ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 05:05 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 2231 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
48010511502
กนกวรรณ อาจชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
2
48010511510
กุลมะณี กองโพธิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
3
48010511522
จิราภรณ์ พ่อสียา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
4
48010511524
เจษฎาภรณ์ ภูผาจง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
5
48010511526
ชนนิกานต์ ภาคเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
6
48010511530
ดาราพร หนองแบก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
7
48010511531
ดาวหวัน สอนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
8
48010511535
ทัศณี ศรีนา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
9
48010511539
นงนลิน ขาวจันทร์คง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
10
48010511540
นริศรา พลเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
11
48010511541
ธัญชนก สุดโต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
12
48010511544
มนัสนันท์ มะโรง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
13
48010511545
ธันศรัตน์ บุญโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
14
48010511547
นิภาพร ช่างไถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
15
48010511549
นิภาวรรณ แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
16
48010511550
นิรัตน์ดา สำแดงภัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
17
48010511551
บังอร สิมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
18
48010511556
ปะศิรัตน์ แสงการ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
19
48010511559
ปิยนุช ผาสุขนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
20
48010511560
ผกามาศ ศรีวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
21
48010511563
พรพรรณ ถ่ายกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
22
48010511565
พวงเงิน ราชบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
23
48010511567
พัชยา พันธ์ณวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
24
48010511569
พิจิตรา โขงรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
25
48010511570
พิมพ์ใจ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
26
48010511580
รัตนา นรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
27
48010511581
รัตนาภรณ์ พรหมรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
28
48010511582
รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
29
48010511583
รุ่งนภา หอมเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
30
48010511587
ลินดา พรมฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
31
48010511588
วรนารี ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
32
48010511591
วไลลักษณ์ สมพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
33
48010511598
ศศิธร ชะบา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
34
48010511601
ศิริพร โพธิ์ทะมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
35
48010511603
ศิริลักษณ์ ภะคะโต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
36
48010511607
สมชัย สินธุศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
37
48010511609
สวัสดิ์ โพธิ์อินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
38
48010511614
สุกัญญา ภาระพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
39
48010511615
สุกัญญา มัทธุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
40
48010511617
สุขฤดี ภูมิฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
41
48010511628
สุภาวดี จันทร์ตรัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
42
48010511636
หทัยทิพย์ อัมหธร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
43
48010511649
อุมาพร วัยมาต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
44
48010511651
อุไรวรรณ โสภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
45
48010511652
กฤติกา ฦาแรง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
46
48010511658
วรรณวิษา  ปินะสา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
47
48010511659
วรรณิษา  หาคูณ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
48
48010511662
ฐิติพร ทานา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
49
48010511664
ธนารัชฏ์ สุทธสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
50
48010511665
ลลดา พงศ์ศิริพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
51
48010511666
เบญจมาศ พูนสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
52
48010511668
ยุพดี สาระพิมล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
53
48010511669
รัชนี วรรณพรามย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
54
48010511670
วชิราภรณ์ บุญถนอม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
55
48010511671
วาริณี วันติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
56
48010511673
สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
57
48010520022
จุฬารัตน์ กิยะแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
58
48010520506
นุชลี เจริญเขต
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
59
48010520509
ยุพรัตน์ บุญทา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
60
48010520510
วรนุช วงษางาม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
61
48010520511
ศิรินทิพย์ สุภารัตนากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
62
48010520516
อารีย์ เจียมรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
63
48010520518
กิตติวรรณ รัตนจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
64
48010520520
ชุลีพร สุวรรณโชคอิสาน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
65
48010520522
ทิพนภา นามวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
66
48010520524
เบญจรัตน์ แสนโสดา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
67
48010520525
พวงเพชร วงศ์ธันยพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
68
48010520527
วรรณภา สุวรรณี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
69
48010520528
วิบูลย์ลักษณ์ ผิดผาด
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
70
48010520531
พิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
71
48010520533
อรนุช มะทา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
72
48010520534
พรรณทิวา ประเสริฐไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
73
47010510351
จตุพร สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
74
48010510420
วัลลภา โรรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
75
48010510475
นัยนา จั่นเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
76
48010511246
ปวริศา ชูศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
77
48010511801
กรรณิการ์ ศรีบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
78
48010511802
กานต์ แซ่ก๋วย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
79
48010511804
ขนิษฐา ดิษขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
80
48010511807
จุฑารัตน์ แอมโคก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
81
48010511810
ชนันภรณ์ กสิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
82
48010511811
พลอยปภัส นาอุ่นเรือน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
83
48010511813
กัญณภัทร พลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
84
48010511818
ธีระวัฒน์ สุดสังห์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
85
48010511819
นงนุช คำแหล้
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
86
48010511820
นภาวรรณ ชุ่มนาเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
87
48010511822
นลินธร พันธ์พงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
88
48010511823
นาตยา ถิตย์รัศมี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
89
48010511824
นิตตา ฤทธิ์เดช
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
90
48010511825
นิตยา ดอนสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
91
48010511827
นุชณมน โสมอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
92
48010511828
ปนิดา ศรีสุระ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
93
48010511830
ปาริชาติ ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
94
48010511831
ปิยธิดา กระจ่างจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
95
48010511834
พรพิมล จ่าภา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
96
48010511837
พิชญ์สินี ภารมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
97
48010511838
เพ็ญนภา แก้วพูน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
98
48010511842
ภาวิณี พันธุ์ดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
99
48010511844
มาลิณี คำมะมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
100
48010511845
ยุพารัตน์ พืชผล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
101
48010511847
รัชดาพรรณ สารผล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
102
48010511849
ชาคริยา พันธ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
103
48010511850
รุ้งฟ้า สิมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
104
48010511851
พัชรมัย สีขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
105
48010511852
วรรณนิสา โคตรภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
106
48010511854
วันวิษา ภิญโญดม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
107
48010511855
วัลลภ สมานเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
108
48010511858
วิจิตรา อนุแก่นทราย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
109
48010511861
วีระชัย พรหมขัติแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
110
48010511862
ศักดิ์ชัย มหาอุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
111
48010511863
ศักดิ์ชัย แซ่อัง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
112
48010511864
ศิรินภา จตุเทน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
113
48010511866
ศิริพร ชมภูนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
114
48010511868
ศิลป์ พรมแม้น
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
115
48010511869
ศิวิมล ประจำทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
116
48010511870
ศุภวรรณ ศรีนวล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
117
48010511872
สมหญิง มอญใหม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
118
48010511876
สุพรรณี หมู่เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
119
48010511880
สุมาลี สุกดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
120
48010511881
สุรศักดิ์ ทองเจียว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
121
48010511882
สุรินทร์นา หมื่นปัดชา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
122
48010511883
สุรีย์พร จันทศร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
123
48010511887
เสาวลักษณ์ ธารีพุฒ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
124
48010511889
อนงค์นาฏ ทองยศ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
125
48010511893
อรสา แสงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
126
48010511897
อุตสาห์ เสมียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
127
48010511899
อุษาวรรณ อุบลขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
128
48010511900
เอื้ออารี น้อมระวี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
129
48010511901
เจนจิรา  เจตินัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
130
48010511902
บุบผา  สงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
131
48010511903
ประนม  มะธิปิไข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
132
48010511904
ปลายทอง  ใยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
133
48010511908
สมใจ  พันธ์รุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
134
48010511910
กนกพร ศรีคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
135
48010511912
ขวัญใจ ประพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
136
48010511913
จันทร์จิรา บุญจวง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
137
48010511914
จิราวรรณ วิเศษโฮง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
138
48010511916
ดาราพงษ์ สุธรรมา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
139
48010511917
นิรัชรา คำพร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
140
48010511920
พิไลวรรณ วงศ์พิมล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
141
48010511922
เพิ่มพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
142
48010511923
ภัทรินทร์ ธาตุไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
143
48010511924
ภาวดี นาผม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
144
48010511925
ยวิษฐา เหมนิธิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
145
48010511927
วราภรณ์ แสงกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
146
48010511928
วิภาวดี ไมลคามิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
147
48010511931
สยมพล เศรษฐาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
148
48010511932
สาวิกา นามวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
149
48010511933
หนึ่งฤทัย จ้อยสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
150
48010511934
หนึ่งฤทัย หาญประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
151
48010511935
อภิญญา ขนเต้
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
152
48010511936
อรวรรยา อินทวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
153
48010520601
กุหลาบ เนตรกันหา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
154
47010510530
รวิวัลย์ แก้วสีหา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
155
48010510304
กรรณิกา ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
156
48010510307
กฤษณา จันปาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
157
48010510310
กัลยาณี ชัยภา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
158
48010510311
กัลยาณี หนูพัด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
159
48010510313
กิตติยา สีดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
160
48010510314
กุมาริกา มากแวง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
161
48010510319
ขัตติยา พิมพ์ไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
162
48010510320
เข็มทอง นารี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
163
48010510321
คมวิบูลย์ หันตุรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
164
48010510322
คำจันทร์ สุขเสมอ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
165
48010510327
จิรัฐติกาล บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
166
48010510330
จุฑามาศ ตามไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
167
48010510332
แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
168
48010510333
ฉัตรชัย แฝงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
169
48010510334
ชนานันท์ ฤทธิพรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
170
48010510335
ชนาภา ปรีพูล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
171
48010510337
ชัชวาลย์ มณีวัตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
172
48010510340
ฐิตินันท์ บุญเสริม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
173
48010510343
ดวงฤดี ศิลาไกล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
174
48010510346
ตติวลี เสนาะพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
175
48010510347
ตะวัน ตะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
176
48010510348
ทวีศักดิ์ ฦาชา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
177
48010510353
ธวัชชัย ลาดกุดลิง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
178
48010510354
ธารทิพย์ อุดมพร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
179
48010510355
ธาวิณี แดงวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
180
48010510356
ธิดารัตน์ หัตถมา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
181
48010510358
นพวรรณ เถายะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
182
48010510360
นัฏฐา แต่งพลกรัง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
183
48010510362
นิตญา วิมุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
184
48010510363
นิตยา ศิริวาปีวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
185
48010510364
นิตยา ใจธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
186
48010510365
นิติญา ดงอุทิศ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
187
48010510366
นิภาภรณ์ ชัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
188
48010510369
นุชนารถ วิเศษสัตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
189
48010510371
บุษบา แหวนหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
190
48010510374
ปริยานุช วงศ์ภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
191
48010510376
ปวีณา บุญพา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
192
48010510378
ปัทมวรรณ ป้องทอง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
193
48010510382
พรทิพย์ เหมะเทวัน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
194
48010510383
พรสวรรค์ หันตระการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
195
48010510384
พัชนิดากร ลาโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
196
48010510388
พิมลวัลย์ ลีลา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
197
48010510390
ลภัสรดา ขจรโมทย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
198
48010510391
ไพฑูรย์ มณีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
199
48010510393
ภัทรา ชมศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
200
48010510394
ภาวิณี สารีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
201
48010510395
มัลลิภา จังภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
202
48010510397
มาณัฐพล อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
203
48010510398
ยุทธชัย ราชดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
204
48010510403
รวงข้าว นามแสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
205
48010510405
รัตน์ติกูล กองทุ่งมน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
206
48010510406
รื่นฤดี ศรีพันดอน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
207
48010510410
ละดาวัลย์ ประดับศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
208
48010510413
วรรณา อุ่นคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
209
48010510414
วรรณิศา อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
210
48010510415
วรุณรัตน์ แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
211
48010510421
วารุณี เถรหมื่นไวย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
212
48010510424
วิรวรรณ ไตรบัญญัติกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
213
48010510426
ศรัญญา ลุนภา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
214
48010510428
ศศิวิมล ต่อสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
215
48010510433
สรรวิชญ์ อาจสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
216
48010510435
สายใจ วิรบุญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
217
48010510436
สายฝน สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
218
48010510437
สาวิตรี ไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
219
48010510438
สิทธิพงษ์ คำภาผุย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
220
48010510439
สุชาดา แก้วพิกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
221
48010510440
สุชานรี ไกรพน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
222
48010510442
