ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2557 14:54 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 1522 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
49010511008
นางสาวดวงพร ทบทวนน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
2
49010511009
นางสาวทัศวรรณ อรัญมิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
3
49010511011
นางสาวนิภาวรรณ สมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
4
49010511012
นางสาวปริญญา บุญเกื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
5
49010511016
นางสาวมาลาตี ไชยอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
6
49010511035
นางสาวลักขณา ลามี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
7
49010511036
นางสาวกรกนก จันทะดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
8
49010511039
นางสาวกิ่งกาญจน์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
9
49010511040
นางสาวกุสุมาลย์ สุพรมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
10
49010511041
นายปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
11
49010511042
นางสาวจุฑารัตน์ ภาวะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
12
49010511043
นางสาวเจวลี ภูสดแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
13
49010511044
นายชำนาญ ศิลารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
14
49010511046
นางสาวณัฐนิชา คงสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
15
49010511048
นางสาวดาวร แท่นหิน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
16
49010511049
นางสาวธัญญารัตน์ ฤกษ์ธนะขจร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
17
49010511050
นางสาวนลินี ทาวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
18
49010511051
นางสาวเบญจมาศ วรรณปะเข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
19
49010511052
นางสาวพรพรรณ ศรีราตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
20
49010511053
นางสาวพัชรีพร ทองเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
21
49010511054
นางสาวภิราภรณ์ กลางประพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
22
49010511057
นางสาววัลวิสา ไชยงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
23
49010511059
นางสาวศิริวิมล นราพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
24
49010520652
นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์กำจร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
25
49010521005
นางสาวเดือนเพ็ญ ไกรวาปี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
26
49010521029
นายทวีชัย ลำมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
27
49010521030
นางสาวธิรารัตน์ เขื่อนโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
28
49010521032
นางสาวลักขณา หีบแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
29
49010521035
นางสาวศุภรักษ์ อินทร์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
30
49010521036
นางสาวสุพรรณี แก้วกัลยา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
31
49010521040
นางสาวสุพรรณี  ราชคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
32
49010521041
นางสาวอรนุช  หันไชยเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
33
48010511841
นางสาวภาวิณี เทมียโก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
34
49010511203
นางสาวชมัยพร ศิริเวช
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
35
49010511205
นางสาวดวงใจ ปุผาโล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
36
49010511207
นางสาวพัชรา เลี้ยวอุดมชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
37
49010511208
นางสาวเพ็ชชรี สารสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
38
49010511209
นางสาวมรัชนก ปุริโส
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
39
49010511210
นางสาวยุพดี พันธ์เพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
40
49010511212
นางสาวรัชนีพร ศรีพอ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
41
49010511215
นางสาวสิริพร ศิริฟอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
42
49010511216
นางสาวสุกานดา ไชยโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
43
49010511218
นางสาวสุภารักษ์ ลำพัว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
44
49010511225
นางสาวนันทรัตน์ เพชรเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
45
49010511227
นางสาวศิริกัญญา เพชรนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
46
49010511229
นางสาวสร้อยสุวรรณ ลาธิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
47
49010511232
นางสาวอัจฉรา สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
48
49010511233
นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
49
49010511234
นางสาวปัดตาณี พันธุ์พานิชย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
50
49010511235
นางสาวภาสินี สุวรรณโก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
51
49010511236
นางสาววัลภา ผลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
52
49010511237
นางสาววิจิตรา ปะกิลาเค
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
53
49010511238
นางสาวฐิฎติกาญจน์ ธรรมอำนวยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
54
49010521204
นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
55
49010521206
นายวุฒิไกร เคแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
56
49010521207
นางสาวศุทธินี ด้านขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
57
48010510308
นายกฤษดา ทิพย์วัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
58
48010510446
นางสาวสุภาพร ไชยสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
59
48010510447
นางสาวสุภาวดี อย่างสวย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
60
48010510482
นายสวัสดิ์ ขจรอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
61
48010520118
นายเทวัญ เกษมนิมิตรพร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
62
49010510205
นางสาวแก้วมณี กันไชยชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
63
49010510207
นางสาวชนาภา ทำเสร็จ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
64
49010510209
นายธวัชชัย ปิงน้ำโท้ง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
65
49010510213
นายประสาร บุบผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
66
49010510214
นายปรีชา ไพรบึง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
67
49010510220
นายศิวนัฐ ภูมิโคกรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
68
49010510222
นางสาวอัญชลี อัยจักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
69
49010510231
นายอธิวัฒน์ แก้ววงศา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
70
49010510234
นางสาวกฤษณา สอนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
71
49010510235
นางสาวกุศลิน บุญล้วน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
72
49010510243
นางสาวนาฏอนงค์ นามหานวล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
73
49010510244
นางสาวนีรนุช คุ้มราษฎร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
74
49010510245
นางสาวปนัดดา ไชยแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
75
49010510246
นางสาวปานใจ ไชยชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
76
49010510247
นางสาวไพลิน ภักดีไทย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
77
49010510250
นางสาวรติพร แขกวันวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
78
49010510252
นายเศวต เรืองนุช
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
79
49010510253
นางสาวสร้อยฟ้า ภูคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
80
49010510256
นายรณภณ วงค์หนายโกฎ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
81
49010520210
นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
82
49010520234
นางสาวสรัญญารัตน์ มีฮาต
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
83
49010520235
นางสาวสำลี แสงเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
84
49010520238
นางสาวอธัญญา พลขาง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
85
49010520239
นายอนุชิต อรรคดี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
86
49010520242
นางสาวอรพิณ คำยา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
87
49010520245
นางสาวอัญชลี สุนทรา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
88
49010520246
นางสาวอัญชลี แสนสี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
89
49010520250
นายณัฐพล โสมาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
90
49010520255
นางสาวพัชราพรรณ พิมพ์เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
91
49010520259
นางสาวศิวะลักษณ์ มหาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
92
49010520260
นางสาวสยุมพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
93
49010520263
นางสาวจริยา  งามวงษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
94
49010520266
นางสาวนิภัทรา  รอบคอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
95
49010110004
นางสาวสุรัสวดี แก้วกองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
96
49010521614
นางสาวกัลยกร จันทรศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
97
50010510501
นางสาวจุติมา แก่นสาร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
98
50010510502
นายต้น ทองจบ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
99
50010510506
นางสาวกนกวรรณ บุญยืด
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
100
50010510509
นางสาวขวัญชนก ไกยเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
101
50010510514
นางสาวณัฐธิดา สมัตถะ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
102
50010510519
นางสาวนริษา พินโย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
103
50010510520
นางสาวนิสาชล สุรีย์รัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
104
50010510525
นางสาวเพ็ญพิศ มงคลสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
105
50010510533
นางสาวสันศนีย์ มะชิมะ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
106
50010510534
นางสาวสายธาร ภูกิ่งเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
107
50010510536
นางสาวสุนิตา โรมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
108
50010510545
นางสาวจุฑามาศ รัตนมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
109
50010510546
นางสาวชลิดา หลักคำ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
110
50010510547
นางสาวชื่นจิตร จันทะบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
111
50010510548
นายทรงธรรม อรวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
112
50010510550
นางสาวนริศรา เปรมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
113
50010510556
นางสาวพรทิวา กุลวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
114
50010510560
นางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
115
50010510576
นางสาวเมยาณี ภูมิเขต
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
116
50010510579
นางสาวศิริรัตน์ วินทะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
117
50010510590
นางสาวกนกวรรณ โง้วศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
118
50010510591
นางสาวชนาภา สายเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
119
50010510592
นายณัฎฐ์พจน์ สาระวิถี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
120
50010510594
นางสาวนาตยา ไชยโส
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
121
50010510596
นางสาวปัทมา นัยกุล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
122
50010510597
นางสาวพัชราวดี บุญเรื่องลือ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
123
50010510598
นางสาวลลิตตา ยาทองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
124
50010510599
นายวัชรินทร์ วรธงไชย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
125
50010510600
นางสาวศิรดา จันทรเรนทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
126
50010510601
นางสาวศิริวรรณ พวงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
127
50010510602
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีสุวอ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
128
50010510604
นางสาวอัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
129
50010510605
นางสาวสาวิตรี แซ่ก้วน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
130
50010510607
นายมนตรี เครือกองมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
131
50010510608
นางสาววันเพ็ญ ศรีภาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
132
50010520003
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
133
50010520006
นางสาวเสาวลักษณ์ เทินสะเกษ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
134
50010520008
นางสาวพิมพา กูระศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
135
50010520009
นางสาวกรรณิกา พันธ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
136
50010520011
นายครรชิต พานตะสี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
137
50010520012
นางสาวจันทิมา สมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
138
50010520015
นางสาวณัฐพร เค้าแคน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
139
50010520020
นางสาวกฤชอร สินธุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
140
50010520022
นายสาธิต ศิลาขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
141
50010520024
นางสาวหนูเอื้อง เวียงฆ้อง
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
142
50010520025
นางสาวอัญชนันท์ อุดมโภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
143
49010511476
นางสาวสุวิญญา พลชำนิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
144
49010521421
นายจตุพล  สอนจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
145
49010521423
นายอภิสิทธิ์ เถายะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
146
49011211771
นายมงคล ภูโกสัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
147
50010512081
นางสาวอุไรวรรณ ตะนัยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
148
50010512568
นางสาววราภรณ์ แสนสิม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
149
50010514003
นางสาวกาญจนา ดวงสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
150
50010514006
นายจันทร์ทา ขานเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
151
50010514007
นางสาวจิรภัทร์ อภิรักษ์พงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
152
50010514010
นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์สอน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
153
50010514011
นางสาวฉัตรติยา วงศ์ศรีทา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
154
50010514013
นางสาวดาราณี พรหมเมตตา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
155
50010514016
นางสาวธัญญรัตน์ บุญชู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
156
50010514022
นางสาวนิฐินันท์ นนทะจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
157
50010514024
นายนิพนธ์ ใบสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
158
50010514025
นายปรินทร์ นามบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
159
50010514026
นางสาวปิยพร ศรีสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
160
50010514027
นายเปรมชัย หนองห้าง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
161
50010514029
นางสาวพรพิมล แก้วโท
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
162
50010514030
นางสาวภัสรา ชนะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
163
50010514031
นายมงคล แก้วกันหา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
164
50010514032
นายระวี เผ่าภูธร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
165
50010514035
นายวิชิต แมนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
166
50010514036
นายวิทวัส มงคลไวย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
167
50010514037
นางสาววิภาพร ป้อมกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
168
50010514038
นายวีรยุทธ ปะกัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
169
50010514039
นางสาวแววมณี แสงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
170
50010514040
นายศรัญญู ด้วงไผ่
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
171
50010514041
นายศราวุฒิ จันทะแสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
172
50010514044
นางสาวสุนิสา สารเฉวต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
173
50010514048
นางสาวอัจฉรา เสนภูงา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
174
50010514049
นางสาวอัญชนา มะลิซ้อน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
175
50010514050
นางสาวอัญธิกา อนุชน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
176
50010514051
นางสาวอุมาพร หงษ์สี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
177
50010514052
นางสาวอุษณีย์ บุญดาราช
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
178
50010514055
นางสาวสุดารัตน์ เจียมใจ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
179
50010514056
นายสุริยา วงศ์จันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
180
50010514057
นายอธิปัตย์ ปัดสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
181
50010514058
นางสาววราพร พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
182
50010514059
นางสาวโชติรส ใจภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
183
50010514060
นายณัฐพงษ์ แหวนหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
184
50010514061
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
185
50010514062
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
186
50010514064
นางสาวพันติชา ประพันธมิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
187
50010514065
นางสาวพิมพิลา เขตชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
188
50010514067
นายวรรณกร หมั่นเก็บ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
189
50010514069
นายวินัย สิงห์จรรยา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
190
50010514071
นายศิริชัย ศรีชัยปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
191
50010514073
นายสิทธิกร สดับสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
192
50010514074
นายอนิวัฒน์ พุดโมต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
193
50010514075
นายอรรถพงษ์ ไชยโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
194
50010514076
นางสาวเยาวภาพันธ์ แวงเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
195
50010514077
นางสาวบุษรินทร์ ปิ่นมณี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
196
50010514078
นายโชคอำนวย แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
197
50010514079
นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
198
50010514080
นางสาวธิดารัตน์ ชำนิยันต์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
199
50010514081
นางสาวปิยฉัตร สุริยสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
200
50010514082
นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
201
50010514083
นายพิศนุ กองสีทา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
202
50010522001
นายณัฐเศรษฐ์ โสภารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
203
49010510806
นางสาวนันทิดา ประหา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
204
49010510813
นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
205
49010510814
นางสาววลัยภรณ์ ชรารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
206
49010510816
นายสมโภช บรรณารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
207
49010510820
นางสาวณัฐธิรา พิมพะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
208
49010510822
นายชวลิต ตะกรุดเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
209
49010510825
นางสาวนุจรินทร์ มาตา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
210
49010510833
นางสาวสาวิตรี ประไพเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
211
49010510837
นางสาวจิรกรณ์ ธนะสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
212
49010510838
นายธีรยุทธ มาณะจักร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
213
49010510839
นางสาวนฤมล น้อยช่วย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
214
49010510840
นางสาวนันทวรรณ คุณมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
215
49010510841
นางสาวนิธินันท์ ธิมาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
216
49010510842
นางสาวประยูร แก้วสีใส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
217
49010510843
นางสาวปัทมา นาแถมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
218
49010510844
นางสาวพนิตา ไชยเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
219
49010510845
นางสาวภริดา ตาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
220
49010510846
นางสาวยุภาพร เอมโอษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
221
49010510847
นางสาววรรณวิสา แสนประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
222
49010510849
นายสมพร โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
223
49010510850
นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
224
49010510851
นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
225
49010510852
นางสาวสุเนตร แก้งคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
226
49010510853
นางสาวสุพิณ วิจิตร์จั่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
227
49010510855
นายอภิเดช ผือโย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
228
49010520801
นางสาวกนกกาญจน์ สังแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
229
49010520802
นายกัมปนาท อ่อนพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
230
49010520804
นางสาวจินตนา พลคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
231
49010520815
นางสาวดาราทิพย์ สมภพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
232
49010520820
นางสาววิภาวรรณ เอกศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
233
49010520822
นางสาวศิริญญา สารสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
234
49010520826
นางสาวสุรีย์รัตน์ สุโพธิคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
235
49010520828
นางสาวคัทรียา กือสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
236
49010520829
นางสาวจารุณี ไทยทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
237
49010520831
นายบดินทร์ ศรีธัมมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
238
49010520834
นางสาวศิรินันท์ จันทะนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
239
49010520836
นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
240
49010810226
นางสาววารียา สุนสิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
241
47010520117
นางสาววันทนีย์ พิมสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
242
48010111488
นางสาวศิริวรรณ วามะลุน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
243
48010112244
นางสาวศุภักษร จันทะราช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
244
48010520311
นางสาวสุวรรณีย์ ปริปุณณะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
245
49010510050
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ภามีจำรัส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
246
49010510079
นางสาวอุทุมพร ทิพย์คำมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
247
49010510438
นายพศิน ศรีปาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
248
49010510606
นางสาวจินตนา โทนไทย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
249
49010510609
นางสาวนิภาพร ฤทธิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
250
49010510610
นางสาวบุษบา เสาแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
251
49010510611
นางสาวปริ่มใจ บุญโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
252
49010510613
นางสาวพัชรินทร์ พูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
253
49010510621
นางสาวสุพรรษา ไชยภา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
254
49010510623
นางสาวจันจิรา ศรีชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
255
49010510625
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
256
49010510630
นางสาวนวนฉวี เวียงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
257
49010510631
นางสาวเพ็ญนภา แน่นอุดร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
258
49010510633
นางสาวสุทธิวรรณ กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
259
49010510634
นางสาวอรพรรณ คิอินธิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
260
49010510635
นางสาวกรองแก้ว ประยงค์หอม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
261
49010510636
นางสาวขวัญทิพย์ภา แสงสม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
262
49010510639
นางสาวณัฏฐวิภา คำปันศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
263
49010510640
นางสาวณัฐธิดา ฤกษ์ดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
264
49010510641
นางสาวทรายวะริน อ้วนออ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
265
49010510642
นายบริมาส วงศ์เจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
266
49010510643
นางสาวปราณี บุญจวง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
267
49010510645
นางสาวปัทมา นาโควงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
268
49010510646
นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
269
49010510647
นางสาวพการี ตังศุภศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
270
49010510649
นางสาวมาลัย โมลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
271
49010510650
นางสาวรัชตรา สุวรรณษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
272
49010510651
นายฤทธิชัย จันทร์เท
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
273
49010510652
นางสาววรรณรดา ลุนใบ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
274
49010510655
นางสาววาสนา มะลัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
275
49010510658
นางสาวศศิวิมล ทองทับ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
276
49010510660
นางสาวศิรินันท์ ศึกขยาด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
277
49010510661
นายศุภชัย นนทมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
278
49010510663
นางสาวสุกัญญา ชินคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
279
49010510665
นางสาวสุชาดา สินปรุ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
280
49010510666
นางสาวสุนารี ไทยภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
281
49010510667
นางสาวสุพัตรา มานะศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
282
49010510668
นางสาวสุรีภรณ์ วงค์หนองแวง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
283
49010510671
นางสาวอลงกรณ์ สิมลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
284
49010510674
นางสาวนริศรา วาเสนัง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
285
49010511007
นายชนะชัย พรดอนก่อ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
286
49010520603
นางสาวจิราพร แสนท้าว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
287
49010520614
นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
288
49010520615
นางสาววัลลี งามศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
289
49010520622
นางสาวอรทัย เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
290
49010520630
นางสาวชนิดา ใยบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
291
49010520631
นางสาวณัฐกานต์ จันทรประทัด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
292
49010520634
นางสาวนิตยาพร ธรรมวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
293
49010520637
นางสาวเบญจารี วาปีโส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
294
49010520643
นางสาวรัตนา พุทธจักร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
295
49010520645
นางสาววราภรณ์ พรมลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
296
49010520658
นางสาวภักพิลัย  ฮมภิรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
297
49010521027
นางสาวจิรนันท์ นามจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
298
48010511504
นายกมลาสน์ โมรา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
299
49010510203
นางสาวรุ่งทิวา ผมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
300
49010911205
นายติธิศักดิ์ หวานคำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
301
50010510002
นายเกียรติศักดิ์ มาสิม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
302
50010510011
นายจตุรวิทย์ วีระพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
303
50010510015
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
304
50010510016
นายเชิดศักดิ์ กรมรัฐ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
305
50010510019
นางสาวทิพวัลย์ เจริญคร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
306
50010510021
นางสาวธิภาพร เชื้อตาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
307
50010510022
นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
308
50010510024
นางสาวบัวลอน สุภาการ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
309
50010510027
นายปริวัตร ต้นโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
310
50010510029
นายปิยเชษฐ์ ตะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
311
50010510030
นายพิษณุ จารีต
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
312
50010510032
นายฤทธิรงค์ หินซุย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
313
50010510034
นางสาววรัญญา คำภูเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
314
50010510036
นายวันชัย กองผ้าขาว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
315
50010510037
นายวิจิตร จันทะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
316
50010510041
นายสนั่น เบ็ญเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
317
50010510042
นายสินสมุทร หล้าหัวหนอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
318
50010510044
นายสุปัญญา วิปราชญ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
319
50010510047
นายอภิสิทธิ์ ป้องศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
320
50010510050
นางสาวอรอุมา ภูคาม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
321
50010510052
นายนพรัตน์ ไกรสุธา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
322
50010510053
นายพรพล โฮชิน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
323
50010510062
นายคมกริช แสนวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
324
50010510064
นางสาวธราภรณ์ สุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
325
50010510065
นายธีรวัฒน์ เพ็ชรพลอย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
326
50010510068
นายวัษนัย สูงจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
327
50010510069
นายวุฒิพันธ์ พูลมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
328
50010510071
นายศราวุธ คุดโค
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
329
50010510073
นางสาวจุฑามาศ วริวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
330
50010520511
นางสาววารุณี ยอคคำมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
331
50010520512
นายอลงกรณ์ เข็มขัน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
332
50010520525
นายวัชรพงษ์ แถมนา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
333
50010520533
นายศักดา เศลาอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
334
50010520534
นายสาธิต สีเสนซุย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
335
49010510001
นางสาวน้ำฝน บุญขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
336
49010510002
นางสาวภาวิณี ประทุมสาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
337
49010510008
นางสาวจิรภา กุลพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
338
49010510011
นางสาวนริศรา นนทภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
339
49010510012
นางสาวนฤมล เชื้อโนนแดง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
340
49010510032
นางสาวร่มเย็น กุลสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
341
49010510033
นางสาวลักษณ์คณา วงษ์ชำนาญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
342
49010510043
นางสาวกัลยาณี เสตะสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
343
49010510044
นางสาวเกตุผกา เกตุวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
344
49010510046
นางสาวจินตนา ตอพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
345
49010510047
นางสาวจุรีพร มุลนี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
346
49010510049
นางสาวฐิติมา รัตนะโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
347
49010510051
นางสาวทวีวรรณ ปัสสาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
348
49010510052
นางสาวทัศนีย์ กุละสีโท
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
349
49010510057
นางสาวผกามาศ สาคร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
350
49010510059
นางสาวพัชรี ทองหนองยาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
351
49010510060
นางสาวเพชรรัตน์ ไค่นุ่นสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
352
49010510062
นางสาวมัติกา ทุมลา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
353
49010510063
นางสาววรรณภา เสาสูงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
354
49010510064
นายวิชาญ โนนทิง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
355
49010510066
นางสาววิไลวรรณ ศรีอำนวย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
356
49010510067
นายวีระศักดิ์ เนมินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
357
49010510069
นางสาวศิริดาว โพธิ์สิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
358
49010510070
นางสาวศิริรัตน์ รอดวินิจ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
359
49010510071
นายศิวสันต์ สิงหะหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
360
49010510072
นายสิริวัฒน์ โมฆรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
361
49010510073
นางสาวสุนีรัตน์ หมั่นหนองทุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
362
49010510074
นางสาวอนงค์ กิ่งภูเขา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
363
49010510076
นางสาวอรทัย ภูพิพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
364
49010510077
นางสาวอรพรรณ น้อยเสี่ยงสี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
365
49010510078
นางสาวอัมพร หมั่นมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
366
49010510080
นายเอกพงษ์ หุมแพง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
367
49010510083
นายอัครพล สิงห์อำพล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
368
49010510084
นางสาวสุปัญญา หาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
369
49010510085
นางสาวชินชนก วังหนองเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
370
49010510086
นายสุริยา เสนารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
371
49010510087
นางสาวจริยา กะการดี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
372
49010510418
นายธีรพงษ์ นาเมืองรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
373
49010511003
นางสาวจันทิมา กลึงโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
374
49010511004
นางสาวใบเฟิร์น ปุราชะทำมัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
375
49010520001
นางสาวกนกพร วิทยารัตนพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
376
49010520015
นางสาวนิภาวรรณ นะวะศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
377
49010520023
นางสาวเพชรรัตน์ คชรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
378
49010520029
นางสาวรัตนา พยุหะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
379
49010520038
นางสาวสุธาลินี มาระวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
380
49010520041
นางสาวอ้อมดาว บุญสุขา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
381
49010520046
นางสาวปิยาภรณ์ บุตรมาตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
382
49010520053
นางสาวกาญจนา  ปุยอบ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
383
49010520054
นางสาวจิราภรณ์  โคตรศรีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
384
49010520624
นางสาวเกศแก้ว จันทะจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
385
49010520625
นางสาวเกศทิพย์ จันทะจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
386
49011010017
นางสาวนภาลัย พรมสอน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
387
48010510678
นางสาวเพียงพิศ ชาวศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
388
48010510720
นางสาวสุภิญญา วรนาม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
389
48010510779
นางสาวอุ่นเรือน ผลเลขา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
390
48010520515
นางสาวอัฉราภรณ์ พรมธิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
391
49010510405
นางสาวจีรวรรณ ดวงพันนา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
392
49010510415
นางสาวสุวินา ไกรอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
393
49010510425
นายอนุวัฒน์ เถาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
394
49010510427
นางสาวเจนจิรา สีน้อยขาว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
395
49010510429
นางสาวนรารักษ์ สมสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
396
49010510430
นางสาวนฤมล ศิริประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
397
49010510431
นางสาวนารีรัตน์ ชัยบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
398
49010510432
นางสาวเบญจพร ชนเก่าน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
399
49010510436
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
400
49010510441
นางสาวสุภัทร์ศยา อ่อนอก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
401
49010510442
นางสาวสุภาวรรณ แสนตันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
402
49010510443
นางสาวโสภิดา นวนิล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
403
49010510444
นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
404
49010510446
นางสาวอรพรรณ บุญพึ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
405
49010510447
นางสาวอรอุมา นามบิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
406
49010510448
นายอัครเดช แสนณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
407
49010510638
นางสาวฐิติชล มงคลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
408
49010520211
นายธัญญวัตร มะทีมา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
409
49010520214
นางสาวนิสา สระทองป้อม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
410
49010520217
นางสาวเพชรรัตน์ ภูมลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
411
49010520404
นางสาวทินรัตน์ เรืองเรื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
412
49010520406
นายธีระวัฒน์ สีหาบุญลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
413
49010520413
นายราชภักดิ์ นาคดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
414
49010520415
นางสาววิภาพร ศรีคำเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
415
49010520419
นางสาวสุริวรรณ จำวัน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
416
49010520420
นางสาวหฤทัย วงภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
417
49010520422
นายจุมพล สุทธิอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
418
49010520423
นางสาวธิดารัตน์ ทุมสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
419
49010520428
นายอธิคม ศรีธรรมบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
420
49010520432
นางสาวสุพัตรา  หาวิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
421
49010520433
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
422
49010521007
นางสาวภัศรา โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
423
49010521018
นางสาววราภรณ์ ศรีเฉลา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
424
53010587001
ว่าที่ ร.ต.อภิภวัส ปาลวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
425
49010580009
นางทิชา สุวงทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
426
49010580030
นางศิริลักษณ์ บุญมาพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
427
49010580041
นายอภิศักดิ์ สุวงทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
428
49010580042
นายอมรมิตร โสภัณนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
429
49060580412
ว่าที่ ร.ต.อัศดา อัญฤาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
430
49140580003
นางสาวชลธิชา บูรณะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
431
49140580009
นางสาวนิตยา จำปาวะดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
432
50010582026
นางสาววราภรณ์ เรืองเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
433
50010582031
นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
434
50030580145
นายศักดิ์ทวี กองการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
435
50040580009
นายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
436
50090580122
นายถวัลย์ จันทร์เพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
437
50100581030
นายสุรศักดิ์ จันทรา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
438
50100581044
นายมนตรี อบทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
439
50100581046
นายปรัชญ์สพล แสงคำไพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
440
51010582035
นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
441
51010582047
นายสุทธี มีดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
442
51010582049
นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
443
51090580102
นางสาวจามรี มาลีหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
444
51090580106
นายทักษิณ วงศ์ฉลาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
445
51090580108
นายนครินทร์ จินดากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
446
51090580109
นางนิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
447
51090580114
นางสาวพรรัตน์ วงศ์เดิมดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
448
51090580115
นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
449
51090580118
นายภูมิสิน การะเวก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
450
51090580120
นายวรวุธ จงใจงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
451
51090580122
นายวัฒนา มีพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
452
51090580123
นางวิจิตรา ราชบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
453
51090580124
นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
454
51090580129
นางสมพร สาธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
455
51090580130
นายสัญญา สุขยืน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
456
51090580131
นางสาวสุชาดา ยิ่งยงยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
457
51090580132
นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
458
51090580133
นายสุเทพ กะการดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
459
51090580134
นายสุธินันท์ ภูมะลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
460
51090580135
นางสาวญาณิศา ถิ่นทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
461
51090580140
นางสาวอารีรัตน์ ปลอดกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
462
51090580142
นางเจริญศรี กลีบแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
463
51120580021
นางสาวบุษบากร พลรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
464
51200580201
นางสาวกรรณิการ์ แหล้ป้อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
465
51200580202
นายกานต์ พิศวงปราการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
466
51200580203
นายเข็มทิศ นิราราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
467
51200580205
นายชาติชาย ศรีอรห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
468
51200580207
นายชุมพล แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
469
51200580208
นางณัฐชยา จิตภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
470
51200580209
นางดรุพร มณีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
471
51200580213
นางนิรมล ศิริหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
472
51200580214
นายบุญเลี้ยง โม้เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
473
51200580215
นางสาวบุษกร ขันตีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
474
51200580217
นายพนมเทียน ท้าวนิล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
475
51200580218
นางกุลนาถ สีปิดตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
476
51200580219
นายเพชร โฉมไทยสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
477
51200580220
นายไพบูลย์ คำอู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
478
51200580221
นางสาวภาวิดา เทศนิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
479
51200580223
นางรัตนาภรณ์ ปัตตาเน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
480
51200580224
นางราตรี ผางสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
481
51200580226
นางลัคนา น้องคนึง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
482
51200580227
นายวราวุฒิ พาพลงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
483
51200580228
นางสาววารุณี ดีตลอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
484
51200580229
นางวิชริญฎา พรมเย็น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
485
51200580230
นายวิชาญ แก้วไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
486
51200580231
นางสาววิทชรียา สิทธิแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
487
51200580232
นายศราวุธ โพธิลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
488
51200580233
นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
489
51200580234
นางสมัย โม้เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
490
51200580235
นายสันติชัย พรหมศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
491
51200580237
นายสุเทพ อ้นอมร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
492
51200580238
นางสุพินดา กันหาไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
493
51200580239
นางสาวสุภัสรา ดีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
494
51200580241
นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
495
51200580243
นางสาวหนึ่งฤทัย คิ้วไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
496
51200580245
นางอรุณศรี เกษกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
497
51210581031
นางสาวมัสลิน แสงอำใคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
498
51230580006
นางชนิตา ขาวประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
499
51230580008
นางสาวชวัลลักษ์ รชตธีรภัทร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
500
51230580014
นายปริญญา ขาวประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
501
51230580030
นางงามทิพย์ มิตรสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
502
52010581001
นางเกตน์สิรินทร์ ละครไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
503
52010581004
นางขนิษฐา อินทวงษ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
504
52010581008
นางสาวจิราวรรณ พลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
505
52010581010
นางสาวดารณีย์ ศรีกะกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
506
52010581012
นายธนเทพ วิเศษสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
507
52010581013
นายนิคม ฆารสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
508
52010581014
นายนิรุตต์ สุขพนัส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
509
52010581016
นายประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
510
52010581019
นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
511
52010581021
นางสาวมธุรดา ศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
512
52010581022
นางสาวมัลลิกา ดอนจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
513
52010581024
นายรุ่งบุรี ผิวผัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
514
52010581025
นางวรรณภา พุดสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
515
52010581027
นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
516
52010581030
นายวิเชียร ชากำนัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
517
52010581032
นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
518
52010581033
นางสาวศิริญญา เหล่าสะพาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
519
52010581034
นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
520
52010581035
นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
521
52010581036
นายสดุดี นาบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
522
52010581037
นายสมบัติ โชคชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
523
52010581038
นายสมพร แข็งพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
524
52010581042
นายสุริยา ชาญไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
525
52010581044
นายอนุวัฒน์ จันทร์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
526
52010581045
นางอรวรรยา พูนรัตนทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
527
52010581047
นางสาวอัมพร คชคีรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
528
52010581048
นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
529
52010581050
นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
530
52010581051
นายอุทิศ วงษาสืบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
531
52010581052
นางสาวเอรวดี ภูกองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
532
52010581055
นางบังอร เทพบาท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
533
52010581058
นายอุทัย น้อยตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
534
52010581059
นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
535
52010583003
นายกิตติภูมิ อุทสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
536
52010584022
นางสาววิภาวรรณ วรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
537
52010584028
นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
538
52030580001
นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
539
52030580004
นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
540
52030580005
นายจัดสันต์ ภักดีศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
541
52030580006
นางจันทิพย์ เพิ่มสิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
542
52030580007
นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
543
52030580008
นายเฉลียว สรสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
544
52030580009
นายชัยวัฒน์ อดทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
545
52030580010
นายชาคริต หมั่นวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
546
52030580011
นายชาตรี โคตะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
547
52030580013
นางสาวณัชยานีย์ จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
548
52030580014
นางสาวดนุศิริ จันทะแจ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
549
52030580015
นายถาวรวิทย์ อินทมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
550
52030580016
นายทรงศักดิ์ ปุริมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
551
52030580017
นางสาวทองมี สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
552
52030580018
นางทิพวัลย์ ชนะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
553
52030580019
นายธีรภัทร์ ป้องปิด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
554
52030580020
นางนพรดา ตันเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
555
52030580021
นางนภาพร นิคม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
556
52030580022
นางสาวนวพร ยาเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
557
52030580024
นางสาวนารีรัตน์ เกชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
558
52030580025
นางธิตยา ทำเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
559
52030580029
นางสาวเบญจพร ขุนเรศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
560
52030580030
นางสาวปทุมทิพย์ ปาระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
561
52030580033
นางสาวปิยฉัตร โรจนกุศล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
562
52030580034
นางปุณยนุช ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
563
52030580036
นางสาวพรธนธรรศน์ พันหล่อมโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
564
52030580037
นายพลชัย อุปลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
565
52030580038
นางพัชรา วรวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
566
52030580040
นายมหักพันธ์ ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
567
52030580042
นางฤดีพร ศุภกิจอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
568
52030580044
นายวิชัย ชมภูมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
569
52030580046
นางสาวศศิธร ใจปานแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
570
52030580047
นายสมชาย ชัยรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
571
52030580049
นายสังวาลย์ โบราณกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
572
52030580050
นายสันเพชร ควรคำคง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
573
52030580051
นางสาวสุกัญญา คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
574
52030580052
นางสุกัญญา จาดฮามรด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
575
52030580054
นายสุขสันต์ ยศธสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
576
52030580056
นางสุภาพร สันธิวาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
577
52030580058
นางสุรัตน์ ตะโก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
578
52030580059
นายสุวิทย์ คำดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
579
52030580061
นายอภิรักษ์ สรรพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
580
52030580062
นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
581
52030580063
นางสาวอัจฉริยาพร ภูคำวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
582
52030580064
นายอาทร สอนสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
583
52030580065
นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
584
52030580066
นายเอกภพ จันทร์กลิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
585
52030580067
นางสาวกัณธิมา กระเดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
586
52030580068
นางสาวศิริภรณ์ แสงนาค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
587
52030580069
นายสง่า พรมแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
588
52040580001
นายขจรศักดิ์ สำลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
589
52040580002
นายถวิล สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
590
52040580003
นายถาวร มูลมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
591
52040580005
นายนาค โพลาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
592
52040580006
นางนุชนภา คำศิริรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
593
52040580007
นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
594
52040580009
นางมะลิวัลย์ แสนมาตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
595
52040580010
นางราณีย์ อ่อนประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
596
52040580011
นายสมชาติ กาญจนหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
597
52040580012
นางสมร หอระพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
598
52040580013
นางสรัญญา เวียงใต้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
599
52040580014
นางสังวาลย์ กาญจนหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
600
52040580015
นางสัจจา สุขศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
601
52040580016
นางสุปราณี ป่าสนธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
602
52040580017
นายสุเพียบ สอนใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
603
52040580018
นางหทัยชนก คชพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
604
52040580019
นายอัษฏาวุธ คชพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
605
52040580020
นางจงจิต โคตรพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
606
52040580021
นายธนทัย ประภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
607
52040580022
นายบุญส่ง องอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
608
52040580023
นายปิลันธน์ สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
609
52040580024
นางอารยา มูลมั่งมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
610
52040580025
นางสาวสุภารี โสดาทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
611
52040580026
นายวิรัตน์ ธานีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
612
52040581017
นายสราวุธ ระวาทชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
613
52080580001
นางจิตราวรรณ สุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
614
52080580002
นางจินตนา โพธิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
615
52080580003
นางนฤมล วงษาเทียม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
616
52080580004
นางนิภาพร มีทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
617
52080580005
นางเบญจวรรณ บัวสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
618
52080580006
นางปิยมาภรณ์ ปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
619
52080580007
นางยุวันญา ล้ำเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
620
52080580008
นางวรณี เลิศสรรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
621
52080580010
นายจิโรจรัฎฐ์ นาคคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
622
52080580011
นางสุภาภรณ์ พรหมนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
623
52080580012
นางสุภาวดี ประกอบนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
624
52080580013
นางอรวรรณ มะณีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
625
52080580014
นางอัญชลี ชำนาญศก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
626
52080580015
นางอำนวยพร ทองประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
627
52080580016
นางสาวฆณภัส ชีใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
628
52080580018
นางสาวธีรวรรณ พันธุ์จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
629
52080580019
นางสาวนภัสพร ด่านสุนทรวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
630
52080580020
นางเบ็ญจมาศ ใบลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
631
52080580021
นางสาวปิยะดา ชำนาญไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
632
52080580022
นางสาวเพลินจิตร น้อยเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
633
52080580023
นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
634
52080580025
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
635
52080580026
นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
636
52080580027
นางสาวหทยา ชีหรั่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
637
52080580028
นางสาวอรทัย กระพี้นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
638
52080580029
นางสาวอาทิตติยา รวดเร็ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
639
52080580030
นายเจริญ บุญสุขา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
640
52080580031
นายฉลอง พาที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
641
52080580032
นายไชยา แสงสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
642
52080580033
นายณรงค์ สวงโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
643
52080580035
นายนิวัติ เลิศสรรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
644
52080580036
นายบุญรอด แสงสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
645
52080580037
นายประเชิญ ศรีสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
646
52080580038
นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
647
52080580039
นายภัคพล โสวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
648
52080580040
นายรักษ์สันติ มลิทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
649
52080580041
นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
650
52080580042
นายราชัน นาสมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
651
52080580043
นายลำจวน ดิษขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
652
52080580044
นายวิทยะ นิลวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
653
52080580045
นายวินัย บัวกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
654
52080580046
นายวีระชัย ภักดีจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
655
52080580047
นายสมจิตร มะธิปะโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
656
52080580048
นายสวาท รัตนวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
657
52080580049
นายสุรพงษ์ ปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
658
52080580050
นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
659
52080580051
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
660
52080580052
นายอุรัญ บุญเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
661
52080580054
นายสมชาติ เตี้ยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
662
52080580056
นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
663
52080580057
นายธาตรี มุ่งคู่กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
664
52080580058
นายนิพนธ์ วรเชษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
665
52080581003
นางขวัญทิภาพร รอนศึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
666
52110580001
นางสาวจิตราพร เพียรสดับ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
667
52110580002
นายชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
668
52110580003
นายเติม ภูสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
669
52110580004
นางทัศนีย์ เมษสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
670
52110580005
นายทินกร ยนยุบล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
671
52110580006
นางทิพย์สุดา ยนยุบล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
672
52110580007
นายธวัช เพ็งสลุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
673
52110580008
นางลักขณา เทศทัพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
674
52110580011
นายบรรจบ ภูมิ่งเดือน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
675
52110580012
นางสาวบังอร ก้านสรรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
676
52110580015
นางประนอม เจริญธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
677
52110580016
นางพัชนี ถนอมสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
678
52110580017
นางพูลสุข สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
679
52110580018
นางเพ็ญวิภา นาชัยโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
680
52110580019
นายภาณุวัฒน์ วิจรุณหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
681
52110580021
นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
682
52110580022
นางสาววิภาศิริ พลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
683
52110580023
นางศรวรรณ พันธ์ดงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
684
52110580026
นายสังวาลย์ อุดมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
685
52110580027
นายสัจจา ปาณะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
686
52110580028
นางสุนันทา ครองยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
687
52110580030
นางแสงบุหลัน มหิพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
688
52110580031
นางอภิญญา พัฒนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
689
52110580032
นางสาวอรชร ชอินทรวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
690
52110580033
นางสาวอรพิน ธารไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
691
52110580034
นางอัมพร ศิริกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
692
52110580036
นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
693
52110580037
นางจรรยา วงเวียน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
694
52110580038
นางจารุณี เขตอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
695
52110580039
นายชาญณรงค์ เขตอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
696
52110580040
นางนิตยา เกตุวิเศษกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
697
52110580041
นางเบญจา สหัสทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
698
52110580042
นายประสาท สหัสทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
699
52110580043
นางพรทิพย์ อนุแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
700
52110580044
นางรัตนาภรณ์ มโนขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
701
52110580047
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ยอดวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
702
52110580048
นางธนภร พยัคฆ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
703
52110580049
นางเนตรดาว ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
704
52110580050
นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
705
52110580051
นางสาวพิกุล แจ่มเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
706
52110580052
นายสิทธิเดช เยาวไสย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
707
52110580053
นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
708
52120580008
นางทรงศิริ ใจมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
709
52120581002
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
710
52120581004
นายจำนาน  ไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
711
52120581005
นายจำรูญ มลิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
712
52120581006
นายชาญชัย คำเครื่อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
713
52120581007
นางทัศนีย์วรรณ ผลสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
714
52120581009
นายธนพจน์ จำชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
715
52120581011
นายนคร กาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
716
52120581012
นางนันทิยา ประสารทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
717
52120581013
นางสาวน้ำฝน ดวงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
718
52120581017
นายประทีป บุญสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
719
52120581018
นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
720
52120581019
นางสาวยุรดา สมบัติกำไร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
721
52120581020
นางสาวรักษ์ วงศ์ประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
722
52120581021
นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
723
52120581022
นางสาวรัชนีกรณ์ เรืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
724
52120581023
นางสาวรัตติยา  นิยมวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
725
52120581024
นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
726
52120581027
นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
727
52120581030
นางสุพนิดา ตลับทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
728
52120581031
นายสุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
729
52120581035
นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
730
52120581038
นางพัชรี หอมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
731
52120581039
นายพีรพล พันธเสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
732
52130580001
นางรวิสรา ห่มสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
733
52130580002
นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
734
52130580003
นางสาวมนลดา พลศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
735
52130580004
นางจรัลรัตน์ ใจขาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
736
52130580005
นางจันทร์เพ็ญ ดิษฐเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
737
52130580006
นางสาวชนัญชิดา ชื่นตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
738
52130580007
นางสาวธนันญา ตันติโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
739
52130580008
นางชลาพร พันโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
740
52130580009
นายเชาวน์ มูลขุนทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
741
52130580011
นางสาวบุญญรักษ์ อิ่มประสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
742
52130580012
นางสาวบุญญลักษณ์ ไชยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
743
52130580013
นางสาวเบญจมาศ ภูตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
744
52130580014
นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
745
52130580018
นางรุจิรา สะเดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
746
52130580020
นางสาวสุทธภา ไชยมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
747
52130580022
นางศิริวัฒนา ต่อนี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
748
52130580027
ร.ท.มารุต สมวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
749
52130580028
นายอังคาร ชัยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
750
52130580032
นางลัดดาวัลย์ มูลขุนทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
751
52130580033
นางศิริวรรณ บุณโยดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
752
52130580035
นางดรุณี บุรมย์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
753
52130580036
นายทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
754
52130580038
นางเพ็ญศรี พวกไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
755
52130580039
นางสาวอุบลวรรณ สุทธาธิวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
756
52140580001
นางกมลรส บุญศักดาพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
757
52140580002
นายกังวาล ปรินทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
758
52140580003
นายจักรกฤษณ์ อันทรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
759
52140580004
นางจันทร์นภา อะเพื่อนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
760
52140580005
นางสาวญาณิตา กล้าเชี่ยว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
761
52140580006
นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
762
52140580007
นายตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
763
52140580008
นางนันทลักษณ์ วิภาหัสน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
764
52140580009
นางประไพรัตน์ บารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
765
52140580010
นางพรแสง ฤทธิวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
766
52140580011
นางสาวเพชรลดา กิตติชาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
767
52140580012
นางสาวเพ็ญนภา ปาสาวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
768
52140580013
นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
769
52140580014
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
770
52140580016
นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
771
52140580017
นางวรรณภา ชนะบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
772
52140580018
นายวัชระมานนท์ ผันอากาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
773
52140580020
นางสาววิไลพร กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
774
52140580021
นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
775
52140580022
นางสมจิต แสงสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
776
52140580023
นายสมศักดิ์ ศรีคุ้มเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
777
52140580025
นางสาวสุริโย สามเณร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
778
52140580026
นางโสภิต มีสุขมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
779
52140580028
นางสาวอุมาพร บุญทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
780
52140580029
นายเอกราช ทองรอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
781
52140580031
นายณัฐธีร์ ศรีวังราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
782
52140580033
นางสาวชฎิลรัตน์ วิเศษรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
783
52140580034
นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
784
52140580035
นางสาวจิรดา โพธิ์หิรัญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
785
52140580036
นางสาวขนิษฐา ทัพซ้าย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
786
52140580037
นายธนพันธุ์ อนันต์เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
787
52150580001
นางกลิ่นขจรไพร พิลาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
788
52150580002
นายจีรศักดิ์ ศรีโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
789
52150580003
นายชัยสิทธิ์ แก้วมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
790
52150580004
นางชีวรัตน์ เตยหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
791
52150580007
นายนิกร สุรนาทชยานันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
792
52150580009
นายปัญญา นาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
793
52150580011
นางสาวมัณฑนา ดีแกง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
794
52150580014
นายวิชิต ประทัยเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
795
52150580015
นายวิชิต ทวีลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
796
52150580016
นางสายฝน สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
797
52150580018
นายสุริยเดช หังษาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
798
52150580019
นางสาวหัทยา สีโดน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
799
52150580022
นางสาวอิสรีภรณ์ แก้วใส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
800
52150580024
นางเกศสุดา หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
801
52150580025
นายเดชศักดา เทศารินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
802
52150580026
นายนพดล สอนบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
803
52150580027
นางนภาพร จันตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
804
52150580029
นายประเวช พิมพา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
805
52150580030
นางสาวพรเพ็ญ อนันตจารุตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
806
52150580037
นายนพดล เหมะธุลิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
807
52150580038
นางกุลธิดา นาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
808
52190580001
นางสาวกนกพร จัตุรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
809
52190580002
นางกมลพร จรูญกิจพิศาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
810
52190580003
นางกาญจนา สุขกมลเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
811
52190580005
นางชัชฎาพร กุลวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
812
52190580008
นางทรงพิมล สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
813
52190580010
นางสาวธนัชพร ทองนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
814
52190580011
นายธนัญชัย พิลาสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
815
52190580012
นางกัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
816
52190580014
นางประเพ็ญศรี คารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
817
52190580015
นางปรารถนา รักศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
818
52190580016
นางภคพร เมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
819
52190580017
นางมาลี สัญญาอริยาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
820
52190580018
นางรัชนี งามสวย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
821
52190580019
นางรำไพร ทิพยชยางกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
822
52190580020
นายวรวุธ อัปการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
823
52190580021
นางสาววริศรา ผ่องแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
824
52190580022
นายศุภณัฐ กัณนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
825
52190580023
นางสมจิต สร้อยนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
826
52190580024
นายสมจิต สุทธิศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
827
52190580025
นายสมศักดิ์ เมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
828
52190580027
นายสราวุธ ตู้ธีระ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
829
52190580028
นางสุจิตรา โกวิทพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
830
52190580029
นายสุวรรณ ผาดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
831
52190580032
นายอภินันท์ รวยกระบือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
832
52190580033
นางอัญชลี นันทศักดิ์ภิญโญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
833
52190580034
นายอุดม รักศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
834
52190580036
นางจินตนา สาสีดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
835
52190580038
นายชาญยุทธ เทวรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
836
52190580039
นายทวีสิน อินทร์นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
837
52190580040
นางนิศรา ไกรเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
838
52190580041
นางสาวบุษบา วิเศษลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
839
52190580042
นางสาวปรานี บุญทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
840
52190580043
นายพิพัฒน์ เนาวคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
841
52190580044
นายมิตรวันชัย วัดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
842
52190580045
นางวิรานันท์ ชาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
843
52190580046
นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
844
52190580047
นางสารภี เผือกเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
845
52190580048
นางสำอาง โม้ลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
846
52190580049
นายสิทธิพล รักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
847
52190580050
นายสุพล แก้วหนองแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
848
52190580051
นายสุรศักดิ์ พวงไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
849
52190580052
นางสาวกรุณา สานอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
850
52190580053
นางกิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
851
52190580054
นางจันทร์เพ็ญ คำอู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
852
52190580055
นายจุมพล จันทร์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
853
52190580056
นายฉลอง พรมหญ้าคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
854
52190580057
นางชวนพิศ แซ่แต้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
855
52190580058
นายทองอยู่ ไกรเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
856
52190580059
นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
857
52190580060
นางนภัสสร เทียมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
858
52190580061
นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
859
52190580062
นางเนตรนภา วินไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
860
52190580063
นายรังสฤษฐ์ แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
861
52190580064
นางสาววิไลวรรณ กัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
862
52190580065
นายวีระชัย มาแสวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
863
52190580066
นายไวพจน์ เสมียนพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
864
52190580067
นางศศิกาญจน์ กัณนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
865
52190580068
นางสาวศิริ อ่องพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
866
52190580069
นางสมร ชมภูวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
867
52190580070
นางสุภิชา แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
868
52190580071
นางสาวเอมอร พิมสิม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
869
52190580072
นายนิรุตติ์ ศรีอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
870
52190580101
นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
871
52210580001
นายก่อเกียรติ นาลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
872
52210580002
นายกิตติชัย อักษรเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
873
52210580003
นายกิตติชัย อ่อนศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
874
52210580004
นายจรูญ ธนะสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
875
52210580006
นางฉัตรติมา ผัดวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
876
52210580007
นางณัฎฐ์ชุดา วรรณะพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
877
52210580009
นางธัญญรัตน์ ฐานวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
878
52210580010
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
879
52210580013
นายบุญคุ้ม การนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
880
52210580015
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
881
52210580016
นางสาวปิยพร สังสิมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
882
52210580017
นายภาคภูมิ ภูมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
883
52210580018
นายยุทธนา สัตพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
884
52210580021
นายรุ้งศักดิ์ พันธ์เดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
885
52210580022
นางสาววรรณรัตน์ ทองสุกแก้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
886
52210580023
นางวัชรี ผาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
887
52210580027
นางสมจิต แก้วการไร่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
888
52210580029
นายสำรวย บอกชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
889
52210580031
นางสุภาวดี ภาระดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
890
52210580032
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
891
52210580035
นางสาวอัจฉราพร สายนาค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
892
52210580038
นางเข็มทอง การนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
893
52210580043
นางวัชราภรณ์ ถนอมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
894
52210580045
นายอำนาจ สนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
895
52210580047
นายทัชชัย รอดน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
896
52210580048
นางธนิษฐา มูลกัณฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
897
52210580049
นางนิยมาภรณ์ ขันเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
898
52230580001
นางจันทิมา จันทร์มณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
899
52230580002
นางสาวเจติยา บุพศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
900
52230580003
นายเจริญศักดิ์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
901
52230580004
นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
902
52230580006
นางณิชา คำชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
903
52230580007
นางดารุณี บุญเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
904
52230580008
นางเตือนจิตร บงค์บุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
905
52230580009
นางนิราตรี รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
906
52230580011
นางสาวเบญจมาศ จรรยาวดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
907
52230580013
นายพนัสเดช คะอังกุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
908
52230580014
นางสาวพรสวรรค์ อุดานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
909
52230580015
นางเพชรรัตน์ โคตรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
910
52230580016
นายภานุพงษ์ คำภูษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
911
52230580017
นายมงคล แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
912
52230580018
นางรุ่งนภา วารีย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
913
52230580019
นางลักขณา โกษาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
914
52230580020
นายเลอพงศ์ กางทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
915
52230580022
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
916
52230580024
นายวีรเพชร สุธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
917
52230580030
นายสุทธิพงศ์ แก้วอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
918
52230580035
นางอัจฉรา ไชยศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
919
52230580037
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
920
52230580038
นายครึกชัย วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
921
52230580049
นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
922
52230580050
นางสาวอินทิมา โยคิกานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
923
52230580052
นายรังสรรค์ แจนโกนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
924
52230580055
นายคมทวน อัครจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
925
52240580001
นายกมล ตริยาทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
926
52240580002
นายกิตติชัย บุษราคัม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
927
52240580004
นางสาวจริยา กรุณา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
928
52240580006
นายฉัตรชัย เสาหิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
929
52240580007
นางเณริศรา ว่องไว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
930
52240580009
นายธีระวุฒิ บุญแนบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
931
52240580010
นางบุญช่วย ปาเส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
932
52240580011
นายประกอบ ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
933
52240580012
นายพิชัย ไกรการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
934
52240580013
นางสาวมณัชญา ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
935
52240580015
นางยุวเรศ นิกาพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
936
52240580016
ว่าที่ ร.ต.วิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
937
52240580017
นายเวนิส ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
938
52240580018
นางสายสวาท หมุนสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
939
52240580019
นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
940
52240580020
นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
941
52240580022
นางนงลักษณ์ ดารังวัล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
942
52240580023
นางสาวรำพรรณ อุ่นหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
943
52240580029
นางศิริพร พันธ์ละออ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
944
52240580030
นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
945
52240580031
นางสาวรัชฏาภรณ์ มิยะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
946
52240580032
นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
947
53010585029
นายเผ่า ยาสมุทร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
948
53190580063
นายสุรชัย ศรีจาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
949
49010581614
นางนพวรรณ สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
950
50010587006
นางเอมอร มาตะรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
951
51030580606
นางปราชิญา ศิรินิกร
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
952
51030580607
นายไพรรอด ศิริจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
953
51120582009
นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
954
51120582017
นางสุพรรษา ใจเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
955
51120582019
นางสาวอมรรักษ์ ศิริสุรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
956
52010583002
นางกานต์ธีรา ทาศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
957
52010583004
นางสาวแก้วใจ อุตะมะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
958
52010583005
นางสาวคมคาย ภูแล่นดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
959
52010583009
นางปิยวรรณ์ ศรีสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
960
52010583010
นายพรพรหม ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
961
52010583011
นางสาวภักดี นาชัยลาน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
962
52010583012
นางรัตติกาล ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
963
52010583013
นางรัตนา เนื่องโนราช
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
964
52010583014
นางวัชรี สกุลรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
965
52010583015
นางวิภาดา โพธิกุดสัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
966
49010581211
นางสาวพนิดา นวลสนิท
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
967
49030580012
นางสาวปุณณภา เหมะธุลิน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
968
49030580073
นางสาววรชพร ศรีไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
969
49030581215
นางปุณยนุช ภูพันพร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
970
49120580606
นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
971
49120580607
นางรัศมี ทองเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
972
49120580608
นายสรวิชญ์ สว่างภพ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
973
49120580611
นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
974
50010551001
นายคมสัน บุญจงรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
975
50010580005
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
976
50010580015
นางสาวมะลิวรรณ์ พันธุ์นิล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
977
50010580021
นายอนุรักษ์ ธนะกลม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
978
50030580602
นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
979
50030580604
นางลัดดาพร จุปะมะตัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
980
50030580605
นายสมคิด จุปะมะตัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
981
50030580613
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
982
50030580614
นางทิพสุคนธ์ วะจีประศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
983
50210580024
นางสาวอัจฉราพร ภาษี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
984
50210580033
นางรุจิรา อุ้ยปัชฌาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
985
51010550802
นางสาวอุษาวดี โคตรคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
986
51010580004
นางสาวกุสุมา สีดาเหลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
987
51010580005
นางสาวเกวลิน บุญทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
988
51010580019
นางสาวพัชชาดา ไชยมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
989
51010580032
นายสุมนตรี ศรีภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
990
51230582012
นางสาวอลิศรา ศรีสร้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
991
52010584002
นางสาวกุลนิดา ศรีคำเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
992
52010584003
นางสาวขนิษฐา ปัตลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
993
52010584004
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
994
52010584006
นายจักราวุธ สาตารม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
995
52010584008
นายชาตรี วงเวียน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
996
52010584010
นางสาวนริศรา แสนสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
997
52010584011
นางน้ำเพชร สุจิตตกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
998
52010584012
นางบุษวรรณ บุญแนน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
999
52010584016
นางสาวพรสุดา ศรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1000
52010584018
นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1001
52010584019
นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1002
52010584020
นางสาวมะลิวัลย์ ศรีบานชื่น
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1003
52010584021
นายวรวิทย์ บุญญาธิพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1004
52010584024
ว่าที่ ร.ต.สังวรณ์ คลังบุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1005
52010584025
นางสิริวรรณ ศุขอร่าม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1006
52010584027
นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1007
52010584029
นางสาวสุภิดา นนทะมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1008
52010584032
นายเอกชัย กมลเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1009
52030582001
นางกรรณิการ์ ทองนำ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1010
52030582002
นายกัณหา เทพดุสิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1011
52030582004
นางชลกร กะสี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1012
52030582005
นางสาวดวงธิดา อุตตมะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1013
52030582006
นางสาวนารีนาท ห่อไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1014
52030582008
นางสาวนิสา พนมตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1015
52030582009
นางสาวประนัดดา อรุณในเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1016
52030582011
นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1017
52030582013
นางพัชราภรณ์ ศรีสุนาครัว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1018
52030582014
นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1019
52030582015
นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1020
52030582016
นางรักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1021
52030582018
นางสาววนาพร สาชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1022
52030582019
นางปรัชพร ศิริเขตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1023
52030582020
นางสาวพวงชมพู พันธุวร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1024
52030582021
นางสดศรี เทพดุสิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1025
52030582023
นางสาวเสน่หา ชมภูวง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1026
52030582025
นางอมร เรืองไพศาล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1027
52070580003
นางชณิดา โคลงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1028
52070580006
นางสาวนิออน วิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1029
52070580010
นางษมากร ดุลยพิสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1030
52070580011
นายสายันต์ กลีบจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1031
52070580012
นางสุพรรษา หนองทองทา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1032
52070580014
นางสาวอัญชลี ระบือพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1033
52120582005
นางสาวทองพันธ์ ยงกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1034
52120582010
นางพีรพร แก้วแดง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1035
52120582011
นางสาวเพชรดาว นิลสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1036
52120582012
นางสาววราภรณ์ โชติรัตนากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1037
52120582013
นางสาววันดี วิถี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1038
52120582017
นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1039
52120582018
นางสาวสาวนี สุขพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1040
52120582020
นายสุนทร จันทศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1041
52120582021
นางสาวสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1042
52030584001
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1043
49010550604
นางสาวนันทิวา คำบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1044
49010550606
นางสาวพริ้งพราย คุณารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1045
49010550611
นายอมต ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1046
49010550612
นางสาวนุชนภา อินธิแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1047
49010580814
นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1048
49010580820
นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1049
49010580821
นางสาวพรรณทิพย์ ไชยทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1050
49010580822
นางสาวพวงพกา อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1051
49010580828
นางสาวยุพาวดี เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1052
49010580834
นางวิบูลศรี เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1053
49010580840
นางสาวสุภาวรรณ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1054
49030580825
นายสมยศ บุญประคม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1055
49040580804
นายปิยะ พันธะไชย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1056
49040580806
นางรัตนาภรณ์ สาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1057
49040580809
นางวีรจิตร ฉลาดการณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1058
49040580818
นางอัจฉรียา หินซุย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1059
49040580823
นางจิตรลดา เหล่าดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1060
49120580305
นางสาวเพชรัตน์ สายเมฆ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1061
50010580101
นายจิตรณรงค์ นาใจคง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1062
50010580105
นายชูชาติ บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1063
50010580126
นายยุทธการ พราหมณ์กระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1064
50010580130
นางสาววิลาวัณย์ หาระมี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1065
50030580206
นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปชฌาย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1066
50030580207
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1067
50030580209
นายวรันธร ทองบ่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1068
50070580119
นายอำนาจ ย่ามกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1069
50120582007
นางสาวพัชริดา ไกรษี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1070
50120582010
นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1071
50120582011
นางวีระยา ศิริรัชฏานันท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1072
50120582014
นางสาวศิรินทิพย์ แต้มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1073
50120582016
นางสมใจ โพธิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1074
50120582017
นายสิปนนท์ โพธิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1075
50120582022
นางสาวอภิญญา เครือมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1076
50130580212
นายวิชาญ นามวงษ์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1077
51010580102
นางสาวจุฑามาศ ผ่านภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1078
51010580108
นายพรพรต ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1079
51010580109
นางสาวพัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1080
51010580123
นางสาวโสภิดา รัตนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1081
51010580126
นายพิมล หัดรัดชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1082
51070580101
นายกิติกร ทิพนัด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1083
51070580102
นางสาวจารุวรรณ แสงสุมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1084
51070580103
นางจินตนา ฉิมพลีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1085
51070580104
นางฉลวย ทองโคกสูง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1086
51070580105
นายฐิติกร มะลิมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1087
51070580107
นายธีระ ลิ้มศรีประพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1088
51070580109
นางสาวเบญจมาศ พรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1089
51070580110
นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1090
51070580117
นางสาวรัตนากร สมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1091
51070580120
นางสาวโสภา โคตรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1092
51070580121
นางปิยะพร เภาพูล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1093
51070580124
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1094
52010585015
นางบังอร สุริยคุปต์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1095
52010585016
นายบุญถม คำพิพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1096
52010585017
นายปริญญา ระถี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1097
52010585022
นางรัตนาภรณ์ หาญรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1098
52010585027
นายสมบูรณ์ คนขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1099
52010585035
นายอาณัติ เหลื่อมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1100
52030581013
นางสาวจิราพร จันทราศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1101
52030583001
นางจินตนา ดีนาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1102
52030583002
นายจิรวัฒน์ ตั้งเกษมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1103
52030583003
นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1104
52030583004
นางสาวธารารัตน์ ไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1105
52030583006
นายปรีชา ดีนาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1106
52030583007
นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1107
52030583011
นางสาวรัตนา วิตะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1108
52030583012
นางสาวรัมณียา นิลคัมภีร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1109
52030583014
นางสาววิภารัตน์ เพรงมา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1110
52030583016
นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1111
52030583019
นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1112
52030583024
นายณรงค์กร เสนาไชย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1113
52070581024
นางสาวิตรี รักษาสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1114
53010586034
นางสาววฤดีภรณ์ คำสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1115
53010586041
นายเฉลิมวุฒิ หอมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1116
51010584304
นายประเสริฐ ชมมอญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปริญญาโท
1117
49010580428
นางสมทรง อาจลออ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1118
49010580438
นายสำลี รักสุทธี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1119
49070580213
นางสาวณัฐปรีญา ผายพลพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1120
49070580218
นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1121
49070582014
นางรุ่งนภา ทบวอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1122
49070582016
นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1123
50070580220
นางสาวสุวิวัชรา มาตรโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1124
50100580115
นายพัฒนพง แสงสุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1125
51010585010
นางสาวจุฑารัตน์ สีหบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1126
51010585022
นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1127
51010585033
นางสาวมลัยวัลย์ ทาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1128
51010585053
นางสุคิด บุญเต็ม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1129
51060580002
นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1130
51070580210
นายปัญญา หาญนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1131
51070583302
นางสาวเกียรติสุดา ตันศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1132
51070583303
นางจิรัชยา เนติศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1133
51070583306
นางชงโค เถื่อนกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1134
51070583308
นายชุมพร เทียนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1135
51070583309
นางสาวเตือนใจ เจริญตา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1136
51070583314
นางสาวมาลินี เชื่อมกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1137
51070583316
นางราณี ทิพย์สันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1138
51070583319
นางวรลักษณ์ เทียนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1139
51070583320
นางวัชรี อิ่มวัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1140
51070583322
นางสาวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1141
51070583323
นางสาวสมถวิล นุชใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1142
51070583328
นางสาวบัวเรือน เศรษฐี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1143
51070583329
นางราตรี กล้าสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1144
51230581009
นายทองปาน นันทราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1145
52010553005
นางสาวสุภาพร ทัศคร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1146
52010588001
นางกนกพร ดีรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1147
52010588003
นางสาวกาญจนา ศรีราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1148
52010588004
นางกาญจนา บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1149
52010588005
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1150
52010588006
นางเกษวลี กองทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1151
52010588009
นางสาวคำพอง พิมพ์สา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1152
52010588010
นางฐิติวรดา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1153
52010588011
นางจิระวดี เสนาคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1154
52010588013
นางสาวณัชชา เมืองแพน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1155
52010588014
นายดำรงค์ สงครามสี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1156
52010588015
นายทวีป บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1157
52010588019
นางธัญพร ยมนัตถ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1158
52010588020
นางสาวนิตยา สัตย์นาโค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1159
52010588021
นางนิศารัตน สมพร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1160
52010588022
นางบังอร ดรชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1161
52010588023
นางประภัสสร ยะณะโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1162
52010588024
นางปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1163
52010588025
นางภาวิดา ลุงนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1164
52010588027
นางสาวมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1165
52010588028
นางเย็นใจ คำดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1166
52010588030
นางรสริน สงครามสี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1167
52010588031
นางรัชนี โสดเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1168
52010588033
นางเรไร สุปัญบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1169
52010588034
นางวลิดา จันทรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1170
52010588035
นางศิริอร ทองอ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1171
52010588036
นางสมควร ชื่นนิรันดร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1172
52010588037
นางสมควร พันธ์หินกอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1173
52010588038
นายสมบูรณ์ กางไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1174
52010588040
นางสสิระฉัตร พันธุ์ครู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1175
52010588041
นายสุคนธ์ ยะณะโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1176
52010588045
นางสุภาพ ปูนอน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1177
52010588047
นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1178
52010588049
นางสาวอรณิชา สุมนนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1179
52010588052
นางอุ่นเรือน ช่างนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1180
52010588054
นางดุษฎี ปะนัดเต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1181
52010588056
นางอารดิน แก่นจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1182
52030581001
นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1183
52030581002
นางกนิษฐา จำปาวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1184
52030581003
นางกมลวรรณ ศรีสุโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1185
52030581004
นางกัลยรัตน์ คงเดช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1186
52030581005
นางกาญจนา รัตนวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1187
52030581006
นางแก้วกาญจน์ สระศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1188
52030581007
นางจงกล ดาสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1189
52030581009
นางจารุณี พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1190
52030581010
นางจารุพรรณ โพธิดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1191
52030581011
นางจารุวรรณ หล่อศิลาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1192
52030581015
นางเจียงลม โฉมหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1193
52030581016
นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1194
52030581017
นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิปัญโญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1195
52030581019
นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1196
52030581020
นางถิริยา เป้งคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1197
52030581021
นางทองเทียม ศรีสร้างคอม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1198
52030581022
ว่าที่ ร.ต.สุริยัน โคตรชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1199
52030581023
นางเทวี คำสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1200
52030581024
นางธนิษฐา ดวงตาผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1201
52030581025
นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1202
52030581026
นางสาวนงลักษณ์ พันธ์งาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1203
52030581027
นางสาวนงลักษณ์ หล่อเจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1204
52030581028
นางนภาพันธ์ คำรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1205
52030581029
นางนวพร อุดมกัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1206
52030581031
นางสาวนันทพร นพรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1207
52030581032
นายนิกร ปัตรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1208
52030581033
นางนิตยา รีรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1209
52030581034
นางนิตยา โคตะมา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1210
52030581035
นางนิลวรรณ วงศ์ละ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1211
52030581036
นางนุชนารถ แก้วกำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1212
52030581037
นางบังอร รัตนทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1213
52030581038
นางบุศรินทร์ ห้าวหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1214
52030581039
นางประกาย แสงศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1215
52030581040
นางสาวประพิศ มิตรใจดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1216
52030581041
นางประไพพรรณ ผัดเชตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1217
52030581042
นางประไพรี ลิ้มวัฒนชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1218
52030581043
นางประสพพร จิตตฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1219
52030581045
นางสาวปรีดาภรณ์ อุทากิจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1220
52030581046
นางปาริชาติ ตาสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1221
52030581047
นางพรทิพย์ สินธนันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1222
52030581050
นางสาวพรรณงาม งามชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1223
52030581052
นางพัทธวรรณ เกิดสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1224
52030581053
นายพิชญ์ภวิศ ภูมิมณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1225
52030581054
นางเพ็ญศรี ละดาดาษ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1226
52030581055
นางแพรวพรรณ จันทร์แดง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1227
52030581056
นายไพโรจน์ สังฆะคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1228
52030581057
นางภัทรียา ปานเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1229
52030581058
นางสาวภาวิดา พรหมสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1230
52030581059
นางมณีจันทร์ รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1231
52030581060
นางสาวมยุลี ซ้ายสุพรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1232
52030581061
นางสาวมลวิภา แนวบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1233
52030581062
นางสาววรรณภา หล่าคำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1234
52030581064
นางรัชนี น้อมระวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1235
52030581065
นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1236
52030581066
นางลำใย ศรีมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1237
52030581067
นางวนิดา ศรีคำหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1238
52030581068
นางวรรณภา นันทะแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1239
52030581069
นางสาววราภรณ์ อุปทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1240
52030581070
นางสาววันศรี ชื่นจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1241
52030581071
นางวิชุลดา ราชหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1242
52030581072
นางวิภาดา รีรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1243
52030581074
นางวิไลวรรณ นาถธีระพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1244
52030581075
นางสาววิสุดา สีเอาะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1245
52030581076
นางวีรยา อุปศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1246
52030581077
นางศรีไพร สังฆะคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1247
52030581078
นางสาวศศิธร ชวาลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1248
52030581079
นางสมใจ จันทะเมธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1249
52030581080
นางสมใจ แสนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1250
52030581081
นางสมบูรณ์ ปราบศัตรู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1251
52030581082
นางสมพิศ มหาโยธี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1252
52030581083
นายสมมาตร คำเพิ่มพูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1253
52030581084
นางสมสมัย คาร์ลสัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1254
52030581085
นางสาคร ตางจงราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1255
52030581086
นางสายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1256
52030581088
นางสาวสุดารัตน์ พิณพงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1257
52030581090
นางสุภาณี โสโท
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1258
52030581091
นางสุภาพ พรมทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1259
52030581092
นางสาวสุภาพร สิทธิขวา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1260
52030581093
นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1261
52030581095
นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1262
52030581096
นางแสงสุรีพร ศรีผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1263
52030581097
นายอภิชาติ สนธิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1264
52030581098
นางอมรรัตน์ จันทร์เขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1265
52030581100
นางอาภัสรา จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1266
52030581102
นายเอกราช วงศ์ละ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1267
52030581103
นางโอเล็ต แสงไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1268
52030581104
นางดอกไม้ บัวคำภู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1269
52030581105
นางภิรมย์ ชัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1270
52030581106
นางศรารัตน์ มหิปโภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1271
52030581107
นางณัฐกฤตา กาสีใส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1272
52040581002
นางจงกล ธนะมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1273
52040581003
นางจรัสศรี ศรีสุธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1274
52040581004
นางชวนพิศ สัจจภาณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1275
52040581006
นายบรรจง หัสจรรย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1276
52040581008
นางพรทิพย์ ลาพานิชย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1277
52040581009
นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1278
52040581011
นางพวงทอง วงศ์อามาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1279
52040581012
นางมยุรี สายรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1280
52040581013
นางมะลิ ศรีสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1281
52040581014
นางวนิดา ไชยมี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1282
52040581015
จ.ส.ต.วิเชียร บัวระบัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1283
52040581016
นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1284
52040581019
นางเสถียร หัสจรรย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1285
52040581020
นางสุภาวดี สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1286
52040581021
นางอุไร บุญก้านตง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1287
52080580034
นายนันทวุฒิ จำนงค์บุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1288
52080581001
นางกมลวรรณ ไสยาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1289
52080581002
นางกีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1290
52080581004
นางจริญญา สมานญาติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1291
52080581005
นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1292
52080581006
นางชลลดา หาญประชุม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1293
52080581007
นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1294
52080581008
นางทัศนีย์ ร่างเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1295
52080581009
นางธนัญชนก กล้าไพรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1296
52080581010
นางนุจิตรา วรเชษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1297
52080581011
นางบุญเลย อิทธิกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1298
52080581012
นางประกอบกุล มณีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1299
52080581013
นางปรีชากรณ์ จุลอักษร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1300
52080581015
นางมะลิ แต่งพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1301
52080581016
นางยุภาภรณ์ ชมนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1302
52080581017
นางยุวเรศ ราชานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1303
52080581019
นางวารุณี อินทรบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1304
52080581020
นางวิริยะสมร บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1305
52080581022
นางศรีประภา วิเศษภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1306
52080581023
นางศิริพร เนาวะเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1307
52080581024
นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1308
52080581025
นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1309
52080581027
นางสุชาดา อ้นสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1310
52080581029
นางหนูเพียร ยอดดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1311
52080581030
นางอิงอร ยวงทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1312
52080581031
นางอุไรวรรณ ทองละมุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1313
52080581033
นางสาวจำปี บุญพรหม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1314
52080581034
นางสาวนันทพร จ่าชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1315
52080581035
นางสาวรพีพรรณ ไสยาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1316
52080581036
นางสาวสโรชา แซวกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1317
52090580003
นางธัญญา แอบศรีหาด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1318
52090580008
นายนิสันต์ ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1319
52090580011
นายศักดิ์ชาย สร้อยจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1320
52090580013
นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1321
52090580014
นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1322
52090580015
นางสุคนธรัตน์ ชูเชิด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1323
52090580016
นางสุดารัตน์ เสาวโค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1324
52090580017
นางสาวสุเพียบ เล่าลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1325
52090580018
นางสาวเสกสรร ถือกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1326
52090580020
นางอภิญญา ทองนำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1327
52090580021
นางสาวอรทัย ผลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1328
52090580022
นางอรวรรณ จันทร์แท่น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1329
52090580025
นางสาวประทุมวรรณ นิพันรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1330
52090580026
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1331
52090580027
นางสาวสุจิตตรา สุดชารี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1332
52090580028
นายสุรสิทธิ์ แก้วอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1333
52090581001
นางสาวกฤษติกา การะเกต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1334
52090581002
นางโฉมศรี มะลิงาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1335
52090581003
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1336
52090581004
นางวิชชุกร เกษรบัว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1337
52090581005
นางอัญชลี สุขศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1338
52110581001
นายคมสัน อุทัยวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1339
52110581003
นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1340
52110581004
นางสาวนวลจิต ฤทธิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1341
52110581006
นางนันทิยา สงวนตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1342
52110581007
นางนาฏริกา ปิ่นแก้วน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1343
52110581008
นางสาวนาทยาพร ผลบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1344
52110581009
นางบุศรินทร์ สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1345
52110581010
นางสาวพิสมัย ปาปะกาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1346
52110581013
นางรัตติกาล เที่ยงกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1347
52110581014
นางสาวรุ่งฤดี นาระวิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1348
52110581015
นางวรรณวดี นนทะแสน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1349
52110581017
นายสว่าง ไชยคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1350
52110581018
นางสุกัญญา ผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1351
52110581019
นางสุดาทิพย์ สินธุโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1352
52110581022
นางสุวพีร์ กุลสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1353
52110581023
นางอนงค์ ทิวะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1354
52110581025
นางพจนี บุญชูศร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1355
52110581027
นางสุภาพักตร์ วิชัยโย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1356
52110581028
นางกัญชฎา ภูหานาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1357
52110581029
นางประกิต วรรณพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1358
52110581031
นางวงเดือน ภูสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1359
52110581033
นางทัศนีย์ ศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1360
52110581035
นางบุญศิริ ภูชาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1361
52120580002
นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1362
52120580005
นายเจษฎา สิ้นภัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1363
52120580007
นางชุติมา ลาลุน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1364
52120580009
นางทวีสุข แก้วธรรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1365
52120580010
นางนิตยา  นามสาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1366
52120580011
นางบัวเงิน บุญน้อม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1367
52120580012
นางสาวเบญจมาศ  สมควร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1368
52120580014
นางสาวพรนภัส ธรรมคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1369
52120580015
นางสาวเยาวภา จันทร์ประทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1370
52120580017
นางสาวรัชนีกร ชาติมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1371
52120580022
นางวิภาวรรณ  สุพรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1372
52120580023
นางวศินี  แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1373
52120580026
นางสาวสุวิมล  กัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1374
52120580027
นางสาวอรุณวรรณ แก้วกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1375
52120580028
นางกรรณิการ์ เครือมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1376
52120580030
นางเด่นฟ้า แก้วภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1377
52120580032
นางอุมาพร พรหมบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1378
52130581004
นางฐานิตา ไชยกาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1379
52130581006
นางนภธร อัครธรสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1380
52130581007
นางนงนุช พระวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1381
52130581009
นางนิตยา ภูวประภากร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1382
52130581011
นางผ่องศรี ชนะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1383
52130581013
นางสาวรักก้าว พลเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1384
52130581014
นางรำพรรณ นาอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1385
52130581015
นายศิริเทพกมล ไชยโทน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1386
52130581016
นางสมคิด จิตระบอบ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1387
52130581017
นายสุชาติ ชัยทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1388
52130581018
นางเสาวนีย์ ไชยโทน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1389
52130581020
นางนงพร โสใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1390
52130581021
นางนิจนิรันดร์ ชื่นชม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1391
52130581027
นางวัชรี นาควิเชียร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1392
52130581028
นางอภัยวัลย์ กึกก้อง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1393
52130581029
นายประดิษฐ์ จันทะไหล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1394
52140581001
นางกนกพรรณ ชัยภัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1395
52140581002
นางกนกวรรณ สิงห์ห่วง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1396
52140581003
นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1397
52140581005
นางเกยูร ดวงภักดีรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1398
52140581007
นางจันทนา สุขสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1399
52140581008
นางสาวฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1400
52140581010
นายนนทวรรธ บวรจักรภพ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1401
52140581011
นายบุญเลิศ นิ่มสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1402
52140581012
นางประทุม หลอมประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1403
52140581013
นางผกานันท์ สร้อยศิริกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1404
52140581014
นางผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1405
52140581015
นางสาวพัฒนา ฤกษ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1406
52140581017
นางลลนา สลางสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1407
52140581018
นางวันทา เวชชศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1408
52140581019
นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1409
52140581020
นางวิราพร รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1410
52140581021
นางสาวศศิมา หาเรือนสาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1411
52140581022
นางศิริลักษณ์ บุญยอด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1412
52140581023
นายสมพร สะอิ้งรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1413
52140581024
นางสมหญิง เต็งประวัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1414
52140581025
นายสาธร สุขสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1415
52140581026
นางสำราญ ชาญประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1416
52140581027
นายสำราญ มหาปญฺโญ แปลงไล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1417
52140581028
นางสำเรียง จานเขื่อง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1418
52140581029
นางสิรินุช ธรรมนิยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1419
52140581030
นางสุดารักษ์ บุญยะดิเรก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1420
52140581031
นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1421
52140581032
นางสุรีพร เสนาสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1422
52140581033
นางสาวโสภาวรรณ สวัสดิ์พูน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1423
52140581034
นางอมรา หวังสวัสดิ์ปรีชา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1424
52140581037
นางภัทรานิษฐ์ มณีศรีธีรโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1425
52140581038
นางชุติมา วันท่าค้อ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1426
52140581039
นางสาวจามรี สมานชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1427
52210581001
นางสาวกัญญาภัค แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1428
52210581002
นางสาวกัลญานัฐ รัตนวงศ์สวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1429
52210581004
นางสาวกานต์ธิยาภรณ์ พันมุณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1430
52210581005
นางสาวิตรี ประไพเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1431
52210581006
นายธนาภร ขันภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1432
52210581007
นางสาวปณิดา ครองหินลาด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1433
52210581008
นางปิยพร โสมาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1434
52210581011
นายไพโรจน์ ฤาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1435
52210581014
นางศิริพร มุทาพร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1436
52210581015
นางสงกรานต์ ขุนนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1437
52210581016
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1438
52210581017
นางสุรีย์พร ศรีเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1439
52210581018
นางอรไทย โคบาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1440
52210581019
นางอัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1441
52210581020
นางอำไพ วรรณขามป้อม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1442
52210581022
นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1443
52210581025
นางดุจฤดี ทะมามันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1444
52210581026
นางสาวธัญญรัตน์ ธนูรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1445
52210581029
นางสาวศศิวิมล ชุดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1446
52210581030
นางสุกัญญา วิเศษทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1447
52210581031
นางสาวหทัยชนก ทองผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1448
52210581033
นางอินทร์ตอง แสงสุทธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1449
52210581034
นางอุทุมพร กรองเห็น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1450
52210581035
นายจำรอง ขัวนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1451
52210581036
นางสาวจันทร์ธิดา เจริญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1452
52210581037
นางนันทนา ทองมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1453
52210581038
นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1454
52210581039
นางจิระประภา สุทธิ์ทวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1455
52210581041
นางสาวนริศรา สุทธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1456
52210581042
นางศิริพร สุภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1457
52210581043
นางสาวประยวน แพงไทย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1458
52230580033
นางอภัยวรรณ คำภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1459
52230580043
นางสาวน้ำฝน เกลื่อนเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1460
52230580047
นางระเบียบ แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1461
52230581001
นางสาวจิตรลัดดา โถบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1462
52230581004
นางมยุรี หนูอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1463
52230581005
นางมลิวรรณ อินทะนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1464
52230581007
นางสาวศศิธร ไชยเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1465
52230581008
นางสาวศุภผล ไชยพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1466
52230581009
นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1467
52230581010
นางสาวอรทัย ศรีชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1468
52230581011
นางอมร กุลดิลก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1469
52230581012
นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1470
52230581013
นางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1471
52230581014
นางสาวนงนภัส ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1472
52230581015
นางนฤมล งอยผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1473
52230581016
นางสาวนันทิญา ต้นศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1474
52230581017
นางบุญนาค ภูกิ่งหิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1475
52230581018
นางพิสมัย พาดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1476
52230581019
นายมงคล ศิริสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1477
52230581020
นางเยาวเรศ กลางโคตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1478
52230581022
นางละเอียด ศรีวรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1479
52230581023
นางวิภาดา พีระธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1480
52230581024
นางสายสุดา สุขวิพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1481
52230581025
นางอัมพร นิลสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1482
52230581027
นางเอื้อมพร บัวดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1483
52240581001
นางสาวกฤษณาพร สายคำวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1484
52240581002
นางสาวกิตติพร อยู่เย็น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1485
52240581004
นางสาวจิรวรรณ จันทร์เหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1486
52240581007
นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1487
52240581009
นางสาวนาตญา ธนาคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1488
52240581012
นางวิภาวี หม่องคำมี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1489
52240581013
นางวิไลลักษณ์ คำมรรค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1490
52240581014
นายศตวรรษ ชนะการ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1491
52240581018
นางสุริยา โล่ห์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1492
52240581019
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1493
52240581020
นางหยาดทิพย์ ซีซอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1494
52240581023
นายคู่ไทย ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1495
52240581024
นายประหยัด นามศร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1496
52240581025
นางพัชรพรรณ จันทร์สุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1497
52240581026
นางเพ็ญศรี บุญสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1498
52240581027
นางสาวเรืองศรี คุณสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1499
52240581029
นายมาโนช ประธาน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1500
48011660501
นายคชากฤษ เหลี่ยมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1501
48011660502
นายฉันทิชย์ สาธิตานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1502
48011660503
นางทิพเนตร ขรรค์ทัพไทย
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1503
48011660505
นายเนติรัฐ วีระนาคินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1504
48011660509
นายมานิตย์ อาษานอก
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1505
49010560309
นายวรวัฒน์ บุญดี
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1506
49010560310
นายสุรพร พงษ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1507
48010560008
นายปณิธาน วรรณวัลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1508
49010560001
นายKhamseng Thalangsy
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1509
49010560002
นายSithane Soukhavong
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1510
49010560103
นายจำปา จันทะสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1511
49010560105
นายชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1512
49010560107
นายธีระ ภูดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1513
49030560001
นายกิตติพงษ์ สกุลคู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1514
49030560002
นายคำดี จันทะเกษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1515
49030560003
นายเจริญ ราชโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1516
49030560009
นายสมหวัง มหาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1517
49030560102
นายจรูญรัตน์ ส่งศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1518
51010560010
นายสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1519
50010560105
นายนครชัย ชาญอุไร
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1520
50010560111
นายอมร มะลาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1521
50010560112
นางอรนุช ศรีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1522
51010560101
นายจำลอง วงษ์ประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1