820
นางสาวนภาวรรณ ชุ่มนาเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
87
48010511822
นางสาวนลินธร พันธ์พงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
88
48010511823
นางสาวนาตยา ถิตย์รัศมี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
89
48010511824
นางสาวนิตตา ฤทธิ์เดช
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
90
48010511825
นางสาวนิตยา ดอนสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
91
48010511827
นางสาวนุชณมน โสมอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
92
48010511828
นางสาวปนิดา ศรีสุระ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
93
48010511830
นางสาวปาริชาติ ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
94
48010511831
นางสาวปิยธิดา กระจ่างจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
95
48010511834
นางสาวพรพิมล จ่าภา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
96
48010511837
นางสาวพิชญ์สินี ภารมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
97
48010511838
นางสาวเพ็ญนภา แก้วพูน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
98
48010511842
นางสาวภาวิณี พันธุ์ดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
99
48010511844
นางสาวมาลิณี คำมะมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
100
48010511845
นางสาวยุพารัตน์ พืชผล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
101
48010511847
นางสาวรัชดาพรรณ สารผล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
102
48010511849
นางสาวชาคริยา พันธ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
103
48010511850
นางสาวรุ้งฟ้า สิมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
104
48010511851
นางสาวพัชรมัย สีขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
105
48010511852
นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
106
48010511854
นางสาววันวิษา ภิญโญดม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
107
48010511855
นายวัลลภ สมานเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
108
48010511858
นางสาววิจิตรา อนุแก่นทราย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
109
48010511861
นายวีระชัย พรหมขัติแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
110
48010511862
นายศักดิ์ชัย มหาอุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
111
48010511863
นายศักดิ์ชัย แซ่อัง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
112
48010511864
นางสาวศิรินภา จตุเทน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
113
48010511866
นางสาวศิริพร ชมภูนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
114
48010511868
นายศิลป์ พรมแม้น
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
115
48010511869
นางสาวศิวิมล ประจำทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
116
48010511870
นางสาวศุภวรรณ ศรีนวล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
117
48010511872
นางสาวสมหญิง มอญใหม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
118
48010511876
นางสาวสุพรรณี หมู่เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
119
48010511880
นางสาวสุมาลี สุกดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
120
48010511881
นายสุรศักดิ์ ทองเจียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
121
48010511882
นางสาวสุรินทร์นา หมื่นปัดชา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
122
48010511883
นางสาวสุรีย์พร จันทศร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
123
48010511887
นางสาวเสาวลักษณ์ ธารีพุฒ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
124
48010511889
นางสาวอนงค์นาฏ ทองยศ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
125
48010511893
นางสาวอรสา แสงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
126
48010511897
นางสาวอุตสาห์ เสมียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
127
48010511899
นางสาวอุษาวรรณ อุบลขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
128
48010511900
นางสาวเอื้ออารี น้อมระวี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
129
48010511901
นางสาวเจนจิรา  เจตินัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
130
48010511902
นางสาวบุบผา  สงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
131
48010511903
นายประนม  มะธิปิไข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
132
48010511904
นางสาวปลายทอง  ใยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
133
48010511908
นางสาวสมใจ  พันธ์รุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
134
48010511910
นางสาวกนกพร ศรีคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
135
48010511912
นางสาวขวัญใจ ประพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
136
48010511913
นางสาวจันทร์จิรา บุญจวง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
137
48010511914
นางสาวจิราวรรณ วิเศษโฮง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
138
48010511916
นายดาราพงษ์ สุธรรมา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
139
48010511917
นางสาวนิรัชรา คำพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
140
48010511920
นางสาวพิไลวรรณ วงศ์พิมล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
141
48010511922
นางสาวเพิ่มพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
142
48010511923
นางสาวภัทรินทร์ ธาตุไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
143
48010511924
นางสาวภาวดี นาผม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
144
48010511925
นางสาวยวิษฐา เหมนิธิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
145
48010511927
นางสาววราภรณ์ แสงกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
146
48010511928
นางสาววิภาวดี ไมลคามิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
147
48010511931
นายสยมพล เศรษฐาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
148
48010511932
นางสาวสาวิกา นามวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
149
48010511933
นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
150
48010511934
นางสาวหนึ่งฤทัย หาญประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
151
48010511935
นางสาวอภิญญา ขนเต้
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
152
48010511936
นางสาวอรวรรยา อินทวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
153
48010520601
นางสาวกุหลาบ เนตรกันหา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
154
47010510530
นางสาวรวิวัลย์ แก้วสีหา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
155
48010510304
นางสาวกรรณิกา ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
156
48010510307
นางสาวกฤษณา จันปาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
157
48010510310
นางสาวกัลยาณี ชัยภา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
158
48010510311
นางสาวกัลยาณี หนูพัด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
159
48010510313
นางสาวกิตติยา สีดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
160
48010510314
นางสาวกุมาริกา มากแวง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
161
48010510319
นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
162
48010510320
นางสาวเข็มทอง นารี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
163
48010510321
นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
164
48010510322
นายคำจันทร์ สุขเสมอ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
165
48010510327
นางสาวจิรัฐติกาล บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
166
48010510330
นางสาวจุฑามาศ ตามไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
167
48010510332
นางสาวแจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
168
48010510333
นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
169
48010510334
นางสาวชนานันท์ ฤทธิพรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
170
48010510335
นางสาวชนาภา ปรีพูล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
171
48010510337
นายชัชวาลย์ มณีวัตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
172
48010510340
นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
173
48010510343
นางสาวดวงฤดี ศิลาไกล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
174
48010510346
นางสาวตติวลี เสนาะพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
175
48010510347
นายตะวัน ตะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
176
48010510348
นายทวีศักดิ์ ฦาชา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
177
48010510353
นายธวัชชัย ลาดกุดลิง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
178
48010510354
นางสาวธารทิพย์ อุดมพร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
179
48010510355
นางสาวธาวิณี แดงวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
180
48010510356
นางสาวธิดารัตน์ หัตถมา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
181
48010510358
นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
182
48010510360
นางสาวนัฏฐา แต่งพลกรัง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
183
48010510362
นางสาวนิตญา วิมุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
184
48010510363
นางสาวนิตยา ศิริวาปีวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
185
48010510364
นางสาวนิตยา ใจธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
186
48010510365
นางสาวนิติญา ดงอุทิศ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
187
48010510366
นางสาวนิภาภรณ์ ชัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
188
48010510369
นางสาวนุชนารถ วิเศษสัตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
189
48010510371
นางสาวบุษบา แหวนหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
190
48010510374
นางสาวปริยานุช วงศ์ภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
191
48010510376
นางสาวปวีณา บุญพา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
192
48010510378
นางสาวปัทมวรรณ ป้องทอง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
193
48010510382
นางสาวพรทิพย์ เหมะเทวัน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
194
48010510383
นางสาวพรสวรรค์ หันตระการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
195
48010510384
นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
196
48010510388
นางสาวพิมลวัลย์ ลีลา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
197
48010510390
นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
198
48010510391
นายไพฑูรย์ มณีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
199
48010510393
นางสาวภัทรา ชมศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
200
48010510394
นางสาวภาวิณี สารีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
201
48010510395
นางสาวมัลลิภา จังภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
202
48010510397
นายมาณัฐพล อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
203
48010510398
นายยุทธชัย ราชดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
204
48010510403
นางสาวรวงข้าว นามแสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
205
48010510405
นางสาวรัตน์ติกูล กองทุ่งมน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
206
48010510406
นางสาวรื่นฤดี ศรีพันดอน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
207
48010510410
นางสาวละดาวัลย์ ประดับศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
208
48010510413
นางสาววรรณา อุ่นคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
209
48010510414
นางสาววรรณิศา อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
210
48010510415
นางสาววรุณรัตน์ แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
211
48010510421
นางสาววารุณี เถรหมื่นไวย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
212
48010510424
นางสาววิรวรรณ ไตรบัญญัติกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
213
48010510426
นางสาวศรัญญา ลุนภา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
214
48010510428
นางสาวศศิวิมล ต่อสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
215
48010510433
นายสรรวิชญ์ อาจสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
216
48010510435
นางสาวสายใจ วิรบุญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
217
48010510436
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
218
48010510437
นางสาวสาวิตรี ไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
219
48010510438
นายสิทธิพงษ์ คำภาผุย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
220
48010510439
นางสาวสุชาดา แก้วพิกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
221
48010510440
นางสาวสุชานรี ไกรพน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
222
48010510442
นายสุทธิวัฒน์ เชษฐา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
223
48010510444
นางสาวสุพัตรา ฝาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
224
48010510451
นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
225
48010510452
นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
226
48010510455
นางสาวหิรัณยา สุขประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
227
48010510460
นายอภิมุข อภัยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
228
48010510463
นางสาวอรทัย ภูอกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
229
48010510468
นายอาทิตย์ พาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
230
48010510471
นายเอกอนนท์ แก้วลีเฮียง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
231
48010510473
นางสาวเกศอุทัย ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
232
48010510474
นางสาวขวัญสุดา แก่นสา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
233
48010510476
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานะโต
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
234
48010510477
นายยอดหทัย รีศรีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
235
48010510479
นางสาวรัชฎาวรรณ ไกรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
236
48010510481
นายสมเกียรติ บุญประกอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
237
48010511561
นางสาวพจมาน จำปาทิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
238
48010511605
นางสาวสมจิต สืบศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
239
48010520101
นางสาวกนกวรรณ จำปาใด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
240
48010520109
นางสาวรัชดา สาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
241
48010520115
นางสาวอัมพร ประชาไนย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
242
48010520116
นายคนอง วงฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
243
48010520117
นางสาวณัฐวิภา สุดแท้
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
244
48010520119
นางสาวนฤมล ประกอบนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
245
48010520121
นางสาวนิตติกา แสงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
246
48010520122
นางสาวปฐมพร เพิ่มพูล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
247
48010520123
นางสาวภัทราพร ประภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
248
48010520124
นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒน์มณี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
249
48010520126
นางสาววัลลภา เกรียงสมร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
250
48010520127
นางสาวสุกัญญา สำแดงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
251
48010520129
นางสาวอัจฉรา ทิพย์สิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
252
48010512255
นางสาวชญานันทน์ ขันธะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
253
49010511601
นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
254
49010511603
นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
255
49010511609
นางสาวณัฐสุดา ทูลภิรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
256
49010511615
นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
257
49010511616
นางสาวระพีพร พยอม
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
258
49010511618
นางสาววรรณอุไร ทำอินราช
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
259
49010511636
นางสาวชลดา แสงโชกุน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
260
49010511640
นางสาวสุชาดา ประเสริฐศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
261
49010521605
นางสาวพรรณนิภา ยางศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
262
49010521608
นายสรรเสริญ สุขเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
263
49010521609
นางสาวสุกานดา สุริยขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
264
49010521615
นางสาวณัฐกานต์ เยี่ยมมโน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
265
49010521617
นางสาวปิยะนุช กัลวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
266
49010521618
นางสาวเพ็ญพร ศรีพลหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
267
49010521619
นายโยธิน ป้องเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
268
49010521620
นางสาววรรณวิมล กระแสร์สินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
269
49010521621
นางสาววันเพ็ญ คำพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
270
49010521622
นางสาวสุพัตรา วงศ์วังจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
271
48010110826
นายอกนิษฐ์  ปะติเพนัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
272
48010510726
นางสาวหนึ่งฤทัย ผาบลุน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
273
48010512042
นางสาวกชนิภา สิริภูษิต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
274
48010512086
นายจำลอง มณีชม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
275
49010511402
นางสาวอัจจิตา แทนนำ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
276
49010511404
นางสาวกาญจนา เนื้อนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
277
49010511405
นายเกียรติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
278
49010511407
นางสาวขวัญชนก พรหมราษฎร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
279
49010511408
นางสาวจันทร์สุดา ศิลาสัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
280
49010511412
นายเจนณรงค์ จำปาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
281
49010511415
นางสาวชาลินี ภูพันนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
282
49010511420
นางสาวนงเยาว์ โสภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
283
49010511422
นางสาวนิภาวรรณ รูปดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
284
49010511428
นางสาวพวงผกา ไชยพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
285
49010511429
นางสาวพิจิตรา วุฒิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
286
49010511431
นางสาวไพรวรรณ ขานแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
287
49010511434
นางสาวมลฤดี บุบผามาลา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
288
49010511435
นางสาวรัศมี แก้วพรม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
289
49010511446
นางสาวสุธารัตน์ พินธะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
290
49010511447
นางสาวสุปรียา นามวันสา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