สุทธิวัฒน์ เชษฐา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
223
48010510444
สุพัตรา ฝาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
224
48010510451
สุรัสวดี ถิ่นจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
225
48010510452
สุรีย์วรรณ แก้วมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
226
48010510455
หิรัณยา สุขประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
227
48010510460
อภิมุข อภัยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
228
48010510463
อรทัย ภูอกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
229
48010510468
อาทิตย์ พาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
230
48010510471
เอกอนนท์ แก้วลีเฮียง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
231
48010510473
เกศอุทัย ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
232
48010510474
ขวัญสุดา แก่นสา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
233
48010510476
เพ็ญพักตร์ ปานะโต
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
234
48010510477
ยอดหทัย รีศรีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
235
48010510479
รัชฎาวรรณ ไกรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
236
48010510481
สมเกียรติ บุญประกอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
237
48010511561
พจมาน จำปาทิ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
238
48010511605
สมจิต สืบศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
239
48010520101
กนกวรรณ จำปาใด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
240
48010520109
รัชดา สาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
241
48010520115
อัมพร ประชาไนย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
242
48010520116
คนอง วงฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
243
48010520117
ณัฐวิภา สุดแท้
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
244
48010520119
นฤมล ประกอบนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
245
48010520121
นิตติกา แสงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
246
48010520122
ปฐมพร เพิ่มพูล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
247
48010520123
ภัทราพร ประภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
248
48010520124
ลัดดาวัลย์ พัฒน์มณี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
249
48010520126
วัลลภา เกรียงสมร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
250
48010520127
สุกัญญา สำแดงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
251
48010520129
อัจฉรา ทิพย์สิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
252
48010512255
ชญานันทน์ ขันธะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
253
49010511601
กนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
254
49010511603
เอกลักษณ์ ทัพจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
255
49010511609
ณัฐสุดา ทูลภิรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
256
49010511615
มัญชลี เปี่ยมดี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
257
49010511616
ระพีพร พยอม
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
258
49010511618
วรรณอุไร ทำอินราช
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
259
49010511636
ชลดา แสงโชกุน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
260
49010511640
สุชาดา ประเสริฐศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
261
49010521605
พรรณนิภา ยางศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
262
49010521608
สรรเสริญ สุขเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
263
49010521609
สุกานดา สุริยขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
264
49010521615
ณัฐกานต์ เยี่ยมมโน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
265
49010521617
ปิยะนุช กัลวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
266
49010521618
เพ็ญพร ศรีพลหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
267
49010521619
โยธิน ป้องเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
268
49010521620
วรรณวิมล กระแสร์สินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
269
49010521621
วันเพ็ญ คำพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
270
49010521622
สุพัตรา วงศ์วังจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
271
48010110826
อกนิษฐ์  ปะติเพนัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
272
48010510726
หนึ่งฤทัย ผาบลุน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
273
48010512042
กชนิภา สิริภูษิต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
274
48010512086
จำลอง มณีชม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
275
49010511402
อัจจิตา แทนนำ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
276
49010511404
กาญจนา เนื้อนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
277
49010511405
เกียรติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
278
49010511407
ขวัญชนก พรหมราษฎร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
279
49010511408
จันทร์สุดา ศิลาสัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
280
49010511412
เจนณรงค์ จำปาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
281
49010511415
ชาลินี ภูพันนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
282
49010511420
นงเยาว์ โสภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
283
49010511422
นิภาวรรณ รูปดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
284
49010511428
พวงผกา ไชยพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
285
49010511429
พิจิตรา วุฒิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
286
49010511431
ไพรวรรณ ขานแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
287
49010511434
มลฤดี บุบผามาลา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
288
49010511435
รัศมี แก้วพรม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
289
49010511446
สุธารัตน์ พินธะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
290
49010511447
สุปรียา นามวันสา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
291
49010511450
อัษฎา พุทธมนสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
292
49010511453
จตุพร จันทร์เรืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
293
49010511454
ปฐมพงศ์ สีอุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
294
49010511455
ปฐมพงศ์ อำมุกคะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
295
49010511457
ประเวช โพธิ์ศรีมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
296
49010511459
ปริญญา จันทราริยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
297
49010511460
ปิยะธิดา ทุมปัดชา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
298
49010511462
วงศกร เลิศสุบินรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
299
49010511463
วนิดา กล่อมจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
300
49010511464
สุภัคชรี แสนพันดร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
301
49010511466
เอมอร ไชยรา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
302
49010511467
ภานุพงศ์ พลซื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
303
49010511469
ลาวัลย์ มูลดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
304
49010511471
ศิริกัลยา จิตรจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
305
49010511472
วรัญญา เค้านาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
306
49010511473
นฤมล นนยะโส
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
307
49010511475
อลงกรณ์ สุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
308
49010511477
เกศนภา มะเมีย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
309
49010511479
ณัฐกฤตา อุทัยแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
310
49010511480
ลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
311
49010511481
เพ็ญพยอม ภูกะฐิน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
312
49010521401
จตุรพร อุดรเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
313
49010521404
ชลธิชา คลังสำโรง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
314
49010521408
ปพิชญา ชาประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
315
49010521410
เปรมกมล แฟงคล้าย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
316
49010521412
มาริษา ศรีโพธิ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
317
49010521413
วชิราภรณ์ วงษาเทียม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
318
49010521416
สุเมธ คลังบุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
319
49010521419
กานต์ชนิต  แสนพิพิช
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
320
49010521420
กิตติพงษ์  บุษเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
321
47010510302
ภัทรารัตน์ ทองเล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
322
47010510309
สุพรรษา วีระศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
323
47010520004
นัฐยา สุขเกษม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
324
47010520125
ธนิตเชศน์ วงศาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
325
48010510177
ละเอียด ชัยอู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
326
48010511201
กชกร ลาวัลย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
327
48010511207
กิ่งไผ่ ศรีคะรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
328
48010511211
คณา ทิพย์ฤาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
329
48010511212
คณิตา พิลม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
330
48010511217
จิรภา กันยาน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
331
48010511222
จีราวดี มุ่งใกล้กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
332
48010511223
ฉัตรชัย ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
333
48010511227
ชลจิรา ผิวนางงาม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
334
48010511228
ชลฤดี บ่อคำเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
335
48010511229
ชุติมา ไชยรส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
336
48010511230
ฐิติกุล หวานอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
337
48010511231
เด่นนภา ลิตุ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
338
48010511232
ติยาพร อารีรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
339
48010511233
ทวีรัตน์ แก่นงูเหลือม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
340
48010511234
ทัศน์ทยา บวรชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
341
48010511235
ทิวานันท์ วิชาญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
342
48010511237
ธนายุทธ อุทธคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
343
48010511239
ธราพร โรคน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
344
48010511241
นพเกล้า ทองธรรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
345
48010511242
นพรัตน์ จรูญประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
346
48010511243
นวลฉวี ปัตเตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
347
48010511245
น้ำผึ้ง เอมโอษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
348
48010511247
น้ำอ้อย น้อยหา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
349
48010511248
นิภาพร สินทร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
350
48010511249
นุจรา โสภาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
351
48010511254
เบญจมาศ กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
352
48010511255
เบญจมาศ ทรงเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
353
48010511256
ประนิดา เดชท้าน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
354
48010511257
ประไพรพร กับบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
355
48010511260
ปิยภรณ์ รังกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
356
48010511261
ปิยะวรรณ ช่างเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
357
48010511262
เปียทิพย์ โกนกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
358
48010511264
พนิดา วิลัยเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
359
48010511265
พรทิวา ใบแสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
360
48010511266
พรพรรณ์ วงกัลยา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
361
48010511268
พรพรรณ พรตะนะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
362
48010511269
พรรณี กิ่งจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
363
48010511270
พัชนิภา กะตะศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
364
48010511271
พัชราภรณ์ คงนาค
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
365
48010511272
พัชรินทร์ ไชยโกฏิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
366
48010511273
พิชิต แก้วสุริวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
367
48010511274
พิมพ์พร หลักศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
368
48010511278
ไพรวัลย์ จันทยุง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
369
48010511280
ภัทราวดี ศรีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
370
48010511282
มยุรี บุญฉวี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
371
48010511283
มัทณา วงษ์เปลียว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
372
48010511284
เมธินี ศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
373
48010511285
รุจาภา วงศ์กาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
374
48010511286
เยาวมาลย์ ฐานะดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
375
48010511290
วรรณภา คำสระคู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
376
48010511292
วรัญญาภรณ์ สมเด็จ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
377
48010511294
วิภา พิงชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
378
48010511295
วิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
379
48010511297
วิลัยพร วงชาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
380
48010511298
ศรัญญา คำจวนจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
381
48010511299
ศศิธร ชาแท่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
382
48010511300
ศิรินทรา ลาปะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
383
48010511301
ศิริวรรณ เกษมราช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
384
48010511302
ศิริวิมล มูลผลึก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
385
48010511304
สมควร แสนหว้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
386
48010511305
กัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
387
48010511306
สมปอง ใยเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
388
48010511308
สาวิตรี บัวลอย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
389
48010511309
สุขิมตา พรหมมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
390
48010511311
สุจิตตรา จันทะบาล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
391
48010511312
สุดาทิพย์ ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
392
48010511313
สุติมา พลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
393
48010511314
สุนทร กุลวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
394
48010511317
สุภาดา โคตรมณี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
395
48010511323
อรทัย ธารแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
396
48010511324
อรุณศรี ทองธาระ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
397
48010511327
อัจฉราภรณ์ ปากหวาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
398
48010511330
อำไพศรี สืบเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
399
48010511331
กนกวรรณ อ้อมแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
400
48010511332
กนิษฐา นาโสก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
401
48010511333
จุฑาทิพย์ วรรณกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
402
48010511334
ดวงพร พูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
403
48010511335
ธิดา ไกรทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
404
48010511336
ธีรพงศ์ เพ็งชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
405
48010511338
ปวีณา โสดาวิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
406
48010511339
ปิยะนุช กองเงินนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
407
48010511340
พรรณทิพย์ เกษเจริญคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
408
48010511341
ลลิตา วิมลรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
409
48010511342
สุภัค เทพสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
410
48010511520
จิรวดี เพ็ชราชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
411
48010511608
สรัญญา จำปา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
412
48010511632
สุวิมล กล้าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
413
48010512067
รุ่งทิพย์ สุระพร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
414
48010520003
มนัสชัย เนื่องมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
415
48010520005
ศิริลักษณ์ ลายสุขัง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
416
48010520007
สาวิตรี บุตรศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
417
48010520120
นันทวดี พันธุ์ชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
418
47010510209
พัทธพร ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
419
47010520124
อัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
420
48010510328
จิราพร ล่ากระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
421
48010510409
ลดาวัลย์ อังคะณี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
422
48010510666
พรวิมล ปานทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
423
48010510694
วรวุฒิ คุณประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
424
48010510716
สุจิราภรณ์ นาสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
425
48010510902
กมนทรรศน์ ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
426
48010510903
กรรณิการ์ ตุนีย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
427
48010510905
กชกร ปฏิรูปา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
428
48010510906
เกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
429
48010510907
กณวรรธน์ บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
430
48010510910
จริยาภรณ์ คำละมูล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
431
48010510911
จันทร์สุนีย์ คำอ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
432
48010510912
จินตวีร์ ผายพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
433
48010510913
จิมาพร อินกง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
434
48010510914
จิราพร สุวพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
435
48010510916
จีระนันท์ อนุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
436
48010510917
จุฑามาศ อินทะจักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
437
48010510918
จุรีรัตน์ เจ็กนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
438
48010510920
ฉัตรชัย นามมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
439
48010510923
ชุติมา ชาเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
440
48010510924
ชุติมา ไชยมูล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
441
48010510929
ดวงฤทัย ศรีบุญลือ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
442
48010510930
ดารณี สีสารี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
443
48010510931
ดาราวรรณ ทองเถาว์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
444
48010510932
ทิวาพร ศรีโชละ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
445
48010510936
นพเก้า ขุนนามวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
446
48010510937
นรัญญา บุญเลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
447
48010510938
นริศรา อะทาโส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
448
48010510939
นฤมล พันธ์แก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
449
48010510941
น้ำฝน ดันสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
450
48010510943
นีรนุช วารีสี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
451
48010510944
บัญชาการ สมีเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
452
48010510945
เบญจา ไวยพาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
453
48010510947
ประนอม กุลเกลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
454
48010510948
ประภาพร พงษ์อนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
455
48010510949
กรรณภัทร เรียงเทียมขวา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
456
48010510950
ปริณา ดาวษาวะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
457
48010510953
ปัทมาพร ทองโกฏิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
458
48010510954
ปิยธิดา ปราณีบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
459
48010510960
พัชรินทร์ สมมิตตะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
460
48010510961
พัชรี พรหมเสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
461
48010510962
พัชรี บุญมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
462
48010510965
พิมพ์ใจ รสธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
463
48010510967
พิมพิไล เฉวียงหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
464
48010510968
พิสมัย เชื้อเรณู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
465
48010510969
เพชรรุ่ง สนั่นไทย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
466
48010510973
เพียงพันธ์ ภูสีฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
467
48010510977
ภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
468
48010510979
มณี แก้วศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
469
48010510981
มยุรี นาทองคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
470
48010510982
มุกดา ภูมิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
471
48010510985
ระพีพรรณ เขตสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
472
48010510987
รัตนา ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
473
48010510988
รุ่งนภา บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
474
48010510992
ณัฐจิตรา มุทนาเวช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
475
48010510993
วนิดา พระสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
476
48010510995
วรรณรี ชาลีเปรี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
477
48010510996
วรรณิภา โพสีลอย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
478
48010511000
วาทินี เวียงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
479
48010511005
ศิราณี สังข์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
480
48010511007
ศุลีพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
481
48010511008
สตรีรัตน์ สุขธวัช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
482
48010511010
สาวิตรี โนนตูม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
483
48010511014
สุกัญญา ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
484
48010511015
สุดามาส สมบัติสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
485
48010511016
สุดามาส ศรีนอก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
486
48010511017
สุดารัตน์ พิมพบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
487
48010511018
สุติมา ไชยบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
488
48010511019
สุพรรณี กงซุย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
489
48010511020
สุพรรณี มณีศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
490
48010511022
สุพัฒตรา ขันติโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
491
48010511023
สุพิชา คิดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
492
48010511024
ณัฐกฤตา ขันธ์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
493
48010511026
สุรีวัลย์ ภูมิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
494
48010511032
อมรรัตน์ ใสกระจ่าง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
495
48010511033
อมรรัตน์ ดอนพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
496
48010511035
อรวดี ไชยเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
497
48010511036
อรอนงค์ อุ่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
498
48010511039
อ้อมใจ สุริยะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
499
48010511040
อัจฉรียา อมรเลิศวิริยะกุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
500
48010511043
อารียา บุญยงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
501
48010511044
อารีรัตน์ ผาลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
502
48010511047
อุทัยวรรณ์ ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
503
48010511049
ศิริรัตน์ ไชยมานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
504
48010511050
ฌานินทร์ ไชยมานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
505
48010511051
กนิษฐา สำนัก
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
506
48010511053
ธวัชชัย พรหมธิดา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
507
48010511054
นคร ปกป้อง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
508
48010511055
นิภารัตน์ สมรูป
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
509
48010511057
ปิยวรรณ พันจักร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
510
48010511059
ลักษ์ขณา จันทรดา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
511
48010511060
สุจิตรา แสนคมคาย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
512
48010511061
สุธีรา ปานาลาด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
513
48010511062
สุนันท์ ฟ้าเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
514
48010511063
อัญชลี ประจง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
515
48010511221
จิราพร ประพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
516
48010511315
สุนิสา เพชรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
517
48010511506
กัลยกร นิสัยตรง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
518
48010511809
ชญาดา อุตรวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
519
48010512079
อนุพงษ์ เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
520
48010512237
ยุวันดา สีทาหาร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
521
48010512240
รมิตา จินดาขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
522
48010520305
นิตย์ประภา นามวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
523
48010520306
ปนัดดา นามแสงผา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
524
48010520312
อรภัทร บานเย็น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
525
48010520315
เกศินี ศรีสะถาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
526
48010520320
ทิพาวรรณ อ่อนละมุล
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
527
48010520322
ปิยะธิดา แท่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
528
48010520323
พนิดา มูลแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
529
48010520325
ฤทัยเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
530
48010520326
วรรณวิศา ลีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
531
48010520328
ศิริพร โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
532
48010520331
สุภาภรณ์ อนันตะเสน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
533
48010520332
อัญชนา ศรีเคนขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
534
48010520334
เอื้องฟ้า บัวชุม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
535
48010520335
เอื้อมพร สิทธิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
536
48010520336
พัดชา ศรีไพร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
537
48010520341
จิตต์จุฑา จันทอุดร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
538
48010510002
กัลยา สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
539
48010510004
กิตติยา ภูงามนิล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
540
48010510006
กุลกานต์ มนต์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
541
48010510007
เกษมสันติ์ รจพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
542
48010510010
คณิตตา โสภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
543
48010510011
คำพอง พิเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
544
48010510019
จิราภรณ์ เงินหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
545
48010510026
ฉัตรชบา วงรินยอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
546
48010510027
เฉลิมขวัญ กาบทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
547
48010510031
ชินภา ปัจฉิม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
548
48010510035
ณัฐชัย ทองคณทา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
549
48010510036
ถาวร เกื้อหนุน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
550
48010510037
ทวินันท์ แก่นอากาศ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
551
48010510039
ทองเพียร ครูนา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
552
48010510041
ทัศนีย์ ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
553
48010510043
ทิพวรรณ ภูศรีเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
554
48010510044
ธัญญลักษณ์ พลที
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
555
48010510045
นงลักษณ์ จันทร์สุข
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
556
48010510049
นฤมล โกสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
557
48010510050
นฤมล โสรสาน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
558
48010510052
นวลจันทร์ ลือหาร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
559
48010510053
นาฏยา วงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
560
48010510059
บุษบา เพชรมณี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
561
48010510060
เบญจวรรณ สิทธิศร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
562
48010510062
ประภัสสร ประทุมโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
563
48010510063
ประภากร กะสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
564
48010510066
ณัฎฐิยานุช เหนียวบุบผา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
565
48010510067
ปิยะวุฒิ มะสีกา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
566
48010510068
เป็นหนึ่ง เพียรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
567
48010510069
ไปรมา แนมขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
568
48010510080
พาวรรณ ย่องเหล่ายูง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
569
48010510083
ศุพัชรียา เสนารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
570
48010510085
พุทธศาสน์ บรรจง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
571
48010510086
เพียงฤทัย ทองปาน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
572
48010510087
ไพรวัลย์ คำหาญพล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
573
48010510093
มะณีทอง สวนโคกกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
574
48010510097
รัชฎา อุประ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
575
48010510099
รัตติกาล ฤทธิ์มนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
576
48010510103
รุ้งนภา ราชวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
577
48010510105
ละมัย โชคชัย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
578
48010510108
วรรณพา แสนเสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
579
48010510109
วรรณภา บินนอก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
580
48010510111
วัชราภรณ์ อ่อนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
581
48010510115
วิลัดดา ราชพันแสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
582
48010510120
ศรายุทธ เสนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
583
48010510123
ศักดิ์สิทธิ์ รัตนมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
584
48010510125
ศิรินันท์ จันทร์ใสย์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
585
48010510128
สกาวเดือน สร้อยทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
586
48010510130
สยุมพร วงชารี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
587
48010510133
สัญญา ด่านกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
588
48010510135
สุกัญญา สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
589
48010510137
สุคนธร ปักโคทานัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
590
48010510138
สุธิดา ศรีจรัส
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
591
48010510149
หนึ่งฤทัย แสดใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
592
48010510152
อรนุช จำลองเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
593
48010510154
อรุณศรี ลมมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
594
48010510156
อารักษ์ ไชยหลาก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
595
48010510160
อุไรวรรณ ศรีรอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
596
48010510162
เอกสิทธิ์ ประครองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
597
48010510164
กรรณิกา อุทาโย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
598
48010510166
ธีระพงษ์ ผิวศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
599
48010510167
นที พัสดา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
600
48010510170
ประจักษ์ สนยืน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
601
48010510171
เปรมใจ สว่างวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
602
48010510173
ภาวิณี โคตรชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
603
48010510178
วรายุทธ แก้วประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
604
48010510179
ปาณิสรา เปาวรางกูล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
605
48010510182
สุรัตน์ดา สิงห์คราม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
606
48010510183
อมรรัตน์ ลอยนอก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
607
48010510188
จารุวรรณ กึกก้อง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
608
48010510189
จุฬารัตน์ แจ้งเขว้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
609
48010510191
ชัยวุฒิ ศิวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
610
48010510193
นิตยา คำสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
611
48010510197
ศุภลักษณ์ มะโรงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
612
48010510419
วันวิสา สายสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
613
48010511915
เจนจิรา จันทะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
614
48010520001
กาญจนา บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
615
48010520002
ดวงเดือน บุตราช
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
616
48010520012
ยุทธชัย จริตน้อม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
617
48010520013
ยุพิน ศรีวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
618
48010520020
จุฑาณัฏฐ์ การถัก
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
619
48010520021
จุฑามาศ ยุระไพร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
620
48010520024
นันทญาพร ลาภมูล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
621
48010520025
นิตยา ชะนะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
622
48010520026
นิภาพร รุ่งเป้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
623
48010520029
พิเชษฐ์ รักษาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
624
48010520030
เพ็ญศรี พันภูรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
625
48010520032
ยุวนิตย์ ไชยราช
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
626
48010520034
วรรณนิภา ปานิเสน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
627
48010520036
ศุภเศรษฐ์ ปลั่งกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
628
48010520037
สืบพงษ์ ทัพหลวง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
629
48010520040
อนุธิดา สารทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
630
48010520042
อัจฉราภรณ์ หารทา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
631
48010520043
อัญมณี สิทธิชินวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
632
48010520045
อิสระ กุลวุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
633
48010520046
กัลยา ศรีภพ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
634
48010520047
กิตติพันธุ์ ชัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
635
48010520048
จุฑามาศ ปลื้มใจ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
636
48010520049
ศิริรัตน์ เรืองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
637
49010510041
สุพัตรา ภูอวดไร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
638
47010510185
พิจิตร อัมวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
639
48010510449
สุมาลี งามภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
640
48010510605
เกษดาพร บุญยืน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
641
48010510606
เกษนภา คำแสนราช
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
642
48010510607
ไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
643
48010510608
ขวัญ ปะกิระคัง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
644
48010510611
จรัญญา ทุมพร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
645
48010510612
จักรพันธุ์ แก้วกัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
646
48010510613
จันทร์ธิวา โสภา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
647
48010510614
จิติรัฐ พิมพ์นนท์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
648
48010510616
จิราพร เสนานอก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
649
48010510621
ชโลธร ทวีทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
650
48010510624
เชิงวิชา เสพกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
651
48010510627
ณัฐชยา ครองหินลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
652
48010510628
ณัฐธิดา สิงห์สถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
653
48010510634
อาริยา ภูมิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
654
48010510635
ดวงเนตร พราวศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
655
48010510641
ทินกร รังรส
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
656
48010510647
ภัทรทิยา ยอดแคล้ว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
657
48010510653
อังคณารักษ์ ภูบาลชื่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
658
48010510656
ปนัดดา ไชยะมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
659
48010510658
ประสงค์ โนนตาเถร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
660
48010510659
ปริศนา ป้องปิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
661
48010510663
พรพรรณ สีดาดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
662
48010510668
พัชรี พันธุตา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
663
48010510670
พิมพ์ใจ สายแสน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
664
48010510677
เพลินจิต สุวรรณวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
665
48010510679
ภัชราพรรณ สีชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
666
48010510683
มานะ โทขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
667
48010510687
รัชนก ณรงค์เดชเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
668
48010510688
ณัฐภาพรรณ์ กุดกัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
669
48010510690
รินดา ไชยโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
670
48010510693
วรรณภา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
671
48010510697
วันชุลี แสนคำทุม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
672
48010510698
วัลลภ ปุยสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
673
48010510700
วิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
674
48010510701
วีระวัฒน์ บัวคำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
675
48010510704
ศิริพร พงษ์โภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
676
48010510712
สิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
677
48010510713
สิริรัตน์ ดีใจ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
678
48010510714
สุกัญญา โยธายุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
679
48010510717
สุชาติ สว่างกุล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
680
48010510721
สุรัตน์ วิเศษหมื่น
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
681
48010510724
แสงดาว โชติผาด
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
682
48010510728
อนุกุล ดวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
683
48010510730
อรนุช บาลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
684
48010510732
อัจฉรา เคนคำพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
685
48010510733
เอกราช โอสรส
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
686
48010510735
นิโลบล ประกอบดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
687
48010510737
กมลทิพย์ ทิพย์สุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
688
48010510738
เกษศิณี แพงไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
689
48010510740
จินตนา คำบุ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
690
48010510741
จุฑามาศ พัทโท
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
691
48010510744
ธนากร จันทพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
692
48010510745
ธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
693
48010510748
นิภาพร ถาบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
694
48010510759
วิลาวัณย์ นิ่มนวน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
695
48010510761
ศิริณลักษณ์ มีบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
696
48010510762
ศิริพร ต้นคำฮัก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
697
48010510765
ปองขวัญ ศรีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
698
48010510766
สมฤดี ชุมหอม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
699
48010510772
อภิญญา จันดาพรม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
700
48010510773
อภิญญา พุทธชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
701
48010510774
อริสรา เข็มรถ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
702
48010510782
ญาณิศา พลที
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
703
48010510784
บุญญรัตน์ เทศทำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
704
48010510786
พิทักษ์ชัย คำพะทา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
705
48010510787
วรรณิภา ดีแก่นทราย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
706
48010510789
อนิสรา เขวาลำธาร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
707
48010510790
อนุวัฒน์ หลักหนองบุ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
708
48010511204
กรพินธุ์ ไชยะมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
709
48010511566
พวรรณตรี ผ่านคุลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
710
48010511648
อาภรณ์ แอแดง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
711
48010520205
อรพรรณ เหมสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
712
48010520208
อาภาพร ศรีสุเพชรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
713
48010520215
พัชราภรณ์ ณ หนองคาย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
714
48010520304
นริสรา อุทธา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
715
48010916293
จรรยา ภูมิโยชน์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
716
49010510440
สายัน หงมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
717
48010551002
ชาติเก่ง ทองเกลียว
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
718
48010582605
นราทิพย์ บุญศิริโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
719
48010582608
ไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
720
48010582609
ภาราดร จันทพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
721
49010550905
วีระยุทธ กองวงษา
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
722
48010550007
เพชราภรณ์ อาจศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
723
48010580031
พรสวรรค์ ขันธ์ดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
724
48030580015
ธัญญรักษ์ ด่านธิติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
725
49010580012
บัณฑิตา เปรียบนาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
726
49030580011
จุฑารัตน์ จุลอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
727
49030580039
เสาวรักษ์ หอมมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
728
49040580018
ธีรพงศ์ เสนาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
729
49110580004
ณัฐรานี สุดตะนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
730
49130580015
วิเชียร หมื่นชั่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
731
49150580009
โชคชัย ชินโณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
732
49190580061
อำนาจ ยอดปรางค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
733
49190580065
ทองพูน ชำนาญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
734
50010550201
จันธิดา ผ่านสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
735
50010550203
สราวุฒิ ปุริสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
736
50010550204
โสวรรณี แหล่งหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
737
50010550205
วัฒนะ แถมวัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
738
50010582010
ชัยโรจน์ นนธิจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
739
50010582011
ณัฐภัทร สืบสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
740
50010582015
บุตรสี หมื่นสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
741
50030580102
กิตติภูมิ สาชะรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
742
50030580109
ชนะ อัคราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
743
50030580110
ชนาวุธ ประทุมชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
744
50030580143
วิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
745
50030580155
สุทธิพงษ์ สาชะรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
746
50030580310
พรพิศ ดาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
747
50040580034
อลงกรณ์ นาเมืองรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
748
50070580043
กมลนัทธ์ นะราวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
749
50070580045
จันทิมา อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
750
50070580048
ชุ่ม อรรคพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
751
50070580050
ณัชธริกา สรเพชญ์พิสัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
752
50070580055
ธาดา ตามเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
753
50070580058
นิสากร อรรคพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
754
50070580062
ปนัดดา ชินวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
755
50070580065
เปรมศิริ อุปวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
756
50070580068
รัตติกาล ตรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
757
50070580073
วีระศักดิ์ อิ่มกมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
758
50070580075
สกัน ลีสีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
759
50070580076
สมเกียรติ นิกรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
760
50070580077
สมใจ ผิวสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
761
50070580083
โสภา สมจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
762
50070580088
เอื้อมพร โคขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
763
50070580089
เอื้อมพร เสริฐกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
764
50070580091
สุดใจ บาระศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
765
50090580103
ดำรง ศรพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
766
50090580104
ดุสิต สาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
767
50090580106
ปราณี นามสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
768
50090580108
พินิจ วรางกูร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
769
50090580112
สันติ นามสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
770
50090580114
สิริกานต์ เรืองจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
771
50090580116
สุเนตตา ครุฑสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
772
50090580119
อุทัย ชัยงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
773
50090580120
ไตรรงค์ มณีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
774
50090580121
วนัดดา สมหวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
775
50090580124
วลัยพร แอกทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
776
50090580126
เกวลิน ดวงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
777
50090580127
เจนวิทย์ เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
778
50090580128
ชนาธิป บุญสุยา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
779
50090580129
ชาญชัย พรหนองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
780
50090580131
ธีรศักดิ์ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
781
50090580132
มนตรี ควรกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
782
50090580133
มลทการติ เฉนียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
783
50090580134
ยุทธนา พิมพ์สาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
784
50090580138
อานนท์ ตอรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
785
50100581001
กาญจนา สมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
786
50100581002
เกรียงไกร ศรีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
787
50100581005
ฉลวย เฉยฉิว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
788
50100581006
ชัยวิชิต ศรีโชค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
789
50100581010
นิธินาถ กิติเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
790
50100581011
นิรมล จงจินากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
791
50100581012
บรรจง พรหมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
792
50100581014
บุญธรรม ทุราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
793
50100581015
บุญมี แจ่มจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
794
50100581017
เพ็ญประภา ไวพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
795
50100581019
วลารัตน์ ทาสีเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
796
50100581020
วิชัย โคตหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
797
50100581023
สงบ ทะวันทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
798
50100581025
สังวรณ์ แสงวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
799
50100581027
สุพัตรา ไชยบัวรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
800
50100581029
สุภาพรรณ เชื้อวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
801
50100581033
อัคครินทร์ แสงโยจารณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
802
50100581035
อาพัสตรา ผิวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
803
50100581036
อุราพร ชนะค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
804
50100581037
ปวีนา รวมธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
805
50100581039
เนียมพันธ์ มาศขาว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
806
50100581045
ชวลิต สมคะเณย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
807
50120580005
เชษฐพงศ์ มีศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
808
50120580009
นงค์ ทองมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
809
50120580026
วีระพงศ์ ศรีอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
810
50120580027
สถาน ปรางมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
811
50120580028
สมนึก คำสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
812
50120580051
สุปราณี ทองมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
813
50140580011
พิเชฐ ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
814
50140580018
ลัฏฐิกา  ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
815
50140580034
อดุลย์ พุทธลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
816
50150580022
มริดา สุขะหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
817
50230580050
สุภาพร โต้ชารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
818
50230580071
สุดารัตน์ เกวใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
819
50230580073
ขนิษฐา สุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
820
50230580101
กิตติยา โพนสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
821
50230580103
ขันติ กรโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
822
50230580104
จิรประภา โพธิ์เขียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
823
50230580109
นันทวัฒน์ ภูดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
824
50230580110
นารถฤดี หาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
825
50230580111
เนาวรัตน์ ศิริเมธางกูร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
826
50230580112
บัญชา นนท์ศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
827
50230580114
ปิยะพร เชื้อคำเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
828
50230580116
พิทยา เยียวรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
829
50230580118
ริศราวรรณ จุ่นหัวโทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
830
50230580122
ศุภชัย หาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
831
50230580123
ศุภรัตน์ คำชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
832
50230580125
สำราญ วันนาพ่อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
833
50230580127
สุภัคฌินี สาขันธ์โคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
834
50230580130
สุวิทย์ แก้วก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
835
50230580132
อมรรัตน์ พลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
836
50230580134
อาทิตยา ธิราชรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
837
50230580135
มยุลี จันทร์ศรีนวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
838
50230580136
สุภาวดี มังคละคีรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
839
50230580137
ณัฐธัญ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
840
50230580138
จักรพรรณ ดิษฐเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
841
50230580139
สฤษดิ์ ศรีวันพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
842
50230580140
รุ่งทิพย์ สุวรรณมาโจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
843
50230580141
จันทร์เพ็ญ ลามคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
844
51010580107
ปิยวรรณ ดลรัศมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
845
51010582001
กัญจนพร ทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
846
51010582003
กิจปภา แสงหิม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
847
51010582004
กิตติพล หารสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
848
51010582005
เกรียงศักดิ์ เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
849
51010582007
จิราพร นาจรูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
850
51010582008
จีรนันท์ เหง้ามูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
851
51010582009
เจษฎา ศรีสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
852
51010582010
ฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
853
51010582012
ณมลชนก จันทอุปฬี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
854
51010582014
ณัฐพล คุ้มวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
855
51010582015
อดิศักดิ์ ทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
856
51010582018
เทิดชัย บัวอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
857
51010582019
ธีรพงษ์ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
858
51010582020
กชกมล ประวันจะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
859
51010582021
นิคม จันทะปิตตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
860
51010582022
ประถม ชายศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
861
51010582023
ปัญญา สุระโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
862
51010582026
พวงเพชร ผังรอดรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
863
51010582027
พิศาล อินโท่โล่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
864
51010582028
เพ็ญ วังหน้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
865
51010582032
เมธาวี นพผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
866
51010582034
รังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
867
51010582036
เรืองศิลป์ พุดหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
868
51010582037
ลัดดา ตันสังวรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
869
51010582039
วัฒนา อุ่นเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
870
51010582040
วิมลพรรณ แสนโสดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
871
51010582042
สมพร สารปรัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
872
51010582043
สมยงค์ น้อยนอนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
873
51010582046
สุดารัตน์ เพียลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
874
51010582048
สุภาพร ใจคุ้มเก่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
875
51010582050
เสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
876
51010582051
หทัย พจนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
877
51010582052
อณาวิล สุไชยชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
878
51010582053
อนุชิต เปรมปรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
879
51010582055
อนุราช ลิลากุด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
880
51010582056
อมร สุนาอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
881
51010582057
อรรณพ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
882
51010582058
อรัญญา ตะคอนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
883
51010582059
อุดมพร ปรีชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
884
51010582060
อุดมลักษณ์ เลาห์ทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
885
51010582062
ปภาวรินท์ หัตถสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
886
51010582063
จิระพรรณ แก้วสุวรรณพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
887
51010582065
เสาวรัตน์ ทศศะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
888
51010582066
สาวิตรี จันทะคาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
889
51010582067
จุฑามาศ หมื่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
890
51010582068
สังวาลย์ นนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
891
51010582069
นิตยา สีเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
892
51010582070
คำปอน จันทะโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
893
51010582071
อนุธิดา ลิลากุด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
894
51010582072
ฐาปนีย์ สีลาดเลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
895
51010582073
กวิสรา ชื่นอุรา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
896
51030580101
กมลนันท์ ดอนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
897
51030580102
กฤษฎินทร์ พรหมถาวร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
898
51030580105
กิ่งมณี วาโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
899
51030580108
จักรพงศ์ เหมือนนาดอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
900
51030580109
จินตนา กองพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
901
51030580111
ชัยณรงค์ พ่อทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
902
51030580112
ชากล้า สงวนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
903
51030580113
ชานนท์ โพธิชาเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
904
51030580115
ฐิตินันท์ อุปการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
905
51030580116
ฑิฆัมพร บุญมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
906
51030580118
ดำรงค์ ประเสริฐสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
907
51030580119
ทินกร โคตรโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
908
51030580120
ธนพร เกิดโภคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
909
51030580121
ธิดารัตน์ สมัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
910
51030580122
นพรัตน์ ผกากาฬ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
911
51030580123
นวลฉวี ภูดิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
912
51030580124
ภัทรนัน อุดชาชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
913
51030580125
นิภาพร ปาระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
914
51030580126
นิมิตร กวีกรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
915
51030580128
ประชา ไชยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
916
51030580130
ประยุทธ ภูมิ่งศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
917
51030580131
ประวิทย์ บุรินนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
918
51030580132
ธนาวรรษ อัตถาชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
919
51030580133
ปราโมทย์ ทะแพงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
920
51030580135
พงษ์ศักดิ์ แสนชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
921
51030580137
พุทธพงษ์ โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
922
51030580138
เพ็ญศรี โสรมรรค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
923
51030580139
มลทิชา ทัพขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
924
51030580140
โยธิน ทองทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
925
51030580141
รุ้ง ทาสะโก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
926
51030580142
เรือง พันอะนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
927
51030580143
ลำใย ตันวัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
928
51030580144
วณิชชา เหลาพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
929
51030580145
วทิพงศ์ ศรีสันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
930
51030580147
วิเชียร เกิดโภคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
931
51030580148
วิภาภรณ์ ศรีวรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
932
51030580149
วิภาวดี ชาวแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
933
51030580150
วิไลรัตน์ ศรีโนนยาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
934
51030580151
ศยามล บุญสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
935
51030580152
ศรัญญา มุงคุลโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
936
51030580153
ศรีนวล ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
937
51030580154
ศิริ หลักทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
938
51030580155
สถาพร สิมลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
939
51030580156
สมจิตร ไทยอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
940
51030580157
สัญญา สนทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
941
51030580159
สิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
942
51030580160
สิริลักษณ์ ยศปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
943
51030580161
สุกัญญา บึงใสย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
944
51030580162
สุกัลยา โพธิญาณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
945
51030580163
สุพิมล ผลวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
946
51030580164
สุโพ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
947
51030580165
สุภาพร โคตรวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
948
51030580166
สุภาพร ศรีจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
949
51030580167
สุภิญญา สุภากรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
950
51030580168
สุมาลี สาชิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
951
51030580169
ณัฏฐพิชา บุนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
952
51030580170
สุรินยา ศรีขวาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
953
51030580171
อดุลย์ สรรพ์สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
954
51030580172
อดุลย์ สงวนศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
955
51030580173
อภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
956
51030580174
อรชพร อำนวยการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
957
51030580175
อรุณนีย์ วงศ์สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
958
51030580176
อัครเดช โพธิญาณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
959
51030580177
กมลชนก ลีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
960
51030580179
อาทิตย์ พละกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
961
51030580202
กฤติยาณี ดวงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
962
51030580323
ปวริศา นามสีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
963
51030580357
ศศิขันธุ์ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
964
51040580001
กฤษณะ ระวิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
965
51040580003
แก้ว เกตุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
966
51040580004
คมกริช มาตย์วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
967
51040580006
จักรรินทร์ จุลสม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
968
51040580007
จักรี เผ่าภูธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
969
51040580008
จุฬาภรณ์ ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
970
51040580009
ชนุตพร เชียงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
971
51040580010
ชวัฒน์ แสงวัชรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
972
51040580011
ทนงศักดิ์ แหล่งสนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
973
51040580012
ทองไสย บุญคงที่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
974
51040580013
นพดล หาหอม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
975
51040580014
นวนใจ ก้านศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
976
51040580015
นิตยา เกษแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
977
51040580016
นิตินัย คำจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
978
51040580017
นิติพัฒน์ รักกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
979
51040580018
เนาวรัตน์ เสถียรเขต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
980
51040580020
ประสิทธิ์ พ้องเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
981
51040580021
ปริกา บุตรวิเชียร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
982
51040580024
พลายพิชัย ศิริอรรถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
983
51040580025
วัฒนาภรณ์ ผือโย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
984
51040580026
วิทยา ศรีกาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
985
51040580027
วิภาภรณ์ โทพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
986
51040580028
ศศินันท์ พูลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
987
51040580029
ศุภกิจ สมศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
988
51040580030
ษษมา ชิษณุ์สโรชิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
989
51040580031
สุกัญญา นาคศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
990
51040580033
เสกสรร ทิพย์โยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
991
51040580034
อภิเดช สัตยาวิรุทธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
992
51040580035
อมรา อารีเอื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
993
51040580036
อรุณี วรโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
994
51040580038
อุดมศักดิ์ ดีโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
995
51040580039
จารุภา ลิ้มพงศ์ธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
996
51040580040
กัญญา จำปาทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
997
51050580004
ขวัญลดา ทองพุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
998
51050580006
ณัฐวุฒิ นาสารีย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
999
51050580008
ประกอบกิจ จอมหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1000
51050580010
ภาพตะวัน ไวยพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1001
51050580012
มินทร์ธิดา กุแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1002
51050580013
วิเชียร เจริญรอย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1003
51050580014
วินัย เหมือนแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1004
51050580016
ศศิธร เจริญรอย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1005
51050580018
สำราญ คุณพาที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1006
51050580021
สุภาพร สีทากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1007
51050580022
บุรัสกร ดวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1008
51050580026
สุจิตรา ต้นโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1009
51050580028
อัญชลี รากวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1010
51050580029
จิตติมา เพ็งธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1011
51050580031
วรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1012
51050580033
สุวิมล ไวยารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1013
51050580034
จิดาภา ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1014
51050580037
พิทักษ์พงศ์ พรหมวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1015
51070580002
กมลชนก คล่องขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1016
51070580003
กรกฎ ช่วยพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1017
51070580004
กรรณิการ์ มาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1018
51070580005
กิตติศักดิ์ แสงลุน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1019
51070580006
เกียรติศักดิ์ รัตนชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1020
51070580008
ชนันชิดา รัตนปราณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1021
51070580009
ชาญชัย กูลโคกกรวด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1022
51070580012
ณกุล เนาว์ช้าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1023
51070580013
ดาวัลย์ ชาญสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1024
51070580014
ถิรายุ ปิดตาละเพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1025
51070580015
ธัญญรัตน์ ชาเกาะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1026
51070580016
นิกร เกษโกมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1027
51070580017
นิพาดา อุปัชฌาย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1028
51070580019
พรทิพย์ หงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1029
51070580020
พัชราภรณ์ ชุ่มเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1030
51070580021
ยรรยง ชารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1031
51070580022
ลัดดาวัลย์ งามจันอัด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1032
51070580024
วัชรินทร์ หงษ์สา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1033
51070580025
วิชัย ทองเกลียว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1034
51070580026
ศิริญาณี พบขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1035
51070580027
สมภพ อมรดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1036
51070580028
สุทธาภา หงวนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1037
51070580029
แสงเทียน ศรีทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1038
51070580030
อภิชาติ คุยสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1039
51070580031
อมร แสนโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1040
51070580032
อุทัย เหตุผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1041
51070580033
กัลยา เวียงเตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1042
51070580035
อัญจนี ประทุมเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1043
51070580036
วิสูตร ไร่ดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1044
51070580037
ปรีชา ราชพลแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1045
51070580038
ประยุทธ บุญกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1046
51070580039
วิทยา เปลี่ยนกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1047
51070580040
ไพรินทร์ สุสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1048
51070580043
ศุภชัย ธงภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1049
51070580044
วุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1050
51070580045
สุรชาติ ภารสถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1051
51070580046
ประไพรัตน์ ลีสีคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1052
51070580048
กิ่งดาว นิตยไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1053
51070580049
วิสุทธ์ เจริญวัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1054
51070580050
จำลอง ฝอยกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1055
51070583001
ฐิตชนันท์ วัชรภูมิสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1056
51070583003
กฤษณะ เทพจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1057
51070583004
กฤษณา สะภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1058
51070583005
กาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1059
51070583006
เกดสุชา ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1060
51070583007
เกษม มิกขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1061
51070583008
ขวัญใจ วงศระศีล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1062
51070583009
ขวัญเรือน รุ้งตาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1063
51070583011
จิรกร ฐาวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1064
51070583012
เชาวลิต เกิดกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1065
51070583013
ณัชชา ศรีแสนปาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1066
51070583014
ทรงพล เสลานอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1067
51070583016
ธิติมา บุญมามอญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1068
51070583019
นฤชา ดุจจานุทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1069
51070583020
นาตยา พุ่มพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1070
51070583021
นิรมล เจริญศรีศิริพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1071
51070583023
บุษยรา นิรันดรธรากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1072
51070583024
ปิติกร ซ้ายขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1073
51070583025
ปิยะพร ถนัดค้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1074
51070583026
พลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1075
51070583027
พัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1076
51070583028
พิมพ์ธิดา เหล็กพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1077
51070583029
เพชรสมใจ ศิลปแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1078
51070583031
ภควรรณ โทมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1079
51070583032
ภาวินันท์ สิริวัฒนไกรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1080
51070583033
ภิรมย์ เข็มพุดซา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1081
51070583034
มะลิวัล จันทะนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1082
51070583035
ลักนภา กลอนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1083
51070583038
วาสนา เม็งจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1084
51070583039
วินัย อริยะเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1085
51070583040
ศิริลักษณ์ นะพุทธะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1086
51070583041
ศุภกาญจน์ เผยฤทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1087
51070583043
สมัคร ยศกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1088
51070583044
สาลินี จิราสุวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1089
51070583045
สำเริง กลอนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1090
51070583046
สิทธิชัย เผยฤทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1091
51070583047
สุกัญญา คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1092
51070583049
โสภา วงค์วัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1093
51070583050
หนึ่งฤทัย ศรีโพนทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1094
51070583051
อรวรรณ วิริยะจารุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1095
51070583052
อาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1096
51070583053
อำนวย ธนาภิรตานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1097
51070583054
อำนาจ นาดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1098
51070583056
สุภาพร เพ็งแจ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1099
51070583057
ชยุตพงศ์ พัฒนจุรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1100
51080580001
กัลยา สนิทไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1101
51080580002
กิตติ เพียรไทยสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1102
51080580003
เกรียงไกร จำนงชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1103
51080580004
เกรียงไกร ประเสริฐเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1104
51080580005
เชษฐ์รัตน์ น้อยสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1105
51080580006
ดอกไม้ ชินโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1106
51080580008
ทิมาภรณ์ ไชยศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1107
51080580010
นาวี จี้เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1108
51080580012
บุญชู แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1109
51080580013
บุญเพ็ง ซุยถัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1110
51080580014
บุศรา เครือธนาวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1111
51080580015
ประภาศรี ดิเรกศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1112
51080580016
ปิยนุช ไชยมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1113
51080580017
พัทดา วงศ์พรหม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1114
51080580019
เพชรรัตน์ วงแวงน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1115
51080580020
เพียว ลาภมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1116
51080580021
มณเฑียร พงษ์จำนงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1117
51080580023
รัชดากรณ์ หอมจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1118
51080580024
วรวรรณ นิคคำหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1119
51080580025
วันวนัช สิริสิทธินันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1120
51080580026
วิโรจน์ ทองงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1121
51080580028
วุฒิชัย ชินรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1122
51080580029
ศิริขวัญ สังข์เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1123
51080580030
กาญจน์กวิน คาดสนิท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1124
51080580031
ศิริวรรณ รอดพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1125
51080580032
สมศักดิ์ ไปรเวทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1126
51080580033
สว่าง บุญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1127
51080580034
สุขฤกษ์ ดีโนนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1128
51080580035
สุพจน์ ประภาวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1129
51080580037
สุมาลี เวียงเตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1130
51080580038
สุรเชษฐ์ เกษนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1131
51080580039
อดิศักดิ์ นนทะสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1132
51080580040
อภิวัฒน์ ชาดง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1133
51080580041
อร่าม รอบคอบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1134
51080580042
อุมารินทร์ วิเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1135
51080580043
อุษณีย์ แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1136
51080580044
จีระ อรรคฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1137
51080580045
มนฤดี โพชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1138
51080580046
ศิราณี เศรษฐภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1139
51080580047
นพดล เศรษฐภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1140
51080580048
ณัฐภูมินทร์ กำลังเหลือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1141
51080580050
หทัยรัตน์ เทพทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1142
51080580051
อภิชาติ เลี้ยงพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1143
51080581039
ศิริรัตน์ นราพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1144
51090580101
จักรกฤษณ์ ชิดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1145
51090580103
ชนัญชิตา ชมทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1146
51090580105
ชัยวิชิต ขำคม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1147
51090580107
ธัญลักษณภัทร ดวงพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1148
51090580110
ปรมัตถ์ บุญโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1149
51090580111
ประวิทย์ นิสังรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1150
51090580112
ประเสริฐ ใจองอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1151
51090580113
พงศกร จันทร์แจ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1152
51090580116
พัชรี ทองอ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1153
51090580117
ภัทรภร สมนิยาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1154
51090580126
ศศินา ชุมเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1155
51090580127
ศิริลักษณ์ ศรทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1156
51090580136
เสาวนีย์ สุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1157
51090580137
โสภณ งามเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1158
51090580138
อมรเวช คงทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1159
51090580139
อาทิตย์ พรมตวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1160
51090580141
อุมาภรณ์ ตุงตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1161
51100581001
จตุพล ไกรยบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1162
51100581003
ชัยสมร ทนทาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1163
51100581004
บรรจง อุทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1164
51100581006
ประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1165
51100581007
ประไพร อุทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1166
51100581008
นภัสนันท์ บุตรโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1167
51100581009
พลเดช รามวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1168
51100581010
พิชัย สีพลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1169
51100581011
พีระพงษ์ พวงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1170
51100581012
รัชนีกร รักแร่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1171
51100581013
รัตนาวรรณ ตอบไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1172
51100581015
สมหมาย ทองภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1173
51100581019
อานนท์ กฤษณะกาฬ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1174
51100581020
อาภาพร เหล็กกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1175
51100581021
อำนาจ สังข์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1176
51100581022
อุทัย เกษกัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1177
51100581023
รุ่งตะวัน จันทศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1178
51100581024
จำปา บุญมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1179
51100581025
ชณิตา สินเติม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1180
51110580102
ไกรรุก ภูธาตุทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1181
51110580104
จำเริญ แก้วเพ็งกรอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1182
51110580105
จินธิดา บุตดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1183
51110580108
ชยดา มูลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1184
51110580110
ดำรงศักดิ์ ศรีตะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1185
51110580112
นงนุช เขียวไกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1186
51110580113
นงนุช พลเรียงโพน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1187
51110580114
นันทนากรณ์ นาสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1188
51110580115
นิโลบล บุตรศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1189
51110580118
พนมวรรณ เถรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1190
51110580119
พัชรินทร์ ศรีแสนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1191
51110580122
ภูพิสิฐ ภูดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1192
51110580128
วันวิสา โต้หนองแปน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1193
51110580129
ศักดิ์สิงห์ ศรีทะโร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1194
51110580130
ศิริเขต เดชหามาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1195
51110580131
ศิริพร ประทุมขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1196
51110580132
ศุภลักษณ์ เอกตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1197
51110580134
สมนึก นนทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1198
51110580137
สายัณต์ ดลภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1199
51110580140
สุปราณี พันธุ์เทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1200
51110580142
สุพิน นาชัยบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1201
51110580144
เสกสรรค์ เขียวไกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1202
51110580145
นรารัตน์ ระดาฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1203
51110580147
หอมหวน อรุณไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1204
51110580150
อมรพรรณ กล้าวิจารณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1205
51110580153
กรรณิการ์ เสนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1206
51110580154
ยุพิน เหลือผล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1207
51120580001
กนกกาญจน์ สมบัติวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1208
51120580002
กฤตชัย แป้นโสม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1209
51120580003
กิติรัตน์ แสงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1210
51120580004
จิราวรรณ เทาศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1211
51120580005
จุฬารัตน์ คมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1212
51120580006
ชลัญธร ชินบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1213
51120580007
ณัฐธร แก้วพูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1214
51120580008
ณัฏฐ์พิชญา โกกะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1215
51120580009
ทีฆรภัค ดวงสา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1216
51120580010
ธีร์ชิตา เทียบคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1217
51120580011
ธีรวัฒน์ แก้วอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1218
51120580012
ธีระชัย เพิ่มพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1219
51120580013
นลัทพร สารสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1220
51120580014
น้ำฝน สุนสาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1221
51120580015
นิยม ธรรมนูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1222
51120580016
เนตรนภา แพงอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1223
51120580018
บุญล้อม ทองอาบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1224
51120580020
บุษบา ตังตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1225
51120580022
ปทิตตา นันทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1226
51120580023
ประจวบ ฉิวรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1227
51120580024
พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1228
51120580025
พีรกานต์ หมวดแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1229
51120580026
ภูริตา เศรษฐบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1230
51120580027
มนตรี นันทวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1231
51120580028
ยุพา สมาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1232
51120580029
รัตน์ติยาพร ทิพวารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1233
51120580031
วุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1234
51120580032
ศุภวรรณ จิตต์ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1235
51120580033
สมชาย พันทองคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1236
51120580034
สมปอง เอมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1237
51120580035
สมพร เทพขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1238
51120580038
สันชัย ไฝ่จิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1239
51120580039
สุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1240
51120580040
สุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1241
51120580041
สุทธิรักษ์ โพทุมทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1242
51120580042
สุพิชชา วงศ์ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1243
51120580044
เสรี จำปาดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1244
51120580046
อาภัสสร เจริญศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1245
51120580047
อุดม ยกพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1246
51120580048
กรวรรณ พันต้น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1247
51120580049
นริศรา รัตนพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1248
51120580051
รำไพ อดทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1249
51130580101
กรุณา หวันเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1250
51130580103
จิณวิภา ศรีพันธ์ชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1251
51130580104
ดรุณี สุวรรณประทีป
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1252
51130580105
ดาราวัลย์ ใหม่คามิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1253
51130580106
นฤมล สายแสงจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1254
51130580107
ประดิษฐ์ บุญเรืองวัตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1255
51130580110
พชพร แก้วเมืองกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1256
51130580111
ภวิน วันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1257
51130580114
ระเบียบ ดวงมาตย์พล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1258
51130580117
วัชราภรณ์ บุดดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1259
51130580118
วิจิตรา ระดารงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1260
51130580120
วิลาวรรณ ขุ่ยร้านหญ้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1261
51130580121
เวียงฟ้า ทายัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1262
51130580122
ศุภสิตา ลาภมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1263
51130580124
สมรัก เหล่าภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1264
51130580127
สุจิตรา บุญเรืองวัตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1265
51130580129
สุภาวดี แก้วสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1266
51130580131
อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1267
51130580132
อลงกรณ์ อันปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1268
51130580135
อุทัย คงอุ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1269
51130580138
กาญจนาพร อภินาคพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1270
51130580140
ณฐนนท ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1271
51130580141
นันทพร กงภูเวช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1272
51130580142
เบญจวรรณ แพงมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1273
51130580143
สุภาภรณ์ สุพรรณทัสน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1274
51130580144
อุบลรัตน์ นนทปะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1275
51130580145
มยุรี แอบกลิ่นจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1276
51130580146
ประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1277
51130580147
บัวลอง คำบึงกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1278
51130580148
วรพร ดิษฐเกษร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1279
51130580149
ลักษมณ คำอาษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1280
51140580001
กฤษภิ์ภค ทวีชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1281
51140580003
จงใจ วงศ์ประณุท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1282
51140580004
จามรี ชัยประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1283
51140580005
ชนกฤทัย รูขะจี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1284
51140580006
ชวนพิศ ตั้งจิตเจษฎา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1285
51140580007
ชาญ สิ่วไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1286
51140580008
ฐานิกร พูนแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1287
51140580009
ธีรนันท์ บาลโสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1288
51140580010
นพดล เถื่อนแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1289
51140580012
บรรจง บุตรพราว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1290
51140580013
บุญล้อม ชอบชล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1291
51140580015
พรพงษ์ ดูยอดรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1292
51140580016
พีรเทพ หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1293
51140580017
วัฒนชัย ชูณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1294
51140580018
สมยศ นามแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1295
51140580019
สันติชาติ บุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1296
51140580020
สุดาพร หงษ์นคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1297
51140580022
สุรชาติ เหง้าละคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1298
51140580024
อนุลักษณ์ เลไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1299
51140580026
เสถียร บุญบุตตะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1300
51140580028
พรรณธิญากร สีทัวนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1301
51140580030
พินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1302
51140580031
ดวงพร อรุณโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1303
51140580032
ภัทรวดี โพธินาแค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1304
51140580033
พิสมัย อรุณโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1305
51140580035
สุกัญญา เดชเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1306
51140580036
คำเพียร นามอาษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1307
51150580005
ชาญประดิษฐ์ งามฉวี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1308
51150580009
นรา หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1309
51150580017
วนิดา อวนอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1310
51150580021
สุดชาฎา วะชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1311
51150580025
อรุณี สีทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1312
51150580026
วาริณี วะลัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1313
51150580028
สุดชาย บุตรแสนลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1314
51150580029
บุสดี ไชยสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1315
51150580031
สวัสดิ์ เพชรราม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1316
51150580033
ชาญวิทย์ โคตะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1317
51150580034
สมบัติ เปริน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1318
51150580037
สิทธิผล อัศวภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1319
51150580040
อนุชิต ทาต้อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1320
51150580041
อมรศักดิ์ บัวโฮม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1321
51150580045
มนตรี วงค์คำผิว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1322
51150580046
ศราวุธ บุตรดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1323
51150580047
ศุภชัย ยศตะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1324
51150580049
มิ่งขวัญ ทาสีภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1325
51150580050
สุทธิชัย โคตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1326
51150580051
จุฬารัตน์ เสนีย์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1327
51150580052
จุฬาลักษณ์ หาดชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1328
51150580053
สุระศักดิ์ ชัยตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1329
51150580054
สรศักดิ์ สุทธิแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1330
51150580056
นัยนา ฝั้นถา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1331
51150580057
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1332
51150580060
กฤษฎา มณฑาสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1333
51150580062
พิทักษ์ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1334
51150580063
ศศิธร นุชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1335
51150580066
จาตุรณ บุญพรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1336
51150580068
สัญญา ศรีบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1337
51190580001
นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1338
51190580002
กิตติชัย เยี่ยมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1339
51190580003
เกษมสันติ์ ครุฑกษัตริย์ไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1340
51190580005
จงกล ผลประสาท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1341
51190580006
จันทร์ทิพย์ เสตะพยัคฆ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1342
51190580007
จันทร์เพ็ญ แสงเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1343
51190580010
ณิชากร เอกวุธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1344
51190580011
ดรุณี ประเข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1345
51190580014
ปิยนุช ศรีสุนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1346
51190580015
พรทิพย์ มูลอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1347
51190580016
พัฒนา เนาวคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1348
51190580023
ศิวานนท์ สวยสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1349
51190580027
สุธรรมมา วงศ์หทัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1350
51190580033
กฤติกา เรียนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1351
51190580034
ธนวิทย์ สมกอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1352
51190580035
มลิวัลย์ ช่างทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1353
51190580036
เยาวเรศ ชำนาญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1354
51190580037
รัตณา นมัสการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1355
51190580038
ราวี โม้ลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1356
51190580040
วงศกร คงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1357
51190580041
วงศ์รัตน์ วณิชาชีวะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1358
51190580043
วศินี ศิริสุวรรณพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1359
51190580046
สายธาร สุทธิศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1360
51190580047
สินีนาฏ ชำนิกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1361
51190580049
สุพรรณี สมัชชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1362
51190580050
สุรพงษ์ ยางนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1363
51190580052
อภิสิทธิ์ มนัสศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1364
51190580054
เอื้อมพร จาบจันทึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1365
51190580055
จินต์พิมล งอยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1366
51190580056
สุพรรษา พิทักษ์รัตนสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1367
51190580057
จักรกฤษณ์ อุปพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1368
51190580058
วรงค์กรณ์ สมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1369
51190580059
บำรุง ฉาไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1370
51190580060
สุรัตดา สถานพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1371
51190580061
สาธิต สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1372
51190580062
จีรพันธ์ อัยลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1373
51190580063
สุจิตรา สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1374
51190580064
นัชชนา สว่างชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1375
51190580065
ปัณณิตา กล้าหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1376
51190580066
สายสิน อุปรัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1377
51190580067
ปุณยนุช เอียการนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1378
51190580069
เรือนน้อย เสียงสนั่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1379
51190580071
อภิเดช ผึ่งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1380
51190580072
ฐิติภา ผึ่งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1381
51190580073
เยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1382
51190580074
พิศาล ลาภยิ่งยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1383
51190580075
พิมพ์ญาดา ลาภยิ่งยง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1384
51200580001
กษิภัท อย่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1385
51200580002
กิตติ มูลธิยะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1386
51200580005
จุฬา มูลเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1387
51200580006
ชาลินี ศรีอรห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1388
51200580010
ปริศนา คำโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1389
51200580012
วิธูร ศรีเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1390
51200580013
พิมาน โทวิรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1391
51200580015
สัญญา ประชากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1392
51200580016
สุนทรี บางปา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1393
51200580017
สุรสิทธิ์ หางาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1394
51200580019
อมรรัตน์ เดชะสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1395
51200580020
อมรรัตน์ บุญศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1396
51200580021
อรอนงค์ เทนอิสสระ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1397
51200580022
กีต้า มาตย์วังแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1398
51200580024
ณรงค์ ยอดเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1399
51200580210
ทิพย์ภาภรณ์ ชัยหงส์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1400
51200580211
ทิพวรรณ บรรเทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1401
51200580216
ปิยมาศ บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1402
51200580236
สุจิตร หานะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1403
51200580242
สุวิมล แก้วศรีหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1404
51200580244
หนึ่งฤทัย ฤทธิศร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1405
51210581001
กนกวรรณ ศรีผ่านอ้วน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1406
51210581002
กนกอร ชาติชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1407
51210581003
กนิษฐา โพนเพ็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1408
51210581004
กฤษฎี โถชารี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1409
51210581005
กันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1410
51210581006
กิ่งกาญจน์ แสนจันแดง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1411
51210581007
กิตติพล ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1412
51210581008
กิติมา มวลชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1413
51210581009
ควรถวิล ภูลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1414
51210581010
คะเนตร์ ทองประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1415
51210581013
จรูญ แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1416
51210581015
ฉัตรพร ฦาชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1417
51210581016
เฉลียว เครือเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1418
51210581017
ชวลิต นาตรีชน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1419
51210581018
เดชา วรรณพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1420
51210581019
ต้น นครดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1421
51210581020
ทองคำ ศรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1422
51210581021
บันดิษฐ ธรรมกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1423
51210581022
ประทีปแสง พลรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1424
51210581024
พนมราชย์ เสนาไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1425
51210581025
พรพิมล ยาปิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1426
51210581026
พีรพล เพ็งหาพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1427
51210581027
ไพบูลย์ บัวตูม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1428
51210581028
ไพรัตน์ จันสนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1429
51210581029
ชัยณภัธค์ กูลครองชัยณัจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1430
51210581032
รัชนี แก้วแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1431
51210581033
ลำดวน วงศ์ศิริรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1432
51210581034
วนิดา สีรัก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1433
51210581035
วีระวัฒน์ แดงบุดดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1434
51210581036
อนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1435
51210581037
สมิง ไสยันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1436
51210581038
สวัสดิ์ ทองมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1437
51210581039
สังคมวิทยา ซาซุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1438
51210581040
สิทธิชัย นามโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1439
51210581041
สุดา สายสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1440
51210581042
สุนันท์ ธรรมกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1441
51210581043
สุภัค เพชรสุวรรณรังษี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1442
51210581044
สุภาพ แนวประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1443
51210581045
สุเมธ ดีชัยชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1444
51210581046
สุรดา อาจนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1445
51210581047
สุรศักดิ์ ธีระเดชากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1446
51210581048
สุราษฎร์ จันผาผาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1447
51210581049
แสง เจ้าทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1448
51210581051
อรุณี แพงไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1449
51210581052
อุมาพร ขวัญคุ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1450
51210581053
อุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1451
51210581055
มนัสวี ศรีราชเลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1452
51210581058
วิทวดี ดีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1453
51210581059
มงคล ศรีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1454
51210581060
วิลัยวรรณ ราชเทียน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1455
51210581061
ทรงเดช หล้าคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1456
51230580001
ณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1457
51230580003
จริยา ปานอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1458
51230580005
เจียมจิต แสงวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1459
51230580009
ดวงใจ บุญชาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1460
51230580018
ไพฑูรย์ หาญมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1461
51230580019
ไพบูลย์ วงศ์ประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1462
51230580020
รุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1463
51230580021
วารุณี คำคลี่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1464
51230580023
วิรัน บุญหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1465
51230580024
ศิริลักษณ์ ศิริเดชไชยวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1466
51230580027
สุจิน บุตรโคษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1467
51230580028
สุริยัน รองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1468
51230580029
โสภิดา พรพุทธคุณรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
1469
50010587001
ทิพารัตน์ ขันแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1470
50010587002
วันวิสาข์ ศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1471
50010587004
สุพรรณี ศรีโท
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1472
51030580602
คมสันต์ เอ็นคะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1473
51030580603
ชลิกา ศรีภักดีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1474
51030580604
ฐิญตา คำภูแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1475
51030580605
นิ่มนวล พงษ์เภา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1476
51030580608
ภัทราวดี ศรีสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1477
51030580610
รัตติยา หาญธงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1478
51030580611
วนิดา รวมธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1479
51030580613
ศุภัค ดอนกระสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1480
51030580614
สุพัฒตา ภูสอดสี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1481
51030580615
สุวิทย์ คำมันตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1482
51030580616
อุมรินทร์ โปทาหลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1483
51120582001
จีรศักดิ์ ยาโน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1484
51120582002
จุฬาภรณ์ อบมาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1485
51120582007
นิรัชฎา คำมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1486
51120582014
สตรีรัตน์ พรหมคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1487
51120582020
อินทร์ สีหะวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1488
51120582021
อุบลรัตน์ วรรณวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
1489
47140580409
ภิชาติ หงษ์วิชา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1490
48120580304
จิราลักษณ์ ศิริพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1491
48120580308
เพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1492
48120580310
สุธาสินี บัวแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1493
48120580312
อทิตยา ป้องเศร้า
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1494
48120580316
ณัฐวิมล กาญจนเสน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1495
48120584028
ประภาพร มุขสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1496
49120580617
สาวิตรี อยู่สุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1497
50010580009
ธรรมศักดิ์ ศรีสงคราม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1498
50010580020
อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1499
50010580025
ทิพวรรณ สังขศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1500
50030580610
สุรชัย จึ่มมี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1501
50120581017
วลีรัตน์ จันทร์เลาะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1502
50120581018
วันฉัตร ทองแพง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1503
50120581033
ฉวีวรรณ มาลี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1504
50210580002
ณัฐพงศ์ วงศ์สุ่ย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1505
50210580003
ธัญพิชชา นามจันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1506
50210580004
นิศากร ลอกไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1507
50210580009
กรรวี เวียงเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1508
50210580013
วงเดือน ลีเขาสูง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1509
50210580016
สมบัติ พรธิอั้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1510
50210580027
จิราภรณ์ ธรรมวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1511
50210580029
นิตยา สุดตาจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1512
50210580032
อุรา พิมพ์เรือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1513
50210580035
ลดาวัลย์ คำกันยา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1514
50210580036
กรองกาญจน์ ทองคำสุก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1515
50210580037
ไตรนาถ โพธิรุกข์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1516
50210580038
ศุภศรีนวล ภาโนชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1517
50230580124
สลิตตา วงศ์ษาพาน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1518
51010580001
กมลทิพย์ อาจหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1519
51010580002
กรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1520
51010580003
กัญชนก กามะพร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1521
51010580006
จารุวรรณ เขียวน้ำชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1522
51010580007
จิราวรรณ กองทุ่งมน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1523
51010580008
ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1524
51010580011
นารี ศรีศักดิ์นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1525
51010580012
นิตญา ราโช
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1526
51010580013
นิติพันธ์ หารศรีภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1527
51010580014
นิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1528
51010580016
ประยูร สันดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1529
51010580020
เพ็ญศรี บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1530
51010580021
ภิญญดา ชิณโสม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1531
51010580024
รัตนา บุตรดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1532
51010580029
สมจิต อินทรชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1533
51010580030
สมทรัพย์ พละเดช
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1534
51010580033
สุมาลี เทวฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1535
51010580034
อมรรัตน์ กรมรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1536
51040582001
กรวิกาห์ สยามา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1537
51040582002
กิตติยา ทองจำรูญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1538
51040582003
จิตรา ชำนาญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1539
51040582004
เตือนใจ พันสีมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1540
51040582005
ทัศนีย์ มาตชัยเคน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1541
51040582007
นรินทร์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1542
51040582008
นิสารัตน์ รอดปรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1543
51040582009
บรรจง อัครประชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1544
51040582011
บานชื่น ผลากอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1545
51040582012
บานเย็น พละวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1546
51040582013
ปาริชาติ ซาชิโย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1547
51040582014
พิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1548
51040582016
ภาวินี จักรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1549
51040582019
วันเพ็ญ ชนะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1550
51040582020
วิชัย พ้องเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1551
51040582021
สมพร พันธ์หนองโพน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1552
51040582022
สมหมาย วินทะไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1553
51040582023
สมหมาย คิมหันตา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1554
51040582024
สิริภัทร ขจรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1555
51040582025
สุดถนอม อัครประชะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1556
51040582026
สุเนียร สีอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1557
51040582027
เสาวคนธ์ พิมพ์วงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1558
51040582029
อาภาพร กุลาเพ็ญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1559
51040582030
อิฑิยา สีดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1560
51040582032
อุไร พรมมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1561
51230582001
ชลิดา บุญเมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1562
51230582002
ธนตพร พูนปริญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1563
51230582003
บุญเลิศ แก้วอุ่นเรือน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1564
51230582004
เบญจพร กาลบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1565
51230582005
เพศสวัสดิ์ อโนมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1566
51230582007
รัตนพร สอนสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1567
51230582008
รุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1568
51230582009
ศรีนคร ทุมโยมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1569
51230582010
หนูเล็ก บุญสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1570
51230582011
อรทัย จันใด
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1571
51230582013
นุพิศ อัคพิน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1572
51230582014
ศิริลักษณ์ สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1573
51230582015
ครองทรัพย์ อุตนาม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1574
51230582016
จณิสตา สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1575
51230582017
มะลิวรรณ ศรีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1576
51230582018
เกษชรินทร์ ปัญญาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1577
51230582019
ฐิตาภรณ์ ธนูพราน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1578
51230582020
ศรีสวัสดิ์ ใครบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1579
51230582021
พิพัฒน์ สอนสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1580
51230582022
ปทุมวรรณ ทุมโยมา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1581
51230582024
พงศักดิ์ เอกจักรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1582
51230582025
เทระวรรณ เสนารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1583
51230582026
เพ็ญแข นาถโกษา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1584
51230582027
รุ่งเรือง ราชมณี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1585
51230582028
พิศมัย ขวาไชยวี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1586
49010584401
พิทักษ์ชัย จักรบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษานอกระบบ
ปริญญาโท
1587
48010550905
ปราโมทย์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
1588
51010584005
วิญญู เถาถาวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท
1589
48010582205
ถนอมจิต คงพูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1590
49010583403
รุจิรา ลับแล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1591
50010583007
วิทวัส เหล่านายอ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1592
51010583001
จตุรพร ศุกรนันทน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1593
51010583003
มณเฑียร สีดำ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1594
48010580805
นันท์ชญาณ์ ทองสตา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1595
48010580813
บุญชู ศรีเวียงยา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1596
48010580817
เพชรศิริวรรณ อินธิสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1597
48010580818
เพ็ญพัชชา เสนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1598
48120580020
สุวรรณา สกิจรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1599
49010550613
อุษณีย์ จุลสม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1600
49010580813
ปนัดดา แก้วไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1601
49010583103
ชเนตตี พิมพ์สวรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1602
49010583105
พิรดา มาลาม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1603
49030580805
ชนม์ชนก พรหมแสงใส
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1604
49040580814
พัชรี มะเสนะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1605
49040580815
มิตรชัย บุญมา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1606
49040580822
บวร ใยคำโพด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1607
49190580319
อุมารินทร์ คำญา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1608
49190580322
เชิดชัย รักษาอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1609
50010550302
กนกวรรณ กวีนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1610
50010550305
ญาณิน สุดสวนสี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1611
50010550306
ไตรภพ จันทร์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1612
50010550307
ปิยพงษ์ หมื่นไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1613
50010550308
สุชีรา สำแดงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1614
50010550309
อนิวรรตน์ เดชทะศร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1615
50010550310
ชัญญานุช คลังประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1616
50010580103
ฉัตรแก้ว คณะวาปี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1617
50010580107
ทิพย์กมล สนสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1618
50010580108
นุชนาฏ สิงห์หนสาย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1619
50010580117
อำนาจ สุดแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1620
50010580123
สารคาม รัชโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1621
50030580201
กนกวิภา ศรีวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1622
50030580202
กิตติยา อุดน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1623
50030580214
ประกาศิต สายธนู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1624
50070580103
ชญาดา บำรุงนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1625
50070580106
พรทิพา เทียมถม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1626
50070580109
รุ่งรัตน์ จันทร์เจริญสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1627
50070580112
วลีรัตน์ มุ่งรวยกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1628
50070580114
ศุจิมนัส มณีสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1629
50070580116
สำอางค์ แสงอรุณ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1630
50070580117
สุวิวรรณ มุ่งรวยกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1631
50070580118
อัญชลี ราวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1632
50130580202
ชวิศ โพธิ์ชัยหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1633
50130580204
ถาวร คำอ้อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1634
50130580206
ธิติพงษ์ พิมพ์สอน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1635
50130580210
รมณียา นาสมผล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1636
50130580211
วลาลักษณ์ คำนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1637
51010550302
ปิยกาญจน์ ภารแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1638
51010580114
มังกร ศรีษะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1639
51010580122
สุวิทย์ การะน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1640
51010580133
กษมาภรณ์ จันทะคัด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1641
51030580201
กนกวรรณ เจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1642
51030580205
จิณัฐตา อารามพระ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1643
51030580210
นิภาลัย ทองชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1644
51030580213
พรสวรรค์ สงวนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1645
51030580214
ภานุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1646
51030580216
รุ่งนภา อ่อนละมูล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1647
51030580217
ลำดวน นาโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1648
51030580218
วรานุช ชื่นชม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1649
51030580221
วัชรินทร์ ไพศาล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1650
51030580225
สิวินีย์ ศิลปวิวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1651
51030580226
อุรา ยศอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1652
51070580111
พัชรี ศรีภู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1653
52030583017
ศิริกมล ศรีภูมั่น
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1654
52070581005
จุฑารัตน์ วงษาครบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1655
48030580103
เฉลิมพล ดอนเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1656
48030580140
สินีนาฏ คำมันตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1657
48070580049
ประสงค์ สงนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1658
48120580215
เบ็ญจภรณ์ ยานารมณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1659
48150580317
สุกรรณ โพธิสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1660
48150580322
สุรเชษฐ์ ศรีนาทม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1661
48150580328
นภดล สีหนาท
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1662
48150580329
ปริญญา ถาอุปชิต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1663
49010551801
กฤษณา ศิลปนรเศรษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1664
49010580434
บุญศรี ใหม่คามิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1665
49010583002
ประภาพร พลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1666
49070580217
บัญชา เอ็นมาก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1667
49070582019
ศิริรัตน์ มงคล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1668
49080580011
อมรรัตน์ หาญวิชาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1669
49080580027
เบญจมาศ สามชาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1670
50010550103
ดวงกมล ชาญศิริรัตนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1671
50010585007
พัชรียา ทองนพเก้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1672
50010585013
วิภาดา สอปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1673
50010585024
อุดร วิชัยวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1674
50010585027
จุไรวรรณ เสาสูงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1675
50030580502
มรินธร เพ็งสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1676
50070580201
กัญจนา รวมใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1677
50070580203
จรีภรณ์ เลามานินพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1678
50070580207
บุญช่วย มนต์ชาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1679
50070580209
ปิยรวี สุริยะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1680
50070580210
ปิยลักษณ์ วงศ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1681
50070580211
พวงเพ็ชร ปะกัง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1682
50070580212
ภารดี ภูมิมหาศาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1683
50070580213
มุกดาภรณ์ พนาสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1684
50070580214
วรรณี รอดสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1685
50070580216
ศิริญญา โกมลภิส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1686
50070580218
สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1687
50070580219
สุปราณี ดวงพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1688
50070580224
นันท์ชนก มานอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1689
50070580225
เพ็ญจิตต์ เนตรกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1690
50080581002
ธวัช โสมาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1691
50080581004
วิมลพันธ์ บุญพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1692
50080581008
สมหวัง บำรุงพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1693
50090580102
ณัฐฐ์ธมล สอโส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1694
50090580109
วันทนีย์ สร้อยนาก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1695
50090580204
ณัฐวรรณ ทิพย์สูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1696
50090580205
ณัฐิยา แก้วใส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1697
50090580206
เดือนเพ็ญ ภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1698
50090580208
ทิพวรรณ บุญรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1699
50090580209
ทิพวรรณ ศรีตัมภวา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1700
50090580210
ธันยาภรณ์ รัฐสมุทร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1701
50090580212
บุญเสริม สมสุระ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1702
50090580213
ประภัสศร อิ้วประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1703
50090580216
พยอม เสาธงทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1704
50090580217
พรนภา เงินถม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1705
50090580220
รุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1706
50090580221
รุ่งทิวา หล่าแสนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1707
50090580223
วิไลวรรณ พินิจพล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1708
50090580224
ศิรินยา สังข์โกมล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1709
50090580226
สมทรง หางสลัด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1710
50090580227
สิโนรัตน์ เครือแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1711
50090580228
เสาวณีย์ หยิบล้ำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1712
50090580229
เสาวรัตน์ จันทร์เพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1713
50090580230
แสงศรี ศิลาอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1714
50090580235
ไกรสีห์ วรรณสอน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1715
50090580238
ณัฐณิชา สุมาลุย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1716
50090580240
วลัยลักษณ์ สายรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1717
50100580101
กรรณิการ์ อุทสาร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1718
50100580102
เฉลิม แสงดาว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1719
50100580103
ชลธิศ รุ่งเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1720
50100580105
เดือนฉาย พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1721
50100580108
เทียนทอง ส่งสุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1722
50100580109
ธิดาเดือน อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1723
50100580110
นริศรา คชอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1724
50100580111
นิกร โพธิ์กฎ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1725
50100580112
บัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1726
50100580113
บุญส่ง สีลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1727
50100580114
ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1728
50100580116
ภิรพา สุวรรณเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1729
50100580117
รันดา วีระพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1730
50100580119
วิมลรัตน์ วรรณอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1731
50100580120
วิไลศักดิ์ ราศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1732
50100580122
สมสวาท โพธิ์กฏ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1733
50100580123
สมสันต์ ศรีธรรมสาร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1734
50100580124
สมาน ไชยศรีษะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1735
50100580125
สารภี ชมภูคำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1736
50100580127
สุพรชัย บุญอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1737
50100580129
สุรีย์พร พันธุมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1738
50100580130
หนูเพียร สีลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1739
50100580132
อารี วรรณอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1740
50100580133
ไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1741
50100580134
ทองอินทร์ ศรีแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1742
50100580135
ธารทิพย์ ทองโสม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1743
50100580136
นุชราวรรณ บุญทวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1744
50100580138
พัสน์นันท์ ศรีทราไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1745
50100580140
เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1746
50100580141
ศิริรัตน์ ท้องที่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1747
50210582031
กลิ่นสุคนธ์ นามวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1748
50210582032
ฉัตรา ธนสีลังกูร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1749
50210582035
เพ็ญประภา ศรีสุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1750
50210582036
มนูญศักดิ์ สุภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1751
50210582037
ระวี จุลนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1752
50210582040
สมเด็จ จุลนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1753
50210582041
สมสมัย พื้นผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1754
50230581007
ปิยะพร พิเนตรเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1755
50230581009
โภควดี เดชาเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1756
50230581019
แหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1757
50230581027
ศศิธร พรมหมภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1758
51010585001
กมลชนก สิงห์ละคร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1759
51010585002
กัญญาภัทร นามบุตรดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1760
51010585003
กิติมา กุลาสา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1761
51010585006
ขนิษฐา สีแซก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1762
51010585009
จรัญญา ปะวะภูชะโก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1763
51010585013
ดาหวัน ชินณะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1764
51010585014
ธนาพร ชูเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1765
51010585015
ธรรมภรณ์ ปักกาเร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1766
51010585016
นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1767
51010585017
นิพล ชาสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1768
51010585018
นิรมล ศรีโยธี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1769
51010585019
บรรจบ มะหัด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1770
51010585020
บัวลัย ด้วงแหวะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1771
51010585021
เบญจมาศ ทองใบ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1772
51010585025
พรมมา ทองชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1773
51010585027
พวงเพ็ญ น้อยอาษา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1774
51010585028
พิทยาภรณ์ ศรีสุไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1775
51010585029
พิศมัย อู่ขลิบ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1776
51010585030
เพ็ญศิริ วงศ์รัตนะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1777
51010585034
มาลี ธิบูรณ์บุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1778
51010585035
เยาวลักษณ์ พนมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1779
51010585036
รพีพรรณ พายุหะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1780
51010585037
รัชนี มาบุญธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1781
51010585038
ราวัน สัมปัญนัง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1782
51010585039
เรณู สัมมัตถะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1783
51010585041
วงศ์เดือน โสภาพล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน