ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 09:52 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 660 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
48011410422
นายชัยยงค์ น้ำเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
2
49011410403
นายกฤษณะ มะมูลคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
3
49011410405
นางสาวกาณ์นิดา ขามผลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
4
49011410406
นางสาวกัญญารัตน์ คงประทีป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
5
49011410410
นางสาวชฎารัตน์ พรมลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
6
49011410411
นางสาวชนิตดา ศรีทวีกาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
7
49011410420
นางสาวดวงเดือน ศรีมีเทียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
8
49011410425
นางสาวทับทิม ทับสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
9
49011410426
นางสาวทัศนา น้อยลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
10
49011410427
นางสาวทัศนีวรรณ บรรพลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
11
49011410428
นายธมิตรชัย สมมุดดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
12
49011410430
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วเครือศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
13
49011410431
นายธีรศักดิ์ สกลหล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
14
49011410433
นางสาวนงลักษณ์ ศรีสมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
15
49011410435
นางสาวเบญจกานี ไวตะโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
16
49011410440
นางสาวปวีณา สายทะเล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
17
49011410446
นางสาวรัฐประทานพร กันหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
18
49011410448
นางสาวลดารัตน์ แบงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
19
49011410449
นางสาวลักขณา สนศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
20
49011410456
นางสาววาธิณี พลลาภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
21
49011410459
นางสาวศรัญญา น้อยนิล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
22
49011410460
นางสาวศันสนีย์ เกิดบุญมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
23
49011410462
นางสาวศิริพร ขานมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
24
49011410463
นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
25
49011410465
นางสาวสาวิตรี ทุมประเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
26
49011410470
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
27
49011410471
นางสาวโสภิดา คำโคกสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
28
49011410474
นางสาวอรวรรณ จันไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
29
49011410477
นางสาวอัญชลี โยธาภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
30
49011410478
นางสาวอารีย์ ภูจักหิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
31
49011410481
นายจีรชยา วงศ์เตชะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
32
49011410487
นางสาวนฤมล รองทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
33
49011410488
นางสาวนาตยา วินิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
34
49011410489
นางสาวพรรณราย พ่อโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
35
49011410491
นางสาวศุภรดา ร้อยกิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
36
49011410495
นางสาวรุ่งนภา ภูแข็ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
37
49011410497
นางสาวลัดดา ทัพพิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
38
49011410499
นางสาววชิราภรณ์ พงษ์พิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
39
49011410501
นางสาววรวรรณ ศรีทะรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
40
49011410504
นางสาวศิริพร สุพรรณ์กลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
41
49011410505
นางสาวณัฐกฤตา บุตรดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
42
49011410508
นายสมพงษ์ ระดาศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
43
49011410509
นายสมภพ ห้วยทราย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
44
49011410511
นางสาวสาวิตรี หนันอ้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
45
49011410512
นางสาวสาวิตรี ชอบมาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
46
49011410513
นางสาวสิริลักษณ์ คำมุงคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
47
49011410514
นางสาวสุทธิณีย์ ทองโสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
48
49011410516
นายกษิดิศ เงางาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
49
49011410517
นางสาวณัฐพัชร ธงไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
50
49011410520
นางสาวจุรีมาศ หงษ์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
51
49011410525
นายนนทยา ประทุมชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
52
49011410526
นางสาวนฤมล ภูมิโยชน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
53
49011410528
นางสาวธัญวลัย ชูศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
54
49011410530
นายปิยะ ปุริโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
55
49011410531
นางสาวปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
56
49011410534
นายภานุพงษ์ สมเทพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
57
49011410536
นางสาวภัทรธิดา ปะทุมตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
58
49011410538
นางสาววันวิสาข์ สมอุ่มจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
59
49011410539
นางสาววัลลภา ชมชื่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
60
49011410540
นายสราวุฒิ สอนสระคู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
61
49011410544
นางสาวธาดาพร สุวรรณธาดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
62
49011420503
นางสาวเกศสุดา เดชารัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
63
49011420508
นางสาวจารุพรรณ วังระหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
64
49011420517
นางสาวประนมพร ถนอมศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
65
49011420525
นางสาวพัชรา สอนสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
66
49011420527
นางสาวพัสฬาพร ถิตย์ประไพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
67
49011420533
นางสาววรรณภาพร บัวสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
68
49011420534
นายวศิน บุญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
69
49011420535
นายวีรศักดิ์ บุญอุ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
70
49011420537
นางสาวศิริกานดา โชติมุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
71
49011420542
นางสาวสิรินภา สาสนาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
72
49011420543
นางสาวสุกัญญา วงษ์ชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
73
49011420548
นางสาวสุนันพร พรมวัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
74
49011420549
นางสาวสุนิสา ปินะกาโน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
75
49011420550
นางสาวสุนิสา คงเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
76
49011420558
นางสาวอนุสรา ปัดตาเนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
77
49011420559
นางสาวอรุณยุพา สระใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
78
49011420569
นางสาวจินจิรา แก้ววิฑูรย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
79
49011420582
นางสาวพิชาภรณ์ บุญชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
80
49011420599
นางสาวเอียงดาว นามวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
81
49011420602
นายโชคดี รัดทะนี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
82
49011420606
นางสาวปัญจา สิงห์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
83
49011420611
นายกิตติ อรรถเสนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
84
49011420612
นางสาวกรรณิการ์ บุญธิมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
85
49011420614
นางสาวเกศริน นิลนามะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
86
49011420615
นางสาวจันทร์เพ็ญ คงประสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
87
49011420619
นายชนาธิป โลเกตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
88
49011420620
นางสาวดวงดี ธุลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
89
49011420621
นางสาวดาวสวรรค์ เบญมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
90
49011420622
นางสาวทัศนีย์ เชื้อเนตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
91
49011420623
นางสาวทิพย์สุดา ดลชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
92
49011420624
นางสาวทิพวรรณ ภูจันหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
93
49011420628
นางสาวนิตยา ศิริแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
94
49011420630
นายปิยะ ธรรมประโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
95
49011420631
นายปิยะพงค์ พรมสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
96
49011420632
นางสาวพรทิพย์ ชาติงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
97
49011420634
นายยุรนันท์ คำภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
98
49011420636
นางสาวนันทพัชร์ วิมลเศรษฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
99
49011420640
นางสาววารุณี สิมมะลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
100
49011420642
นายอนุสรณ์ ไถวสินธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
101
49011420645
นางสาวอัญชลี สลางสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
102
49011420646
นางสาวกาญจนา ฮามสมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
103
49011420648
นางสาวทัศนีย์ เที่ยงผดุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
104
49011420649
นายธีระศักดิ์ บรรจมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
105
49011420651
นางสาวพรศิริ พฤฒามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
106
49011420652
นางสาวรัตนา หงษาราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
107
49011420655
นางสาวศุภลักษณ์ เลิศแล้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
108
49011420657
นางสาวสริญพรรณ ผิวขำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
109
49011420659
นางสาวอินทิรา นาชัยเริ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
110
49011420661
นางสาวพรพิมล ผิวผ่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
111
47010110082
นางสาวเกศินี อาจสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
112
47010310042
นายพัฒนภูมิ พิมพ์วาปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
113
47010820140
นางสาวนิตยา ทิพวงหาญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
114
49011410001
นางสาวกนกพร เจริญพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
115
49011410004
นายกิตติศักดิ์ โยธี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
116
49011410005
นายเกรียงไกร ประจัญศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
117
49011410006
นางสาวเกวลี จีนเป็นวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
118
49011410007
นางสาวขวัญชนก ตาลผาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
119
49011410008
นายคมสันต์ ผุยหัวดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
120
49011410009
นางสาวจิตติพร จันมาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
121
49011410010
นางสาวจินตหรา เดชบุรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
122
49011410011
นางสาวจิราพรรณ สีลาโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
123
49011410012
นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
124
49011410014
นางสาวเจิดจรัส นามปะเส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
125
49011410015
นางสาวเฉลิมขวัญ มีพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
126
49011410016
นายชนะชัย ประทุมมัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
127
49011410017
นางสาวชลิตา สังกำเนิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
128
49011410018
นายชำนาญ วงหาแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
129
49011410019
นางสาวชุติมา บุญกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
130
49011410020
นายณัฐพงษ์ นาทัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
131
49011410021
นางสาวณัฐริฎา สอนสั่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
132
49011410022
นางสาวดาวประกาย มาลำโกน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
133
49011410023
นายทวีศักดิ์ ประกอบมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
134
49011410025
นางสาวธรรมรัตน์ พิหูสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
135
49011410029
นางสาวนฤมล ฉ่ำปุ๊ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
136
49011410030
นางสาวนาตยา ชุมแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
137
49011410031
นางสาวนิรมล สินเธาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
138
49011410032
นายนิรุตติ์ ขาวปะคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
139
49011410033
นางสาวเบญญทิพย์ พรรณศิลป์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
140
49011410034
นางสาวปานิตา คำภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
141
49011410035
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
142
49011410036
นายพชร มาตะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
143
49011410037
นางสาวพิรศราภรณ์ หอมไกล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
144
49011410038
นางสาวพัชรี งามยิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
145
49011410039
นางสาวพิศภัคตา สียา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
146
49011410040
นางสาวแพรวฤดี วิชาผา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
147
49011410041
นางสาวภทรพร บุตรวาปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
148
49011410042
นายภานุ นิลศิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
149
49011410043
นางสาวมาลินี กุลนันท์ไพศาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
150
49011410045
นางสาวยุวรีย์ อินภิรมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
151
49011410046
นางสาวรัชนี ปุริสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
152
49011410047
นางสาวรันดร เค้าแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
153
49011410048
นางสาวเรืองรวี มาบิดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
154
49011410049
นางสาวฤดีมาศ บุสดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
155
49011410050
นางสาวลักขณา หลักทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
156
49011410052
นางสาววรรณทวี จันทะโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
157
49011410054
นางสาววันเพ็ญ สุพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
158
49011410055
นางสาววารุณี สีมาศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
159
49011410056
นางสาววิภาพร แน่นชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
160
49011410057
นางสาววิไลพร สิงหฬ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
161
49011410058
นายวิษณุกร นาชัยดูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
162
49011410059
นางสาวเวฬุวรรณ ศรีพระนาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
163
49011410060
นางสาวศิริพร สุจจะชารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
164
49011410061
นางสาวจิรัชญา คำทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
165
49011410063
นางสาวศิวรัตน์ นามรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
166
49011410064
นายสหรัฐ หมื่นแก้วคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
167
49011410065
นางสาวสายฝน อาระลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
168
49011410066
นายสิทธิศักดิ์ เผ่าพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
169
49011410067
นางสาวสุดา นามเขต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
170
49011410068
นางสาวสุดารัตน์ เค้าวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
171
49011410069
นางสาวสุดาลักษณ์ ชำนาญเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
172
49011410070
นายสุพล ทองภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
173
49011410071
นางสาวสุภาวดี หงษ์คาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
174
49011410072
นางสาวสุภาวดี พูลวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
175
49011410073
นางสาวสุภาวดี ดวงจำปา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
176
49011410074
นางสาวสุมาลี วงศ์ใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
177
49011410075
นางสาวเสาวณีย์ สีหาบุญจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
178
49011410076
นายแสงอาทิตย์ พรมไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
179
49011410078
นายอภิสิทธิ์ โคตุนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
180
49011410080
นางสาวอุทุมพร โสน้ำเที่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
181
49011410081
นางสาวอุบลวัลย์ สุขสำราญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
182
49011410082
นางสาวกรกนก พลท้าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
183
49011410083
นางสาวกัลยา พลลาภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
184
49011410084
นางสาวกาญจนา วงศ์บุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
185
49011410086
นางสาวจิรวดี รองไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
186
49011410087
นางสาวจิราภรณ์ ไชยสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
187
49011410090
นายปภณ ศีลจรรยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
188
49011410092
นายปิยวัฒน์ รัตนวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
189
49011410094
นายพิชิต คำเทียม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
190
49011410095
นายพิพัฒน์พล พินิจดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
191
49011410097
นางสาวรุ่งนภา แสนอุบล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
192
49011410098
นางสาวศรัญญาภรณ์ บัวส่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
193
49011410105
นางสาวสุพัตรา เถือกคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
194
49011410110
นางสาวสุภา สังเขตต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
195
49011410111
นางสาวนภาพร หล้าทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
196
49011410112
นางสาวจิตลดา พระสาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
197
49011410113
นางสาวนิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
198
49011410114
นางสาวนิตยา ผุยปุโรย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
199
49011410115
นางสาวจันทราภรณ์ ดวงดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
200
49011410116
นางสาวพยอม ทองใบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
201
49011410117
นางสาวศิริพร ลิมอ่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
202
49011410118
นางสาววารีรัตน์ พูลเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
203
49011410119
นางสาวดวงจันทร์ ทาใบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
204
49011420003
นายกิตติศักดิ์ นพมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
205
49011420004
นายไกรยง ชื่นบุญชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
206
49011420005
นางสาวคณิตา วงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
207
49011420006
นายคิดณรงค์ โคตรทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
208
49011420008
นายจักรพงษ์ เรืองเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
209
49011420009
นายจักรี สิงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
210
49011420012
นางสาวจุฬาลักษณ์ จำปาวะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
211
49011420013
นางสาวชไมพร ชมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
212
49011420021
นางสาวธิดารัตน์ ดีแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
213
49011420022
นายธีระพันธ์ อุปปะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
214
49011420023
นายนพนันท์ มูลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
215
49011420024
นางสาวนรินธร วงสีสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
216
49011420025
นางสาวนิตยา เจือเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
217
49011420026
นางสาวนิศากร ภูริชวรเสฏฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
218
49011420027
นางสาวนุจรินทร์ ประเสริฐศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
219
49011420028
นางสาวนุศรา สอนฮุ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
220
49011420032
นายประมวล สะภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
221
49011420033
นายประหยัด เมืองแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
222
49011420034
นางสาวปานทิพย์ พงพัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
223
49011420035
นางสาวปาริชาติ หลงชรา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
224
49011420038
นางสาวพจนีย์ วิลาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
225
49011420045
นางสาวพิมพา เสนาพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
226
49011420046
นางสาวเพ็ญประภา ศรีมาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
227
49011420048
นายภานุพงศ์ อินกอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
228
49011420052
นางสาวเมวดี ผานาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
229
49011420055
นางสาวรัชฎาภรณ์ บัวเบิก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
230
49011420056
นางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
231
49011420058
นางสาวรัชรินทร์ ศรีรมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
232
49011420060
นางสาวรุ่งสิริ อิโน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
233
49011420061
นางสาวแรงใจ สารขันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
234
49011420063
นางสาวลักขณา สำลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
235
49011420066
นางสาวเลิศจรรยา ประทานัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
236
49011420067
นายวชิร ชนะบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
237
49011420073
นางสาวศรสวรรค์ งานไว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
238
49011420074
นายศราวุฒิ เฮียงเหี่ย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
239
49011420077
นางสาวศิริพักตร์ เสริฐวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
240
49011420078
นางสาวศิริรัตน์ จ่ากุญชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
241
49011420080
นายศิวพงษ์ เชื้อกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
242
49011420083
นายสิทธิพล ปาสานะตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
243
49011420087
นางสาวสุณัฐชา แสงมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
244
49011420088
นางสาวสุดารัตน์ นามนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
245
49011420089
นางสาวสุดารัตน์ โมระดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
246
49011420090
นายสุทธิดล ดาวไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
247
49011420093
นางสาวสุรีย์วรรณ สีลาดเลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
248
49011420094
นางสาวสุวิมล หงษ์ไชยคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
249
49011420095
นางสาวสุอาพร วงค์ละคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
250
49011420097
นางสาวอังคณา ศรีวังพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
251
49011420098
นายอัครเดชานันท์ เมิดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
252
49011420100
นางสาวอุไรวรรณ โคตรแป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
253
49011420107
นางสาวเกษสุดา ไขแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
254
49011420108
นางสาวขวัญเรือน รอดสุโข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
255
49011420120
นางสาวนิตยา คุ้มเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
256
49011420122
นางสาวพจมาน ถาวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
257
49011420124
นางสาวพรพิมล อินทรชิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
258
49011420134
นางสาวศิริรัตน์ ทองคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
259
49011420136
นางสาวสุกัญญา บุญรวม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
260
49011420142
นายธนะพัฒน์ ทักษิณทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
261
49011420143
นางสาวกนิษฐา นาริวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
262
49011420144
นางสาวแคทรียา บุญตวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
263
49011420146
นางสาวจุฑาทิพย์ มลาชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
264
49011420147
นายถาวร มานะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
265
49011420149
นางสาวนาตยา ยุถาวร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
266
49011420150
นางสาวนิศารัตน์ แพงศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
267
49011420151
นางสาวปริญฉัตร ผ่านสำแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
268
49011420152
นางสาวพนิดา ภูสีลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
269
49011420155
นางสาวรัตนา แก้วกุลบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
270
49011420158
นางสาวศรัญญา สุรเสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
271
49011420163
นายอภิเดช ชมภูนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
272
49011420170
นายณัฐวุฒิ สากระจาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
273
49011420171
นางสาวทิพวรรณ สันประภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
274
49011420172
นางสาวปิยะมาศ ห้วยทราย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
275
49011420174
นางสาววรรณภา สังฆะมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
276
49011420177
นางสาวหทัยทิพย์ จันทร์สอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
277
49011420180
นายธีรยุทธ ศรีสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
278
49011420181
นางสาวพุทธธิดา  ศรีวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
279
49011420541
นางสาวชนม์นิภา แก้วละมุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
280
49011420560
นางสาวอัจฉราพรรณ ชั่งยนต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
281
49011420562
นางสาวเกวลี นาถมทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
282
51011425001
นางสาวกมลธิตา นันจำรัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
283
51011425002
นางเกวรินทร์ พิศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
284
51011425003
นางสาวเกศราวัลย์ โคตรสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
285
51011425004
นายจักรกฤษ โสภาวนัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
286
51011425005
นางสาวจิรานุช ครองแสนเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
287
51011425006
นางสาวจุฑารัตน์ ปองป่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
288
51011425008
นายทศวรรษ ทองเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
289
51011425009
นายเทวา แสนภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
290
51011425010
นางสาวธิติภัทร ส่งเสริม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
291
51011425013
นางสาวนฤมล สอนไตรแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
292
51011425014
นางสาวนิติยา ปิดตาทะเน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
293
51011425018
นางปราณี ศรีอาภรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
294
51011425019
นางสาวพนิดา อาวรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
295
51011425020
นางสาวพรพิศ นิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
296
51011425021
นางสาวพิมลพรรณ นางสีคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
297
51011425022
นางสาวแพรวไพลิน บุญหลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
298
51011425023
นายไพวัล เทวรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
299
51011425024
นางสาวมุกรินทร์ คัทธจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
300
51011425025
นางสาววนิดา พิลาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
301
51011425026
นางสาววรรษมน โทผาวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
302
51011425027
นางสาววัชณิยา แสนประดิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
303
51011425028
นางสาววารุณี สมวงษ์ศา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
304
51011425029
นางสาววิภาวดี ศรีลคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
305
51011425030
นางสาวศิริจิต เอ่นลุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
306
51011425031
นางสาวศิรินภา น้อยสุวรรณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
307
51011425032
นายศิริพงษ์ ชาวสวน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
308
51011425033
นางสาวศุภักดิ์ษร เมืองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
309
51011425035
นางสาวสุนิษา หมื่นไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
310
51011425036
นางสาวสุภาวดี ศรีชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
311
51011425037
นางสาวสุวรรณี ลายสุขัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
312
51011425038
นางสาวอนุธิดา นิลพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
313
51011425039
นางสาวอภัสรา มาตยาคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
314
51011425040
นางสาวอรวรรณ ศิริพรทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
315
51011425041
นางสาวอรสา ปักเขมายัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
316
51011425046
นายปัญญา พงษ์พานิช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
317
51011470002
นางสาวจินตนา กาหลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
318
51011470003
นางจุฬาพร ศรีบรรเทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
319
51011470004
นางสาวเฉลิมพร ขุมเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
320
51011470005
นายชาญยุทธ พรมสุทธิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
321
51011470006
นางสาวทัศนีย์ ทองมีค่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
322
51011470009
นางบัวแก้ว โมฆรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
323
51011470010
นางสาวบุชรา ไชยแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
324
51011470012
นางสาวปิยมาศ ภูสมปอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
325
51011470013
นายพงศกร ศรีบัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
326
51011470014
นางสาวพรพิมล ขุนศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
327
51011470015
นางสาววสุธิดา ศิริสาขา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
328
51011470020
นางสาวรัตติกาล ภูคงผา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
329
51011470021
นางสาวละมัย ศรีกุดตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
330
51011470022
นางสาวลัดดาวัลย์ โยเหลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
331
51011470023
นางสาววนิดา บุญแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
332
51011470025
นางสาววรรณิภา ต่างใจเย็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
333
51011470027
นางสาววราภรณ์ นันทวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
334
51011470028
นางวรินทร ศรีโททุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
335
51011470029
นางสาววิลาวัลย์ หันชัยศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
336
51011470031
นายศิริวัฒน์ ศิริเลี้ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
337
51011470032
นายศิวกุล นาถ้ำพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
338
51011470033
ส.อ.สมชาย ใจกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
339
51011470036
นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
340
51011470037
นายสุชาติ ผันสว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
341
51011470038
นางสาวสุดาวรรณ สังกะสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
342
51011470040
นายแสงสุรีย์ กรไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
343
51011470042
นางสาวอรพรรณ นันตเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
344
51011470044
นางสาวอัจฉรา จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
345
51011470045
นายอาทิตย์ ชูศรีเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
346
51031425003
นางสาวจันทิวา สุทธิบริบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
347
51031425004
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
348
51031425005
นางสาวชนัดดา โคตะมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
349
51031425006
นางณัฐรดี เสืออุดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
350
51031425008
นางสาวดารุณี บางประอินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
351
51031425012
นางสาวนุจรี อุ้ยเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
352
51031425013
นางสาวบังอร รักน้ำเที่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
353
51031425014
นางสาวปนัดดา ผาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
354
51031425015
นางสาวประภัสสร บุตรสาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
355
51031425016
นางสาวประภัสสร สมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
356
51031425017
นางสาวประภาศรี พรมภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
357
51031425018
นายประสงค์ ชัยชนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
358
51031425019
นางสาวเปียทิพย์ อริยะวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
359
51031425021
นางพัชราวดี ตาดทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
360
51031425022
นางสาวพัชรี สุมาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
361
51031425025
นางสาวพีรดา กุจะพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
362
51031425026
นายภมร สมภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
363
51031425028
นายมานพ ใจกว้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
364
51031425033
นางสาววรัญญา อารีรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
365
51031425034
นางสาววราพร ซ้อนกลิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
366
51031425035
นางสาววิจิตรา ฤาชากูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
367
51031425036
นางสาววิไลวรรณ มงคลศรีวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
368
51031425037
นายวีรศักดิ์ ลิชัยมูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
369
51031425038
นางสาวแววตา จันจวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
370
51031425039
นายศิริชัย นามจุมจัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
371
51031425040
นางสาวศิริลักษณ์ อรรคนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
372
51031425041
นายสนม กองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
373
51031425042
นายสมภพ ทำก้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
374
51031425043
นางสาวสรารัตน์ แฝงสวรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
375
51031425045
นางสาวสุกัญญา เหล่าบ้านค้อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
376
51031425046
นายสุขุม ประกันสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
377
51031425047
นายสุธีรวัฒน์ สาระพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
378
51031425050
นางอภิสรา พระตลับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
379
51031425051
นายอาทร สมฆ้อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
380
51031425052
นายอุทัย พาโนมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
381
51031425053
นางอุษณีย์ มิ่งโอโล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
382
51031425054
นางสาวเอมอร เชื้อเมืองแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
383
51031425055
นางสาวจุไรวรรณ แสนแอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
384
51071425001
นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
385
51071425003
นางสาวชญาดา คล่องการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
386
51071425004
นางสาวชฎาพร ชุมนรารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
387
51071425005
นายชิตชัย พิรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
388
51071425007
นายณัฐพล หาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
389
51071425009
นางสาวดาราวรรณ มุ่งยอดกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
390
51071425010
นางสาวดาราวรรณ วงศ์บุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
391
51071425011
นายธนากร โตกิ่งแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
392
51071425012
นายธนากร ทะแพงพันธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
393
51071425015
นางสาวนาถตยา พรมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
394
51071425016
นางสาวนิตยา บุญครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
395
51071425017
นางสาวนิยดา ผาลึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
396
51071425018
นางสาวนุชนารถ บัวกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
397
51071425019
นางบังอร ดวงจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
398
51071425020
นายบัญญัติ พัฒนาสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
399
51071425021
นายบารมี พิมเคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
400
51071425022
นายบุญเสริม เจียวค้างพลู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
401
51071425023
นางสาวปราณี เดิงขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
402
51071425024
นางสาวปิยวรรณ อันพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
403
51071425025
นายพนมรัตน์ นาประจัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
404
51071425028
นางพัชรินทร์ ธิติเจริญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
405
51071425029
นางสาวพัชรี โคตรสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
406
51071425032
นายภานุพงศ์ หวังคุ้มกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
407
51071425033
นางสาวมณีรัตน์ โชติสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
408
51071425034
นางสาวยุพัฒทรา เขยกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
409
51071425036
นางสาวรวีวรรณ เตินขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
410
51071425037
นายรัฐพงศ์ เกษมสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
411
51071425038
นายวรวุธ เกาะสูงเนิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
412
51071425039
นางสาววัชรากร ชัยลาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
413
51071425041
นางสาววิไลภรณ์ มโนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
414
51071425042
นายวิษณุกร นาเมืองรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
415
51071425043
นางสาวศรัณยา โชคบัณดิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
416
51071425044
นางศรีนวล นิลมัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
417
51071425045
นางสาวศิริขวัญ แนบกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
418
51071425046
นางสาวศิริพร อาจจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
419
51071425047
นางสาวศิริพร สงคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
420
51071425048
นางสาวศิริลักษณ์ นนตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
421
51071425049
นายศิลปัตย์ ตลอดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
422
51071425050
นางสาวสมบัตร พลโยธา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
423
51071425051
นางสาวสมปอง ดังใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
424
51071425052
นางสาวสาลินี สวัสดิ์พันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
425
51071425053
นางสาวสาวิตรี เนียมพรมราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
426
51071425054
นางสาวสุกัญญา โสภากุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
427
51071425055
นางสาวสุดาทิพย์ ประทุมภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
428
51071425056
นางสาวสุธาสินี อ่อนชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
429
51071425057
นางสาวสุภัทรา สุภารัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
430
51071425058
นายสุเมธ โต๊ะไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
431
51071425059
นางสาวสุลาวรรณ์ ไมขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
432
51071425060
นางสาวแสงระวี ปรูกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
433
51071425063
นางอนุษร ด้วงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
434
51071425064
นางสาวอรไท อัมมินทร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
435
51071425066
นางสาวอรสา ไลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
436
51071425068
นางสาวอัจฉรา ศรีมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
437
51071425070
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปริโต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
438
51071425071
นางสาวอัญชลี อธิพรหม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
439
51071470002
นางสาวกนิษฐา ปัดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
440
51071470005
นางสาวเกศินีย์ ตวยกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
441
51071470006
นางสาวเกษร อินสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
442
51071470007
นางสาวจันทร์จิรา ชำนาญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
443
51071470008
นางสาวจารุวรรณ นามวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
444
51071470009
นายชวลิต ศรีพลกรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
445
51071470011
นางสาวฐาปณี โตประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
446
51071470012
นายทนนท์ เม็นไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
447
51071470013
นางสาวธนัฎฐา ภู่เทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
448
51071470015
นายนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
449
51071470016
นางสาวนุชนารถ เต้าปั้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
450
51071470023
นางสาวปะวีนา หอมเกตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
451
51071470024
นางสาวปาริฉัตร์ ลิ้มเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
452
51071470027
นางสาวมะลิวัลย์ รำพรรณนิยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
453
51071470028
นางสาวยุวกานดา รัตนประภาวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
454
51071470029
นางสาวยุวดี ทาเต็มผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
455
51071470030
นางสาววันนิสา คำกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
456
51071470033
นางสาวแววตา บานเย็น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
457
51071470034
นางสาวศศินันท์ วงษ์สวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
458
51071470035
นางสาวศิรินทรา แนมขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
459
51071470039
นายสมยศ กกขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
460
51071470040
นางสาวสุนีวรรณ์ เรืองสวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
461
51071470041
นางสาวสุภาวดี มุ่งเขตกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
462
51071470043
นายอนุสรณ์ คะสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
463
51071470044
นายอภิสิทธิ์ นิตย์ภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
464
51071470045
นางสาวอรอุมา นารถชัยภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
465
51071470046
นางสาวอรุณี หาญพิทักษ์ชัยกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
466
51071470047
นางสาวอำนวย ทวงกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
467
51071470048
นางสาวอุ้มพิน ศรีกุศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
468
51071470049
นางสาวอุไร นบสันเทียะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
469
51071470050
นางสาวดวงนภา โสรกนิษฐ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
470
51071470051
นางสาวจิดาภา เลิศล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
471
51121425001
นางสาวกนกวรรณ วรเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
472
51121425003
นายกิจจาศักดิ์ บุญปลูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
473
51121425004
นางสาวกิตติกา ไกรยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
474
51121425005
นายกุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
475
51121425007
นางสาวเกษรา งามเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
476
51121425009
นายคณาวุฒิ มั่นอยู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
477
51121425011
นางสาวจงกลณี บุญปลูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
478
51121425012
นางสาวจรรยา ศาลางาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
479
51121425013
นางสาวจริยาภรณ์ คำสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
480
51121425014
นางสาวจารินี ใจสว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
481
51121425015
นายจำรัส สิงห์แจ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
482
51121425016
นางสาวจุฑามาศ จันทร์นวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
483
51121425017
นางสาวจุฑารัตน์ กรวยทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
484
51121425018
นางณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
485
51121425019
นางสาวพีรยา บุดดีเสาร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
486
51121425020
นายณัฐพงศ์ อามาตมุลตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
487
51121425021
นายณัฐพันธ์ จันสมุทร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
488
51121425022
นายณัฐวัตร วรเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
489
51121425025
นางสาวธิภากร ชิณวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
490
51121425026
นางสาวนันทพร สมรูป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
491
51121425027
นางสาวน้ำฝน พันธ์พงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
492
51121425028
นางสาวนิตยา แพงมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
493
51121425030
นางสาวประวีณา คำอ้วน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
494
51121425031
นายปริวัฒน์ กอสุระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
495
51121425034
นางสาวปิยะนาถ บุตราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
496
51121425035
นางปิยะวรรณ บุตะเคียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
497
51121425037
ส.อ.พีรวิชญ์ บัวลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
498
51121425038
นางสาวภัคจิรา บัวสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
499
51121425040
นางสาวมยุรี สิมมะโรง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
500
51121425041
นางสาวมุดตา จันทร์เทวา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
501
51121425042
นางสาวเมทินี แก้ววิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
502
51121425043
นางสาวยุพิน บุญตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
503
51121425044
นางยุพิน พิมพ์ภาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
504
51121425045
นางสาวยุพิน เขตสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
505
51121425046
นางสาวละอองดาว โคตรสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
506
51121425047
นางลินดา วงศ์ใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
507
51121425048
นางสาววนิดา อุปถัมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
508
51121425049
นางสาววานิชญา เพชรดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
509
51121425050
นางสาววิรันตรี นัยนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
510
51121425051
นางสาววิไลนุช ไชยรินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
511
51121425052
นางสาววิไลวรรณ จันมนตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
512
51121425053
นางสาววีนัส โพธิ์ศิริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
513
51121425055
นายศราวุธ พันธุ์ดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
514
51121425057
นางสาวศิริลักษณ์ ศรศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
515
51121425058
นางสาวสร้อยสุดา บุตรชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
516
51121425060
นางสาวสาวิตรี คำชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
517
51121425061
นางสาวสุดาพร โสดามุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
518
51121425063
นางสาวสุนันทณี แก่นแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
519
51121425064
นางสาวสุพัตรา บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
520
51121425066
นางสาวสุภาวดี สิทธิพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
521
51121425067
นางสาวสุรีรัตน์ แสงแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
522
51121425068
นางสาวสุวารี บุญเกิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
523
51121425069
นางสาวเสาวลักษณ์ สีหะวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
524
51121425070
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
525
51121425071
นางสาวอรทัย วันตุ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
526
51121425072
นางสาวอรวรรณ เขตนิมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
527
51121425073
นางอรอุมา จันทร์แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
528
51121425074
นางสาวอัญชณา อินทพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
529
51121425076
นางสาวอินทิรา สาธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
530
51221425001
นางสาวขวัญเรือน อ่วมเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
531
51221425002
นางสาวจตุพร สารจุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
532
51221425003
นางสาวจริยา ผินเขียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
533
51221425006
นางสาวจินนารีย์ ฮวบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
534
51221425007
นางสาวชมพูนุช แย้มเกษร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
535
51221425009
นางสาวฐิติมา ศรีวรรณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
536
51221425010
นายดนุพล จันทร์โพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
537
51221425012
นางสาวนวรัตน์ ขำขา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
538
51221425014
นางสาวพรพิมล สุวรรณโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
539
51221425015
นางสาวยุพิน หรั่งดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
540
51221425016
นางสาวรัตนาภรณ์ ต่ายจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
541
51221425017
นางสาวรัตนาวดี เขื่อนวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
542
51221425018
นางสาววรรณิภา รอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
543
51221425019
นางสาววราภรณ์ ทับทิมขาว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
544
51221425020
นางสาววาริน จีนสีคง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
545
51221425021
นางสาวสุธาสินี มารูปหมอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
546
51221425023
นางสาวอภิญญา กรดแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
547
51221425024
นายอรรถพล สุขคล้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
548
51221425025
นางสาวอลิษา เนื่องบุญมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
549
51221425026
นายอาณัติ หวังนิบิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
550
51221425027
นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
551
51221425028
นายเอกชัย คำเกลี้ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
552
51221470001
นายกฤษณะ รัตนพงษ์กิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
553
51221470003
นางสาวกาญจนา ธูปงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
554
51221470010
นางสาวเดือนเพ็ญ แดนสีแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
555
51221470013
นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
556
51221470015
นายปัญญา แสงนาค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
557
51221470017
นางสาวพัชรา พันธุ์มี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
558
51221470018
นางสาวพิไลวรรณ ศรีมากเปี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
559
51221470021
นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ส่องแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
560
51221470022
นางรักชนก โกศัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
561
51221470030
นายวุฒิชัย เจริญทรัพยานันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
562
51221470034
นางศิโรรัตน์ อ่อนสุวรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
563
51221470035
นางสาวสมลักษณ์ กลมเกลียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
564
51221470038
นางสาวสุณิสา ชาวปลายนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
565
51221470042
นางสาวสุนันท์ สีนวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
566
51221470043
นางสาวสุภาพร แร่ใจดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
567
51221470045
นายสุรศักดิ์ คำพราว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
568
49161480002
นางสาวกรองทอง  คมรัตนปัญญา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
569
49161480011
นางทับทิม สัมฤทธิ์เปี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
570
49161480019
นายพิชิต ลายน้ำเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
571
49161480036
นายวีระศักดิ์ พงศ์พิริยะไมตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
572
50011480004
นายไพบูลย์ แสงโทโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
573
50011480005
นายศักรินทร์ ทองภูธรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
574
50011480009
นางสาวขวัญเรือน ทิพย์พูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
575
50221480002
นางสาวกาญจนา พุทธรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
576
50221480012
นางนฤมล โชคเฉลิมวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
577
50221480013
นางสาวนันทวัน ธรรมนิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
578
50221482016
นางสาวพรรษฐมนพร มนปราณีต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
579
51011480005
นางนพพร บูระพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
580
51091480001
นางกฤตติยากร ปรากฏกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
581
51091480009
นายทวีศักดิ์ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
582
51091480014
นางประทีป หมายถูก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
583
51091480015
นางปิ่นประภา เผ่าพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
584
51091480018
นายภาณุภณ เจริญรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
585
51091480019
นายทวีสุข ศิริไสย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
586
51091480024
นายวรรณะ ชูศรีขาว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
587
51091480028
นางสินีนาฏ ศิริไสย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
588
51091480029
นางสุนีย์ ศรีเพชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
589
51091480031
นางหรรษลักษณ์ แววบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
590
51121480001
นางรำไพวัลย์ นาครินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
591
51121480002
นางชูณรงค์ สุขประเสริฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
592
51121480003
นายทนงเพชร ปราบเสียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
593
51121480004
นางเพ็ญฉวี ศกุนะสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
594
51121480005
นายณัฐดนัย จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
595
51121480006
นางสุภาพร นามวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
596
51121480008
นางอาภาพร วรรณภาสนี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
597
51121480010
นางสาวมณีรัตน์ มั่นใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
598
51121480013
นายจำรูญ อสิพงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
599
51121480016
นายเลียง ผาธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
600
51121480020
นางเกศรินทร์ บุญกอแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
601
51121480023
นางวิไลลักษณ์ เตชะสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
602
51121480024
นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
603
51121480025
นางปริศนา เส้งโสตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
604
51121480026
นางดาราวัณย์ บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
605
51121480027
นายกันยา บุญเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
606
51141480001
นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
607
51141480002
นายคมเดช พรหมบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
608
51141480003
นางจุรีพร บัวลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
609
51141480004
นางสาวชไมพร ทองเหล็ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
610
51141480007
นายเด็ดเดี่ยว วรรณชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
611
51141480008
นายธนกร จีระออน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
612
51141480009
นายธนกฤต เสนานอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
613
51141480012
นางสาวนลินรัตน์ กล้าณรงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
614
51141480013
นางบุปผา ป้องสีดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
615
51141480016
นางสาวฐณัชญ์พร อุสุพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
616
51141480017
นางวนิดา โพธิ์เงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
617
51141480020
นายสร้างศักดิ์ โสมสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
618
51141480023
นายสุชาติ เนตรสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
619
51141480024
นายสุรชัย ชุตินธรารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
620
51141480026
นางสาวเสาวนีย์ สายสิญจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
621
51141480027
นางสาวอัชรวรรณ ตระกูลรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
622
51141480028
นางสาวอุบล สีแดงก่ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
623
51141480029
นายถาวร สุรศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
624
51221480002
นางจันทิรา ตุ้มภู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
625
51221480003
นางสาวจีราภรณ์ สุดทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
626
51221480006
นายสวาท ฉิมพาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
627
51221480007
นายสันติ เข็มทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
628
51221480010
นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
629
51221480012
นางสาวพิมพ์วัสสา เกตุเพ็ชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
630
51221480014
นางภาพร อ่อนเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
631
51011483001
นางกมนนัทธ์ สารกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
632
51011483008
นางวิไลพร สมบูรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
633
51011483009
นางสาวสุชิตา ปักสังคเน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
634
50221480003
นายเกรียงศักดิ์ เจตนะจิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
635
50221482001
นายกวี โพธิ์เงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
636
50221482005
นายฐิติกร จิ้วไม้แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
637
50221482008
นางสาวทานตะวัน กิริมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
638
50221482012
นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
639
50221482013
นายบุญส่ง แก้วจรัส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
640
50221482014
นายประสิทธิ์ เมฆฉาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
641
50221482015
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
642
50221482022
นางสาวรจนพร ตันประยูร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
643
50221482023
นางสาวรุ่งทิพย์ ลำดวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
644
50221482029
นายสุทธิโชค ดีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
645
50221482030
นายอนันต์ ตันติจรูญโรจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
646
50221482031
นายอนันท์ เหมือนละม้าย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
647
50221482032
นายอนุสรณ์ ภวภูตานันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
648
50221482033
นายอรรณพ จงเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
649
51011482005
นายนิรันดร์ แผลงฤทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
650
51011482006
นายประวัติ บัวศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
651
51011482008
นางสาวพงศ์ลัดดา เผ่าศิริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
652
51011482011
นายมงคล แผ้วพลสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
653
51011482018
นายสมศรี ภูแพง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
654
51011482020
นางสาวฐิติชญา บุรีรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
655
51011482023
นางสาวจิตร์สุดา อรจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
656
51011482024
นางกาญจนา โทหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
657
51011482033
นางรัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
658
51221481009
นางทิพวรรณ ไพหก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
659
51221481023
นางสาวสุชีลา สำนักนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
660
48011460001
นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1