291
49010511450
นายอัษฎา พุทธมนสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
292
49010511453
นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
293
49010511454
นายปฐมพงศ์ สีอุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
294
49010511455
นายปฐมพงศ์ อำมุกคะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
295
49010511457
นายประเวช โพธิ์ศรีมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
296
49010511459
นายปริญญา จันทราริยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
297
49010511460
นางสาวปิยะธิดา ทุมปัดชา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
298
49010511462
นายวงศกร เลิศสุบินรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
299
49010511463
นางสาววนิดา กล่อมจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
300
49010511464
นางสาวสุภัคชรี แสนพันดร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
301
49010511466
นางสาวเอมอร ไชยรา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
302
49010511467
นายภานุพงศ์ พลซื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
303
49010511469
นางสาวลาวัลย์ มูลดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
304
49010511471
นางสาวศิริกัลยา จิตรจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
305
49010511472
นางสาววรัญญา เค้านาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
306
49010511473
นางสาวนฤมล นนยะโส
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
307
49010511475
นายอลงกรณ์ สุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
308
49010511477
นางสาวเกศนภา มะเมีย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
309
49010511479
นางสาวณัฐกฤตา อุทัยแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
310
49010511480
นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
311
49010511481
นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
312
49010521401
นางสาวจตุรพร อุดรเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
313
49010521404
นางสาวชลธิชา คลังสำโรง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
314
49010521408
นางสาวปพิชญา ชาประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
315
49010521410
นางสาวเปรมกมล แฟงคล้าย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
316
49010521412
นางสาวมาริษา ศรีโพธิ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
317
49010521413
นางสาววชิราภรณ์ วงษาเทียม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
318
49010521416
นายสุเมธ คลังบุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
319
49010521419
นางสาวกานต์ชนิต  แสนพิพิช
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
320
49010521420
นายกิตติพงษ์  บุษเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
321
47010510302
นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
322
47010510309
นางสาวสุพรรษา วีระศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
323
47010520004
นางสาวนัฐยา สุขเกษม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
324
47010520125
นายธนิตเชศน์ วงศาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
325
48010510177
นางสาวละเอียด ชัยอู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
326
48010511201
นางสาวกชกร ลาวัลย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
327
48010511207
นางสาวกิ่งไผ่ ศรีคะรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
328
48010511211
นายคณา ทิพย์ฤาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
329
48010511212
นางสาวคณิตา พิลม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
330
48010511217
นางสาวจิรภา กันยาน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
331
48010511222
นางสาวจีราวดี มุ่งใกล้กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
332
48010511223
นายฉัตรชัย ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
333
48010511227
นางสาวชลจิรา ผิวนางงาม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
334
48010511228
นางสาวชลฤดี บ่อคำเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
335
48010511229
นางสาวชุติมา ไชยรส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
336
48010511230
นางสาวฐิติกุล หวานอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
337
48010511231
นางสาวเด่นนภา ลิตุ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
338
48010511232
นางสาวติยาพร อารีรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
339
48010511233
นางสาวทวีรัตน์ แก่นงูเหลือม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
340
48010511234
นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
341
48010511235
นางสาวทิวานันท์ วิชาญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
342
48010511237
นายธนายุทธ อุทธคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
343
48010511239
นางสาวธราพร โรคน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
344
48010511241
นายนพเกล้า ทองธรรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
345
48010511242
นายนพรัตน์ จรูญประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
346
48010511243
นางสาวนวลฉวี ปัตเตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
347
48010511245
นางสาวน้ำผึ้ง เอมโอษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
348
48010511247
นางสาวน้ำอ้อย น้อยหา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
349
48010511248
นางสาวนิภาพร สินทร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
350
48010511249
นางสาวนุจรา โสภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
351
48010511254
นางสาวเบญจมาศ กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
352
48010511255
นางสาวเบญจมาศ ทรงเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
353
48010511256
นางสาวประนิดา เดชท้าน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
354
48010511257
นางสาวประไพรพร กับบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
355
48010511260
นางสาวปิยภรณ์ รังกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
356
48010511261
นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
357
48010511262
นางสาวเปียทิพย์ โกนกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
358
48010511264
นางสาวพนิดา วิลัยเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
359
48010511265
นางสาวพรทิวา ใบแสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
360
48010511266
นางสาวพรพรรณ์ วงกัลยา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
361
48010511268
นางสาวพรพรรณ พรตะนะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
362
48010511269
นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
363
48010511270
นางสาวพัชนิภา กะตะศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
364
48010511271
นางสาวพัชราภรณ์ คงนาค
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
365
48010511272
นางสาวพัชรินทร์ ไชยโกฏิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
366
48010511273
นายพิชิต แก้วสุริวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
367
48010511274
นางสาวพิมพ์พร หลักศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
368
48010511278
นายไพรวัลย์ จันทยุง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
369
48010511280
นางสาวภัทราวดี ศรีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
370
48010511282
นางสาวมยุรี บุญฉวี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
371
48010511283
นางสาวมัทณา วงษ์เปลียว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
372
48010511284
นางสาวเมธินี ศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
373
48010511285
นางสาวรุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
374
48010511286
นางสาวเยาวมาลย์ ฐานะดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
375
48010511290
นางสาววรรณภา คำสระคู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
376
48010511292
นางสาววรัญญาภรณ์ สมเด็จ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
377
48010511294
นางสาววิภา พิงชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
378
48010511295
นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
379
48010511297
นางสาววิลัยพร วงชาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
380
48010511298
นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
381
48010511299
นางสาวศศิธร ชาแท่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
382
48010511300
นางสาวศิรินทรา ลาปะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
383
48010511301
นางสาวศิริวรรณ เกษมราช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
384
48010511302
นางสาวศิริวิมล มูลผลึก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
385
48010511304
นายสมควร แสนหว้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
386
48010511305
นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
387
48010511306
นางสาวสมปอง ใยเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
388
48010511308
นางสาวสาวิตรี บัวลอย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
389
48010511309
นางสาวสุขิมตา พรหมมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
390
48010511311
นางสาวสุจิตตรา จันทะบาล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
391
48010511312
นางสาวสุดาทิพย์ ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
392
48010511313
นางสาวสุติมา พลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
393
48010511314
นายสุนทร กุลวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
394
48010511317
นางสาวสุภาดา โคตรมณี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
395
48010511323
นางสาวอรทัย ธารแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
396
48010511324
นางสาวอรุณศรี ทองธาระ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
397
48010511327
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปากหวาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
398
48010511330
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
399
48010511331
นางสาวกนกวรรณ อ้อมแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
400
48010511332
นางสาวกนิษฐา นาโสก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
401
48010511333
นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
402
48010511334
นางสาวดวงพร พูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
403
48010511335
นางสาวธิดา ไกรทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
404
48010511336
นายธีรพงศ์ เพ็งชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
405
48010511338
นางสาวปวีณา โสดาวิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
406
48010511339
นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
407
48010511340
นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
408
48010511341
นางสาวลลิตา วิมลรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
409
48010511342
นางสาวสุภัค เทพสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
410
48010511520
นางสาวจิรวดี เพ็ชราชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
411
48010511608
นางสาวสรัญญา จำปา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
412
48010511632
นางสาวสุวิมล กล้าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
413
48010512067
นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
414
48010520003
นายมนัสชัย เนื่องมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
415
48010520005
นางสาวศิริลักษณ์ ลายสุขัง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
416
48010520007
นางสาวสาวิตรี บุตรศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
417
48010520120
นางสาวนันทวดี พันธุ์ชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
418
47010510209
นายพัทธพร ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
419
47010520124
นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
420
48010510328
นางสาวจิราพร ล่ากระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
421
48010510409
นางสาวลดาวัลย์ อังคะณี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
422
48010510666
นางสาวพรวิมล ปานทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
423
48010510694
นายวรวุฒิ คุณประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
424
48010510716
นางสาวสุจิราภรณ์ นาสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
425
48010510902
นางสาวกมนทรรศน์ ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
426
48010510903
นางสาวกรรณิการ์ ตุนีย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
427
48010510905
นางสาวกชกร ปฏิรูปา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
428
48010510906
นางสาวเกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
429
48010510907
นายกณวรรธน์ บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
430
48010510910
นางสาวจริยาภรณ์ คำละมูล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
431
48010510911
นางสาวจันทร์สุนีย์ คำอ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
432
48010510912
นางสาวจินตวีร์ ผายพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
433
48010510913
นางสาวจิมาพร อินกง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
434
48010510914
นางสาวจิราพร สุวพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
435
48010510916
นางสาวจีระนันท์ อนุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
436
48010510917
นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
437
48010510918
นางสาวจุรีรัตน์ เจ็กนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
438
48010510920
นายฉัตรชัย นามมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
439
48010510923
นางสาวชุติมา ชาเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
440
48010510924
นางสาวชุติมา ไชยมูล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
441
48010510929
นางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
442
48010510930
นางสาวดารณี สีสารี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
443
48010510931
นางสาวดาราวรรณ ทองเถาว์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
444
48010510932
นางสาวทิวาพร ศรีโชละ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
445
48010510936
นางสาวนพเก้า ขุนนามวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
446
48010510937
นางสาวนรัญญา บุญเลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
447
48010510938
นางสาวนริศรา อะทาโส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
448
48010510939
นางสาวนฤมล พันธ์แก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
449
48010510941
นางสาวน้ำฝน ดันสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
450
48010510943
นางสาวนีรนุช วารีสี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
451
48010510944
นายบัญชาการ สมีเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
452
48010510945
นางสาวเบญจา ไวยพาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
453
48010510947
นางสาวประนอม กุลเกลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
454
48010510948
นางสาวประภาพร พงษ์อนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
455
48010510949
นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
456
48010510950
นางสาวปริณา ดาวษาวะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
457
48010510953
นางสาวปัทมาพร ทองโกฏิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
458
48010510954
นางสาวปิยธิดา ปราณีบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
459
48010510960
นางสาวพัชรินทร์ สมมิตตะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
460
48010510961
นางสาวพัชรี พรหมเสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
461
48010510962
นางสาวพัชรี บุญมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
462
48010510965
นางสาวพิมพ์ใจ รสธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
463
48010510967
นางสาวพิมพิไล เฉวียงหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
464
48010510968
นางสาวพิสมัย เชื้อเรณู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
465
48010510969
นายเพชรรุ่ง สนั่นไทย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
466
48010510973
นางสาวเพียงพันธ์ ภูสีฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
467
48010510977
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
468
48010510979
นางสาวมณี แก้วศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
469
48010510981
นางสาวมยุรี นาทองคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
470
48010510982
นางสาวมุกดา ภูมิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
471
48010510985
นางสาวระพีพรรณ เขตสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
472
48010510987
นางสาวรัตนา ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
473
48010510988
นางสาวรุ่งนภา บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
474
48010510992
นางสาวณัฐจิตรา มุทนาเวช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
475
48010510993
นางสาววนิดา พระสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
476
48010510995
นางสาววรรณรี ชาลีเปรี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
477
48010510996
นางสาววรรณิภา โพสีลอย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
478
48010511000
นางสาววาทินี เวียงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
479
48010511005
นางสาวศิราณี สังข์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
480
48010511007
นางสาวศุลีพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
481
48010511008
นางสาวสตรีรัตน์ สุขธวัช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
482
48010511010
นางสาวสาวิตรี โนนตูม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
483
48010511014
นางสาวสุกัญญา ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
484
48010511015
นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
485
48010511016
นางสาวสุดามาส ศรีนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
486
48010511017
นางสาวสุดารัตน์ พิมพบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
487
48010511018
นางสาวสุติมา ไชยบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
488
48010511019
นางสาวสุพรรณี กงซุย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
489
48010511020
นางสาวสุพรรณี มณีศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
490
48010511022
นางสาวสุพัฒตรา ขันติโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
491
48010511023
นางสาวสุพิชา คิดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
492
48010511024
นางสาวณัฐกฤตา ขันธ์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
493
48010511026
นางสาวสุรีวัลย์ ภูมิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
494
48010511032
นางสาวอมรรัตน์ ใสกระจ่าง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
495
48010511033
นางสาวอมรรัตน์ ดอนพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
496
48010511035
นางสาวอรวดี ไชยเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
497
48010511036
นางสาวอรอนงค์ อุ่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
