ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 19:26 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 1522 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
49010511008
ดวงพร ทบทวนน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
2
49010511009
ทัศวรรณ อรัญมิตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
3
49010511011
นิภาวรรณ สมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
4
49010511012
ปริญญา บุญเกื้อ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
5
49010511016
มาลาตี ไชยอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
6
49010511035
ลักขณา ลามี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
7
49010511036
กรกนก จันทะดี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
8
49010511039
กิ่งกาญจน์ เคหาบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
9
49010511040
กุสุมาลย์ สุพรมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
10
49010511041
ปุญญาณัช อินเถื่อนพะเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
11
49010511042
จุฑารัตน์ ภาวะโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
12
49010511043
เจวลี ภูสดแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
13
49010511044
ชำนาญ ศิลารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
14
49010511046
ณัฐนิชา คงสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
15
49010511048
ดาวร แท่นหิน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
16
49010511049
ธัญญารัตน์ ฤกษ์ธนะขจร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
17
49010511050
นลินี ทาวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
18
49010511051
เบญจมาศ วรรณปะเข
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
19
49010511052
พรพรรณ ศรีราตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
20
49010511053
พัชรีพร ทองเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
21
49010511054
ภิราภรณ์ กลางประพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
22
49010511057
วัลวิสา ไชยงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
23
49010511059
ศิริวิมล นราพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
24
49010520652
อรุณรัตน์ จันทร์กำจร
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
25
49010521005
เดือนเพ็ญ ไกรวาปี
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
26
49010521029
ทวีชัย ลำมูล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
27
49010521030
ธิรารัตน์ เขื่อนโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
28
49010521032
ลักขณา หีบแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
29
49010521035
ศุภรักษ์ อินทร์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
30
49010521036
สุพรรณี แก้วกัลยา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
31
49010521040
สุพรรณี  ราชคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
32
49010521041
อรนุช  หันไชยเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี
33
48010511841
ภาวิณี เทมียโก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
34
49010511203
ชมัยพร ศิริเวช
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
35
49010511205
ดวงใจ ปุผาโล
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
36
49010511207
พัชรา เลี้ยวอุดมชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
37
49010511208
เพ็ชชรี สารสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
38
49010511209
มรัชนก ปุริโส
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
39
49010511210
ยุพดี พันธ์เพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
40
49010511212
รัชนีพร ศรีพอ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
41
49010511215
สิริพร ศิริฟอง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
42
49010511216
สุกานดา ไชยโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
43
49010511218
สุภารักษ์ ลำพัว
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
44
49010511225
นันทรัตน์ เพชรเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
45
49010511227
ศิริกัญญา เพชรนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
46
49010511229
สร้อยสุวรรณ ลาธิ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
47
49010511232
อัจฉรา สัพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
48
49010511233
บุญยิ่ง กันหาวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
49
49010511234
ปัดตาณี พันธุ์พานิชย์
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
50
49010511235
ภาสินี สุวรรณโก
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
51
49010511236
วัลภา ผลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
52
49010511237
วิจิตรา ปะกิลาเค
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
53
49010511238
ฐิฎติกาญจน์ ธรรมอำนวยกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
54
49010521204
ปริญดา จันทร์ค้ำ
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
55
49010521206
วุฒิไกร เคแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
56
49010521207
ศุทธินี ด้านขวา
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาพิเศษ
ปริญญาตรี
57
48010510308
กฤษดา ทิพย์วัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
58
48010510446
สุภาพร ไชยสามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
59
48010510447
สุภาวดี อย่างสวย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
60
48010510482
สวัสดิ์ ขจรอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
61
48010520118
เทวัญ เกษมนิมิตรพร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
62
49010510205
แก้วมณี กันไชยชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
63
49010510207
ชนาภา ทำเสร็จ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
64
49010510209
ธวัชชัย ปิงน้ำโท้ง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
65
49010510213
ประสาร บุบผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
66
49010510214
ปรีชา ไพรบึง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
67
49010510220
ศิวนัฐ ภูมิโคกรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
68
49010510222
อัญชลี อัยจักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
69
49010510231
อธิวัฒน์ แก้ววงศา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
70
49010510234
กฤษณา สอนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
71
49010510235
กุศลิน บุญล้วน
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
72
49010510243
นาฏอนงค์ นามหานวล
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
73
49010510244
นีรนุช คุ้มราษฎร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
74
49010510245
ปนัดดา ไชยแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
75
49010510246
ปานใจ ไชยชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
76
49010510247
ไพลิน ภักดีไทย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
77
49010510250
รติพร แขกวันวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
78
49010510252
เศวต เรืองนุช
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
79
49010510253
สร้อยฟ้า ภูคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
80
49010510256
รณภณ วงค์หนายโกฎ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
81
49010520210
ทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
82
49010520234
สรัญญารัตน์ มีฮาต
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
83
49010520235
สำลี แสงเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
84
49010520238
อธัญญา พลขาง
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
85
49010520239
อนุชิต อรรคดี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
86
49010520242
อรพิณ คำยา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
87
49010520245
อัญชลี สุนทรา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
88
49010520246
อัญชลี แสนสี
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
89
49010520250
ณัฐพล โสมาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
90
49010520255
พัชราพรรณ พิมพ์เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
91
49010520259
ศิวะลักษณ์ มหาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
92
49010520260
สยุมพร สุ่มมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
93
49010520263
จริยา  งามวงษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
94
49010520266
นิภัทรา  รอบคอบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี
95
49010110004
สุรัสวดี แก้วกองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
96
49010521614
กัลยกร จันทรศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
97
50010510501
จุติมา แก่นสาร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
98
50010510502
ต้น ทองจบ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
99
50010510506
กนกวรรณ บุญยืด
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
100
50010510509
ขวัญชนก ไกยเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
101
50010510514
ณัฐธิดา สมัตถะ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
102
50010510519
นริษา พินโย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
103
50010510520
นิสาชล สุรีย์รัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
104
50010510525
เพ็ญพิศ มงคลสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
105
50010510533
สันศนีย์ มะชิมะ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
106
50010510534
สายธาร ภูกิ่งเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
107
50010510536
สุนิตา โรมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
108
50010510545
จุฑามาศ รัตนมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
109
50010510546
ชลิดา หลักคำ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
110
50010510547
ชื่นจิตร จันทะบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
111
50010510548
ทรงธรรม อรวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
112
50010510550
นริศรา เปรมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
113
50010510556
พรทิวา กุลวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
114
50010510560
มานิตา ฉัตรเมืองปัก
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
115
50010510576
เมยาณี ภูมิเขต
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
116
50010510579
ศิริรัตน์ วินทะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
117
50010510590
กนกวรรณ โง้วศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
118
50010510591
ชนาภา สายเนตร
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
119
50010510592
ณัฎฐ์พจน์ สาระวิถี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
120
50010510594
นาตยา ไชยโส
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
121
50010510596
ปัทมา นัยกุล
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
122
50010510597
พัชราวดี บุญเรื่องลือ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
123
50010510598
ลลิตตา ยาทองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
124
50010510599
วัชรินทร์ วรธงไชย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
125
50010510600
ศิรดา จันทรเรนทร์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
126
50010510601
ศิริวรรณ พวงแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
127
50010510602
ศุภลักษณ์ ศรีสุวอ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
128
50010510604
อัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
129
50010510605
สาวิตรี แซ่ก้วน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
130
50010510607
มนตรี เครือกองมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
131
50010510608
วันเพ็ญ ศรีภาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
132
50010520003
รัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
133
50010520006
เสาวลักษณ์ เทินสะเกษ
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
134
50010520008
พิมพา กูระศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
135
50010520009
กรรณิกา พันธ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
136
50010520011
ครรชิต พานตะสี
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
137
50010520012
จันทิมา สมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
138
50010520015
ณัฐพร เค้าแคน
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
139
50010520020
กฤชอร สินธุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
140
50010520022
สาธิต ศิลาขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
141
50010520024
หนูเอื้อง เวียงฆ้อง
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
142
50010520025
อัญชนันท์ อุดมโภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
ปริญญาตรี
143
49010511476
สุวิญญา พลชำนิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
144
49010521421
จตุพล  สอนจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
145
49010521423
อภิสิทธิ์ เถายะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
146
49011211771
มงคล ภูโกสัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
147
50010512081
อุไรวรรณ ตะนัยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
148
50010512568
วราภรณ์ แสนสิม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
149
50010514003
กาญจนา ดวงสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
150
50010514006
จันทร์ทา ขานเกตุ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
151
50010514007
จิรภัทร์ อภิรักษ์พงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
152
50010514010
จุฬาลักษณ์ หงษ์สอน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
153
50010514011
ฉัตรติยา วงศ์ศรีทา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
154
50010514013
ดาราณี พรหมเมตตา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
155
50010514016
ธัญญรัตน์ บุญชู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
156
50010514022
นิฐินันท์ นนทะจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
157
50010514024
นิพนธ์ ใบสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
158
50010514025
ปรินทร์ นามบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
159
50010514026
ปิยพร ศรีสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
160
50010514027
เปรมชัย หนองห้าง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
161
50010514029
พรพิมล แก้วโท
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
162
50010514030
ภัสรา ชนะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
163
50010514031
มงคล แก้วกันหา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
164
50010514032
ระวี เผ่าภูธร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
165
50010514035
วิชิต แมนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
166
50010514036
วิทวัส มงคลไวย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
167
50010514037
วิภาพร ป้อมกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
168
50010514038
วีรยุทธ ปะกัง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
169
50010514039
แววมณี แสงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
170
50010514040
ศรัญญู ด้วงไผ่
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
171
50010514041
ศราวุฒิ จันทะแสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
172
50010514044
สุนิสา สารเฉวต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
173
50010514048
อัจฉรา เสนภูงา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
174
50010514049
อัญชนา มะลิซ้อน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
175
50010514050
อัญธิกา อนุชน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
176
50010514051
อุมาพร หงษ์สี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
177
50010514052
อุษณีย์ บุญดาราช
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
178
50010514055
สุดารัตน์ เจียมใจ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
179
50010514056
สุริยา วงศ์จันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
180
50010514057
อธิปัตย์ ปัดสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
181
50010514058
วราพร พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
182
50010514059
โชติรส ใจภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
183
50010514060
ณัฐพงษ์ แหวนหล่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
184
50010514061
ธิดารัตน์ พันธ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
185
50010514062
ประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
186
50010514064
พันติชา ประพันธมิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
187
50010514065
พิมพิลา เขตชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
188
50010514067
วรรณกร หมั่นเก็บ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
189
50010514069
วินัย สิงห์จรรยา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
190
50010514071
ศิริชัย ศรีชัยปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
191
50010514073
สิทธิกร สดับสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
192
50010514074
อนิวัฒน์ พุดโมต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
193
50010514075
อรรถพงษ์ ไชยโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
194
50010514076
เยาวภาพันธ์ แวงเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
195
50010514077
บุษรินทร์ ปิ่นมณี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
196
50010514078
โชคอำนวย แคงสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
197
50010514079
อรวรรยา เย็นวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
198
50010514080
ธิดารัตน์ ชำนิยันต์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
199
50010514081
ปิยฉัตร สุริยสาร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
200
50010514082
อรอุมา สิทธิบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
201
50010514083
พิศนุ กองสีทา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
202
50010522001
ณัฐเศรษฐ์ โสภารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรี
203
49010510806
นันทิดา ประหา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
204
49010510813
รัตนาภรณ์ พรสีมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
205
49010510814
วลัยภรณ์ ชรารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
206
49010510816
สมโภช บรรณารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
207
49010510820
ณัฐธิรา พิมพะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
208
49010510822
ชวลิต ตะกรุดเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
209
49010510825
นุจรินทร์ มาตา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
210
49010510833
สาวิตรี ประไพเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
211
49010510837
จิรกรณ์ ธนะสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
212
49010510838
ธีรยุทธ มาณะจักร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
213
49010510839
นฤมล น้อยช่วย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
214
49010510840
นันทวรรณ คุณมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
215
49010510841
นิธินันท์ ธิมาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
216
49010510842
ประยูร แก้วสีใส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
217
49010510843
ปัทมา นาแถมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
218
49010510844
พนิตา ไชยเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
219
49010510845
ภริดา ตาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
220
49010510846
ยุภาพร เอมโอษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
221
49010510847
วรรณวิสา แสนประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
222
49010510849
สมพร โพธิ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
223
49010510850
สุดารัตน์ พระสุรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
224
49010510851
สุนารี แก้วขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
225
49010510852
สุเนตร แก้งคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
226
49010510853
สุพิณ วิจิตร์จั่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
227
49010510855
อภิเดช ผือโย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
228
49010520801
กนกกาญจน์ สังแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
229
49010520802
กัมปนาท อ่อนพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
230
49010520804
จินตนา พลคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
231
49010520815
ดาราทิพย์ สมภพ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
232
49010520820
วิภาวรรณ เอกศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
233
49010520822
ศิริญญา สารสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
234
49010520826
สุรีย์รัตน์ สุโพธิคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
235
49010520828
คัทรียา กือสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
236
49010520829
จารุณี ไทยทองหลาง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
237
49010520831
บดินทร์ ศรีธัมมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
238
49010520834
ศิรินันท์ จันทะนิตย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
239
49010520836
สุพรรณี  ขาวงาม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
240
49010810226
วารียา สุนสิน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
ปริญญาตรี
241
47010520117
วันทนีย์ พิมสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
242
48010111488
ศิริวรรณ วามะลุน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
243
48010112244
ศุภักษร จันทะราช
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
244
48010520311
สุวรรณีย์ ปริปุณณะ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
245
49010510050
ณัฏฐ์พัชร์ ภามีจำรัส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
246
49010510079
อุทุมพร ทิพย์คำมี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
247
49010510438
พศิน ศรีปาน
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
248
49010510606
จินตนา โทนไทย
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
249
49010510609
นิภาพร ฤทธิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
250
49010510610
บุษบา เสาแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
251
49010510611
ปริ่มใจ บุญโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
252
49010510613
พัชรินทร์ พูลเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
253
49010510621
สุพรรษา ไชยภา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
254
49010510623
จันจิรา ศรีชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
255
49010510625
นลินีนาฏ ดวนใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
256
49010510630
นวนฉวี เวียงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
257
49010510631
เพ็ญนภา แน่นอุดร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
258
49010510633
สุทธิวรรณ กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
259
49010510634
อรพรรณ คิอินธิ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
260
49010510635
กรองแก้ว ประยงค์หอม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
261
49010510636
ขวัญทิพย์ภา แสงสม
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
262
49010510639
ณัฏฐวิภา คำปันศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
263
49010510640
ณัฐธิดา ฤกษ์ดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
264
49010510641
ทรายวะริน อ้วนออ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
265
49010510642
บริมาส วงศ์เจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
266
49010510643
ปราณี บุญจวง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
267
49010510645
ปัทมา นาโควงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
268
49010510646
ปาริฉัตร โชติขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
269
49010510647
พการี ตังศุภศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
270
49010510649
มาลัย โมลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
271
49010510650
รัชตรา สุวรรณษา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
272
49010510651
ฤทธิชัย จันทร์เท
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
273
49010510652
วรรณรดา ลุนใบ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
274
49010510655
วาสนา มะลัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
275
49010510658
ศศิวิมล ทองทับ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
276
49010510660
ศิรินันท์ ศึกขยาด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
277
49010510661
ศุภชัย นนทมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
278
49010510663
สุกัญญา ชินคำ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
279
49010510665
สุชาดา สินปรุ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
280
49010510666
สุนารี ไทยภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
281
49010510667
สุพัตรา มานะศรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
282
49010510668
สุรีภรณ์ วงค์หนองแวง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
283
49010510671
อลงกรณ์ สิมลา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
284
49010510674
นริศรา วาเสนัง
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
285
49010511007
ชนะชัย พรดอนก่อ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
286
49010520603
จิราพร แสนท้าว
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
287
49010520614
รุ่งทิวา เจริญศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
288
49010520615
วัลลี งามศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
289
49010520622
อรทัย เกษทองมา
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
290
49010520630
ชนิดา ใยบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
291
49010520631
ณัฐกานต์ จันทรประทัด
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
292
49010520634
นิตยาพร ธรรมวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
293
49010520637
เบญจารี วาปีโส
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
294
49010520643
รัตนา พุทธจักร
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
295
49010520645
วราภรณ์ พรมลี
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
296
49010520658
ภักพิลัย  ฮมภิรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
297
49010521027
จิรนันท์ นามจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
298
48010511504
กมลาสน์ โมรา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
299
49010510203
รุ่งทิวา ผมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
300
49010911205
ติธิศักดิ์ หวานคำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
301
50010510002
เกียรติศักดิ์ มาสิม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
302
50010510011
จตุรวิทย์ วีระพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
303
50010510015
จุฑาทิพย์ บุญมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
304
50010510016
เชิดศักดิ์ กรมรัฐ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
305
50010510019
ทิพวัลย์ เจริญคร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
306
50010510021
ธิภาพร เชื้อตาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
307
50010510022
นพรัตน์ ศรีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
308
50010510024
บัวลอน สุภาการ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
309
50010510027
ปริวัตร ต้นโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
310
50010510029
ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
311
50010510030
พิษณุ จารีต
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
312
50010510032
ฤทธิรงค์ หินซุย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
313
50010510034
วรัญญา คำภูเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
314
50010510036
วันชัย กองผ้าขาว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
315
50010510037
วิจิตร จันทะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
316
50010510041
สนั่น เบ็ญเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
317
50010510042
สินสมุทร หล้าหัวหนอง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
318
50010510044
สุปัญญา วิปราชญ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
319
50010510047
อภิสิทธิ์ ป้องศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
320
50010510050
อรอุมา ภูคาม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
321
50010510052
นพรัตน์ ไกรสุธา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
322
50010510053
พรพล โฮชิน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
323
50010510062
คมกริช แสนวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
324
50010510064
ธราภรณ์ สุนทร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
325
50010510065
ธีรวัฒน์ เพ็ชรพลอย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
326
50010510068
วัษนัย สูงจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
327
50010510069
วุฒิพันธ์ พูลมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
328
50010510071
ศราวุธ คุดโค
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
329
50010510073
จุฑามาศ วริวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
330
50010520511
วารุณี ยอคคำมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
331
50010520512
อลงกรณ์ เข็มขัน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
332
50010520525
วัชรพงษ์ แถมนา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
333
50010520533
ศักดา เศลาอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
334
50010520534
สาธิต สีเสนซุย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี
335
49010510001
น้ำฝน บุญขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
336
49010510002
ภาวิณี ประทุมสาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
337
49010510008
จิรภา กุลพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
338
49010510011
นริศรา นนทภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
339
49010510012
นฤมล เชื้อโนนแดง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
340
49010510032
ร่มเย็น กุลสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
341
49010510033
ลักษณ์คณา วงษ์ชำนาญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
342
49010510043
กัลยาณี เสตะสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
343
49010510044
เกตุผกา เกตุวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
344
49010510046
จินตนา ตอพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
345
49010510047
จุรีพร มุลนี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
346
49010510049
ฐิติมา รัตนะโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
347
49010510051
ทวีวรรณ ปัสสาคำ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
348
49010510052
ทัศนีย์ กุละสีโท
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
349
49010510057
ผกามาศ สาคร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
350
49010510059
พัชรี ทองหนองยาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
351
49010510060
เพชรรัตน์ ไค่นุ่นสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
352
49010510062
มัติกา ทุมลา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
353
49010510063
วรรณภา เสาสูงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
354
49010510064
วิชาญ โนนทิง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
355
49010510066
วิไลวรรณ ศรีอำนวย
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
356
49010510067
วีระศักดิ์ เนมินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
357
49010510069
ศิริดาว โพธิ์สิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
358
49010510070
ศิริรัตน์ รอดวินิจ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
359
49010510071
ศิวสันต์ สิงหะหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
360
49010510072
สิริวัฒน์ โมฆรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
361
49010510073
สุนีรัตน์ หมั่นหนองทุ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
362
49010510074
อนงค์ กิ่งภูเขา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
363
49010510076
อรทัย ภูพิพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
364
49010510077
อรพรรณ น้อยเสี่ยงสี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
365
49010510078
อัมพร หมั่นมี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
366
49010510080
เอกพงษ์ หุมแพง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
367
49010510083
อัครพล สิงห์อำพล
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
368
49010510084
สุปัญญา หาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
369
49010510085
ชินชนก วังหนองเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
370
49010510086
สุริยา เสนารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
371
49010510087
จริยา กะการดี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
372
49010510418
ธีรพงษ์ นาเมืองรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
373
49010511003
จันทิมา กลึงโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
374
49010511004
ใบเฟิร์น ปุราชะทำมัง
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
375
49010520001
กนกพร วิทยารัตนพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
376
49010520015
นิภาวรรณ นะวะศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
377
49010520023
เพชรรัตน์ คชรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
378
49010520029
รัตนา พยุหะ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
379
49010520038
สุธาลินี มาระวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
380
49010520041
อ้อมดาว บุญสุขา
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
381
49010520046
ปิยาภรณ์ บุตรมาตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
382
49010520053
กาญจนา  ปุยอบ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
383
49010520054
จิราภรณ์  โคตรศรีวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
384
49010520624
เกศแก้ว จันทะจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
385
49010520625
เกศทิพย์ จันทะจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
386
49011010017
นภาลัย พรมสอน
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
387
48010510678
เพียงพิศ ชาวศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
388
48010510720
สุภิญญา วรนาม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
389
48010510779
อุ่นเรือน ผลเลขา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
390
48010520515
อัฉราภรณ์ พรมธิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
391
49010510405
จีรวรรณ ดวงพันนา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
392
49010510415
สุวินา ไกรอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
393
49010510425
อนุวัฒน์ เถาแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
394
49010510427
เจนจิรา สีน้อยขาว
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
395
49010510429
นรารักษ์ สมสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
396
49010510430
นฤมล ศิริประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
397
49010510431
นารีรัตน์ ชัยบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
398
49010510432
เบญจพร ชนเก่าน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
399
49010510436
เพ็ญนภา สีสุกอง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
400
49010510441
สุภัทร์ศยา อ่อนอก
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
401
49010510442
สุภาวรรณ แสนตันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
402
49010510443
โสภิดา นวนิล
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
403
49010510444
อนุสรณ์ คงแสนคำ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
404
49010510446
อรพรรณ บุญพึ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
405
49010510447
อรอุมา นามบิดา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
406
49010510448
อัครเดช แสนณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
407
49010510638
ฐิติชล มงคลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
408
49010520211
ธัญญวัตร มะทีมา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
409
49010520214
นิสา สระทองป้อม
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
410
49010520217
เพชรรัตน์ ภูมลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
411
49010520404
ทินรัตน์ เรืองเรื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
412
49010520406
ธีระวัฒน์ สีหาบุญลี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
413
49010520413
ราชภักดิ์ นาคดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
414
49010520415
วิภาพร ศรีคำเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
415
49010520419
สุริวรรณ จำวัน
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
416
49010520420
หฤทัย วงภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
417
49010520422
จุมพล สุทธิอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
418
49010520423
ธิดารัตน์ ทุมสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
419
49010520428
อธิคม ศรีธรรมบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
420
49010520432
สุพัตรา  หาวิชิต
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
421
49010520433
ธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
422
49010521007
ภัศรา โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
423
49010521018
วราภรณ์ ศรีเฉลา
คณะศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี
424
53010587001
อภิภวัส ปาลวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การจัดการกีฬาและสุขภาพ
ปริญญาโท
425
49010580009
ทิชา สุวงทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
426
49010580030
ศิริลักษณ์ บุญมาพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
427
49010580041
อภิศักดิ์ สุวงทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
428
49010580042
อมรมิตร โสภัณนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
429
49060580412
อัศดา อัญฤาชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
430
49140580003
ชลธิชา บูรณะ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
431
49140580009
นิตยา จำปาวะดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
432
50010582026
วราภรณ์ เรืองเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
433
50010582031
สายสมร ทองก้านเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
434
50030580145
ศักดิ์ทวี กองการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
435
50040580009
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
436
50090580122
ถวัลย์ จันทร์เพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
437
50100581030
สุรศักดิ์ จันทรา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
438
50100581044
มนตรี อบทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
439
50100581046
ปรัชญ์สพล แสงคำไพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
440
51010582035
รุ่งฤทัย บุญมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
441
51010582047
สุทธี มีดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
442
51010582049
สุมิตรา ราชเมืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
443
51090580102
จามรี มาลีหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
444
51090580106
ทักษิณ วงศ์ฉลาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
445
51090580108
นครินทร์ จินดากุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
446
51090580109
นิตยนันท์ ยิ่งยงยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
447
51090580114
พรรัตน์ วงศ์เดิมดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
448
51090580115
พัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
449
51090580118
ภูมิสิน การะเวก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
450
51090580120
วรวุธ จงใจงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
451
51090580122
วัฒนา มีพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
452
51090580123
วิจิตรา ราชบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
453
51090580124
วีระศักดิ์ วงศ์เจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
454
51090580129
สมพร สาธร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
455
51090580130
สัญญา สุขยืน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
456
51090580131
สุชาดา ยิ่งยงยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
457
51090580132
สุดสาคร สุขสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
458
51090580133
สุเทพ กะการดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
459
51090580134
สุธินันท์ ภูมะลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
460
51090580135
ญาณิศา ถิ่นทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
461
51090580140
อารีรัตน์ ปลอดกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
462
51090580142
เจริญศรี กลีบแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
463
51120580021
บุษบากร พลรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
464
51200580201
กรรณิการ์ แหล้ป้อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
465
51200580202
กานต์ พิศวงปราการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
466
51200580203
เข็มทิศ นิราราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
467
51200580205
ชาติชาย ศรีอรห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
468
51200580207
ชุมพล แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
469
51200580208
ณัฐชยา จิตภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
470
51200580209
ดรุพร มณีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
471
51200580213
นิรมล ศิริหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
472
51200580214
บุญเลี้ยง โม้เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
473
51200580215
บุษกร ขันตีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
474
51200580217
พนมเทียน ท้าวนิล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
475
51200580218
กุลนาถ สีปิดตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
476
51200580219
เพชร โฉมไทยสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
477
51200580220
ไพบูลย์ คำอู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
478
51200580221
ภาวิดา เทศนิ่ม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
479
51200580223
รัตนาภรณ์ ปัตตาเน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
480
51200580224
ราตรี ผางสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
481
51200580226
ลัคนา น้องคนึง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
482
51200580227
วราวุฒิ พาพลงาม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
483
51200580228
วารุณี ดีตลอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
484
51200580229
วิชริญฎา พรมเย็น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
485
51200580230
วิชาญ แก้วไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
486
51200580231
วิทชรียา สิทธิแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
487
51200580232
ศราวุธ โพธิลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
488
51200580233
ศุภลักษณ์ อันพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
489
51200580234
สมัย โม้เมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
490
51200580235
สันติชัย พรหมศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
491
51200580237
สุเทพ อ้นอมร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
492
51200580238
สุพินดา กันหาไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
493
51200580239
สุภัสรา ดีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
494
51200580241
สุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
495
51200580243
หนึ่งฤทัย คิ้วไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
496
51200580245
อรุณศรี เกษกร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
497
51210581031
มัสลิน แสงอำใคร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
498
51230580006
ชนิตา ขาวประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
499
51230580008
ชวัลลักษ์ รชตธีรภัทร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
500
51230580014
ปริญญา ขาวประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
501
51230580030
งามทิพย์ มิตรสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
502
52010581001
เกตน์สิรินทร์ ละครไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
503
52010581004
ขนิษฐา อินทวงษ์ศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
504
52010581008
จิราวรรณ พลศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
505
52010581010
ดารณีย์ ศรีกะกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
506
52010581012
ธนเทพ วิเศษสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
507
52010581013
นิคม ฆารสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
508
52010581014
นิรุตต์ สุขพนัส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
509
52010581016
ประจักษ์ ภูมิศรีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
510
52010581019
ปิยนาถ เครือวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
511
52010581021
มธุรดา ศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
512
52010581022
มัลลิกา ดอนจันดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
513
52010581024
รุ่งบุรี ผิวผัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
514
52010581025
วรรณภา พุดสี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
515
52010581027
วัฒนชัย ภูมิผักแว่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
516
52010581030
วิเชียร ชากำนัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
517
52010581032
วีรวัฒน์ สินธุพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
518
52010581033
ศิริญญา เหล่าสะพาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
519
52010581034
ศุภรัตน์ ฤาโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
520
52010581035
ศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
521
52010581036
สดุดี นาบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
522
52010581037
สมบัติ โชคชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
523
52010581038
สมพร แข็งพิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
524
52010581042
สุริยา ชาญไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
525
52010581044
อนุวัฒน์ จันทร์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
526
52010581045
อรวรรยา พูนรัตนทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
527
52010581047
อัมพร คชคีรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
528
52010581048
อารมณ์ จารุทรัพย์สดใส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
529
52010581050
อิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
530
52010581051
อุทิศ วงษาสืบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
531
52010581052
เอรวดี ภูกองไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
532
52010581055
บังอร เทพบาท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
533
52010581058
อุทัย น้อยตาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
534
52010581059
เสาวลักษณ์ เรียงพรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
535
52010583003
กิตติภูมิ อุทสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
536
52010584022
วิภาวรรณ วรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
537
52010584028
สุปัณฑิตา พวงศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
538
52030580001
กฤษณพงษ์ รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
539
52030580004
จักรพงษ์ วรรณขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
540
52030580005
จัดสันต์ ภักดีศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
541
52030580006
จันทิพย์ เพิ่มสิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
542
52030580007
จุฑาทิพย์ นามสีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
543
52030580008
เฉลียว สรสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
544
52030580009
ชัยวัฒน์ อดทน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
545
52030580010
ชาคริต หมั่นวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
546
52030580011
ชาตรี โคตะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
547
52030580013
ณัชยานีย์ จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
548
52030580014
ดนุศิริ จันทะแจ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
549
52030580015
ถาวรวิทย์ อินทมล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
550
52030580016
ทรงศักดิ์ ปุริมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
551
52030580017
ทองมี สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
552
52030580018
ทิพวัลย์ ชนะชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
553
52030580019
ธีรภัทร์ ป้องปิด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
554
52030580020
นพรดา ตันเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
555
52030580021
นภาพร นิคม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
556
52030580022
นวพร ยาเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
557
52030580024
นารีรัตน์ เกชิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
558
52030580025
ธิตยา ทำเนาว์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
559
52030580029
เบญจพร ขุนเรศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
560
52030580030
ปทุมทิพย์ ปาระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
561
52030580033
ปิยฉัตร โรจนกุศล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
562
52030580034
ปุณยนุช ชินทะวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
563
52030580036
พรธนธรรศน์ พันหล่อมโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
564
52030580037
พลชัย อุปลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
565
52030580038
พัชรา วรวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
566
52030580040
มหักพันธ์ ศรีหริ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
567
52030580042
ฤดีพร ศุภกิจอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
568
52030580044
วิชัย ชมภูมาตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
569
52030580046
ศศิธร ใจปานแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
570
52030580047
สมชาย ชัยรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
571
52030580049
สังวาลย์ โบราณกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
572
52030580050
สันเพชร ควรคำคง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
573
52030580051
สุกัญญา คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
574
52030580052
สุกัญญา จาดฮามรด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
575
52030580054
สุขสันต์ ยศธสาร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
576
52030580056
สุภาพร สันธิวาส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
577
52030580058
สุรัตน์ ตะโก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
578
52030580059
สุวิทย์ คำดวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
579
52030580061
อภิรักษ์ สรรพโส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
580
52030580062
อรวรรณ วิเชียรเครือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
581
52030580063
อัจฉริยาพร ภูคำวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
582
52030580064
อาทร สอนสุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
583
52030580065
กชพรรณ จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
584
52030580066
เอกภพ จันทร์กลิ่น
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
585
52030580067
กัณธิมา กระเดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
586
52030580068
ศิริภรณ์ แสงนาค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
587
52030580069
สง่า พรมแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
588
52040580001
ขจรศักดิ์ สำลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
589
52040580002
ถวิล สามารถ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
590
52040580003
ถาวร มูลมะณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
591
52040580005
นาค โพลาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
592
52040580006
นุชนภา คำศิริรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
593
52040580007
เนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
594
52040580009
มะลิวัลย์ แสนมาตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
595
52040580010
ราณีย์ อ่อนประทุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
596
52040580011
สมชาติ กาญจนหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
597
52040580012
สมร หอระพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
598
52040580013
สรัญญา เวียงใต้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
599
52040580014
สังวาลย์ กาญจนหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
600
52040580015
สัจจา สุขศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
601
52040580016
สุปราณี ป่าสนธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
602
52040580017
สุเพียบ สอนใจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
603
52040580018
หทัยชนก คชพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
604
52040580019
อัษฏาวุธ คชพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
605
52040580020
จงจิต โคตรพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
606
52040580021
ธนทัย ประภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
607
52040580022
บุญส่ง องอาจ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
608
52040580023
ปิลันธน์ สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
609
52040580024
อารยา มูลมั่งมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
610
52040580025
สุภารี โสดาทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
611
52040580026
วิรัตน์ ธานีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
612
52040581017
สราวุธ ระวาทชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
613
52080580001
จิตราวรรณ สุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
614
52080580002
จินตนา โพธิ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
615
52080580003
นฤมล วงษาเทียม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
616
52080580004
นิภาพร มีทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
617
52080580005
เบญจวรรณ บัวสำราญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
618
52080580006
ปิยมาภรณ์ ปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
619
52080580007
ยุวันญา ล้ำเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
620
52080580008
วรณี เลิศสรรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
621
52080580010
จิโรจรัฎฐ์ นาคคำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
622
52080580011
สุภาภรณ์ พรหมนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
623
52080580012
สุภาวดี ประกอบนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
624
52080580013
อรวรรณ มะณีจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
625
52080580014
อัญชลี ชำนาญศก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
626
52080580015
อำนวยพร ทองประภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
627
52080580016
ฆณภัส ชีใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
628
52080580018
ธีรวรรณ พันธุ์จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
629
52080580019
นภัสพร ด่านสุนทรวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
630
52080580020
เบ็ญจมาศ ใบลี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
631
52080580021
ปิยะดา ชำนาญไพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
632
52080580022
เพลินจิตร น้อยเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
633
52080580023
มัณฑนา แผลงสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
634
52080580025
สุทธิดา ชีวะวิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
635
52080580026
สุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
636
52080580027
หทยา ชีหรั่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
637
52080580028
อรทัย กระพี้นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
638
52080580029
อาทิตติยา รวดเร็ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
639
52080580030
เจริญ บุญสุขา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
640
52080580031
ฉลอง พาที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
641
52080580032
ไชยา แสงสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
642
52080580033
ณรงค์ สวงโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
643
52080580035
นิวัติ เลิศสรรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
644
52080580036
บุญรอด แสงสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
645
52080580037
ประเชิญ ศรีสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
646
52080580038
พิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
647
52080580039
ภัคพล โสวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
648
52080580040
รักษ์สันติ มลิทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
649
52080580041
รัฐวิทย์ โพธิ์แสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
650
52080580042
ราชัน นาสมพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
651
52080580043
ลำจวน ดิษขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
652
52080580044
วิทยะ นิลวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
653
52080580045
วินัย บัวกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
654
52080580046
วีระชัย ภักดีจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
655
52080580047
สมจิตร มะธิปะโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
656
52080580048
สวาท รัตนวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
657
52080580049
สุรพงษ์ ปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
658
52080580050
หาญชัย ถาวงษ์กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
659
52080580051
อภิรักษ์ หาญประชุม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
660
52080580052
อุรัญ บุญเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
661
52080580054
สมชาติ เตี้ยไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
662
52080580056
จุฑามาศ พรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
663
52080580057
ธาตรี มุ่งคู่กลาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
664
52080580058
นิพนธ์ วรเชษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
665
52080581003
ขวัญทิภาพร รอนศึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
666
52110580001
จิตราพร เพียรสดับ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
667
52110580002
ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
668
52110580003
เติม ภูสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
669
52110580004
ทัศนีย์ เมษสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
670
52110580005
ทินกร ยนยุบล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
671
52110580006
ทิพย์สุดา ยนยุบล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
672
52110580007
ธวัช เพ็งสลุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
673
52110580008
ลักขณา เทศทัพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
674
52110580011
บรรจบ ภูมิ่งเดือน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
675
52110580012
บังอร ก้านสรรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
676
52110580015
ประนอม เจริญธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
677
52110580016
พัชนี ถนอมสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
678
52110580017
พูลสุข สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
679
52110580018
เพ็ญวิภา นาชัยโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
680
52110580019
ภาณุวัฒน์ วิจรุณหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
681
52110580021
รัตนะ สุนทะศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
682
52110580022
วิภาศิริ พลลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
683
52110580023
ศรวรรณ พันธ์ดงยาง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
684
52110580026
สังวาลย์ อุดมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
685
52110580027
สัจจา ปาณะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
686
52110580028
สุนันทา ครองยุทธ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
687
52110580030
แสงบุหลัน มหิพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
688
52110580031
อภิญญา พัฒนโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
689
52110580032
อรชร ชอินทรวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
690
52110580033
อรพิน ธารไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
691
52110580034
อัมพร ศิริกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
692
52110580036
อิสรีย์ ฉายแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
693
52110580037
จรรยา วงเวียน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
694
52110580038
จารุณี เขตอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
695
52110580039
ชาญณรงค์ เขตอนันต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
696
52110580040
นิตยา เกตุวิเศษกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
697
52110580041
เบญจา สหัสทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
698
52110580042
ประสาท สหัสทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
699
52110580043
พรทิพย์ อนุแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
700
52110580044
รัตนาภรณ์ มโนขันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
701
52110580047
ณรงค์ ยอดวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
702
52110580048
ธนภร พยัคฆ์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
703
52110580049
เนตรดาว ปทุมวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
704
52110580050
ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
705
52110580051
พิกุล แจ่มเสียง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
706
52110580052
สิทธิเดช เยาวไสย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
707
52110580053
จิตตา สะอาดชื่อ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
708
52120580008
ทรงศิริ ใจมนต์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
709
52120581002
กิตติศักดิ์ มครนันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
710
52120581004
จำนาน  ไพบูลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
711
52120581005
จำรูญ มลิพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
712
52120581006
ชาญชัย คำเครื่อง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
713
52120581007
ทัศนีย์วรรณ ผลสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
714
52120581009
ธนพจน์ จำชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
715
52120581011
นคร กาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
716
52120581012
นันทิยา ประสารทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
717
52120581013
น้ำฝน ดวงอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
718
52120581017
ประทีป บุญสุภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
719
52120581018
ยุวรี แก้วคำไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
720
52120581019
ยุรดา สมบัติกำไร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
721
52120581020
รักษ์ วงศ์ประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
722
52120581021
รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
723
52120581022
รัชนีกรณ์ เรืองศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
724
52120581023
รัตติยา  นิยมวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
725
52120581024
วิภารัตน์ สมรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
726
52120581027
สัญญาลักษณ์ แสนนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
727
52120581030
สุพนิดา ตลับทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
728
52120581031
สุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
729
52120581035
เอกสิทธิ์ ใยทอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
730
52120581038
พัชรี หอมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
731
52120581039
พีรพล พันธเสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
732
52130580001
รวิสรา ห่มสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
733
52130580002
กลิ่นแก้ว ลิวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
734
52130580003
มนลดา พลศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
735
52130580004
จรัลรัตน์ ใจขาน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
736
52130580005
จันทร์เพ็ญ ดิษฐเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
737
52130580006
ชนัญชิดา ชื่นตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
738
52130580007
ธนันญา ตันติโน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
739
52130580008
ชลาพร พันโท
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
740
52130580009
เชาวน์ มูลขุนทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
741
52130580011
บุญญรักษ์ อิ่มประสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
742
52130580012
บุญญลักษณ์ ไชยศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
743
52130580013
เบญจมาศ ภูตรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
744
52130580014
พรชลิตา เจริญยิ่ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
745
52130580018
รุจิรา สะเดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
746
52130580020
สุทธภา ไชยมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
747
52130580022
ศิริวัฒนา ต่อนี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
748
52130580027
มารุต สมวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
749
52130580028
อังคาร ชัยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
750
52130580032
ลัดดาวัลย์ มูลขุนทศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
751
52130580033
ศิริวรรณ บุณโยดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
752
52130580035
ดรุณี บุรมย์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
753
52130580036
ทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
754
52130580038
เพ็ญศรี พวกไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
755
52130580039
อุบลวรรณ สุทธาธิวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
756
52140580001
กมลรส บุญศักดาพร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
757
52140580002
กังวาล ปรินทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
758
52140580003
จักรกฤษณ์ อันทรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
759
52140580004
จันทร์นภา อะเพื่อนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
760
52140580005
ญาณิตา กล้าเชี่ยว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
761
52140580006
ณัฐพงศ์ ทับสุลิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
762
52140580007
ตรีภพ ดวงภักดีรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
763
52140580008
นันทลักษณ์ วิภาหัสน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
764
52140580009
ประไพรัตน์ บารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
765
52140580010
พรแสง ฤทธิวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
766
52140580011
เพชรลดา กิตติชาญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
767
52140580012
เพ็ญนภา ปาสาวัน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
768
52140580013
เมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
769
52140580014
ลฎาภา พะนงรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
770
52140580016
บุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
771
52140580017
วรรณภา ชนะบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
772
52140580018
วัชระมานนท์ ผันอากาศ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
773
52140580020
วิไลพร กิ่งแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
774
52140580021
สถิตย์ อะเพื่อนรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
775
52140580022
สมจิต แสงสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
776
52140580023
สมศักดิ์ ศรีคุ้มเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
777
52140580025
สุริโย สามเณร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
778
52140580026
โสภิต มีสุขมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
779
52140580028
อุมาพร บุญทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
780
52140580029
เอกราช ทองรอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
781
52140580031
ณัฐธีร์ ศรีวังราช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
782
52140580033
ชฎิลรัตน์ วิเศษรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
783
52140580034
พิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
784
52140580035
จิรดา โพธิ์หิรัญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
785
52140580036
ขนิษฐา ทัพซ้าย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
786
52140580037
ธนพันธุ์ อนันต์เพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
787
52150580001
กลิ่นขจรไพร พิลาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
788
52150580002
จีรศักดิ์ ศรีโยธา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
789
52150580003
ชัยสิทธิ์ แก้วมี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
790
52150580004
ชีวรัตน์ เตยหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
791
52150580007
นิกร สุรนาทชยานันท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
792
52150580009
ปัญญา นาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
793
52150580011
มัณฑนา ดีแกง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
794
52150580014
วิชิต ประทัยเทพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
795
52150580015
วิชิต ทวีลาภ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
796
52150580016
สายฝน สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
797
52150580018
สุริยเดช หังษาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
798
52150580019
หัทยา สีโดน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
799
52150580022
อิสรีภรณ์ แก้วใส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
800
52150580024
เกศสุดา หอมหวล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
801
52150580025
เดชศักดา เทศารินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
802
52150580026
นพดล สอนบาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
803
52150580027
นภาพร จันตา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
804
52150580029
ประเวช พิมพา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
805
52150580030
พรเพ็ญ อนันตจารุตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
806
52150580037
นพดล เหมะธุลิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
807
52150580038
กุลธิดา นาเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
808
52190580001
กนกพร จัตุรงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
809
52190580002
กมลพร จรูญกิจพิศาล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
810
52190580003
กาญจนา สุขกมลเสถียร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
811
52190580005
ชัชฎาพร กุลวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
812
52190580008
ทรงพิมล สมน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
813
52190580010
ธนัชพร ทองนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
814
52190580011
ธนัญชัย พิลาสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
815
52190580012
กัญจ์ญาณัฐ วรินทร์หิรัญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
816
52190580014
ประเพ็ญศรี คารัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
817
52190580015
ปรารถนา รักศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
818
52190580016
ภคพร เมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
819
52190580017
มาลี สัญญาอริยาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
820
52190580018
รัชนี งามสวย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
821
52190580019
รำไพร ทิพยชยางกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
822
52190580020
วรวุธ อัปการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
823
52190580021
วริศรา ผ่องแผ้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
824
52190580022
ศุภณัฐ กัณนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
825
52190580023
สมจิต สร้อยนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
826
52190580024
สมจิต สุทธิศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
827
52190580025
สมศักดิ์ เมืองแสน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
828
52190580027
สราวุธ ตู้ธีระ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
829
52190580028
สุจิตรา โกวิทพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
830
52190580029
สุวรรณ ผาดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
831
52190580032
อภินันท์ รวยกระบือ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
832
52190580033
อัญชลี นันทศักดิ์ภิญโญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
833
52190580034
อุดม รักศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
834
52190580036
จินตนา สาสีดา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
835
52190580038
ชาญยุทธ เทวรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
836
52190580039
ทวีสิน อินทร์นอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
837
52190580040
นิศรา ไกรเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
838
52190580041
บุษบา วิเศษลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
839
52190580042
ปรานี บุญทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
840
52190580043
พิพัฒน์ เนาวคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
841
52190580044
มิตรวันชัย วัดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
842
52190580045
วิรานันท์ ชาวไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
843
52190580046
สมศักดิ์ นวลประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
844
52190580047
สารภี เผือกเอี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
845
52190580048
สำอาง โม้ลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
846
52190580049
สิทธิพล รักษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
847
52190580050
สุพล แก้วหนองแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
848
52190580051
สุรศักดิ์ พวงไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
849
52190580052
กรุณา สานอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
850
52190580053
กิตติยาภรณ์ พิลาสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
851
52190580054
จันทร์เพ็ญ คำอู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
852
52190580055
จุมพล จันทร์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
853
52190580056
ฉลอง พรมหญ้าคา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
854
52190580057
ชวนพิศ แซ่แต้
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
855
52190580058
ทองอยู่ ไกรเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
856
52190580059
นิติพัฒน์ พินยะพงค์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
857
52190580060
นภัสสร เทียมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
858
52190580061
นิตยา เดชวิริยะรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
859
52190580062
เนตรนภา วินไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
860
52190580063
รังสฤษฐ์ แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
861
52190580064
วิไลวรรณ กัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
862
52190580065
วีระชัย มาแสวง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
863
52190580066
ไวพจน์ เสมียนพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
864
52190580067
ศศิกาญจน์ กัณนอก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
865
52190580068
ศิริ อ่องพิมาย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
866
52190580069
สมร ชมภูวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
867
52190580070
สุภิชา แก้วยอด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
868
52190580071
เอมอร พิมสิม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
869
52190580072
นิรุตติ์ ศรีอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
870
52190580101
สุพรรณิการ์ ศรีทา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
871
52210580001
ก่อเกียรติ นาลา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
872
52210580002
กิตติชัย อักษรเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
873
52210580003
กิตติชัย อ่อนศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
874
52210580004
จรูญ ธนะสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
875
52210580006
ฉัตรติมา ผัดวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
876
52210580007
ณัฎฐ์ชุดา วรรณะพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
877
52210580009
ธัญญรัตน์ ฐานวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
878
52210580010
ธีรสิทธิ สวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
879
52210580013
บุญคุ้ม การนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
880
52210580015
สัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
881
52210580016
ปิยพร สังสิมมา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
882
52210580017
ภาคภูมิ ภูมาก
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
883
52210580018
ยุทธนา สัตพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
884
52210580021
รุ้งศักดิ์ พันธ์เดช
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
885
52210580022
วรรณรัตน์ ทองสุกแก้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
886
52210580023
วัชรี ผาสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
887
52210580027
สมจิต แก้วการไร่
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
888
52210580029
สำรวย บอกชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
889
52210580031
สุภาวดี ภาระดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
890
52210580032
สุรสิทธิ์ บุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
891
52210580035
อัจฉราพร สายนาค
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
892
52210580038
เข็มทอง การนา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
893
52210580043
วัชราภรณ์ ถนอมเงิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
894
52210580045
อำนาจ สนเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
895
52210580047
ทัชชัย รอดน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
896
52210580048
ธนิษฐา มูลกัณฐ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
897
52210580049
นิยมาภรณ์ ขันเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
898
52230580001
จันทิมา จันทร์มณี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
899
52230580002
เจติยา บุพศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
900
52230580003
เจริญศักดิ์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
901
52230580004
ณรงค์ศักดิ์ ชะเอม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
902
52230580006
ณิชา คำชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
903
52230580007
ดารุณี บุญเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
904
52230580008
เตือนจิตร บงค์บุตร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
905
52230580009
นิราตรี รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
906
52230580011
เบญจมาศ จรรยาวดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
907
52230580013
พนัสเดช คะอังกุ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
908
52230580014
พรสวรรค์ อุดานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
909
52230580015
เพชรรัตน์ โคตรไชย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
910
52230580016
ภานุพงษ์ คำภูษา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
911
52230580017
มงคล แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
912
52230580018
รุ่งนภา วารีย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
913
52230580019
ลักขณา โกษาแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
914
52230580020
เลอพงศ์ กางทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
915
52230580022
วิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
916
52230580024
วีรเพชร สุธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
917
52230580030
สุทธิพงศ์ แก้วอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
918
52230580035
อัจฉรา ไชยศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
919
52230580037
เกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
920
52230580038
ครึกชัย วิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
921
52230580049
ศรีเกษมศักดิ์ กองนาคู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
922
52230580050
อินทิมา โยคิกานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
923
52230580052
รังสรรค์ แจนโกนดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
924
52230580055
คมทวน อัครจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
925
52240580001
กมล ตริยาทรัพย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
926
52240580002
กิตติชัย บุษราคัม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
927
52240580004
จริยา กรุณา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
928
52240580006
ฉัตรชัย เสาหิน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
929
52240580007
เณริศรา ว่องไว
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
930
52240580009
ธีระวุฒิ บุญแนบ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
931
52240580010
บุญช่วย ปาเส
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
932
52240580011
ประกอบ ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
933
52240580012
พิชัย ไกรการ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
934
52240580013
มณัชญา ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
935
52240580015
ยุวเรศ นิกาพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
936
52240580016
วิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อม
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
937
52240580017
เวนิส ศรีวะสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
938
52240580018
สายสวาท หมุนสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
939
52240580019
สุปรีชา นาชัยฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
940
52240580020
แสงเพชร ศรีสุพรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
941
52240580022
นงลักษณ์ ดารังวัล
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
942
52240580023
รำพรรณ อุ่นหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
943
52240580029
ศิริพร พันธ์ละออ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
944
52240580030
เริงฤทัย เถาว์ที
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
945
52240580031
รัชฏาภรณ์ มิยะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
946
52240580032
พุฒิพัฒน์ อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
947
53010585029
เผ่า ยาสมุทร
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
948
53190580063
สุรชัย ศรีจาด
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
949
49010581614
นพวรรณ สว่างบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
950
50010587006
เอมอร มาตะรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
951
51030580606
ปราชิญา ศิรินิกร
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
952
51030580607
ไพรรอด ศิริจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
953
51120582009
เบญจลักษณ์ กุลวุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
954
51120582017
สุพรรษา ใจเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
955
51120582019
อมรรักษ์ ศิริสุรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
956
52010583002
กานต์ธีรา ทาศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
957
52010583004
แก้วใจ อุตะมะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
958
52010583005
คมคาย ภูแล่นดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
959
52010583009
ปิยวรรณ์ ศรีสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
960
52010583010
พรพรหม ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
961
52010583011
ภักดี นาชัยลาน
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
962
52010583012
รัตติกาล ตรีกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
963
52010583013
รัตนา เนื่องโนราช
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
964
52010583014
วัชรี สกุลรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
965
52010583015
วิภาดา โพธิกุดสัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
ปริญญาโท
966
49010581211
พนิดา นวลสนิท
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
967
49030580012
ปุณณภา เหมะธุลิน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
968
49030580073
วรชพร ศรีไทย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
969
49030581215
ปุณยนุช ภูพันพร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
970
49120580606
มนัญญา นาคสิงห์ทอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
971
49120580607
รัศมี ทองเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
972
49120580608
สรวิชญ์ สว่างภพ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
973
49120580611
แสงมณี วงศ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
974
50010551001
คมสัน บุญจงรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
975
50010580005
จุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
976
50010580015
มะลิวรรณ์ พันธุ์นิล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
977
50010580021
อนุรักษ์ ธนะกลม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
978
50030580602
มัชฌิมา บุญเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
979
50030580604
ลัดดาพร จุปะมะตัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
980
50030580605
สมคิด จุปะมะตัง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
981
50030580613
อัญชลิกา ผิวเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
982
50030580614
ทิพสุคนธ์ วะจีประศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
983
50210580024
อัจฉราพร ภาษี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
984
50210580033
รุจิรา อุ้ยปัชฌาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
985
51010550802
อุษาวดี โคตรคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
986
51010580004
กุสุมา สีดาเหลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
987
51010580005
เกวลิน บุญทวี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
988
51010580019
พัชชาดา ไชยมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
989
51010580032
สุมนตรี ศรีภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
990
51230582012
อลิศรา ศรีสร้อย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
991
52010584002
กุลนิดา ศรีคำเวียง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
992
52010584003
ขนิษฐา ปัตลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
993
52010584004
ขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
994
52010584006
จักราวุธ สาตารม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
995
52010584008
ชาตรี วงเวียน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
996
52010584010
นริศรา แสนสุข
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
997
52010584011
น้ำเพชร สุจิตตกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
998
52010584012
บุษวรรณ บุญแนน
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
999
52010584016
พรสุดา ศรีปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1000
52010584018
เพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1001
52010584019
ภาณุวัฒน์ สว่างแสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1002
52010584020
มะลิวัลย์ ศรีบานชื่น
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1003
52010584021
วรวิทย์ บุญญาธิพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1004
52010584024
สังวรณ์ คลังบุญครอง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1005
52010584025
สิริวรรณ ศุขอร่าม
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1006
52010584027
สุดารักษ์ นรินทร์รัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1007
52010584029
สุภิดา นนทะมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1008
52010584032
เอกชัย กมลเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1009
52030582001
กรรณิการ์ ทองนำ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1010
52030582002
กัณหา เทพดุสิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1011
52030582004
ชลกร กะสี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1012
52030582005
ดวงธิดา อุตตมะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1013
52030582006
นารีนาท ห่อไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1014
52030582008
นิสา พนมตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1015
52030582009
ประนัดดา อรุณในเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1016
52030582011
ปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1017
52030582013
พัชราภรณ์ ศรีสุนาครัว
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1018
52030582014
พูนทรัพย์ พรมชินวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1019
52030582015
ภาณิชา ศรีรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1020
52030582016
รักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1021
52030582018
วนาพร สาชนะ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1022
52030582019
ปรัชพร ศิริเขตร์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1023
52030582020
พวงชมพู พันธุวร
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1024
52030582021
สดศรี เทพดุสิต
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1025
52030582023
เสน่หา ชมภูวง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1026
52030582025
อมร เรืองไพศาล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1027
52070580003
ชณิดา โคลงชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1028
52070580006
นิออน วิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1029
52070580010
ษมากร ดุลยพิสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1030
52070580011
สายันต์ กลีบจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1031
52070580012
สุพรรษา หนองทองทา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1032
52070580014
อัญชลี ระบือพิณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1033
52120582005
ทองพันธ์ ยงกุล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1034
52120582010
พีรพร แก้วแดง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1035
52120582011
เพชรดาว นิลสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1036
52120582012
วราภรณ์ โชติรัตนากูล
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1037
52120582013
วันดี วิถี
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1038
52120582017
สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1039
52120582018
สาวนี สุขพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1040
52120582020
สุนทร จันทศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1041
52120582021
สุพิชฌาย์ สีหะวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยการศึกษา
ปริญญาโท
1042
52030584001
จุฬาลักษณ์ ไชยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ปริญญาโท
1043
49010550604
นันทิวา คำบุญเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1044
49010550606
พริ้งพราย คุณารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1045
49010550611
อมต ชุมพล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1046
49010550612
นุชนภา อินธิแสน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1047
49010580814
ประดิษฐ์ เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1048
49010580820
พงศ์พันธ์ เพชรไพร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1049
49010580821
พรรณทิพย์ ไชยทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1050
49010580822
พวงพกา อาจวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1051
49010580828
ยุพาวดี เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1052
49010580834
วิบูลศรี เจริญรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1053
49010580840
สุภาวรรณ กล้าขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1054
49030580825
สมยศ บุญประคม
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1055
49040580804
ปิยะ พันธะไชย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1056
49040580806
รัตนาภรณ์ สาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1057
49040580809
วีรจิตร ฉลาดการณ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1058
49040580818
อัจฉรียา หินซุย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1059
49040580823
จิตรลดา เหล่าดี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1060
49120580305
เพชรัตน์ สายเมฆ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1061
50010580101
จิตรณรงค์ นาใจคง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1062
50010580105
ชูชาติ บุญหล้า
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1063
50010580126
ยุทธการ พราหมณ์กระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1064
50010580130
วิลาวัณย์ หาระมี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1065
50030580206
ณัฎฐวี ศรีอุปชฌาย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1066
50030580207
ดวงฤทัย บ่อคำเกิด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1067
50030580209
วรันธร ทองบ่อ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1068
50070580119
อำนาจ ย่ามกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1069
50120582007
พัชริดา ไกรษี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1070
50120582010
วิไลรัตน์ แต้มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1071
50120582011
วีระยา ศิริรัชฏานันท์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1072
50120582014
ศิรินทิพย์ แต้มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1073
50120582016
สมใจ โพธิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1074
50120582017
สิปนนท์ โพธิ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1075
50120582022
อภิญญา เครือมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1076
50130580212
วิชาญ นามวงษ์ษา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1077
51010580102
จุฑามาศ ผ่านภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1078
51010580108
พรพรต ชุปวา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1079
51010580109
พัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1080
51010580123
โสภิดา รัตนา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1081
51010580126
พิมล หัดรัดชัย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1082
51070580101
กิติกร ทิพนัด
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1083
51070580102
จารุวรรณ แสงสุมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1084
51070580103
จินตนา ฉิมพลีพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1085
51070580104
ฉลวย ทองโคกสูง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1086
51070580105
ฐิติกร มะลิมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1087
51070580107
ธีระ ลิ้มศรีประพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1088
51070580109
เบญจมาศ พรประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1089
51070580110
พักตรา อิสเรสรังสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1090
51070580117
รัตนากร สมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1091
51070580120
โสภา โคตรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1092
51070580121
ปิยะพร เภาพูล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1093
51070580124
กนกวรรณ บุญวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1094
52010585015
บังอร สุริยคุปต์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1095
52010585016
บุญถม คำพิพจน์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1096
52010585017
ปริญญา ระถี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1097
52010585022
รัตนาภรณ์ หาญรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1098
52010585027
สมบูรณ์ คนขยัน
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1099
52010585035
อาณัติ เหลื่อมศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1100
52030581013
จิราพร จันทราศรี
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1101
52030583001
จินตนา ดีนาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1102
52030583002
จิรวัฒน์ ตั้งเกษมสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1103
52030583003
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1104
52030583004
ธารารัตน์ ไชยแสง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1105
52030583006
ปรีชา ดีนาง
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1106
52030583007
ภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1107
52030583011
รัตนา วิตะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1108
52030583012
รัมณียา นิลคัมภีร์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1109
52030583014
วิภารัตน์ เพรงมา
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1110
52030583016
ศศิธร เปล่งดีสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1111
52030583019
สุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1112
52030583024
ณรงค์กร เสนาไชย
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1113
52070581024
สาวิตรี รักษาสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1114
53010586034
วฤดีภรณ์ คำสุข
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1115
53010586041
เฉลิมวุฒิ หอมจิต
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาโท
1116
51010584304
ประเสริฐ ชมมอญ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปริญญาโท
1117
49010580428
สมทรง อาจลออ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1118
49010580438
สำลี รักสุทธี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1119
49070580213
ณัฐปรีญา ผายพลพฤกษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1120
49070580218
ปราณี พิศุทธิสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1121
49070582014
รุ่งนภา ทบวอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1122
49070582016
วิลาวัลย์ รัตนวิชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1123
50070580220
สุวิวัชรา มาตรโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1124
50100580115
พัฒนพง แสงสุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1125
51010585010
จุฑารัตน์ สีหบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1126
51010585022
ปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1127
51010585033
มลัยวัลย์ ทาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1128
51010585053
สุคิด บุญเต็ม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1129
51060580002
มีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1130
51070580210
ปัญญา หาญนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1131
51070583302
เกียรติสุดา ตันศิริ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1132
51070583303
จิรัชยา เนติศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1133
51070583306
ชงโค เถื่อนกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1134
51070583308
ชุมพร เทียนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1135
51070583309
เตือนใจ เจริญตา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1136
51070583314
มาลินี เชื่อมกลาง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1137
51070583316
ราณี ทิพย์สันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1138
51070583319
วรลักษณ์ เทียนศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1139
51070583320
วัชรี อิ่มวัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1140
51070583322
ศิริลักษณ์ พันธุประกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1141
51070583323
สมถวิล นุชใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1142
51070583328
บัวเรือน เศรษฐี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1143
51070583329
ราตรี กล้าสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1144
51230581009
ทองปาน นันทราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1145
52010553005
สุภาพร ทัศคร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1146
52010588001
กนกพร ดีรักษา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1147
52010588003
กาญจนา ศรีราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1148
52010588004
กาญจนา บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1149
52010588005
กิ่งดาว วิกยานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1150
52010588006
เกษวลี กองทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1151
52010588009
คำพอง พิมพ์สา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1152
52010588010
ฐิติวรดา พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1153
52010588011
จิระวดี เสนาคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1154
52010588013
ณัชชา เมืองแพน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1155
52010588014
ดำรงค์ สงครามสี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1156
52010588015
ทวีป บุตรโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1157
52010588019
ธัญพร ยมนัตถ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1158
52010588020
นิตยา สัตย์นาโค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1159
52010588021
นิศารัตน สมพร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1160
52010588022
บังอร ดรชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1161
52010588023
ประภัสสร ยะณะโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1162
52010588024
ปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1163
52010588025
ภาวิดา ลุงนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1164
52010588027
มะลิวัลย์ สุพรรณนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1165
52010588028
เย็นใจ คำดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1166
52010588030
รสริน สงครามสี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1167
52010588031
รัชนี โสดเสียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1168
52010588033
เรไร สุปัญบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1169
52010588034
วลิดา จันทรสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1170
52010588035
ศิริอร ทองอ้ม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1171
52010588036
สมควร ชื่นนิรันดร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1172
52010588037
สมควร พันธ์หินกอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1173
52010588038
สมบูรณ์ กางไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1174
52010588040
สสิระฉัตร พันธุ์ครู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1175
52010588041
สุคนธ์ ยะณะโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1176
52010588045
สุภาพ ปูนอน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1177
52010588047
แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1178
52010588049
อรณิชา สุมนนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1179
52010588052
อุ่นเรือน ช่างนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1180
52010588054
ดุษฎี ปะนัดเต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1181
52010588056
อารดิน แก่นจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1182
52030581001
กนกวรรณ ศรีดาวเรือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1183
52030581002
กนิษฐา จำปาวงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1184
52030581003
กมลวรรณ ศรีสุโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1185
52030581004
กัลยรัตน์ คงเดช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1186
52030581005
กาญจนา รัตนวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1187
52030581006
แก้วกาญจน์ สระศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1188
52030581007
จงกล ดาสุโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1189
52030581009
จารุณี พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1190
52030581010
จารุพรรณ โพธิดอกไม้
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1191
52030581011
จารุวรรณ หล่อศิลาทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1192
52030581015
เจียงลม โฉมหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1193
52030581016
ฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1194
52030581017
ชุติมณฑน์ สุทธิปัญโญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1195
52030581019
ดาวเรือง ธิสารสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1196
52030581020
ถิริยา เป้งคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1197
52030581021
ทองเทียม ศรีสร้างคอม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1198
52030581022
สุริยัน โคตรชมภู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1199
52030581023
เทวี คำสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1200
52030581024
ธนิษฐา ดวงตาผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1201
52030581025
นงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1202
52030581026
นงลักษณ์ พันธ์งาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1203
52030581027
นงลักษณ์ หล่อเจริญชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1204
52030581028
นภาพันธ์ คำรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1205
52030581029
นวพร อุดมกัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1206
52030581031
นันทพร นพรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1207
52030581032
นิกร ปัตรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1208
52030581033
นิตยา รีรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1209
52030581034
นิตยา โคตะมา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1210
52030581035
นิลวรรณ วงศ์ละ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1211
52030581036
นุชนารถ แก้วกำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1212
52030581037
บังอร รัตนทิพย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1213
52030581038
บุศรินทร์ ห้าวหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1214
52030581039
ประกาย แสงศิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1215
52030581040
ประพิศ มิตรใจดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1216
52030581041
ประไพพรรณ ผัดเชตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1217
52030581042
ประไพรี ลิ้มวัฒนชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1218
52030581043
ประสพพร จิตตฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1219
52030581045
ปรีดาภรณ์ อุทากิจ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1220
52030581046
ปาริชาติ ตาสว่าง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1221
52030581047
พรทิพย์ สินธนันชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1222
52030581050
พรรณงาม งามชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1223
52030581052
พัทธวรรณ เกิดสมนึก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1224
52030581053
พิชญ์ภวิศ ภูมิมณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1225
52030581054
เพ็ญศรี ละดาดาษ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1226
52030581055
แพรวพรรณ จันทร์แดง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1227
52030581056
ไพโรจน์ สังฆะคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1228
52030581057
ภัทรียา ปานเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1229
52030581058
ภาวิดา พรหมสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1230
52030581059
มณีจันทร์ รักษาภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1231
52030581060
มยุลี ซ้ายสุพรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1232
52030581061
มลวิภา แนวบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1233
52030581062
วรรณภา หล่าคำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1234
52030581064
รัชนี น้อมระวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1235
52030581065
ลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1236
52030581066
ลำใย ศรีมงคล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1237
52030581067
วนิดา ศรีคำหาญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1238
52030581068
วรรณภา นันทะแสง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1239
52030581069
วราภรณ์ อุปทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1240
52030581070
วันศรี ชื่นจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1241
52030581071
วิชุลดา ราชหงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1242
52030581072
วิภาดา รีรมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1243
52030581074
วิไลวรรณ นาถธีระพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1244
52030581075
วิสุดา สีเอาะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1245
52030581076
วีรยา อุปศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1246
52030581077
ศรีไพร สังฆะคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1247
52030581078
ศศิธร ชวาลไชย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1248
52030581079
สมใจ จันทะเมธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1249
52030581080
สมใจ แสนนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1250
52030581081
สมบูรณ์ ปราบศัตรู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1251
52030581082
สมพิศ มหาโยธี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1252
52030581083
สมมาตร คำเพิ่มพูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1253
52030581084
สมสมัย คาร์ลสัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1254
52030581085
สาคร ตางจงราช
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1255
52030581086
สายฝน สิงห์เชิดชูวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1256
52030581088
สุดารัตน์ พิณพงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1257
52030581090
สุภาณี โสโท
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1258
52030581091
สุภาพ พรมทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1259
52030581092
สุภาพร สิทธิขวา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1260
52030581093
สุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1261
52030581095
เสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1262
52030581096
แสงสุรีพร ศรีผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1263
52030581097
อภิชาติ สนธิลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1264
52030581098
อมรรัตน์ จันทร์เขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1265
52030581100
อาภัสรา จันทรเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1266
52030581102
เอกราช วงศ์ละ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1267
52030581103
โอเล็ต แสงไสย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1268
52030581104
ดอกไม้ บัวคำภู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1269
52030581105
ภิรมย์ ชัยรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1270
52030581106
ศรารัตน์ มหิปโภชน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1271
52030581107
ณัฐกฤตา กาสีใส
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1272
52040581002
จงกล ธนะมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1273
52040581003
จรัสศรี ศรีสุธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1274
52040581004
ชวนพิศ สัจจภาณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1275
52040581006
บรรจง หัสจรรย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1276
52040581008
พรทิพย์ ลาพานิชย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1277
52040581009
พรรณทิพา ต้นสวรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1278
52040581011
พวงทอง วงศ์อามาตย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1279
52040581012
มยุรี สายรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1280
52040581013
มะลิ ศรีสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1281
52040581014
วนิดา ไชยมี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1282
52040581015
วิเชียร บัวระบัน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1283
52040581016
สมศักดิ์ ปานเพ็ชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1284
52040581019
เสถียร หัสจรรย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1285
52040581020
สุภาวดี สระแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1286
52040581021
อุไร บุญก้านตง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1287
52080580034
นันทวุฒิ จำนงค์บุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1288
52080581001
กมลวรรณ ไสยาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1289
52080581002
กีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1290
52080581004
จริญญา สมานญาติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1291
52080581005
จิราวรรณ จ้อยภูเขียว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1292
52080581006
ชลลดา หาญประชุม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1293
52080581007
ณัฐวรรณ เนตรวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1294
52080581008
ทัศนีย์ ร่างเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1295
52080581009
ธนัญชนก กล้าไพรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1296
52080581010
นุจิตรา วรเชษฐ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1297
52080581011
บุญเลย อิทธิกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1298
52080581012
ประกอบกุล มณีวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1299
52080581013
ปรีชากรณ์ จุลอักษร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1300
52080581015
มะลิ แต่งพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1301
52080581016
ยุภาภรณ์ ชมนาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1302
52080581017
ยุวเรศ ราชานนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1303
52080581019
วารุณี อินทรบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1304
52080581020
วิริยะสมร บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1305
52080581022
ศรีประภา วิเศษภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1306
52080581023
ศิริพร เนาวะเศษ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1307
52080581024
ศิริวรรณ จันทร์สมคอย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1308
52080581025
สิริลักษณ์ นิสสัยกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1309
52080581027
สุชาดา อ้นสันเทียะ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1310
52080581029
หนูเพียร ยอดดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1311
52080581030
อิงอร ยวงทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1312
52080581031
อุไรวรรณ ทองละมุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1313
52080581033
จำปี บุญพรหม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1314
52080581034
นันทพร จ่าชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1315
52080581035
รพีพรรณ ไสยาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1316
52080581036
สโรชา แซวกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1317
52090580003
ธัญญา แอบศรีหาด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1318
52090580008
นิสันต์ ศรีเที่ยง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1319
52090580011
ศักดิ์ชาย สร้อยจิตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1320
52090580013
สมเกียรติ ประทีปรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1321
52090580014
สมศักดิ์ ศรีมารักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1322
52090580015
สุคนธรัตน์ ชูเชิด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1323
52090580016
สุดารัตน์ เสาวโค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1324
52090580017
สุเพียบ เล่าลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1325
52090580018
เสกสรร ถือกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1326
52090580020
อภิญญา ทองนำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1327
52090580021
อรทัย ผลเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1328
52090580022
อรวรรณ จันทร์แท่น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1329
52090580025
ประทุมวรรณ นิพันรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1330
52090580026
พัชราพรรณ บุญยืน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1331
52090580027
สุจิตตรา สุดชารี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1332
52090580028
สุรสิทธิ์ แก้วอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1333
52090581001
กฤษติกา การะเกต
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1334
52090581002
โฉมศรี มะลิงาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1335
52090581003
พิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1336
52090581004
วิชชุกร เกษรบัว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1337
52090581005
อัญชลี สุขศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1338
52110581001
คมสัน อุทัยวัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1339
52110581003
ดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1340
52110581004
นวลจิต ฤทธิโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1341
52110581006
นันทิยา สงวนตระกูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1342
52110581007
นาฏริกา ปิ่นแก้วน้อย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1343
52110581008
นาทยาพร ผลบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1344
52110581009
บุศรินทร์ สมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1345
52110581010
พิสมัย ปาปะกาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1346
52110581013
รัตติกาล เที่ยงกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1347
52110581014
รุ่งฤดี นาระวิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1348
52110581015
วรรณวดี นนทะแสน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1349
52110581017
สว่าง ไชยคำภา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1350
52110581018
สุกัญญา ผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1351
52110581019
สุดาทิพย์ สินธุโคตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1352
52110581022
สุวพีร์ กุลสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1353
52110581023
อนงค์ ทิวะสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1354
52110581025
พจนี บุญชูศร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1355
52110581027
สุภาพักตร์ วิชัยโย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1356
52110581028
กัญชฎา ภูหานาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1357
52110581029
ประกิต วรรณพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1358
52110581031
วงเดือน ภูสง่า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1359
52110581033
ทัศนีย์ ศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1360
52110581035
บุญศิริ ภูชาบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1361
52120580002
กิตติศักดิ์ พงไทยสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1362
52120580005
เจษฎา สิ้นภัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1363
52120580007
ชุติมา ลาลุน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1364
52120580009
ทวีสุข แก้วธรรมมา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1365
52120580010
นิตยา  นามสาย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1366
52120580011
บัวเงิน บุญน้อม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1367
52120580012
เบญจมาศ  สมควร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1368
52120580014
พรนภัส ธรรมคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1369
52120580015
เยาวภา จันทร์ประทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1370
52120580017
รัชนีกร ชาติมนตรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1371
52120580022
วิภาวรรณ  สุพรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1372
52120580023
วศินี  แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1373
52120580026
สุวิมล  กัณหา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1374
52120580027
อรุณวรรณ แก้วกล้า
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1375
52120580028
กรรณิการ์ เครือมาศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1376
52120580030
เด่นฟ้า แก้วภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1377
52120580032
อุมาพร พรหมบุตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1378
52130581004
ฐานิตา ไชยกาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1379
52130581006
นภธร อัครธรสกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1380
52130581007
นงนุช พระวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1381
52130581009
นิตยา ภูวประภากร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1382
52130581011
ผ่องศรี ชนะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1383
52130581013
รักก้าว พลเสนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1384
52130581014
รำพรรณ นาอุดม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1385
52130581015
ศิริเทพกมล ไชยโทน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1386
52130581016
สมคิด จิตระบอบ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1387
52130581017
สุชาติ ชัยทอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1388
52130581018
เสาวนีย์ ไชยโทน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1389
52130581020
นงพร โสใหญ่
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1390
52130581021
นิจนิรันดร์ ชื่นชม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1391
52130581027
วัชรี นาควิเชียร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1392
52130581028
อภัยวัลย์ กึกก้อง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1393
52130581029
ประดิษฐ์ จันทะไหล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1394
52140581001
กนกพรรณ ชัยภัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1395
52140581002
กนกวรรณ สิงห์ห่วง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1396
52140581003
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1397
52140581005
เกยูร ดวงภักดีรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1398
52140581007
จันทนา สุขสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1399
52140581008
ฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1400
52140581010
นนทวรรธ บวรจักรภพ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1401
52140581011
บุญเลิศ นิ่มสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1402
52140581012
ประทุม หลอมประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1403
52140581013
ผกานันท์ สร้อยศิริกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1404
52140581014
ผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1405
52140581015
พัฒนา ฤกษ์ชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1406
52140581017
ลลนา สลางสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1407
52140581018
วันทา เวชชศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1408
52140581019
วันเพ็ญ ทิพย์อักษร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1409
52140581020
วิราพร รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1410
52140581021
ศศิมา หาเรือนสาสน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1411
52140581022
ศิริลักษณ์ บุญยอด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1412
52140581023
สมพร สะอิ้งรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1413
52140581024
สมหญิง เต็งประวัติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1414
52140581025
สาธร สุขสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1415
52140581026
สำราญ ชาญประโคน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1416
52140581027
สำราญ มหาปญฺโญ แปลงไล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1417
52140581028
สำเรียง จานเขื่อง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1418
52140581029
สิรินุช ธรรมนิยม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1419
52140581030
สุดารักษ์ บุญยะดิเรก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1420
52140581031
สุธิมาศ นะรินรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1421
52140581032
สุรีพร เสนาสังข์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1422
52140581033
โสภาวรรณ สวัสดิ์พูน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1423
52140581034
อมรา หวังสวัสดิ์ปรีชา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1424
52140581037
ภัทรานิษฐ์ มณีศรีธีรโชติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1425
52140581038
ชุติมา วันท่าค้อ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1426
52140581039
จามรี สมานชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1427
52210581001
กัญญาภัค แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1428
52210581002
กัลญานัฐ รัตนวงศ์สวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1429
52210581004
กานต์ธิยาภรณ์ พันมุณี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1430
52210581005
สาวิตรี ประไพเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1431
52210581006
ธนาภร ขันภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1432
52210581007
ปณิดา ครองหินลาด
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1433
52210581008
ปิยพร โสมาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1434
52210581011
ไพโรจน์ ฤาวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1435
52210581014
ศิริพร มุทาพร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1436
52210581015
สงกรานต์ ขุนนนท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1437
52210581016
สิริวรรณ สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1438
52210581017
สุรีย์พร ศรีเมือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1439
52210581018
อรไทย โคบาล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1440
52210581019
อัมรา ฉัตรชัยพลรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1441
52210581020
อำไพ วรรณขามป้อม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1442
52210581022
เกริกฤทธิ์ เส่งมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1443
52210581025
ดุจฤดี ทะมามันท์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1444
52210581026
ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1445
52210581029
ศศิวิมล ชุดนอก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1446
52210581030
สุกัญญา วิเศษทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1447
52210581031
หทัยชนก ทองผา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1448
52210581033
อินทร์ตอง แสงสุทธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1449
52210581034
อุทุมพร กรองเห็น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1450
52210581035
จำรอง ขัวนา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1451
52210581036
จันทร์ธิดา เจริญกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1452
52210581037
นันทนา ทองมูล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1453
52210581038
เบญจวรรณ สวัสดิรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1454
52210581039
จิระประภา สุทธิ์ทวี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1455
52210581041
นริศรา สุทธิ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1456
52210581042
ศิริพร สุภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1457
52210581043
ประยวน แพงไทย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1458
52230580033
อภัยวรรณ คำภาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1459
52230580043
น้ำฝน เกลื่อนเพชร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1460
52230580047
ระเบียบ แก้วดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1461
52230581001
จิตรลัดดา โถบำรุง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1462
52230581004
มยุรี หนูอินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1463
52230581005
มลิวรรณ อินทะนาม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1464
52230581007
ศศิธร ไชยเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1465
52230581008
ศุภผล ไชยพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1466
52230581009
สุชีลา เพชรแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1467
52230581010
อรทัย ศรีชัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1468
52230581011
อมร กุลดิลก
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1469
52230581012
กนกวรรณ ภูศรีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1470
52230581013
ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1471
52230581014
นงนภัส ภักดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1472
52230581015
นฤมล งอยผาลา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1473
52230581016
นันทิญา ต้นศรี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1474
52230581017
บุญนาค ภูกิ่งหิน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1475
52230581018
พิสมัย พาดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1476
52230581019
มงคล ศิริสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1477
52230581020
เยาวเรศ กลางโคตร์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1478
52230581022
ละเอียด ศรีวรกุล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1479
52230581023
วิภาดา พีระธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1480
52230581024
สายสุดา สุขวิพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1481
52230581025
อัมพร นิลสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1482
52230581027
เอื้อมพร บัวดี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1483
52240581001
กฤษณาพร สายคำวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1484
52240581002
กิตติพร อยู่เย็น
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1485
52240581004
จิรวรรณ จันทร์เหลือง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1486
52240581007
ธีรวัฒน์ สังข์สาลี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1487
52240581009
นาตญา ธนาคุณ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1488
52240581012
วิภาวี หม่องคำมี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1489
52240581013
วิไลลักษณ์ คำมรรค
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1490
52240581014
ศตวรรษ ชนะการ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1491
52240581018
สุริยา โล่ห์คำ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1492
52240581019
หนึ่งฤทัย อรุณรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1493
52240581020
หยาดทิพย์ ซีซอง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1494
52240581023
คู่ไทย ห้องแซง
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1495
52240581024
ประหยัด นามศร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1496
52240581025
พัชรพรรณ จันทร์สุข
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1497
52240581026
เพ็ญศรี บุญสงค์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1498
52240581027
เรืองศรี คุณสุทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1499
52240581029
มาโนช ประธาน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
1500
48011660501
คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1501
48011660502
ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1502
48011660503
ทิพเนตร ขรรค์ทัพไทย
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1503
48011660505
เนติรัฐ วีระนาคินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1504
48011660509
มานิตย์ อาษานอก
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1505
49010560309
วรวัฒน์ บุญดี
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1506
49010560310
สุรพร พงษ์สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์
Family and Social Development
ปริญญาเอก
1507
48010560008
ปณิธาน วรรณวัลย์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1508
49010560001
Khamseng Thalangsy
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1509
49010560002
Sithane Soukhavong
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1510
49010560103
จำปา จันทะสอน
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1511
49010560105
ชาญวิทย์ หาญรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1512
49010560107
ธีระ ภูดี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1513
49030560001
กิตติพงษ์ สกุลคู
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1514
49030560002
คำดี จันทะเกษ
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1515
49030560003
เจริญ ราชโสภา
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1516
49030560009
สมหวัง มหาวัง
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1517
49030560102
จรูญรัตน์ ส่งศรี
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1518
51010560010
สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก
1519
50010560105
นครชัย ชาญอุไร
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1520
50010560111
อมร มะลาศรี
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1521
50010560112
อรนุช ศรีสะอาด
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก
1522
51010560101
จำลอง วงษ์ประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1