ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 10:27 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 660 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
48011410422
ชัยยงค์ น้ำเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
2
49011410403
กฤษณะ มะมูลคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
3
49011410405
กาณ์นิดา ขามผลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
4
49011410406
กัญญารัตน์ คงประทีป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
5
49011410410
ชฎารัตน์ พรมลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
6
49011410411
ชนิตดา ศรีทวีกาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
7
49011410420
ดวงเดือน ศรีมีเทียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
8
49011410425
ทับทิม ทับสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
9
49011410426
ทัศนา น้อยลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
10
49011410427
ทัศนีวรรณ บรรพลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
11
49011410428
ธมิตรชัย สมมุดดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
12
49011410430
ธัญญารัตน์ แก้วเครือศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
13
49011410431
ธีรศักดิ์ สกลหล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
14
49011410433
นงลักษณ์ ศรีสมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
15
49011410435
เบญจกานี ไวตะโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
16
49011410440
ปวีณา สายทะเล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
17
49011410446
รัฐประทานพร กันหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
18
49011410448
ลดารัตน์ แบงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
19
49011410449
ลักขณา สนศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
20
49011410456
วาธิณี พลลาภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
21
49011410459
ศรัญญา น้อยนิล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
22
49011410460
ศันสนีย์ เกิดบุญมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
23
49011410462
ศิริพร ขานมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
24
49011410463
ศุภลักษณ์ อุ่นชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
25
49011410465
สาวิตรี ทุมประเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
26
49011410470
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
27
49011410471
โสภิดา คำโคกสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
28
49011410474
อรวรรณ จันไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
29
49011410477
อัญชลี โยธาภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
30
49011410478
อารีย์ ภูจักหิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
31
49011410481
จีรชยา วงศ์เตชะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
32
49011410487
นฤมล รองทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
33
49011410488
นาตยา วินิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
34
49011410489
พรรณราย พ่อโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
35
49011410491
ศุภรดา ร้อยกิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
36
49011410495
รุ่งนภา ภูแข็ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
37
49011410497
ลัดดา ทัพพิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
38
49011410499
วชิราภรณ์ พงษ์พิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
39
49011410501
วรวรรณ ศรีทะรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
40
49011410504
ศิริพร สุพรรณ์กลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
41
49011410505
ณัฐกฤตา บุตรดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
42
49011410508
สมพงษ์ ระดาศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
43
49011410509
สมภพ ห้วยทราย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
44
49011410511
สาวิตรี หนันอ้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
45
49011410512
สาวิตรี ชอบมาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
46
49011410513
สิริลักษณ์ คำมุงคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
47
49011410514
สุทธิณีย์ ทองโสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
48
49011410516
กษิดิศ เงางาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
49
49011410517
ณัฐพัชร ธงไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
50
49011410520
จุรีมาศ หงษ์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
51
49011410525
นนทยา ประทุมชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
52
49011410526
นฤมล ภูมิโยชน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
53
49011410528
ธัญวลัย ชูศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
54
49011410530
ปิยะ ปุริโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
55
49011410531
ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
56
49011410534
ภานุพงษ์ สมเทพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
57
49011410536
ภัทรธิดา ปะทุมตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
58
49011410538
วันวิสาข์ สมอุ่มจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
59
49011410539
วัลลภา ชมชื่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
60
49011410540
สราวุฒิ สอนสระคู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
61
49011410544
ธาดาพร สุวรรณธาดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
62
49011420503
เกศสุดา เดชารัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
63
49011420508
จารุพรรณ วังระหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
64
49011420517
ประนมพร ถนอมศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
65
49011420525
พัชรา สอนสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
66
49011420527
พัสฬาพร ถิตย์ประไพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
67
49011420533
วรรณภาพร บัวสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
68
49011420534
วศิน บุญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
69
49011420535
วีรศักดิ์ บุญอุ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
70
49011420537
ศิริกานดา โชติมุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
71
49011420542
สิรินภา สาสนาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
72
49011420543
สุกัญญา วงษ์ชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
73
49011420548
สุนันพร พรมวัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
74
49011420549
สุนิสา ปินะกาโน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
75
49011420550
สุนิสา คงเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
76
49011420558
อนุสรา ปัดตาเนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
77
49011420559
อรุณยุพา สระใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
78
49011420569
จินจิรา แก้ววิฑูรย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
79
49011420582
พิชาภรณ์ บุญชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
80
49011420599
เอียงดาว นามวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
81
49011420602
โชคดี รัดทะนี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
82
49011420606
ปัญจา สิงห์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
83
49011420611
กิตติ อรรถเสนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
84
49011420612
กรรณิการ์ บุญธิมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
85
49011420614
เกศริน นิลนามะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
86
49011420615
จันทร์เพ็ญ คงประสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
87
49011420619
ชนาธิป โลเกตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
88
49011420620
ดวงดี ธุลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
89
49011420621
ดาวสวรรค์ เบญมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
90
49011420622
ทัศนีย์ เชื้อเนตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
91
49011420623
ทิพย์สุดา ดลชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
92
49011420624
ทิพวรรณ ภูจันหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
93
49011420628
นิตยา ศิริแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
94
49011420630
ปิยะ ธรรมประโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
95
49011420631
ปิยะพงค์ พรมสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
96
49011420632
พรทิพย์ ชาติงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
97
49011420634
ยุรนันท์ คำภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
98
49011420636
นันทพัชร์ วิมลเศรษฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
99
49011420640
วารุณี สิมมะลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
100
49011420642
อนุสรณ์ ไถวสินธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
101
49011420645
อัญชลี สลางสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
102
49011420646
กาญจนา ฮามสมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
103
49011420648
ทัศนีย์ เที่ยงผดุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
104
49011420649
ธีระศักดิ์ บรรจมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
105
49011420651
พรศิริ พฤฒามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
106
49011420652
รัตนา หงษาราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
107
49011420655
ศุภลักษณ์ เลิศแล้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
108
49011420657
สริญพรรณ ผิวขำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
109
49011420659
อินทิรา นาชัยเริ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
110
49011420661
พรพิมล ผิวผ่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
111
47010110082
เกศินี อาจสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
112
47010310042
พัฒนภูมิ พิมพ์วาปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
113
47010820140
นิตยา ทิพวงหาญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
114
49011410001
กนกพร เจริญพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
115
49011410004
กิตติศักดิ์ โยธี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
116
49011410005
เกรียงไกร ประจัญศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
117
49011410006
เกวลี จีนเป็นวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
118
49011410007
ขวัญชนก ตาลผาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
119
49011410008
คมสันต์ ผุยหัวดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
120
49011410009
จิตติพร จันมาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
121
49011410010
จินตหรา เดชบุรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
122
49011410011
จิราพรรณ สีลาโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
123
49011410012
จิราภรณ์ สุวรรณภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
124
49011410014
เจิดจรัส นามปะเส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
125
49011410015
เฉลิมขวัญ มีพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
126
49011410016
ชนะชัย ประทุมมัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
127
49011410017
ชลิตา สังกำเนิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
128
49011410018
ชำนาญ วงหาแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
129
49011410019
ชุติมา บุญกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
130
49011410020
ณัฐพงษ์ นาทัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
131
49011410021
ณัฐริฎา สอนสั่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
132
49011410022
ดาวประกาย มาลำโกน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
133
49011410023
ทวีศักดิ์ ประกอบมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
134
49011410025
ธรรมรัตน์ พิหูสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
135
49011410029
นฤมล ฉ่ำปุ๊ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
136
49011410030
นาตยา ชุมแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
137
49011410031
นิรมล สินเธาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
138
49011410032
นิรุตติ์ ขาวปะคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
139
49011410033
เบญญทิพย์ พรรณศิลป์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
140
49011410034
ปานิตา คำภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
141
49011410035
ปิยาภรณ์ สุภาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
142
49011410036
พชร มาตะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
143
49011410037
พิรศราภรณ์ หอมไกล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
144
49011410038
พัชรี งามยิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
145
49011410039
พิศภัคตา สียา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
146
49011410040
แพรวฤดี วิชาผา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
147
49011410041
ภทรพร บุตรวาปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
148
49011410042
ภานุ นิลศิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
149
49011410043
มาลินี กุลนันท์ไพศาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
150
49011410045
ยุวรีย์ อินภิรมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
151
49011410046
รัชนี ปุริสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
152
49011410047
รันดร เค้าแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
153
49011410048
เรืองรวี มาบิดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
154
49011410049
ฤดีมาศ บุสดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
155
49011410050
ลักขณา หลักทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
156
49011410052
วรรณทวี จันทะโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
157
49011410054
วันเพ็ญ สุพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
158
49011410055
วารุณี สีมาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
159
49011410056
วิภาพร แน่นชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
160
49011410057
วิไลพร สิงหฬ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
161
49011410058
วิษณุกร นาชัยดูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
162
49011410059
เวฬุวรรณ ศรีพระนาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
163
49011410060
ศิริพร สุจจะชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
164
49011410061
จิรัชญา คำทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
165
49011410063
ศิวรัตน์ นามรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
166
49011410064
สหรัฐ หมื่นแก้วคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
167
49011410065
สายฝน อาระลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
168
49011410066
สิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
169
49011410067
สุดา นามเขต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
170
49011410068
สุดารัตน์ เค้าวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
171
49011410069
สุดาลักษณ์ ชำนาญเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
172
49011410070
สุพล ทองภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
173
49011410071
สุภาวดี หงษ์คาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
174
49011410072
สุภาวดี พูลวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
175
49011410073
สุภาวดี ดวงจำปา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
176
49011410074
สุมาลี วงศ์ใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
177
49011410075
เสาวณีย์ สีหาบุญจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
178
49011410076
แสงอาทิตย์ พรมไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
179
49011410078
อภิสิทธิ์ โคตุนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
180
49011410080
อุทุมพร โสน้ำเที่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
181
49011410081
อุบลวัลย์ สุขสำราญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
182
49011410082
กรกนก พลท้าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
183
49011410083
กัลยา พลลาภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
184
49011410084
กาญจนา วงศ์บุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
185
49011410086
จิรวดี รองไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
186
49011410087
จิราภรณ์ ไชยสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
187
49011410090
ปภณ ศีลจรรยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
188
49011410092
ปิยวัฒน์ รัตนวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
189
49011410094
พิชิต คำเทียม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
190
49011410095
พิพัฒน์พล พินิจดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
191
49011410097
รุ่งนภา แสนอุบล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
192
49011410098
ศรัญญาภรณ์ บัวส่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
193
49011410105
สุพัตรา เถือกคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
194
49011410110
สุภา สังเขตต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
195
49011410111
นภาพร หล้าทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
196
49011410112
จิตลดา พระสาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
197
49011410113
นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
198
49011410114
นิตยา ผุยปุโรย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
199
49011410115
จันทราภรณ์ ดวงดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
200
49011410116
พยอม ทองใบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
201
49011410117
ศิริพร ลิมอ่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
202
49011410118
วารีรัตน์ พูลเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
203
49011410119
ดวงจันทร์ ทาใบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
204
49011420003
กิตติศักดิ์ นพมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
205
49011420004
ไกรยง ชื่นบุญชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
206
49011420005
คณิตา วงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
207
49011420006
คิดณรงค์ โคตรทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
208
49011420008
จักรพงษ์ เรืองเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
209
49011420009
จักรี สิงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
210
49011420012
จุฬาลักษณ์ จำปาวะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
211
49011420013
ชไมพร ชมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
212
49011420021
ธิดารัตน์ ดีแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
213
49011420022
ธีระพันธ์ อุปปะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
214
49011420023
นพนันท์ มูลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
215
49011420024
นรินธร วงสีสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
216
49011420025
นิตยา เจือเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
217
49011420026
นิศากร ภูริชวรเสฏฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
218
49011420027
นุจรินทร์ ประเสริฐศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
219
49011420028
นุศรา สอนฮุ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
220
49011420032
ประมวล สะภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
221
49011420033
ประหยัด เมืองแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
222
49011420034
ปานทิพย์ พงพัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
223
49011420035
ปาริชาติ หลงชรา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
224
49011420038
พจนีย์ วิลาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
225
49011420045
พิมพา เสนาพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
226
49011420046
เพ็ญประภา ศรีมาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
227
49011420048
ภานุพงศ์ อินกอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
228
49011420052
เมวดี ผานาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
229
49011420055
รัชฎาภรณ์ บัวเบิก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
230
49011420056
รัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
231
49011420058
รัชรินทร์ ศรีรมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
232
49011420060
รุ่งสิริ อิโน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
233
49011420061
แรงใจ สารขันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
234
49011420063
ลักขณา สำลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
235
49011420066
เลิศจรรยา ประทานัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
236
49011420067
วชิร ชนะบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
237
49011420073
ศรสวรรค์ งานไว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
238
49011420074
ศราวุฒิ เฮียงเหี่ย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
239
49011420077
ศิริพักตร์ เสริฐวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
240
49011420078
ศิริรัตน์ จ่ากุญชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
241
49011420080
ศิวพงษ์ เชื้อกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
242
49011420083
สิทธิพล ปาสานะตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
243
49011420087
สุณัฐชา แสงมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
244
49011420088
สุดารัตน์ นามนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
245
49011420089
สุดารัตน์ โมระดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
246
49011420090
สุทธิดล ดาวไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
247
49011420093
สุรีย์วรรณ สีลาดเลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
248
49011420094
สุวิมล หงษ์ไชยคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
249
49011420095
สุอาพร วงค์ละคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
250
49011420097
อังคณา ศรีวังพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
251
49011420098
อัครเดชานันท์ เมิดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
252
49011420100
อุไรวรรณ โคตรแป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
253
49011420107
เกษสุดา ไขแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
254
49011420108
ขวัญเรือน รอดสุโข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
255
49011420120
นิตยา คุ้มเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
256
49011420122
พจมาน ถาวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
257
49011420124
พรพิมล อินทรชิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
258
49011420134
ศิริรัตน์ ทองคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
259
49011420136
สุกัญญา บุญรวม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
260
49011420142
ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
261
49011420143
กนิษฐา นาริวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
262
49011420144
แคทรียา บุญตวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
263
49011420146
จุฑาทิพย์ มลาชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
264
49011420147
ถาวร มานะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
265
49011420149
นาตยา ยุถาวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
266
49011420150
นิศารัตน์ แพงศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
267
49011420151
ปริญฉัตร ผ่านสำแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
268
49011420152
พนิดา ภูสีลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
269
49011420155
รัตนา แก้วกุลบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
270
49011420158
ศรัญญา สุรเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
271
49011420163
อภิเดช ชมภูนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
272
49011420170
ณัฐวุฒิ สากระจาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
273
49011420171
ทิพวรรณ สันประภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
274
49011420172
ปิยะมาศ ห้วยทราย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
275
49011420174
วรรณภา สังฆะมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
276
49011420177
หทัยทิพย์ จันทร์สอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
277
49011420180
ธีรยุทธ ศรีสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
278
49011420181
พุทธธิดา  ศรีวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
279
49011420541
ชนม์นิภา แก้วละมุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
280
49011420560
อัจฉราพรรณ ชั่งยนต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
281
49011420562
เกวลี นาถมทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
282
51011425001
กมลธิตา นันจำรัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
283
51011425002
เกวรินทร์ พิศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
284
51011425003
เกศราวัลย์ โคตรสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
285
51011425004
จักรกฤษ โสภาวนัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
286
51011425005
จิรานุช ครองแสนเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
287
51011425006
จุฑารัตน์ ปองป่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
288
51011425008
ทศวรรษ ทองเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
289
51011425009
เทวา แสนภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
290
51011425010
ธิติภัทร ส่งเสริม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
291
51011425013
นฤมล สอนไตรแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
292
51011425014
นิติยา ปิดตาทะเน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
293
51011425018
ปราณี ศรีอาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
294
51011425019
พนิดา อาวรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
295
51011425020
พรพิศ นิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
296
51011425021
พิมลพรรณ นางสีคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
297
51011425022
แพรวไพลิน บุญหลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
298
51011425023
ไพวัล เทวรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
299
51011425024
มุกรินทร์ คัทธจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
300
51011425025
วนิดา พิลาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
301
51011425026
วรรษมน โทผาวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
302
51011425027
วัชณิยา แสนประดิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
303
51011425028
วารุณี สมวงษ์ศา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
304
51011425029
วิภาวดี ศรีลคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
305
51011425030
ศิริจิต เอ่นลุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
306
51011425031
ศิรินภา น้อยสุวรรณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
307
51011425032
ศิริพงษ์ ชาวสวน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
308
51011425033
ศุภักดิ์ษร เมืองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
309
51011425035
สุนิษา หมื่นไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
310
51011425036
สุภาวดี ศรีชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
311
51011425037
สุวรรณี ลายสุขัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
312
51011425038
อนุธิดา นิลพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
313
51011425039
อภัสรา มาตยาคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
314
51011425040
อรวรรณ ศิริพรทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
315
51011425041
อรสา ปักเขมายัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
316
51011425046
ปัญญา พงษ์พานิช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
317
51011470002
จินตนา กาหลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
318
51011470003
จุฬาพร ศรีบรรเทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
319
51011470004
เฉลิมพร ขุมเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
320
51011470005
ชาญยุทธ พรมสุทธิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
321
51011470006
ทัศนีย์ ทองมีค่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
322
51011470009
บัวแก้ว โมฆรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
323
51011470010
บุชรา ไชยแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
324
51011470012
ปิยมาศ ภูสมปอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
325
51011470013
พงศกร ศรีบัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
326
51011470014
พรพิมล ขุนศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
327
51011470015
วสุธิดา ศิริสาขา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
328
51011470020
รัตติกาล ภูคงผา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
329
51011470021
ละมัย ศรีกุดตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
330
51011470022
ลัดดาวัลย์ โยเหลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
331
51011470023
วนิดา บุญแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
332
51011470025
วรรณิภา ต่างใจเย็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
333
51011470027
วราภรณ์ นันทวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
334
51011470028
วรินทร ศรีโททุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
335
51011470029
วิลาวัลย์ หันชัยศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
336
51011470031
ศิริวัฒน์ ศิริเลี้ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
337
51011470032
ศิวกุล นาถ้ำพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
338
51011470033
สมชาย ใจกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
339
51011470036
สุกัญญา นิลรัตน์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
340
51011470037
สุชาติ ผันสว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
341
51011470038
สุดาวรรณ สังกะสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
342
51011470040
แสงสุรีย์ กรไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
343
51011470042
อรพรรณ นันตเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
344
51011470044
อัจฉรา จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
345
51011470045
อาทิตย์ ชูศรีเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
346
51031425003
จันทิวา สุทธิบริบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
347
51031425004
จิราภรณ์ ชัยมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
348
51031425005
ชนัดดา โคตะมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
349
51031425006
ณัฐรดี เสืออุดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
350
51031425008
ดารุณี บางประอินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
351
51031425012
นุจรี อุ้ยเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
352
51031425013
บังอร รักน้ำเที่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
353
51031425014
ปนัดดา ผาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
354
51031425015
ประภัสสร บุตรสาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
355
51031425016
ประภัสสร สมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
356
51031425017
ประภาศรี พรมภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
357
51031425018
ประสงค์ ชัยชนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
358
51031425019
เปียทิพย์ อริยะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
359
51031425021
พัชราวดี ตาดทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
360
51031425022
พัชรี สุมาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
361
51031425025
พีรดา กุจะพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
362
51031425026
ภมร สมภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
363
51031425028
มานพ ใจกว้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
364
51031425033
วรัญญา อารีรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
365
51031425034
วราพร ซ้อนกลิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
366
51031425035
วิจิตรา ฤาชากูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
367
51031425036
วิไลวรรณ มงคลศรีวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
368
51031425037
วีรศักดิ์ ลิชัยมูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
369
51031425038
แววตา จันจวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
370
51031425039
ศิริชัย นามจุมจัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
371
51031425040
ศิริลักษณ์ อรรคนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
372
51031425041
สนม กองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
373
51031425042
สมภพ ทำก้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
374
51031425043
สรารัตน์ แฝงสวรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
375
51031425045
สุกัญญา เหล่าบ้านค้อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
376
51031425046
สุขุม ประกันสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
377
51031425047
สุธีรวัฒน์ สาระพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
378
51031425050
อภิสรา พระตลับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
379
51031425051
อาทร สมฆ้อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
380
51031425052
อุทัย พาโนมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
381
51031425053
อุษณีย์ มิ่งโอโล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
382
51031425054
เอมอร เชื้อเมืองแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
383
51031425055
จุไรวรรณ แสนแอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
384
51071425001
กิตติยา บุรินทร์สุชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
385
51071425003
ชญาดา คล่องการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
386
51071425004
ชฎาพร ชุมนรารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
387
51071425005
ชิตชัย พิรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
388
51071425007
ณัฐพล หาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
389
51071425009
ดาราวรรณ มุ่งยอดกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
390
51071425010
ดาราวรรณ วงศ์บุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
391
51071425011
ธนากร โตกิ่งแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
392
51071425012
ธนากร ทะแพงพันธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
393
51071425015
นาถตยา พรมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
394
51071425016
นิตยา บุญครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
395
51071425017
นิยดา ผาลึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
396
51071425018
นุชนารถ บัวกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
397
51071425019
บังอร ดวงจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
398
51071425020
บัญญัติ พัฒนาสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
399
51071425021
บารมี พิมเคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
400
51071425022
บุญเสริม เจียวค้างพลู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
401
51071425023
ปราณี เดิงขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
402
51071425024
ปิยวรรณ อันพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
403
51071425025
พนมรัตน์ นาประจัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
404
51071425028
พัชรินทร์ ธิติเจริญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
405
51071425029
พัชรี โคตรสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
406
51071425032
ภานุพงศ์ หวังคุ้มกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
407
51071425033
มณีรัตน์ โชติสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
408
51071425034
ยุพัฒทรา เขยกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
409
51071425036
รวีวรรณ เตินขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
410
51071425037
รัฐพงศ์ เกษมสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
411
51071425038
วรวุธ เกาะสูงเนิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
412
51071425039
วัชรากร ชัยลาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
413
51071425041
วิไลภรณ์ มโนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
414
51071425042
วิษณุกร นาเมืองรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
415
51071425043
ศรัณยา โชคบัณดิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
416
51071425044
ศรีนวล นิลมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
417
51071425045
ศิริขวัญ แนบกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
418
51071425046
ศิริพร อาจจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
419
51071425047
ศิริพร สงคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
420
51071425048
ศิริลักษณ์ นนตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
421
51071425049
ศิลปัตย์ ตลอดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
422
51071425050
สมบัตร พลโยธา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
423
51071425051
สมปอง ดังใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
424
51071425052
สาลินี สวัสดิ์พันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
425
51071425053
สาวิตรี เนียมพรมราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
426
51071425054
สุกัญญา โสภากุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
427
51071425055
สุดาทิพย์ ประทุมภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
428
51071425056
สุธาสินี อ่อนชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
429
51071425057
สุภัทรา สุภารัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
430
51071425058
สุเมธ โต๊ะไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
431
51071425059
สุลาวรรณ์ ไมขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
432
51071425060
แสงระวี ปรูกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
433
51071425063
อนุษร ด้วงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
434
51071425064
อรไท อัมมินทร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
435
51071425066
อรสา ไลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
436
51071425068
อัจฉรา ศรีมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
437
51071425070
อัจฉราภรณ์ ปริโต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
438
51071425071
อัญชลี อธิพรหม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
439
51071470002
กนิษฐา ปัดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
440
51071470005
เกศินีย์ ตวยกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
441
51071470006
เกษร อินสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
442
51071470007
จันทร์จิรา ชำนาญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
443
51071470008
จารุวรรณ นามวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
444
51071470009
ชวลิต ศรีพลกรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
445
51071470011
ฐาปณี โตประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
446
51071470012
ทนนท์ เม็นไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
447
51071470013
ธนัฎฐา ภู่เทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
448
51071470015
นิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
449
51071470016
นุชนารถ เต้าปั้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
450
51071470023
ปะวีนา หอมเกตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
451
51071470024
ปาริฉัตร์ ลิ้มเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
452
51071470027
มะลิวัลย์ รำพรรณนิยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
453
51071470028
ยุวกานดา รัตนประภาวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
454
51071470029
ยุวดี ทาเต็มผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
455
51071470030
วันนิสา คำกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
456
51071470033
แววตา บานเย็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
457
51071470034
ศศินันท์ วงษ์สวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
458
51071470035
ศิรินทรา แนมขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
459
51071470039
สมยศ กกขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
460
51071470040
สุนีวรรณ์ เรืองสวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
461
51071470041
สุภาวดี มุ่งเขตกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
462
51071470043
อนุสรณ์ คะสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
463
51071470044
อภิสิทธิ์ นิตย์ภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
464
51071470045
อรอุมา นารถชัยภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
465
51071470046
อรุณี หาญพิทักษ์ชัยกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
466
51071470047
อำนวย ทวงกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
467
51071470048
อุ้มพิน ศรีกุศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
468
51071470049
อุไร นบสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
469
51071470050
ดวงนภา โสรกนิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
470
51071470051
จิดาภา เลิศล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
471
51121425001
กนกวรรณ วรเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
472
51121425003
กิจจาศักดิ์ บุญปลูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
473
51121425004
กิตติกา ไกรยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
474
51121425005
กุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
475
51121425007
เกษรา งามเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
476
51121425009
คณาวุฒิ มั่นอยู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
477
51121425011
จงกลณี บุญปลูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
478
51121425012
จรรยา ศาลางาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
479
51121425013
จริยาภรณ์ คำสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
480
51121425014
จารินี ใจสว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
481
51121425015
จำรัส สิงห์แจ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
482
51121425016
จุฑามาศ จันทร์นวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
483
51121425017
จุฑารัตน์ กรวยทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
484
51121425018
ณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
485
51121425019
พีรยา บุดดีเสาร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
486
51121425020
ณัฐพงศ์ อามาตมุลตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
487
51121425021
ณัฐพันธ์ จันสมุทร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
488
51121425022
ณัฐวัตร วรเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
489
51121425025
ธิภากร ชิณวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
490
51121425026
นันทพร สมรูป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
491
51121425027
น้ำฝน พันธ์พงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
492
51121425028
นิตยา แพงมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
493
51121425030
ประวีณา คำอ้วน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
494
51121425031
ปริวัฒน์ กอสุระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
495
51121425034
ปิยะนาถ บุตราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
496
51121425035
ปิยะวรรณ บุตะเคียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
497
51121425037
พีรวิชญ์ บัวลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
498
51121425038
ภัคจิรา บัวสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
499
51121425040
มยุรี สิมมะโรง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
500
51121425041
มุดตา จันทร์เทวา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
501
51121425042
เมทินี แก้ววิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
502
51121425043
ยุพิน บุญตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
503
51121425044
ยุพิน พิมพ์ภาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
504
51121425045
ยุพิน เขตสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
505
51121425046
ละอองดาว โคตรสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
506
51121425047
ลินดา วงศ์ใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
507
51121425048
วนิดา อุปถัมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
508
51121425049
วานิชญา เพชรดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
509
51121425050
วิรันตรี นัยนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
510
51121425051
วิไลนุช ไชยรินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
511
51121425052
วิไลวรรณ จันมนตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
512
51121425053
วีนัส โพธิ์ศิริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
513
51121425055
ศราวุธ พันธุ์ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
514
51121425057
ศิริลักษณ์ ศรศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
515
51121425058
สร้อยสุดา บุตรชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
516
51121425060
สาวิตรี คำชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
517
51121425061
สุดาพร โสดามุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
518
51121425063
สุนันทณี แก่นแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
519
51121425064
สุพัตรา บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
520
51121425066
สุภาวดี สิทธิพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
521
51121425067
สุรีรัตน์ แสงแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
522
51121425068
สุวารี บุญเกิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
523
51121425069
เสาวลักษณ์ สีหะวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
524
51121425070
เสาวลักษณ์ ศรีสุธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
525
51121425071
อรทัย วันตุ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
526
51121425072
อรวรรณ เขตนิมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
527
51121425073
อรอุมา จันทร์แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
528
51121425074
อัญชณา อินทพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
529
51121425076
อินทิรา สาธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
530
51221425001
ขวัญเรือน อ่วมเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
531
51221425002
จตุพร สารจุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
532
51221425003
จริยา ผินเขียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
533
51221425006
จินนารีย์ ฮวบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
534
51221425007
ชมพูนุช แย้มเกษร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
535
51221425009
ฐิติมา ศรีวรรณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
536
51221425010
ดนุพล จันทร์โพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
537
51221425012
นวรัตน์ ขำขา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
538
51221425014
พรพิมล สุวรรณโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
539
51221425015
ยุพิน หรั่งดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
540
51221425016
รัตนาภรณ์ ต่ายจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
541
51221425017
รัตนาวดี เขื่อนวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
542
51221425018
วรรณิภา รอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
543
51221425019
วราภรณ์ ทับทิมขาว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
544
51221425020
วาริน จีนสีคง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
545
51221425021
สุธาสินี มารูปหมอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
546
51221425023
อภิญญา กรดแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
547
51221425024
อรรถพล สุขคล้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
548
51221425025
อลิษา เนื่องบุญมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
549
51221425026
อาณัติ หวังนิบิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
550
51221425027
อุบลรัตน์ เมืองมล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
551
51221425028
เอกชัย คำเกลี้ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
552
51221470001
กฤษณะ รัตนพงษ์กิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
553
51221470003
กาญจนา ธูปงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
554
51221470010
เดือนเพ็ญ แดนสีแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
555
51221470013
นิภารัตน์ ศรีสุภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
556
51221470015
ปัญญา แสงนาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
557
51221470017
พัชรา พันธุ์มี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
558
51221470018
พิไลวรรณ ศรีมากเปี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
559
51221470021
รสสุคนธ์ จันทร์ส่องแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
560
51221470022
รักชนก โกศัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
561
51221470030
วุฒิชัย เจริญทรัพยานันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
562
51221470034
ศิโรรัตน์ อ่อนสุวรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
563
51221470035
สมลักษณ์ กลมเกลียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
564
51221470038
สุณิสา ชาวปลายนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
565
51221470042
สุนันท์ สีนวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
566
51221470043
สุภาพร แร่ใจดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
567
51221470045
สุรศักดิ์ คำพราว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
568
49161480002
กรองทอง  คมรัตนปัญญา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
569
49161480011
ทับทิม สัมฤทธิ์เปี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
570
49161480019
พิชิต ลายน้ำเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
571
49161480036
วีระศักดิ์ พงศ์พิริยะไมตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
572
50011480004
ไพบูลย์ แสงโทโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
573
50011480005
ศักรินทร์ ทองภูธรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
574
50011480009
ขวัญเรือน ทิพย์พูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
575
50221480002
กาญจนา พุทธรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
576
50221480012
นฤมล โชคเฉลิมวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
577
50221480013
นันทวัน ธรรมนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
578
50221482016
พรรษฐมนพร มนปราณีต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
579
51011480005
นพพร บูระพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
580
51091480001
กฤตติยากร ปรากฏกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
581
51091480009
ทวีศักดิ์ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
582
51091480014
ประทีป หมายถูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
583
51091480015
ปิ่นประภา เผ่าพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
584
51091480018
ภาณุภณ เจริญรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
585
51091480019
ทวีสุข ศิริไสย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
586
51091480024
วรรณะ ชูศรีขาว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
587
51091480028
สินีนาฏ ศิริไสย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
588
51091480029
สุนีย์ ศรีเพชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
589
51091480031
หรรษลักษณ์ แววบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
590
51121480001
รำไพวัลย์ นาครินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
591
51121480002
ชูณรงค์ สุขประเสริฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
592
51121480003
ทนงเพชร ปราบเสียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
593
51121480004
เพ็ญฉวี ศกุนะสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
594
51121480005
ณัฐดนัย จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
595
51121480006
สุภาพร นามวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
596
51121480008
อาภาพร วรรณภาสนี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
597
51121480010
มณีรัตน์ มั่นใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
598
51121480013
จำรูญ อสิพงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
599
51121480016
เลียง ผาธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
600
51121480020
เกศรินทร์ บุญกอแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
601
51121480023
วิไลลักษณ์ เตชะสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
602
51121480024
เสาวลักษณ์ วงศ์วินัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
603
51121480025
ปริศนา เส้งโสตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
604
51121480026
ดาราวัณย์ บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
605
51121480027
กันยา บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
606
51141480001
เกรียงศักดิ์ เภสัชชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
607
51141480002
คมเดช พรหมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
608
51141480003
จุรีพร บัวลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
609
51141480004
ชไมพร ทองเหล็ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
610
51141480007
เด็ดเดี่ยว วรรณชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
611
51141480008
ธนกร จีระออน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
612
51141480009
ธนกฤต เสนานอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
613
51141480012
นลินรัตน์ กล้าณรงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
614
51141480013
บุปผา ป้องสีดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
615
51141480016
ฐณัชญ์พร อุสุพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
616
51141480017
วนิดา โพธิ์เงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
617
51141480020
สร้างศักดิ์ โสมสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
618
51141480023
สุชาติ เนตรสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
619
51141480024
สุรชัย ชุตินธรารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
620
51141480026
เสาวนีย์ สายสิญจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
621
51141480027
อัชรวรรณ ตระกูลรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
622
51141480028
อุบล สีแดงก่ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
623
51141480029
ถาวร สุรศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
624
51221480002
จันทิรา ตุ้มภู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
625
51221480003
จีราภรณ์ สุดทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
626
51221480006
สวาท ฉิมพาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
627
51221480007
สันติ เข็มทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
628
51221480010
ปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
629
51221480012
พิมพ์วัสสา เกตุเพ็ชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
630
51221480014
ภาพร อ่อนเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
631
51011483001
กมนนัทธ์ สารกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
632
51011483008
วิไลพร สมบูรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
633
51011483009
สุชิตา ปักสังคเน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
634
50221480003
เกรียงศักดิ์ เจตนะจิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
635
50221482001
กวี โพธิ์เงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
636
50221482005
ฐิติกร จิ้วไม้แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
637
50221482008
ทานตะวัน กิริมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
638
50221482012
นิสิต จงศุภวิศาลกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
639
50221482013
บุญส่ง แก้วจรัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
640
50221482014
ประสิทธิ์ เมฆฉาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
641
50221482015
พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
642
50221482022
รจนพร ตันประยูร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
643
50221482023
รุ่งทิพย์ ลำดวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
644
50221482029
สุทธิโชค ดีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
645
50221482030
อนันต์ ตันติจรูญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
646
50221482031
อนันท์ เหมือนละม้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
647
50221482032
อนุสรณ์ ภวภูตานันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
648
50221482033
อรรณพ จงเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
649
51011482005
นิรันดร์ แผลงฤทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
650
51011482006
ประวัติ บัวศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
651
51011482008
พงศ์ลัดดา เผ่าศิริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
652
51011482011
มงคล แผ้วพลสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
653
51011482018
สมศรี ภูแพง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
654
51011482020
ฐิติชญา บุรีรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
655
51011482023
จิตร์สุดา อรจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
656
51011482024
กาญจนา โทหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
657
51011482033
รัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
658
51221481009
ทิพวรรณ ไพหก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
659
51221481023
สุชีลา สำนักนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
660
48011460001
นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1