498
48010511039
นางสาวอ้อมใจ สุริยะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
499
48010511040
นางสาวอัจฉรียา อมรเลิศวิริยะกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
500
48010511043
นางสาวอารียา บุญยงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
501
48010511044
นางสาวอารีรัตน์ ผาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
502
48010511047
นางสาวอุทัยวรรณ์ ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
503
48010511049
นางสาวศิริรัตน์ ไชยมานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
504
48010511050
นายฌานินทร์ ไชยมานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
505
48010511051
นางสาวกนิษฐา สำนัก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
506
48010511053
นายธวัชชัย พรหมธิดา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
507
48010511054
นางสาวนคร ปกป้อง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
508
48010511055
นางสาวนิภารัตน์ สมรูป
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
509
48010511057
นางสาวปิยวรรณ พันจักร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
510
48010511059
นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
511
48010511060
นางสาวสุจิตรา แสนคมคาย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
512
48010511061
นางสาวสุธีรา ปานาลาด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
513
48010511062
นายสุนันท์ ฟ้าเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
514
48010511063
นางสาวอัญชลี ประจง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
515
48010511221
นางสาวจิราพร ประพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
516
48010511315
นางสาวสุนิสา เพชรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
517
48010511506
นางสาวกัลยกร นิสัยตรง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
518
48010511809
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
519
48010512079
นายอนุพงษ์ เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
520
48010512237
นางสาวยุวันดา สีทาหาร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
521
48010512240
นางสาวรมิตา จินดาขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
522
48010520305
นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
523
48010520306
นางสาวปนัดดา นามแสงผา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
524
48010520312
นางสาวอรภัทร บานเย็น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
525
48010520315
นางสาวเกศินี ศรีสะถาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
526
48010520320
นางสาวทิพาวรรณ อ่อนละมุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
527
48010520322
นางสาวปิยะธิดา แท่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
528
48010520323
นางสาวพนิดา มูลแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
529
48010520325
นางสาวฤทัยเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
530
48010520326
นางสาววรรณวิศา ลีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
531
48010520328
นางสาวศิริพร โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
532
48010520331
นางสาวสุภาภรณ์ อนันตะเสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
533
48010520332
นางสาวอัญชนา ศรีเคนขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
534
48010520334
นางสาวเอื้องฟ้า บัวชุม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
535
48010520335
นางสาวเอื้อมพร สิทธิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
536
48010520336
นางสาวพัดชา ศรีไพร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
537
48010520341
นางสาวจิตต์จุฑา จันทอุดร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
538
48010510002
นางสาวกัลยา สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
539
48010510004
นางสาวกิตติยา ภูงามนิล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
540
48010510006
นางสาวกุลกานต์ มนต์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
541
48010510007
นายเกษมสันติ์ รจพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
542
48010510010
นางสาวคณิตตา โสภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
543
48010510011
นางสาวคำพอง พิเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
544
48010510019
นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
545
48010510026
นางสาวฉัตรชบา วงรินยอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
546
48010510027
นางสาวเฉลิมขวัญ กาบทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
547
48010510031
นางสาวชินภา ปัจฉิม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
548
48010510035
นายณัฐชัย ทองคณทา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
549
48010510036
นายถาวร เกื้อหนุน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
550
48010510037
นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
551
48010510039
นางสาวทองเพียร ครูนา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
552
48010510041
นางสาวทัศนีย์ ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
553
48010510043
นางสาวทิพวรรณ ภูศรีเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
554
48010510044
นางสาวธัญญลักษณ์ พลที
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
555
48010510045
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สุข
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
556
48010510049
นางสาวนฤมล โกสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
557
48010510050
นางสาวนฤมล โสรสาน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
558
48010510052
นางสาวนวลจันทร์ ลือหาร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
559
48010510053
นางสาวนาฏยา วงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
560
48010510059
นางสาวบุษบา เพชรมณี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
561
48010510060
นางสาวเบญจวรรณ สิทธิศร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
562
48010510062
นางสาวประภัสสร ประทุมโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
563
48010510063
นางสาวประภากร กะสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
564
48010510066
นางสาวณัฎฐิยานุช เหนียวบุบผา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
565
48010510067
นายปิยะวุฒิ มะสีกา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
566
48010510068
นายเป็นหนึ่ง เพียรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
567
48010510069
นางสาวไปรมา แนมขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
568
48010510080
นางสาวพาวรรณ ย่องเหล่ายูง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
569
48010510083
นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
570
48010510085
นายพุทธศาสน์ บรรจง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
571
48010510086
นางสาวเพียงฤทัย ทองปาน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
572
48010510087
นายไพรวัลย์ คำหาญพล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
573
48010510093
นางสาวมะณีทอง สวนโคกกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
574
48010510097
นางสาวรัชฎา อุประ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
575
48010510099
นางสาวรัตติกาล ฤทธิ์มนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
576
48010510103
นางสาวรุ้งนภา ราชวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
577
48010510105
นางสาวละมัย โชคชัย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
578
48010510108
นางสาววรรณพา แสนเสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
579
48010510109
นางสาววรรณภา บินนอก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
580
48010510111
นางสาววัชราภรณ์ อ่อนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
581
48010510115
นางสาววิลัดดา ราชพันแสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
582
48010510120
นายศรายุทธ เสนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
583
48010510123
นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
584
48010510125
นางสาวศิรินันท์ จันทร์ใสย์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
585
48010510128
นางสาวสกาวเดือน สร้อยทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
586
48010510130
นางสาวสยุมพร วงชารี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
587
48010510133
นายสัญญา ด่านกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
588
48010510135
นางสาวสุกัญญา สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
589
48010510137
นางสาวสุคนธร ปักโคทานัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
590
48010510138
นางสาวสุธิดา ศรีจรัส
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
591
48010510149
นางสาวหนึ่งฤทัย แสดใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
592
48010510152
นางสาวอรนุช จำลองเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
593
48010510154
นางสาวอรุณศรี ลมมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
594
48010510156
นายอารักษ์ ไชยหลาก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
595
48010510160
นางสาวอุไรวรรณ ศรีรอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
596
48010510162
นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
597
48010510164
นางสาวกรรณิกา อุทาโย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
598
48010510166
นายธีระพงษ์ ผิวศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
599
48010510167
นางสาวนที พัสดา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
600
48010510170
นายประจักษ์ สนยืน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
601
48010510171
นางสาวเปรมใจ สว่างวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
602
48010510173
นางสาวภาวิณี โคตรชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
603
48010510178
นายวรายุทธ แก้วประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
604
48010510179
นางสาวปาณิสรา เปาวรางกูล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
605
48010510182
นางสาวสุรัตน์ดา สิงห์คราม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
606
48010510183
นางสาวอมรรัตน์ ลอยนอก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
607
48010510188
นางสาวจารุวรรณ กึกก้อง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
608
48010510189
นางสาวจุฬารัตน์ แจ้งเขว้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
609
48010510191
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
610
48010510193
นางสาวนิตยา คำสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
611
48010510197
นางสาวศุภลักษณ์ มะโรงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
612
48010510419
นางสาววันวิสา สายสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
613
48010511915
นางสาวเจนจิรา จันทะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
614
48010520001
นางสาวกาญจนา บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
615
48010520002
นางสาวดวงเดือน บุตราช
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
616
48010520012
นายยุทธชัย จริตน้อม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
617
48010520013
นางสาวยุพิน ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
618
48010520020
นางสาวจุฑาณัฏฐ์ การถัก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
619
48010520021
นางสาวจุฑามาศ ยุระไพร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
620
48010520024
นางสาวนันทญาพร ลาภมูล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
621
48010520025
นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
622
48010520026
นางสาวนิภาพร รุ่งเป้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
623
48010520029
นายพิเชษฐ์ รักษาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
624
48010520030
นางสาวเพ็ญศรี พันภูรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
625
48010520032
นางสาวยุวนิตย์ ไชยราช
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
626
48010520034
นางสาววรรณนิภา ปานิเสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
627
48010520036
นายศุภเศรษฐ์ ปลั่งกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
628
48010520037
นายสืบพงษ์ ทัพหลวง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
629
48010520040
นางสาวอนุธิดา สารทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
630
48010520042
นางสาวอัจฉราภรณ์ หารทา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
631
48010520043
นางสาวอัญมณี สิทธิชินวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
632
48010520045
นายอิสระ กุลวุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
633
48010520046
นางสาวกัลยา ศรีภพ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
634
48010520047
นายกิตติพันธุ์ ชัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
635
48010520048
นางสาวจุฑามาศ ปลื้มใจ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
636
48010520049
นางสาวศิริรัตน์ เรืองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
637
49010510041
นางสาวสุพัตรา ภูอวดไร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
638
47010510185
นายพิจิตร อัมวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
639
48010510449
นางสาวสุมาลี งามภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
640
48010510605
นางสาวเกษดาพร บุญยืน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
641
48010510606
นางสาวเกษนภา คำแสนราช
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
642
48010510607
นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
643
48010510608
นางสาวขวัญ ปะกิระคัง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
644
48010510611
นางสาวจรัญญา ทุมพร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
645
48010510612
นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
646
48010510613
นางสาวจันทร์ธิวา โสภา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
647
48010510614
นางสาวจิติรัฐ พิมพ์นนท์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
648
48010510616
นางสาวจิราพร เสนานอก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
649
48010510621
นางสาวชโลธร ทวีทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
650
48010510624
นางสาวเชิงวิชา เสพกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
651
48010510627
นางสาวณัฐชยา ครองหินลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
652
48010510628
นางสาวณัฐธิดา สิงห์สถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
653
48010510634
นางสาวอาริยา ภูมิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
654
48010510635
นางสาวดวงเนตร พราวศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
655
48010510641
นายทินกร รังรส
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
656
48010510647
นางสาวภัทรทิยา ยอดแคล้ว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
657
48010510653
นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
658
48010510656
นางสาวปนัดดา ไชยะมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
659
48010510658
นายประสงค์ โนนตาเถร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
660
48010510659
นางสาวปริศนา ป้องปิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
661
48010510663
นางสาวพรพรรณ สีดาดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
662
48010510668
นางสาวพัชรี พันธุตา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
663
48010510670
นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
664
48010510677
นางสาวเพลินจิต สุวรรณวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
665
48010510679
นางสาวภัชราพรรณ สีชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
666
48010510683
นายมานะ โทขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
667
48010510687
นางสาวรัชนก ณรงค์เดชเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
668
48010510688
นางสาวณัฐภาพรรณ์ กุดกัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
669
48010510690
นางสาวรินดา ไชยโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
670
48010510693
นางสาววรรณภา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
671
48010510697
นางสาววันชุลี แสนคำทุม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
672
48010510698
นายวัลลภ ปุยสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
673
48010510700
นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
674
48010510701
นายวีระวัฒน์ บัวคำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
675
48010510704
นางสาวศิริพร พงษ์โภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
676
48010510712
นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
677
48010510713
นางสาวสิริรัตน์ ดีใจ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
678
48010510714
นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
679
48010510717
นายสุชาติ สว่างกุล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
680
48010510721
นายสุรัตน์ วิเศษหมื่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
681
48010510724
นางสาวแสงดาว โชติผาด
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
682
48010510728
นายอนุกุล ดวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
683
48010510730
นางสาวอรนุช บาลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
684
48010510732
นางสาวอัจฉรา เคนคำพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
685
48010510733
นายเอกราช โอสรส
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
686
48010510735
นางสาวนิโลบล ประกอบดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
687
48010510737
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
688
48010510738
นางสาวเกษศิณี แพงไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
689
48010510740
นางสาวจินตนา คำบุ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
690
48010510741
นางสาวจุฑามาศ พัทโท
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
691
48010510744
นายธนากร จันทพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
692
48010510745
นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
693
48010510748
นางสาวนิภาพร ถาบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
694
48010510759
นางสาววิลาวัณย์ นิ่มนวน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
695
48010510761
นางสาวศิริณลักษณ์ มีบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
696
48010510762
นางสาวศิริพร ต้นคำฮัก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
697
48010510765
นางสาวปองขวัญ ศรีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
698
48010510766
นางสาวสมฤดี ชุมหอม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
699
48010510772
นางสาวอภิญญา จันดาพรม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
700
48010510773
นางสาวอภิญญา พุทธชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
701
48010510774
นางสาวอริสรา เข็มรถ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
702
48010510782
นางสาวญาณิศา พลที
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
703
48010510784
นางสาวบุญญรัตน์ เทศทำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
704
48010510786
นายพิทักษ์ชัย คำพะทา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
705
48010510787
นางสาววรรณิภา ดีแก่นทราย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
706
48010510789
นางสาวอนิสรา เขวาลำธาร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
707
48010510790
นายอนุวัฒน์ หลักหนองบุ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
708
48010511204
นางสาวกรพินธุ์ ไชยะมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
709
48010511566
นางสาวพวรรณตรี ผ่านคุลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
710
48010511648
นางสาวอาภรณ์ แอแดง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
711
48010520205
นางสาวอรพรรณ เหมสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
712
48010520208
นางสาวอาภาพร ศรีสุเพชรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
713
48010520215
นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคาย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
714
48010520304
นางสาวนริสรา อุทธา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
715
48010916293
นางสาวจรรยา ภูมิโยชน์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
716
49010510440
นายสายัน หงมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
717
48010551002
นายชาติเก่ง ทองเกลียว
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
718
48010582605
นางนราทิพย์ บุญศิริโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
719
48010582608
นายไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
720
48010582609
นายภาราดร จันทพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
721
49010550905
นายวีระยุทธ กองวงษา
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
722
48010550007
นางเพชราภรณ์ อาจศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
723
48010580031
นางพรสวรรค์ ขันธ์ดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
724
48030580015
นางสาวธัญญรักษ์ ด่านธิติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
725
49010580012
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
726
49030580011
นางสาวจุฑารัตน์ จุลอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
727
49030580039
นางเสาวรักษ์ หอมมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
728
49040580018
นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
729
49110580004
นางสาวณัฐรานี สุดตะนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
730
49130580015
นายวิเชียร หมื่นชั่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
731
49150580009
นายโชคชัย ชินโณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
732
49190580061
นายอำนาจ ยอดปรางค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
733
49190580065
นายทองพูน ชำนาญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
734
50010550201
นางสาวจันธิดา ผ่านสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
735
50010550203
นายสราวุฒิ ปุริสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
736
50010550204
นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
737
50010550205
นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
738
50010582010
นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
739
50010582011
นายณัฐภัทร สืบสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
740
50010582015
นายบุตรสี หมื่นสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
741
50030580102
นางกิตติภูมิ สาชะรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
742
50030580109
นายชนะ อัคราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
743
50030580110
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
744
50030580143
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
745
50030580155
นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
746
50030580310
นางพรพิศ ดาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
747
50040580034
นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
748
50070580043
นางสาวกมลนัทธ์ นะราวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
749
50070580045
นางจันทิมา อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
750
50070580048
นายชุ่ม อรรคพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
751
50070580050
นางณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
752
50070580055
นายธาดา ตามเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
753
50070580058
นางนิสากร อรรคพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
754
50070580062
นางสาวปนัดดา ชินวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
755
50070580065
นายเปรมศิริ อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
756
50070580068
นางรัตติกาล ตรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
757
50070580073
นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
758
50070580075
นายสกัน ลีสีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
759
50070580076
นายสมเกียรติ นิกรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
760
50070580077
นายสมใจ ผิวสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
761
50070580083
นางสาวโสภา สมจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
762
50070580088
นางสาวเอื้อมพร โคขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
763
50070580089
นางเอื้อมพร เสริฐกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
764
50070580091
นายสุดใจ บาระศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
765
50090580103
นายดำรง ศรพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
766
50090580104
นายดุสิต สาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
767
50090580106
นางปราณี นามสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
768
50090580108
นายพินิจ วรางกูร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
769
50090580112
นายสันติ นามสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
770
50090580114
นางสาวสิริกานต์ เรืองจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
771
50090580116
นางสาวสุเนตตา ครุฑสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
772
50090580119
นายอุทัย ชัยงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
773
50090580120
นายไตรรงค์ มณีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
774
50090580121
นางสาววนัดดา สมหวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
775
50090580124
นางวลัยพร แอกทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
776
50090580126
นางสาวเกวลิน ดวงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
777
50090580127
นายเจนวิทย์ เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
778
50090580128
นายชนาธิป บุญสุยา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
779
50090580129
นายชาญชัย พรหนองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
780
50090580131
นายธีรศักดิ์ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
781
50090580132
นางมนตรี ควรกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
782
50090580133
นางมลทการติ เฉนียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
783
50090580134
นายยุทธนา พิมพ์สาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
784
50090580138
นายอานนท์ ตอรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
785
50100581001
นางกาญจนา สมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
786
50100581002
นายเกรียงไกร ศรีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
787
50100581005
นางฉลวย เฉยฉิว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
788
50100581006
นายชัยวิชิต ศรีโชค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
789
50100581010
นางนิธินาถ กิติเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
790
50100581011
นางนิรมล จงจินากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
791
50100581012
นางบรรจง พรหมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
792
50100581014
นายบุญธรรม ทุราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
793
50100581015
นางสาวบุญมี แจ่มจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
794
50100581017
นางเพ็ญประภา ไวพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
795
50100581019
นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
796
50100581020
นายวิชัย โคตหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
797
50100581023
นายสงบ ทะวันทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
798
50100581025
นายสังวรณ์ แสงวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
799
50100581027
นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
800
50100581029
นางสุภาพรรณ เชื้อวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
801
50100581033
นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
802
50100581035
นางสาวอาพัสตรา ผิวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
803
50100581036
นางอุราพร ชนะค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
804
50100581037
นางปวีนา รวมธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
805
50100581039
นางเนียมพันธ์ มาศขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
806
50100581045
นายชวลิต สมคะเณย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
807
50120580005
ว่าที่ ร.ต.เชษฐพงศ์ มีศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
808
50120580009
นายนงค์ ทองมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
809
50120580026
นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
810
50120580027
นายสถาน ปรางมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
811
50120580028
นายสมนึก คำสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
812
50120580051
นางสุปราณี ทองมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
813
50140580011
นายพิเชฐ ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
814
50140580018
นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
815
50140580034
นายอดุลย์ พุทธลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
816
50150580022
นางมริดา สุขะหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
817
50230580050
นางสาวสุภาพร โต้ชารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
818
50230580071
นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
819
50230580073
นางสาวขนิษฐา สุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
820
50230580101
นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
821
50230580103
นายขันติ กรโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
822
50230580104
นางจิรประภา โพธิ์เขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
823
50230580109
นายนันทวัฒน์ ภูดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
824
50230580110
นางนารถฤดี หาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
825
50230580111
นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
826
50230580112
นายบัญชา นนท์ศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
827
50230580114
นางปิยะพร เชื้อคำเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
828
50230580116
นายพิทยา เยียวรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
829
50230580118
นางริศราวรรณ จุ่นหัวโทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
830
50230580122
นายศุภชัย หาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
831
50230580123
นางศุภรัตน์ คำชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
832
50230580125
นางสำราญ วันนาพ่อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
833
50230580127
นางสาวสุภัคฌินี สาขันธ์โคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
834
50230580130
นายสุวิทย์ แก้วก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
835
50230580132
นางสาวอมรรัตน์ พลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
836
50230580134
นางอาทิตยา ธิราชรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
837
50230580135
นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
838
50230580136
นางสาวสุภาวดี มังคละคีรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
839
50230580137
นายณัฐธัญ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
840
50230580138
นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
841
50230580139
นายสฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
842
50230580140
นางรุ่งทิพย์ สุวรรณมาโจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
843
50230580141
นางสาวจันทร์เพ็ญ ลามคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
844
51010580107
นางสาวปิยวรรณ ดลรัศมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
845
51010582001
นางกัญจนพร ทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
846
51010582003
นางกิจปภา แสงหิม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
847
51010582004
นายกิตติพล หารสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
848
51010582005
นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
849
51010582007
นางจิราพร นาจรูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
850
51010582008
นางสาวจีรนันท์ เหง้ามูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
851
51010582009
นายเจษฎา ศรีสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
852
51010582010
นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
853
51010582012
นางสาวณมลชนก จันทอุปฬี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
854
51010582014
นายณัฐพล คุ้มวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
855
51010582015
ร.ต.อ.อดิศักดิ์ ทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
856
51010582018
นายเทิดชัย บัวอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
857
51010582019
นายธีรพงษ์ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
858
51010582020
นางสาวกชกมล ประวันจะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
859
51010582021
นายนิคม จันทะปิตตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
860
51010582022
นายประถม ชายศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
861
51010582023
นายปัญญา สุระโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
862
51010582026
นางพวงเพชร ผังรอดรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
863
51010582027
นายพิศาล อินโท่โล่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
864
51010582028
นางเพ็ญ วังหน้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
865
51010582032
นางเมธาวี นพผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
866
51010582034
นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
867
51010582036
นายเรืองศิลป์ พุดหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
868
51010582037
นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
869
51010582039
นายวัฒนา อุ่นเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
870
51010582040
นางวิมลพรรณ แสนโสดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
871
51010582042
นางสมพร สารปรัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
872
51010582043
นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
873
51010582046
นางสาวสุดารัตน์ เพียลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
874
51010582048
นางสาวสุภาพร ใจคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
875
51010582050
นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
876
51010582051
นางหทัย พจนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
877
51010582052
นางสาวอณาวิล สุไชยชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
878
51010582053
นายอนุชิต เปรมปรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
879
51010582055
นายอนุราช ลิลากุด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
880
51010582056
นางสาวอมร สุนาอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
881
51010582057
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
882
51010582058
นางอรัญญา ตะคอนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
883
51010582059
นางอุดมพร ปรีชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
884
51010582060
นางสาวอุดมลักษณ์ เลาห์ทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
885
51010582062
นางปภาวรินท์ หัตถสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
886
51010582063
นางสาวจิระพรรณ แก้วสุวรรณพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
887
51010582065
นางสาวเสาวรัตน์ ทศศะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
888
51010582066
นางสาวสาวิตรี จันทะคาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
889
51010582067
นางจุฑามาศ หมื่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
890
51010582068
นางสังวาลย์ นนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
891
51010582069
นางสาวนิตยา สีเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
892
51010582070
นางคำปอน จันทะโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
893
51010582071
นางอนุธิดา ลิลากุด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
894
51010582072
นางสาวฐาปนีย์ สีลาดเลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
895
51010582073
นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
896
51030580101
นางสาวกมลนันท์ ดอนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
897
51030580102
นายกฤษฎินทร์ พรหมถาวร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
898
51030580105
นางกิ่งมณี วาโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
899
51030580108
นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
900
51030580109
นางจินตนา กองพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
901
51030580111
นายชัยณรงค์ พ่อทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
902
51030580112
นายชากล้า สงวนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
903
51030580113
นายชานนท์ โพธิชาเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
904
51030580115
นางฐิตินันท์ อุปการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
905
51030580116
นางฑิฆัมพร บุญมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
906
51030580118
นายดำรงค์ ประเสริฐสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
907
51030580119
นายทินกร โคตรโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
908
51030580120
นางธนพร เกิดโภคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
909
51030580121
นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
910
51030580122
นางสาวนพรัตน์ ผกากาฬ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
911
51030580123
นางนวลฉวี ภูดิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
912
51030580124
นางภัทรนัน อุดชาชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
913
51030580125
นางนิภาพร ปาระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
914
51030580126
นายนิมิตร กวีกรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
915
51030580128
นายประชา ไชยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
916
51030580130
นายประยุทธ ภูมิ่งศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
917
51030580131
นายประวิทย์ บุรินนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
918
51030580132
นายธนาวรรษ อัตถาชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
919
51030580133
นายปราโมทย์ ทะแพงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
920
51030580135
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
921
51030580137
นายพุทธพงษ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
922
51030580138
นางเพ็ญศรี โสรมรรค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
923
51030580139
นางสาวมลทิชา ทัพขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
924
51030580140
นายโยธิน ทองทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
925
51030580141
นายรุ้ง ทาสะโก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
926
51030580142
นายเรือง พันอะนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
927
51030580143
นางลำใย ตันวัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
928
51030580144
นางสาววณิชชา เหลาพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
929
51030580145
นายวทิพงศ์ ศรีสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
930
51030580147
นายวิเชียร เกิดโภคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
931
51030580148
นางสาววิภาภรณ์ ศรีวรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
932
51030580149
นางสาววิภาวดี ชาวแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
933
51030580150
นางสาววิไลรัตน์ ศรีโนนยาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
934
51030580151
นางสาวศยามล บุญสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
935
51030580152
นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
936
51030580153
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
937
51030580154
นายศิริ หลักทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
938
51030580155
นางสถาพร สิมลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
939
51030580156
นางสมจิตร ไทยอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
940
51030580157
นายสัญญา สนทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
941
51030580159
นางสาวสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
942
51030580160
นางสาวสิริลักษณ์ ยศปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
943
51030580161
นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
944
51030580162
นางสุกัลยา โพธิญาณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
945
51030580163
นางสาวสุพิมล ผลวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
946
51030580164
นายสุโพ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
947
51030580165
นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
948
51030580166
นางสาวสุภาพร ศรีจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
949
51030580167
นางสาวสุภิญญา สุภากรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
950
51030580168
นางสุมาลี สาชิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
951
51030580169
นางสาวณัฏฐพิชา บุนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
952
51030580170
นางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
953
51030580171
นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
954
51030580172
นายอดุลย์ สงวนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
955
51030580173
นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
956
51030580174
นางสาวอรชพร อำนวยการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
957
51030580175
นางสาวอรุณนีย์ วงศ์สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
958
51030580176
นายอัครเดช โพธิญาณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
959
51030580177
นางกมลชนก ลีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
960
51030580179
นายอาทิตย์ พละกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
961
51030580202
นางสาวกฤติยาณี ดวงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
962
51030580323
นางสาวปวริศา นามสีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
963
51030580357
นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
964
51040580001
ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ ระวิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
965
51040580003
นายแก้ว เกตุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
966
51040580004
นายคมกริช มาตย์วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
967
51040580006
นายจักรรินทร์ จุลสม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
968
51040580007
นายจักรี เผ่าภูธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
969
51040580008
นางสาวจุฬาภรณ์ ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
970
51040580009
นางชนุตพร เชียงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
971
51040580010
นายชวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
972
51040580011
นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
973
51040580012
นายทองไสย บุญคงที่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
974
51040580013
นายนพดล หาหอม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
975
51040580014
นางสาวนวนใจ ก้านศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
976
51040580015
นางสาวนิตยา เกษแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
977
51040580016
นายนิตินัย คำจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
978
51040580017
นายนิติพัฒน์ รักกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
979
51040580018
นางเนาวรัตน์ เสถียรเขต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
980
51040580020
นายประสิทธิ์ พ้องเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
981
51040580021
นางปริกา บุตรวิเชียร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
982
51040580024
นายพลายพิชัย ศิริอรรถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
983
51040580025
นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
984
51040580026
นายวิทยา ศรีกาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
985
51040580027
นางวิภาภรณ์ โทพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
986
51040580028
นางศศินันท์ พูลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
987
51040580029
นายศุภกิจ สมศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
988
51040580030
นางษษมา ชิษณุ์สโรชิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
989
51040580031
นางสุกัญญา นาคศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
990
51040580033
นายเสกสรร ทิพย์โยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
991
51040580034
นายอภิเดช สัตยาวิรุทธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
992
51040580035
นางอมรา อารีเอื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
993
51040580036
นางอรุณี วรโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
994
51040580038
นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
995
51040580039
นางจารุภา ลิ้มพงศ์ธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
996
51040580040
นางสาวกัญญา จำปาทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
997
51050580004
นางขวัญลดา ทองพุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
998
51050580006
นายณัฐวุฒิ นาสารีย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
999
51050580008
นายประกอบกิจ จอมหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1000
51050580010
นางสาวภาพตะวัน ไวยพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1001
51050580012
นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1002
51050580013
นายวิเชียร เจริญรอย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1003
51050580014
นายวินัย เหมือนแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1004
51050580016
นางศศิธร เจริญรอย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1005
51050580018
นายสำราญ คุณพาที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1006
51050580021
นางสุภาพร สีทากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1007
51050580022
นางบุรัสกร ดวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1008
51050580026
นางสาวสุจิตรา ต้นโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1009
51050580028
นางสาวอัญชลี รากวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1010
51050580029
นางสาวจิตติมา เพ็งธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1011
51050580031
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1012
51050580033
นางสุวิมล ไวยารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1013
51050580034
นางจิดาภา ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1014
51050580037
ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์พงศ์ พรหมวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1015
51070580002
นางกมลชนก คล่องขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1016
51070580003
นายกรกฎ ช่วยพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1017
51070580004
นางกรรณิการ์ มาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1018
51070580005
นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1019
51070580006
นายเกียรติศักดิ์ รัตนชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1020
51070580008
นางสาวชนันชิดา รัตนปราณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1021
51070580009
นายชาญชัย กูลโคกกรวด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1022
51070580012
นายณกุล เนาว์ช้าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1023
51070580013
นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1024
51070580014
นายถิรายุ ปิดตาละเพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1025
51070580015
นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1026
51070580016
นายนิกร เกษโกมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1027
51070580017
นางนิพาดา อุปัชฌาย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1028
51070580019
นางสาวพรทิพย์ หงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1029
51070580020
นางพัชราภรณ์ ชุ่มเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1030
51070580021
นายยรรยง ชารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1031
51070580022
นางสาวลัดดาวัลย์ งามจันอัด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1032
51070580024
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1033
51070580025
นายวิชัย ทองเกลียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1034
51070580026
นางสาวศิริญาณี พบขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1035
51070580027
นายสมภพ อมรดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1036
51070580028
นางสาวสุทธาภา หงวนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1037
51070580029
นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1038
51070580030
นายอภิชาติ คุยสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1039
51070580031
นางสาวอมร แสนโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1040
51070580032
นายอุทัย เหตุผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1041
51070580033
นางสาวกัลยา เวียงเตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1042
51070580035
นางสาวอัญจนี ประทุมเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1043
51070580036
นายวิสูตร ไร่ดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1044
51070580037
นายปรีชา ราชพลแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1045
51070580038
นายประยุทธ บุญกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1046
51070580039
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1047
51070580040
นางสาวไพรินทร์ สุสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1048
51070580043
นายศุภชัย ธงภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1049
51070580044
นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1050
51070580045
นายสุรชาติ ภารสถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1051
51070580046
นางประไพรัตน์ ลีสีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1052
51070580048
นางกิ่งดาว นิตยไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1053
51070580049
พ.อ.อ.วิสุทธ์ เจริญวัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1054
51070580050
นายจำลอง ฝอยกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1055
51070583001
นางฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1056
51070583003
นายกฤษณะ เทพจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1057
51070583004
นางสาวกฤษณา สะภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1058
51070583005
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1059
51070583006
นางเกดสุชา ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1060
51070583007
นายเกษม มิกขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1061
51070583008
นางขวัญใจ วงศระศีล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1062
51070583009
นางขวัญเรือน รุ้งตาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1063
51070583011
นายจิรกร ฐาวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1064
51070583012
นายเชาวลิต เกิดกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1065
51070583013
นางณัชชา ศรีแสนปาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1066
51070583014
นายทรงพล เสลานอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1067
51070583016
นางสาวธิติมา บุญมามอญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1068
51070583019
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1069
51070583020
นางนาตยา พุ่มพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1070
51070583021
นางสาวนิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1071
51070583023
นางบุษยรา นิรันดรธรากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1072
51070583024
จ.ส.ท.ปิติกร ซ้ายขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1073
51070583025
นางปิยะพร ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1074
51070583026
นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1075
51070583027
นายพัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1076
51070583028
นางสาวพิมพ์ธิดา เหล็กพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1077
51070583029
นางสาวเพชรสมใจ ศิลปแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1078
51070583031
นางสาวภควรรณ โทมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1079
51070583032
นางภาวินันท์ สิริวัฒนไกรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1080
51070583033
นายภิรมย์ เข็มพุดซา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1081
51070583034
นางมะลิวัล จันทะนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1082
51070583035
นางลักนภา กลอนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1083
51070583038
นางวาสนา เม็งจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1084
51070583039
นายวินัย อริยะเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1085
51070583040
นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1086
51070583041
นางศุภกาญจน์ เผยฤทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1087
51070583043
นายสมัคร ยศกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1088
51070583044
นางสาลินี จิราสุวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1089
51070583045
นายสำเริง กลอนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1090
51070583046
นายสิทธิชัย เผยฤทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1091
51070583047
นางสุกัญญา คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1092
51070583049
นางสาวโสภา วงค์วัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1093
51070583050
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1094
51070583051
นางอรวรรณ วิริยะจารุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1095
51070583052
นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1096
51070583053
นายอำนวย ธนาภิรตานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1097
51070583054
นายอำนาจ นาดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1098
51070583056
นางสุภาพร เพ็งแจ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1099
51070583057
นายชยุตพงศ์ พัฒนจุรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1100
51080580001
นางสาวกัลยา สนิทไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1101
51080580002
นายกิตติ เพียรไทยสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1102
51080580003
นายเกรียงไกร จำนงชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1103
51080580004
นายเกรียงไกร ประเสริฐเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1104
51080580005
นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1105
51080580006
นางสาวดอกไม้ ชินโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1106
51080580008
นางสาวทิมาภรณ์ ไชยศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1107
51080580010
นายนาวี จี้เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1108
51080580012
นายบุญชู แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1109
51080580013
นางสาวบุญเพ็ง ซุยถัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1110
51080580014
นางสาวบุศรา เครือธนาวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1111
51080580015
นางประภาศรี ดิเรกศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1112
51080580016
นางปิยนุช ไชยมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1113
51080580017
นางสาวพัทดา วงศ์พรหม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1114
51080580019
นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1115
51080580020
นายเพียว ลาภมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1116
51080580021
นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1117
51080580023
นางรัชดากรณ์ หอมจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1118
51080580024
นางวรวรรณ นิคคำหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1119
51080580025
นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1120
51080580026
นายวิโรจน์ ทองงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1121
51080580028
นายวุฒิชัย ชินรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1122
51080580029
นางสาวศิริขวัญ สังข์เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1123
51080580030
นางกาญจน์กวิน คาดสนิท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1124
51080580031
นางสาวศิริวรรณ รอดพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1125
51080580032
นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1126
51080580033
นายสว่าง บุญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1127
51080580034
นายสุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1128
51080580035
นายสุพจน์ ประภาวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1129
51080580037
นางสุมาลี เวียงเตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1130
51080580038
นายสุรเชษฐ์ เกษนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1131
51080580039
นายอดิศักดิ์ นนทะสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1132
51080580040
นายอภิวัฒน์ ชาดง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1133
51080580041
นายอร่าม รอบคอบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1134
51080580042
นางสาวอุมารินทร์ วิเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1135
51080580043
นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1136
51080580044
นายจีระ อรรคฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1137
51080580045
นางสาวมนฤดี โพชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1138
51080580046
นางศิราณี เศรษฐภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1139
51080580047
นายนพดล เศรษฐภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1140
51080580048
นายณัฐภูมินทร์ กำลังเหลือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1141
51080580050
นางสาวหทัยรัตน์ เทพทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1142
51080580051
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1143
51080581039
นางสาวศิริรัตน์ นราพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1144
51090580101
นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1145
51090580103
นางสาวชนัญชิตา ชมทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1146
51090580105
นายชัยวิชิต ขำคม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1147
51090580107
นางธัญลักษณภัทร ดวงพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1148
51090580110
นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1149
51090580111
นายประวิทย์ นิสังรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1150
51090580112
นายประเสริฐ ใจองอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1151
51090580113
นายพงศกร จันทร์แจ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1152
51090580116
นางสาวพัชรี ทองอ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1153
51090580117
นางสาวภัทรภร สมนิยาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1154
51090580126
นางสาวศศินา ชุมเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1155
51090580127
นางสาวศิริลักษณ์ ศรทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1156
51090580136
นางสาวเสาวนีย์ สุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1157
51090580137
นายโสภณ งามเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1158
51090580138
นายอมรเวช คงทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1159
51090580139
นายอาทิตย์ พรมตวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1160
51090580141
นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1161
51100581001
นายจตุพล ไกรยบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1162
51100581003
นายชัยสมร ทนทาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1163
51100581004
นายบรรจง อุทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1164
51100581006
นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1165
51100581007
นางประไพร อุทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1166
51100581008
นางสาวนภัสนันท์ บุตรโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1167
51100581009
นายพลเดช รามวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1168
51100581010
นายพิชัย สีพลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1169
51100581011
นายพีระพงษ์ พวงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1170
51100581012
นางรัชนีกร รักแร่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1171
51100581013
นางสาวรัตนาวรรณ ตอบไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1172
51100581015
นายสมหมาย ทองภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1173
51100581019
นายอานนท์ กฤษณะกาฬ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1174
51100581020
นางสาวอาภาพร เหล็กกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1175
51100581021
นายอำนาจ สังข์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1176
51100581022
นายอุทัย เกษกัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1177
51100581023
นางสาวรุ่งตะวัน จันทศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1178
51100581024
นางจำปา บุญมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1179
51100581025
นางชณิตา สินเติม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1180
51110580102
นายไกรรุก ภูธาตุทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1181
51110580104
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1182
51110580105
นางจินธิดา บุตดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1183
51110580108
นางสาวชยดา มูลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1184
51110580110
นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1185
51110580112
นางนงนุช เขียวไกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1186
51110580113
นางสาวนงนุช พลเรียงโพน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1187
51110580114
นายนันทนากรณ์ นาสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1188
51110580115
นางนิโลบล บุตรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1189
51110580118
นางพนมวรรณ เถรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1190
51110580119
นางพัชรินทร์ ศรีแสนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1191
51110580122
นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1192
51110580128
นางวันวิสา โต้หนองแปน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1193
51110580129
นายศักดิ์สิงห์ ศรีทะโร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1194
51110580130
นายศิริเขต เดชหามาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1195
51110580131
นางศิริพร ประทุมขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1196
51110580132
นางศุภลักษณ์ เอกตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1197
51110580134
นางสมนึก นนทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1198
51110580137
นายสายัณต์ ดลภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1199
51110580140
นางสุปราณี พันธุ์เทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1200
51110580142
นางสุพิน นาชัยบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1201
51110580144
นายเสกสรรค์ เขียวไกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1202
51110580145
นางนรารัตน์ ระดาฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1203
51110580147
นางหอมหวน อรุณไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1204
51110580150
นางอมรพรรณ กล้าวิจารณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1205
51110580153
นางกรรณิการ์ เสนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1206
51110580154
นางสาวยุพิน เหลือผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1207
51120580001
นางสาวกนกกาญจน์ สมบัติวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1208
51120580002
นายกฤตชัย แป้นโสม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1209
51120580003
นางสาวกิติรัตน์ แสงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1210
51120580004
นางจิราวรรณ เทาศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1211
51120580005
นางจุฬารัตน์ คมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1212
51120580006
นางสาวชลัญธร ชินบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1213
51120580007
นายณัฐธร แก้วพูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1214
51120580008
นางสาวณัฏฐ์พิชญา โกกะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1215
51120580009
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1216
51120580010
นางสาวธีร์ชิตา เทียบคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1217
51120580011
นายธีรวัฒน์ แก้วอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1218
51120580012
นายธีระชัย เพิ่มพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1219
51120580013
นางสาวนลัทพร สารสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1220
51120580014
นางสาวน้ำฝน สุนสาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1221
51120580015
นายนิยม ธรรมนูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1222
51120580016
นางสาวเนตรนภา แพงอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1223
51120580018
นายบุญล้อม ทองอาบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1224
51120580020
นางบุษบา ตังตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1225
51120580022
นางปทิตตา นันทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1226
51120580023
นายประจวบ ฉิวรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1227
51120580024
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1228
51120580025
นายพีรกานต์ หมวดแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1229
51120580026
นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1230
51120580027
นายมนตรี นันทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1231
51120580028
นางสาวยุพา สมาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1232
51120580029
นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1233
51120580031
นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1234
51120580032
นางสาวศุภวรรณ จิตต์ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1235
51120580033
นายสมชาย พันทองคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1236
51120580034
ว่าที่ ร.ต.สมปอง เอมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1237
51120580035
นายสมพร เทพขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1238
51120580038
นายสันชัย ไฝ่จิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1239
51120580039
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1240
51120580040
นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1241
51120580041
นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1242
51120580042
นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1243
51120580044
นายเสรี จำปาดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1244
51120580046
นางอาภัสสร เจริญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1245
51120580047
นายอุดม ยกพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1246
51120580048
นางสาวกรวรรณ พันต้น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1247
51120580049
นางนริศรา รัตนพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1248
51120580051
นางรำไพ อดทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1249
51130580101
นางกรุณา หวันเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1250
51130580103
นางจิณวิภา ศรีพันธ์ชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1251
51130580104
นางสาวดรุณี สุวรรณประทีป
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1252
51130580105
นางดาราวัลย์ ใหม่คามิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1253
51130580106
นางสาวนฤมล สายแสงจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1254
51130580107
นายประดิษฐ์ บุญเรืองวัตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1255
51130580110
นางพชพร แก้วเมืองกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1256
51130580111
นายภวิน วันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1257
51130580114
นางระเบียบ ดวงมาตย์พล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1258
51130580117
นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1259
51130580118
นางวิจิตรา ระดารงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1260
51130580120
นางสาววิลาวรรณ ขุ่ยร้านหญ้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1261
51130580121
นางเวียงฟ้า ทายัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1262
51130580122
นางสาวศุภสิตา ลาภมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1263
51130580124
นางสมรัก เหล่าภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1264
51130580127
นางสาวสุจิตรา บุญเรืองวัตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1265
51130580129
นางสุภาวดี แก้วสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1266
51130580131
นางอกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1267
51130580132
นายอลงกรณ์ อันปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1268
51130580135
นายอุทัย คงอุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1269
51130580138
นางกาญจนาพร อภินาคพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1270
51130580140
นางณฐนนท ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1271
51130580141
นางนันทพร กงภูเวช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1272
51130580142
นางเบญจวรรณ แพงมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1273
51130580143
นางสุภาภรณ์ สุพรรณทัสน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1274
51130580144
นางอุบลรัตน์ นนทปะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1275
51130580145
นางมยุรี แอบกลิ่นจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1276
51130580146
นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1277
51130580147
นางบัวลอง คำบึงกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1278
51130580148
นางวรพร ดิษฐเกษร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1279
51130580149
นางสาวลักษมณ คำอาษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1280
51140580001
นายกฤษภิ์ภค ทวีชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1281
51140580003
นายจงใจ วงศ์ประณุท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1282
51140580004
นางสาวจามรี ชัยประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1283
51140580005
นางสาวชนกฤทัย รูขะจี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1284
51140580006
นางชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1285
51140580007
นายชาญ สิ่วไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1286
51140580008
นายฐานิกร พูนแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1287
51140580009
นางสาวธีรนันท์ บาลโสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1288
51140580010
นายนพดล เถื่อนแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1289
51140580012
นายบรรจง บุตรพราว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1290
51140580013
นายบุญล้อม ชอบชล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1291
51140580015
นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1292
51140580016
นายพีรเทพ หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1293
51140580017
นายวัฒนชัย ชูณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1294
51140580018
นายสมยศ นามแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1295
51140580019
นายสันติชาติ บุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1296
51140580020
นางสุดาพร หงษ์นคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1297
51140580022
นายสุรชาติ เหง้าละคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1298
51140580024
นางอนุลักษณ์ เลไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1299
51140580026
นายเสถียร บุญบุตตะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1300
51140580028
นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1301
51140580030
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1302
51140580031
นางดวงพร อรุณโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1303
51140580032
นางภัทรวดี โพธินาแค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1304
51140580033
นางพิสมัย อรุณโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1305
51140580035
นางสุกัญญา เดชเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1306
51140580036
นางคำเพียร นามอาษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1307
51150580005
นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1308
51150580009
นายนรา หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1309
51150580017
นางวนิดา อวนอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1310
51150580021
นางสาวสุดชาฎา วะชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1311
51150580025
นางสาวอรุณี สีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1312
51150580026
นางวาริณี วะลัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1313
51150580028
นายสุดชาย บุตรแสนลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1314
51150580029
นางบุสดี ไชยสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1315
51150580031
นายสวัสดิ์ เพชรราม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1316
51150580033
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1317
51150580034
นายสมบัติ เปริน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1318
51150580037
นายสิทธิผล อัศวภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1319
51150580040
นายอนุชิต ทาต้อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1320
51150580041
นายอมรศักดิ์ บัวโฮม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1321
51150580045
นายมนตรี วงค์คำผิว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1322
51150580046
นายศราวุธ บุตรดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1323
51150580047
นายศุภชัย ยศตะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1324
51150580049
นางสาวมิ่งขวัญ ทาสีภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1325
51150580050
นายสุทธิชัย โคตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1326
51150580051
นางจุฬารัตน์ เสนีย์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1327
51150580052
นางจุฬาลักษณ์ หาดชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1328
51150580053
ว่าที่ ร.ต.สุระศักดิ์ ชัยตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1329
51150580054
นายสรศักดิ์ สุทธิแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1330
51150580056
นางนัยนา ฝั้นถา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1331
51150580057
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1332
51150580060
นายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1333
51150580062
นายพิทักษ์ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1334
51150580063
นางสาวศศิธร นุชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1335
51150580066
นายจาตุรณ บุญพรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1336
51150580068
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1337
51190580001
นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1338
51190580002
นายกิตติชัย เยี่ยมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1339
51190580003
นายเกษมสันติ์ ครุฑกษัตริย์ไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1340
51190580005
นางสาวจงกล ผลประสาท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1341
51190580006
นางสาวจันทร์ทิพย์ เสตะพยัคฆ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1342
51190580007
นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1343
51190580010
นางสาวณิชากร เอกวุธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1344
51190580011
นางสาวดรุณี ประเข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1345
51190580014
นางปิยนุช ศรีสุนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1346
51190580015
นางสาวพรทิพย์ มูลอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1347
51190580016
นายพัฒนา เนาวคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1348
51190580023
นายศิวานนท์ สวยสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1349
51190580027
นางสาวสุธรรมมา วงศ์หทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1350
51190580033
นางกฤติกา เรียนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1351
51190580034
นายธนวิทย์ สมกอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1352
51190580035
นางมลิวัลย์ ช่างทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1353
51190580036
นางสาวเยาวเรศ ชำนาญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1354
51190580037
นางรัตณา นมัสการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1355
51190580038
นายราวี โม้ลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1356
51190580040
นายวงศกร คงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1357
51190580041
นางสาววงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1358
51190580043
นางสาววศินี ศิริสุวรรณพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1359
51190580046
นางสายธาร สุทธิศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1360
51190580047
นางสินีนาฏ ชำนิกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1361
51190580049
นางสาวสุพรรณี สมัชชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1362
51190580050
นายสุรพงษ์ ยางนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1363
51190580052
นายอภิสิทธิ์ มนัสศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1364
51190580054
นางสาวเอื้อมพร จาบจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1365
51190580055
นางจินต์พิมล งอยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1366
51190580056
นางสาวสุพรรษา พิทักษ์รัตนสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1367
51190580057
นายจักรกฤษณ์ อุปพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1368
51190580058
นายวรงค์กรณ์ สมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1369
51190580059
นายบำรุง ฉาไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1370
51190580060
นางสุรัตดา สถานพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1371
51190580061
นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1372
51190580062
นายจีรพันธ์ อัยลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1373
51190580063
นางสุจิตรา สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1374
51190580064
นางสาวนัชชนา สว่างชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1375
51190580065
นางปัณณิตา กล้าหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1376
51190580066
นางสาวสายสิน อุปรัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1377
51190580067
นางปุณยนุช เอียการนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1378
51190580069
นางเรือนน้อย เสียงสนั่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1379
51190580071
นายอภิเดช ผึ่งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1380
51190580072
นางฐิติภา ผึ่งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1381
51190580073
นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1382
51190580074
นายพิศาล ลาภยิ่งยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1383
51190580075
นางพิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1384
51200580001
นายกษิภัท อย่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1385
51200580002
นายกิตติ มูลธิยะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1386
51200580005
นายจุฬา มูลเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1387
51200580006
นางสาวชาลินี ศรีอรห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1388
51200580010
นางปริศนา คำโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1389
51200580012
นายวิธูร ศรีเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1390
51200580013
นายพิมาน โทวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1391
51200580015
นายสัญญา ประชากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1392
51200580016
นางสุนทรี บางปา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1393
51200580017
นายสุรสิทธิ์ หางาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1394
51200580019
นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1395
51200580020
นางสาวอมรรัตน์ บุญศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1396
51200580021
นางสาวอรอนงค์ เทนอิสสระ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1397
51200580022
จ.อ.กีต้า มาตย์วังแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1398
51200580024
นายณรงค์ ยอดเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1399
51200580210
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ชัยหงส์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1400
51200580211
นางสาวทิพวรรณ บรรเทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1401
51200580216
นางสาวปิยมาศ บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1402
51200580236
นายสุจิตร หานะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1403
51200580242
นางสาวสุวิมล แก้วศรีหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1404
51200580244
นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิศร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1405
51210581001
นางสาวกนกวรรณ ศรีผ่านอ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1406
51210581002
นางสาวกนกอร ชาติชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1407
51210581003
นางกนิษฐา โพนเพ็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1408
51210581004
นางกฤษฎี โถชารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1409
51210581005
นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1410
51210581006
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนจันแดง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1411
51210581007
นายกิตติพล ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1412
51210581008
นางกิติมา มวลชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1413
51210581009
นางสาวควรถวิล ภูลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1414
51210581010
นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1415
51210581013
นายจรูญ แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1416
51210581015
นางสาวฉัตรพร ฦาชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1417
51210581016
นายเฉลียว เครือเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1418
51210581017
นายชวลิต นาตรีชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1419
51210581018
นายเดชา วรรณพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1420
51210581019
นายต้น นครดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1421
51210581020
นายทองคำ ศรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1422
51210581021
นายบันดิษฐ ธรรมกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1423
51210581022
นายประทีปแสง พลรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1424
51210581024
นายพนมราชย์ เสนาไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1425
51210581025
นางสาวพรพิมล ยาปิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1426
51210581026
นายพีรพล เพ็งหาพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1427
51210581027
นายไพบูลย์ บัวตูม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1428
51210581028
นางสาวไพรัตน์ จันสนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1429
51210581029
นายชัยณภัธค์ กูลครองชัยณัจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1430
51210581032
นางสาวรัชนี แก้วแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1431
51210581033
นางลำดวน วงศ์ศิริรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1432
51210581034
นางวนิดา สีรัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1433
51210581035
นายวีระวัฒน์ แดงบุดดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1434
51210581036
นางอนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1435
51210581037
นายสมิง ไสยันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1436
51210581038
นายสวัสดิ์ ทองมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1437
51210581039
นายสังคมวิทยา ซาซุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1438
51210581040
นายสิทธิชัย นามโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1439
51210581041
นางสาวสุดา สายสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1440
51210581042
นายสุนันท์ ธรรมกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1441
51210581043
นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1442
51210581044
นายสุภาพ แนวประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1443
51210581045
นายสุเมธ ดีชัยชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1444
51210581046
นางสาวสุรดา อาจนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1445
51210581047
นายสุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1446
51210581048
นายสุราษฎร์ จันผาผาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1447
51210581049
นายแสง เจ้าทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1448
51210581051
นางอรุณี แพงไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1449
51210581052
นางสาวอุมาพร ขวัญคุ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1450
51210581053
นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1451
51210581055
นางสาวมนัสวี ศรีราชเลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1452
51210581058
นางวิทวดี ดีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1453
51210581059
นายมงคล ศรีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1454
51210581060
นางวิลัยวรรณ ราชเทียน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1455
51210581061
ส.ต.อ.ทรงเดช หล้าคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1456
51230580001
นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1457
51230580003
นางสาวจริยา ปานอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1458
51230580005
นางเจียมจิต แสงวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1459
51230580009
นางดวงใจ บุญชาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1460
51230580018
นายไพฑูรย์ หาญมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1461
51230580019
นายไพบูลย์ วงศ์ประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1462
51230580020
นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1463
51230580021
นางสาววารุณี คำคลี่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1464
51230580023
นายวิรัน บุญหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1465
51230580024
นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1466
51230580027
นายสุจิน บุตรโคษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1467
51230580028
นายสุริยัน รองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1468
51230580029
นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1469
50010587001
นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1470
50010587002
นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1471
50010587004
นางสาวสุพรรณี ศรีโท
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1472
51030580602
นายคมสันต์ เอ็นคะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1473
51030580603
นางชลิกา ศรีภักดีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1474
51030580604
นางฐิญตา คำภูแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1475
51030580605
นางสาวนิ่มนวล พงษ์เภา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1476
51030580608
นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1477
51030580610
นางสาวรัตติยา หาญธงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1478
51030580611
นางวนิดา รวมธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1479
51030580613
นางศุภัค ดอนกระสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1480
51030580614
นางสุพัฒตา ภูสอดสี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1481
51030580615
นายสุวิทย์ คำมันตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1482
51030580616
นางอุมรินทร์ โปทาหลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1483
51120582001
นายจีรศักดิ์ ยาโน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1484
51120582002
นางจุฬาภรณ์ อบมาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1485
51120582007
นางสาวนิรัชฎา คำมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1486
51120582014
นางสาวสตรีรัตน์ พรหมคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1487
51120582020
นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1488
51120582021
นางอุบลรัตน์ วรรณวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1489
47140580409
นายภิชาติ หงษ์วิชา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1490
48120580304
นางสาวจิราลักษณ์ ศิริพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1491
48120580308
นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1492
48120580310
นางสาวสุธาสินี บัวแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1493
48120580312
นางสาวอทิตยา ป้องเศร้า
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1494
48120580316
นางณัฐวิมล กาญจนเสน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1495
48120584028
นางประภาพร มุขสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1496
49120580617
นางสาวิตรี อยู่สุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1497
50010580009
นายธรรมศักดิ์ ศรีสงคราม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1498
50010580020
นายอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1499
50010580025
นางสาวทิพวรรณ สังขศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1500
50030580610
นายสุรชัย จึ่มมี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1501
50120581017
นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1502
50120581018
นายวันฉัตร ทองแพง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1503
50120581033
นางฉวีวรรณ มาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1504
50210580002
นายณัฐพงศ์ วงศ์สุ่ย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1505
50210580003
นางธัญพิชชา นามจันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1506
50210580004
นางสาวนิศากร ลอกไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1507
50210580009
นางสาวกรรวี เวียงเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1508
50210580013
นางสาววงเดือน ลีเขาสูง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1509
50210580016
นางสมบัติ พรธิอั้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1510
50210580027
นางสาวจิราภรณ์ ธรรมวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1511
50210580029
นางนิตยา สุดตาจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1512
50210580032
นางอุรา พิมพ์เรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1513
50210580035
นางลดาวัลย์ คำกันยา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1514
50210580036
นางกรองกาญจน์ ทองคำสุก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1515
50210580037
นายไตรนาถ โพธิรุกข์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1516
50210580038
นางศุภศรีนวล ภาโนชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1517
50230580124
นางสาวสลิตตา วงศ์ษาพาน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1518
51010580001
นางสาวกมลทิพย์ อาจหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1519
51010580002
นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1520
51010580003
นางสาวกัญชนก กามะพร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1521
51010580006
นางสาวจารุวรรณ เขียวน้ำชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1522
51010580007
นางสาวจิราวรรณ กองทุ่งมน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1523
51010580008
นางชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1524
51010580011
นางนารี ศรีศักดิ์นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1525
51010580012
นางสาวนิตญา ราโช
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1526
51010580013
นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1527
51010580014
นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1528
51010580016
นางประยูร สันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1529
51010580020
นางเพ็ญศรี บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1530
51010580021
นางภิญญดา ชิณโสม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1531
51010580024
นางสาวรัตนา บุตรดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1532
51010580029
นางสมจิต อินทรชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1533
51010580030
นางสมทรัพย์ พละเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1534
51010580033
นางสุมาลี เทวฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1535
51010580034
นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1536
51040582001
นางกรวิกาห์ สยามา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1537
51040582002
นางกิตติยา ทองจำรูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1538
51040582003
นางจิตรา ชำนาญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1539
51040582004
นางเตือนใจ พันสีมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1540
51040582005
นางทัศนีย์ มาตชัยเคน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1541
51040582007
นางนรินทร์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1542
51040582008
นางสาวนิสารัตน์ รอดปรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1543
51040582009
นายบรรจง อัครประชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1544
51040582011
นางบานชื่น ผลากอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1545
51040582012
นางบานเย็น พละวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1546
51040582013
นางปาริชาติ ซาชิโย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1547
51040582014
นายพิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1548
51040582016
นางสาวภาวินี จักรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1549
51040582019
นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1550
51040582020
นายวิชัย พ้องเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1551
51040582021
นางสมพร พันธ์หนองโพน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1552
51040582022
นางสมหมาย วินทะไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1553
51040582023
นางสมหมาย คิมหันตา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1554
51040582024
นางสิริภัทร ขจรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1555
51040582025
นางสุดถนอม อัครประชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1556
51040582026
นางสุเนียร สีอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1557
51040582027
นางเสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1558
51040582029
นางอาภาพร กุลาเพ็ญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1559
51040582030
นางอิฑิยา สีดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1560
51040582032
นางอุไร พรมมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1561
51230582001
นางชลิดา บุญเมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1562
51230582002
นางธนตพร พูนปริญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1563
51230582003
นางบุญเลิศ แก้วอุ่นเรือน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1564
51230582004
นางเบญจพร กาลบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1565
51230582005
นางเพศสวัสดิ์ อโนมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1566
51230582007
นางรัตนพร สอนสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1567
51230582008
นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1568
51230582009
นายศรีนคร ทุมโยมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1569
51230582010
นางหนูเล็ก บุญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1570
51230582011
นางอรทัย จันใด
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1571
51230582013
นางนุพิศ อัคพิน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1572
51230582014
นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1573
51230582015
นางสาวครองทรัพย์ อุตนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1574
51230582016
นางจณิสตา สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1575
51230582017
นางมะลิวรรณ ศรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1576
51230582018
นางเกษชรินทร์ ปัญญาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1577
51230582019
นางฐิตาภรณ์ ธนูพราน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1578
51230582020
นางศรีสวัสดิ์ ใครบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1579
51230582021
นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1580
51230582022
นางปทุมวรรณ ทุมโยมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1581
51230582024
นายพงศักดิ์ เอกจักรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1582
51230582025
นางเทระวรรณ เสนารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1583
51230582026
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1584
51230582027
นางรุ่งเรือง ราชมณี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1585
51230582028
นางสาวพิศมัย ขวาไชยวี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1586
49010584401
ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ชัย จักรบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
ปริญญาโท
1587
48010550905
นายปราโมทย์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
1588
51010584005
นายวิญญู เถาถาวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
1589
48010582205
นางสาวถนอมจิต คงพูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1590
49010583403
นางรุจิรา ลับแล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1591
50010583007
นายวิทวัส เหล่านายอ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1592
51010583001
นางสาวจตุรพร ศุกรนันทน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1593
51010583003
นางสาวมณเฑียร สีดำ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1594
48010580805
นางสาวนันท์ชญาณ์ ทองสตา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1595
48010580813
นายบุญชู ศรีเวียงยา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1596
48010580817
นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1597
48010580818
นางเพ็ญพัชชา เสนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1598
48120580020
นางสุวรรณา สกิจรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1599
49010550613
นางสาวอุษณีย์ จุลสม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1600
49010580813
นางสาวปนัดดา แก้วไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1601
49010583103
นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1602
49010583105
นางสาวพิรดา มาลาม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1603
49030580805
นางสาวชนม์ชนก พรหมแสงใส
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1604
49040580814
นางพัชรี มะเสนะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1605
49040580815
นายมิตรชัย บุญมา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1606
49040580822
นายบวร ใยคำโพด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1607
49190580319
นางสาวอุมารินทร์ คำญา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1608
49190580322
นายเชิดชัย รักษาอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1609
50010550302
นางสาวกนกวรรณ กวีนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1610
50010550305
นางสาวญาณิน สุดสวนสี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1611
50010550306
นายไตรภพ จันทร์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1612
50010550307
นายปิยพงษ์ หมื่นไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1613
50010550308
นางสาวสุชีรา สำแดงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1614
50010550309
นายอนิวรรตน์ เดชทะศร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1615
50010550310
นางสาวชัญญานุช คลังประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1616
50010580103
นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1617
50010580107
นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1618
50010580108
นางนุชนาฏ สิงห์หนสาย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1619
50010580117
นายอำนาจ สุดแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1620
50010580123
นายสารคาม รัชโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1621
50030580201
นางกนกวิภา ศรีวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1622
50030580202
นางสาวกิตติยา อุดน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1623
50030580214
นายประกาศิต สายธนู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1624
50070580103
นางสาวชญาดา บำรุงนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1625
50070580106
นางพรทิพา เทียมถม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1626
50070580109
นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์เจริญสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1627
50070580112
นางสาววลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1628
50070580114
นางสาวศุจิมนัส มณีสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1629
50070580116
นางสำอางค์ แสงอรุณ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1630
50070580117
นางสาวสุวิวรรณ มุ่งรวยกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1631
50070580118
นางสาวอัญชลี ราวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1632
50130580202
นายชวิศ โพธิ์ชัยหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1633
50130580204
นายถาวร คำอ้อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1634
50130580206
นายธิติพงษ์ พิมพ์สอน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1635
50130580210
นางสาวรมณียา นาสมผล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1636
50130580211
นางสาววลาลักษณ์ คำนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1637
51010550302
นางสาวปิยกาญจน์ ภารแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1638
51010580114
นายมังกร ศรีษะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1639
51010580122
นายสุวิทย์ การะน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1640
51010580133
นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1641
51030580201
นางสาวกนกวรรณ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1642
51030580205
นางจิณัฐตา อารามพระ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1643
51030580210
นางนิภาลัย ทองชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1644
51030580213
นางสาวพรสวรรค์ สงวนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1645
51030580214
นายภานุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1646
51030580216
นางสาวรุ่งนภา อ่อนละมูล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1647
51030580217
นายลำดวน นาโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1648
51030580218
นางสาววรานุช ชื่นชม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1649
51030580221
นายวัชรินทร์ ไพศาล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1650
51030580225
นางสาวสิวินีย์ ศิลปวิวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1651
51030580226
นางสาวอุรา ยศอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1652
51070580111
นางพัชรี ศรีภู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1653
52030583017
นางสาวศิริกมล ศรีภูมั่น
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1654
52070581005
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1655
48030580103
นายเฉลิมพล ดอนเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1656
48030580140
นางสินีนาฏ คำมันตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1657
48070580049
นายประสงค์ สงนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1658
48120580215
นางเบ็ญจภรณ์ ยานารมณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1659
48150580317
นายสุกรรณ โพธิสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1660
48150580322
นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1661
48150580328
นายนภดล สีหนาท
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1662
48150580329
นายปริญญา ถาอุปชิต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1663
49010551801
นางกฤษณา ศิลปนรเศรษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1664
49010580434
นางบุญศรี ใหม่คามิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1665
49010583002
นางสาวประภาพร พลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1666
49070580217
นายบัญชา เอ็นมาก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1667
49070582019
นางสาวศิริรัตน์ มงคล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1668
49080580011
นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1669
49080580027
นางสาวเบญจมาศ สามชาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1670
50010550103
นางสาวดวงกมล ชาญศิริรัตนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1671
50010585007
นางสาวพัชรียา ทองนพเก้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1672
50010585013
นางวิภาดา สอปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1673
50010585024
นางอุดร วิชัยวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1674
50010585027
นางสาวจุไรวรรณ เสาสูงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1675
50030580502
นางสาวมรินธร เพ็งสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1676
50070580201
นางกัญจนา รวมใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1677
50070580203
นางจรีภรณ์ เลามานินพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1678
50070580207
นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1679
50070580209
นางสาวปิยรวี สุริยะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1680
50070580210
นางปิยลักษณ์ วงศ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1681
50070580211
นางสาวพวงเพ็ชร ปะกัง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1682
50070580212
นางสาวภารดี ภูมิมหาศาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1683
50070580213
นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1684
50070580214
นางวรรณี รอดสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1685
50070580216
นางศิริญญา โกมลภิส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1686
50070580218
นางสิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1687
50070580219
นางสุปราณี ดวงพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1688
50070580224
นางนันท์ชนก มานอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1689
50070580225
นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1690
50080581002
นายธวัช โสมาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1691
50080581004
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1692
50080581008
นางสมหวัง บำรุงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1693
50090580102
นางณัฐฐ์ธมล สอโส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1694
50090580109
นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1695
50090580204
นางณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1696
50090580205
นางสาวณัฐิยา แก้วใส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1697
50090580206
นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1698
50090580208
นางทิพวรรณ บุญรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1699
50090580209
นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1700
50090580210
นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1701
50090580212
นายบุญเสริม สมสุระ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1702
50090580213
นางประภัสศร อิ้วประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1703
50090580216
นางสาวพยอม เสาธงทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1704
50090580217
นางพรนภา เงินถม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1705
50090580220
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1706
50090580221
นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1707
50090580223
นางวิไลวรรณ พินิจพล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1708
50090580224
นางศิรินยา สังข์โกมล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1709
50090580226
นางสาวสมทรง หางสลัด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1710
50090580227
นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1711
50090580228
นางเสาวณีย์ หยิบล้ำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1712
50090580229
นางเสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1713
50090580230
นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1714
50090580235
นายไกรสีห์ วรรณสอน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1715
50090580238
นางณัฐณิชา สุมาลุย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1716
50090580240
นางสาววลัยลักษณ์ สายรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1717
50100580101
นางกรรณิการ์ อุทสาร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1718
50100580102
นายเฉลิม แสงดาว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1719
50100580103
นายชลธิศ รุ่งเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1720
50100580105
นางเดือนฉาย พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1721
50100580108
นางเทียนทอง ส่งสุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1722
50100580109
นางธิดาเดือน อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1723
50100580110
นางนริศรา คชอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1724
50100580111
นายนิกร โพธิ์กฎ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1725
50100580112
นางบัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1726
50100580113
นายบุญส่ง สีลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1727
50100580114
นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1728
50100580116
นางภิรพา สุวรรณเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1729
50100580117
นางรันดา วีระพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1730
50100580119
นางวิมลรัตน์ วรรณอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1731
50100580120
นางวิไลศักดิ์ ราศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1732
50100580122
นางสมสวาท โพธิ์กฏ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1733
50100580123
นางสมสันต์ ศรีธรรมสาร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1734
50100580124
นายสมาน ไชยศรีษะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1735
50100580125
นางสารภี ชมภูคำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1736
50100580127
นายสุพรชัย บุญอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1737
50100580129
นางสุรีย์พร พันธุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1738
50100580130
นางหนูเพียร สีลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1739
50100580132
นายอารี วรรณอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1740
50100580133
นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1741
50100580134
นางทองอินทร์ ศรีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1742
50100580135
นางธารทิพย์ ทองโสม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1743
50100580136
นางสาวนุชราวรรณ บุญทวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1744
50100580138
นางพัสน์นันท์ ศรีทราไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1745
50100580140
นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1746
50100580141
นางศิริรัตน์ ท้องที่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1747
50210582031
นางกลิ่นสุคนธ์ นามวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1748
50210582032
นางฉัตรา ธนสีลังกูร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1749
50210582035
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1750
50210582036
นายมนูญศักดิ์ สุภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1751
50210582037
นายระวี จุลนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1752
50210582040
นางสมเด็จ จุลนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1753
50210582041
นางสมสมัย พื้นผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1754
50230581007
นางสาวปิยะพร พิเนตรเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1755
50230581009
นางสาวโภควดี เดชาเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1756
50230581019
นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1757
50230581027
นางสาวศศิธร พรมหมภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1758
51010585001
นางกมลชนก สิงห์ละคร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1759
51010585002
นางกัญญาภัทร นามบุตรดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1760
51010585003
นางกิติมา กุลาสา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1761
51010585006
นางสาวขนิษฐา สีแซก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1762
51010585009
นางสาวจรัญญา ปะวะภูชะโก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1763
51010585013
นางดาหวัน ชินณะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1764
51010585014
นางธนาพร ชูเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1765
51010585015
นางธรรมภรณ์ ปักกาเร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน