ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 23:34 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 609 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
50011411001
กรกต รสโสดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
2
50011411003
กัญญารัตน์ สร้อยมาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
3
50011411004
กิตติยา สืบสีสุก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
4
50011411006
กุลธิดา จำเริญสัตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
5
50011411007
เกียรติคุณ สุลินทบูรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
6
50011411008
ขัติยาพร ผางเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
7
50011411009
แคทรียา สุวรรณไตรย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
8
50011411010
จริยา ศรีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
9
50011411014
ชัชวาลย์ เกษนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
10
50011411026
ทิพวรรณ ปาสาริกัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
11
50011411030
นฤมล อ่อนบ้านแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
12
50011411034
นิตยา บุญท้าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
13
50011411035
นิตยา แสงคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
14
50011411038
เนรัญชรา ไตรทิพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
15
50011411039
บุษบา พิมศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
16
50011411040
ปริญญา สาทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
17
50011411044
พงศ์ภัทร ภิญโญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
18
50011411046
พรพรรณ แมนไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
19
50011411047
พรลัดดา ไปวันหน้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
20
50011411048
พัชรี ประลอบพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
21
50011411049
พิชฌาวรรณ อรัญมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
22
50011411051
เพ็ญประภา ใหมเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
23
50011411052
เพียงพิศ สุขณะล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
24
50011411054
ภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
25
50011411056
ภาวิณี บุดดาคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
26
50011411058
มณีรัตน์ เจริญใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
27
50011411060
มัลลิกา พันธุ์มาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
28
50011411064
วัชระ น้อยวิบล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
29
50011411066
วันทนา สะภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
30
50011411069
วิทยา เกื้อทาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
31
50011411071
วิลาวัลย์ บุญก้อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
32
50011411072
วิสาริณี ศรีชมภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
33
50011411075
ศุภลักษณ์ เม่นเผือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
34
50011411076
สราวดี คันศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
35
50011411077
สริตา โกษาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
36
50011411078
สุพรรณี น้อยอามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
37
50011411080
สุรศักดิ์ จันทะรส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
38
50011411082
เสาวนนท์ ดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
39
50011411083
อดุลย์ รอดวินิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
40
50011411084
อภิญญา วารินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
41
50011411087
อรอนงค์ ทองไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
42
50011411088
อรุณี ฝาระมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
43
50011411091
อำพล พละศูนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
44
50011411093
เอกชัย ปัญญาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
45
50011411095
จันทร์สุดา ชัยศรีหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
46
50011411096
จิรารักษ์ คชรมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
47
50011411099
นภาวรรณ ราชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
48
50011411108
มยุรี นาเจิมพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
49
50011411116
สุทธิณี แป้นเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
50
50011411117
สุนันทา โสภาคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
51
50011411120
สุภาพร กลางประพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
52
50011411122
อัมรินทร์ จันดาเวียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
53
50011411124
ชนิดา จูมพลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
54
50011411125
ประภาทิพย์ สุดวรรค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
55
50011411126
ปรารถนา นันทะรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
56
50011411127
ปะการัง เดชภูมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
57
50011411129
ศุภลักษณ์ ซุยลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
58
50011421003
จริยา สินทูลพรมราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
59
50011421004
จินตนาการ พัฒนวิสัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
60
50011421005
จุฑารัตน์ ดวงขุนลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
61
50011421008
ธาราพันธ์ แก้ววังชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
62
50011421009
นลินี อรรควงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
63
50011421010
นันทิยา ศรีราตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
64
50011421017
ปิยะมาภรณ์ จันนามอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
65
50011421018
พรทิวา พาอ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
66
50011421019
ภัสรา แสงวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
67
50011421021
ภานุพร บุญมาพิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
68
50011421027
รุ่งทิวา ปุญยะสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
69
50011421028
รุ่งนภา ชูกลิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
70
50011421029
วนิดา สุทธิสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
71
50011421030
วรรณวิศา จุลณีย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
72
50011421031
วราพรรณ ไชยมูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
73
50011421032
วริศรา จันอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
74
50011421034
วันวิสาข์ ธานีกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
75
50011421036
ศิรินภา ทวีเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
76
50011421039
สุทัศน์ ศรีไชยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
77
50011421044
อังสุมาริน ปากวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
78
50011421063
กริช เรืองไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
79
50011421064
คมกริช อินทะขัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
80
50011421065
คัมภีร์พรรณ ทานา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
81
50011421067
จักรกริช เซ็นธุลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
82
50011421068
จันทร์เพ็ญ แสงงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
83
50011421069
จิตติมา ขามช่วง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
84
50011421070
จิรกานต์ จงนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
85
50011421071
จิราภรณ์ แดนโนนโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
86
50011421075
ชาริณี สุทธิรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
87
50011421076
ติราพร ทองที
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
88
50011421078
ธาราทิพย์ เมืองแทน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
89
50011421082
นัฐพล อิ่มประสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
90
50011421083
นันทวดี ยอดศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
91
50011421085
นิรินทรา พรมจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
92
50011421088
บุปผชาติ สุภาพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
93
50011421089
ปนิดา อินทร์โนนเชือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
94
50011421090
ปรีชา พิมพิรุด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
95
50011421091
ปวีณา เสี้ยมแหลม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
96
50011421092
ปวีณา จันทร์สระแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
97
50011421095
พรพรรณ ธนะอุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
98
50011421096
พรพิมล ทองคำแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
99
50011421097
พลอยไพลิน ทับทิม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
100
50011421098
พลอยไพลิน อินดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
101
50011421099
พัชรินทร์ บุญศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
102
50011421100
พิไลวรรณ วุ่นตุลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
103
50011421103
ภรณ์ทิพย์ ปานเชียงวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
104
50011421107
มินตรา เปลื้องทุกข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
105
50011421108
รัชมาพร ถิ่นสูงเนิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
106
50011421109
ละออ ชัยลิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
107
50011421111
วชิราวุฒิ หวังสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
108
50011421112
วีระยุทธ นินชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
109
50011421113
วุฒิชัย อินทะวุธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
110
50011421116
ศิริธร ศิริบุตวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
111
50011421119
ปวีณ์ธิดา พันธ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
112
50011421120
สัญวรา สันจร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
113
50011421121
สาวิตตรี แสนละมุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
114
50011421122
สำเนียง ไผ่พุทธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
115
50011421123
สุจิตรา อินทิสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
116
50011421125
ขวัญลดา ภานุสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
117
50011421126
สุพรรษา สุวรรณทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
118
50011421127
สุพัตรา พบวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
119
50011421130
สุภาวัล ตอพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
120
50011421133
โสรยา แอ่งบัวใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
121
50011421135
อภิญญา ไชยมาตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
122
50011421136
อรรถวุฒิ โคตรสีเขียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
123
50011421138
อรุณี แสงวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
124
50011421140
เกษสุดา พรรณขาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
125
50011421141
ณัฐวรรณ พำขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
126
50011421145
พิทักษ์ พรมดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
127
50011421146
พุทธิดา สุขสนั่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
128
50011421147
เพ็ญประภา สุขช่วย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
129
50011421149
รณชัย บุญสาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
130
50011421150
รัตนาภรณ์ สุขแสงรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
131
50011421151
ลลิตา ทิพจรูญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
132
50011421152
วรางรัตน์ สุทธิคำภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
133
50011421156
อรวรรณ มุงวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
134
50011421157
อ้อมใจ ขันตี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
135
50011421158
อัมพิกา คงรอด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
136
50011421160
ศิรินาถ พันธุ์เทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
137
50011421161
สุภัทรา นามแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
138
50011421163
จีรพร สารบุญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
139
49011410093
พัชราพร ไชยรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
140
50011410001
กนกวรรณ ถาดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
141
50011410002
กรวิทย์ จั่นแค้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
142
50011410003
กวีทัศน์ เมาะลาษี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
143
50011410004
กัญญา แก้วสีไว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
144
50011410005
กัลยา ไชยมีสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
145
50011410008
ขวัญชนก แสงมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
146
50011410010
คมกริช ศรีชาดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
147
50011410012
จิตฎิญา จิตรจักร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
148
50011410013
จิตรกร วิระกา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
149
50011410014
จิรวดี นารีไผ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
150
50011410015
จุฑามาศ มะลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
151
50011410016
จุฑารัตน์ หมายรอกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
152
50011410017
ฉวีวรรณ ปุริวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
153
50011410018
ฉัตราวดี ประกิระสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
154
50011410019
ชนิดาภรณ์ แสนคง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
155
50011410020
ชไมพร เพชรสุระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
156
50011410021
กชพรรณ ชาติบัญชาพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
157
50011410022
ชาญชัย บุตรเวียงพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
158
50011410023
ญาณิศา ลือโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
159
50011410025
ณัฐพล สาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
160
50011410026
ดรุณี ยศพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
161
50011410027
เดือนเพ็ญ ยะนะโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
162
50011410028
ตะวัน เสียงล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
163
50011410029
ธนิดา เครือสีดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
164
50011410030
ธิดา สลาพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
165
50011410031
ธีระพงษ์ สีแพน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
166
50011410032
นรากร เลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
167
50011410035
นิตยา โพกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
168
50011410036
นิภาพร กุดเป่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
169
50011410039
ปนัดดา บุญปะถัมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
170
50011410040
ปนัดดา นามสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
171
50011410041
ประนิดา นามภักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
172
50011410042
ประภัสสร สุภาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
173
50011410043
ปราณี กระสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
174
50011410044
ปริณวัฒน์ ทองดวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
175
50011410045
ปานเลขา ตาปราบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
176
50011410047
พัชราพรรณ วงศ์อามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
177
50011410048
พัชราพรรณ จันทะบูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
178
50011410051
พิรุณ คำผุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
179
50011410052
ภาคภูมิ สรรพวุธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
180
50011410054
ระเบียบ ตองติรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
181
50011410055
รัชนี อินทราแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
182
50011410056
รุ่งนภา สุทาธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
183
50011410057
ฤทัยรัตน์ สัตนาโค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
184
50011410058
วณิชชา วงค์สามารถ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
185
50011410059
วรรณภา ศิรินาโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
186
50011410060
วรรณภา เพียชามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
187
50011410061
วรรณิภา ศรีทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
188
50011410062
วรรณิภา โสดาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
189
50011410063
วราพร อักษรดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
190
50011410064
วสันต์ พันไธสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
191
50011410067
วิทกานต์ สารแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
192
50011410068
วิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
193
50011410069
วิภารัตน์ นากกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
194
50011410070
วิษณุ ผาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
195
50011410071
ศลิษา สีชัยชนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
196
50011410072
ศิริธร ภาดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
197
50011410073
ศิรินพร ภาโสภะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
198
50011410074
ศิริพร ยานิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
199
50011410075
ศิริมนัส ภูสีไม้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
200
50011410076
ศิริรัตน์ ต้นศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
201
50011410077
สมพร สาบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
202
50011410078
สมศรี เพชรงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
203
50011410079
สาลินี ภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
204
50011410081
สุคนธ์ทิพย์ ประนามเตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
205
50011410082
สุจิตราลักษณ์ เสาวกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
206
50011410084
สุชาวดี ไชยศรีฮาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
207
50011410085
สุทวิทย์ พิมพ์วงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
208
50011410086
สุนารี เจตสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
209
50011410087
สุพัฒตรา ถินวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
210
50011410088
สุพัตรา พันธ์วิริยากุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
211
50011410089
สุมลรัตน์ ไพศาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
212
50011410090
สุวิมล พานพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
213
50011410091
อธิวัฒน์ จันบุดดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
214
50011410092
อนุสรณ์ มีผิว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
215
50011410093
อนุสรา อุ่นคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
216
50011410094
อภิชาติ บู่แก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
217
50011410095
อภิชาติ เรืองฤทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
218
50011410096
อภิญญา สุริวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
219
50011410097
อภิสิทธิ์ สองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
220
50011410098
อรทัย แก้วโคกกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
221
50011410099
อุบล อุปฮาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
222
50011410100
เอกพจน์ พุดสุด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
223
50011410101
กิตติยาภรณ์ พลเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
224
50011410102
นริศรา หาญละคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
225
50011410103
รัชนี ไชยงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
226
50011410104
ลัดดาวัลย์ วงค์อินตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
227
50011410105
สุคนธ์ทิพย์ สีสุพรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
228
50011410106
อัญชลี โจมแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
229
50011410120
กนกพร พุฒนกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
230
50011410123
เด่นชัย กวยทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
231
50011410124
นันทิยา พิทักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
232
50011410125
สุริยา คำโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
233
50011410126
อภิรฉัตร ดวงธนู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
234
50011410127
ผุสดี คล่องแคล่ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
235
50011410128
จักรพันธ์ คงแสนคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
236
50011420001
กาญจนา ศรีชานิล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
237
50011420004
จริยา หาญลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
238
50011420005
จารุวรรณ เรืองศรีใส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
239
50011420006
จิรปรียา บุญสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
240
50011420007
จิราวดี ตรีเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
241
50011420008
จุฑามาศ เหง้าโอสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
242
50011420011
แจ่มนภา เอติรัตนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
243
50011420013
ชลาลัย ไทยน้อย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
244
50011420015
ณัฐยา ศรีเสนาะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
245
50011420016
ณัฐริฎา เมืองโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
246
50011420017
ทิพย์ธิดา สอนจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
247
50011420020
ธวัชชัย นาเจิมพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
248
50011420023
ธีระวัฒน์ วงมาต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
249
50011420024
นริสรา ประโพศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
250
50011420026
นิโลบล ทองตาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
251
50011420029
ประนอม นรทัต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
252
50011420030
ปริศนา จำปาบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
253
50011420031
ปรียานุช ประทุมพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
254
50011420032
ปิยวดี สุขดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
255
50011420033
ฝนทิพย์ พรหมแพง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
256
50011420034
พนิดา จันเทพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
257
50011420038
พัชรี มุมอ่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
258
50011420039
พัชรี วงศ์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
259
50011420040
เพ็ญพร เหมรานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
260
50011420041
เพียงฤทัย ปัดสำราญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
261
50011420043
ภรณ์ทิพย์ เทียบสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
262
50011420046
มัณทนา ขนุนใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
263
50011420047
ยุพาวดี สินธุเขตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
264
50011420048
รจนา พันธ์สวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
265
50011420049
รัตนา อะทาโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
266
50011420050
ลดามลัย ระบุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
267
50011420051
วชรีพร นาทุ่งหมื่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
268
50011420052
วรัญญา วันวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
269
50011420054
วรายุทธ ไหลหาโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
270
50011420055
วัลยา ศรีขัดเค้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
271
50011420056
วาณิชชา ตันเล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
272
50011420057
วานิช นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
273
50011420058
วิภาวี มายนต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
274
50011420061
ศรัญญู คำสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
275
50011420067
ศิวพร หาญณรงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
276
50011420068
สถาพร หลักคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
277
50011420069
สมฤดี นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
278
50011420072
สิริลักษณ์ แจกเกาะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
279
50011420073
สุจิตรา วิไลศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
280
50011420074
สุพจน์ หวังผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
281
50011420075
สุพรรณษา ดิษเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
282
50011420076
สุพรรณา กันหาป้อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
283
50011420077
สุพัตรา ศรีไศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
284
50011420079
สุรศักดิ์ ปักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
285
50011420080
สุรางคนา พิกุลศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
286
50011420081
สุวิมล เมืองสุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
287
50011420082
โสภิดา ต่อติด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
288
50011420083
หทัยรัตน์ โสหะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
289
50011420085
อนุชา พรโสภิณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
290
50011420087
อรทัย ไทยสงคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
291
50011420089
อรวรรณ ศรีไพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
292
50011420090
อรอุมา เดชทิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
293
50011420091
อริสา ขุนพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
294
50011420092
อัมพวัน พลศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
295
50011420093
อาภรณ์พรรณ เชื้อกุลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
296
50011420097
อุบลรัตน์ เรืองสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
297
50011420099
อุมาพร มาลาแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
298
50011420100
อุไรพร สุทธิโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
299
50011420102
คัทรียา วิไลเพชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
300
50011420103
จามรี สีเห็มทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
301
50011420106
จีรวรรณ นาจันทร์หอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
302
50011420109
ทัศนา พาบุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
303
50011420110
บุณยานุช วิเศษวิสัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
304
50011420112
ปิยะนุช วงษ์จารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
305
50011420114
พรพรรณ หนองเหล็ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
306
50011420115
พัชนีย์ ปะทะโก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
307
50011420117
ภาวิณี นะพะวาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
308
50011420118
ศราวุธ ลาโยธี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
309
50011420119
ศศิธร คำบุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
310
50011420121
ศิรินภา ศรีภูมั่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
311
50011420125
สุภาวดี เทพมะที
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
312
50011420128
หทัยชนก ต้นทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
313
51011470011
บุญยืน แสงงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
314
51011470018
เบญญาภา เขียวสลุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
315
52011425001
กนกวรรณ เชื้อนิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
316
52011425002
กาญจนา แตมไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
317
52011425003
กานต์จวรรณ วงค์ศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
318
52011425005
คัมภีรพรรณ มะธิปิไข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
319
52011425006
คำปอย ไพรนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
320
52011425011
ณัฐฌา สินเทาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
321
52011425012
ณัฐวดี ปลุกใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
322
52011425016
ธนาภรณ์ พันธุ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
323
52011425018
นฤมล นุศรีอัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
324
52011425019
นันทพร พระศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
325
52011425020
นัยรัตน์ แสนทวีสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
326
52011425022
นิตยา ชินรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
327
52011425026
ประจักษ์ ขอบเพ็ชร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
328
52011425029
พงษ์ศักดิ์ ประทุมตัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
329
52011425030
พรทิพย์ สืบสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
330
52011425031
พัชราพรรณ บัวโนนแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
331
52011425036
เพชรระวี ดีใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
332
52011425038
ยุทธนา จริยามา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
333
52011425042
รัตนาภรณ์ บัวผัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
334
52011425043
เรืองศักดิ์ ต้นกันยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
335
52011425045
ลัดดาวัลย์ สุทธิประภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
336
52011425047
วรางคณา โภคาพานิชย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
337
52011425048
วราวัลย์ วรวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
338
52011425049
วริศรา การินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
339
52011425050
วัชรชัย ชัยคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
340
52011425053
วิภาวรรณ พานอะนันต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
341
52011425057
รัชชานนท์ คำหล้าแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
342
52011425058
สาวิตรี พรมกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
343
52011425059
สาวิตรี วงหนองแวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
344
52011425060
สิริกัญญา นาทองลาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
345
52011425061
สุนทรียพันธ์ อ่อนสีแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
346
52011425065
สุมามาลย์ ประภาวะเก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
347
52011425066
สุเมธ วิลาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
348
52011425067
สุรีภรณ์ แก้วขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
349
52011425068
ธัญญธร วังโคตรแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
350
52011425070
อดิศักดิ์ ระกิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
351
52011425072
อภิญญา สีคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
352
52011425073
อรทัย สกุณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
353
52031425001
กนกอร นำสุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
354
52031425002
กฤษฎากร วงษ์ชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
355
52031425004
ขนิษฐา พิมพ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
356
52031425005
คธาวุฒิ สุระมรรคา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
357
52031425006
จริยา ตุงคะโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
358
52031425011
จุฬาลักษณ์ ศรีสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
359
52031425012
ดวงตา บุบผาลุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
360
52031425013
ดารุณี อ่างมัจฉา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
361
52031425014
ทรงเกียรติ ด้วงสะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
362
52031425017
ธนาภรณ์ ศรีโบราณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
363
52031425018
นงนุช เหลื่อมเภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
364
52031425021
นิตยา ภูวันนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
365
52031425022
นิติยา ถวิลรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
366
52031425023
นิภาพร หาสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
367
52031425024
นิภาพร จอดนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
368
52031425027
เบญจกุล ยืนสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
369
52031425029
ปติมา โพธิเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
370
52031425031
ปัญญารัตน์ คุณคำพระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
371
52031425032
พรทิพย์ ลีพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
372
52031425037
เพชรไพรินทร์ ทิศเชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
373
52031425040
ภุมรินทร์ ฐานะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
374
52031425041
มยุรี จันทะผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
375
52031425042
ยุวภา นามวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
376
52031425043
ร่าเริง สิงห์สัตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
377
52031425046
วราสิณี แก้วอุ่นเรือน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
378
52031425048
วารุณี โมเหลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
379
52031425051
วิลัยพร คงสวรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
380
52031425056
สมเกียรติ หาญจริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
381
52031425057
สุปราณี โนใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
382
52031425058
สุปรีชา โกษารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
383
52031425060
สุพัตรา อู่จอหอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
384
52031425062
สุภางค์ ภักดีแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
385
52031425066
อมรรัตน์ หารศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
386
52031425067
อัมรา ดีแท้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
387
52071425001
กนกวรรณ เทียมทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
388
52071425003
กมลธรรม สุชิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
389
52071425004
กมลรส คมสันต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
390
52071425005
กรรณิกา หวังห้องกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
391
52071425008
กาญจนา ธรรมเริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
392
52071425010
กาญจนา คลังเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
393
52071425014
กิตติยา เรียนรอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
394
52071425015
เกตุวดี จอกโคกสูง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
395
52071425020
คมศร เที่ยงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
396
52071425022
จันสุรีย์ คำสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
397
52071425023
จิราพร นุขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
398
52071425024
จีรัณธนี วัฒนดิลกวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
399
52071425025
จุฬาลักษณ์ เสือนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
400
52071425026
ฉวีวรรณ สมชมพู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
401
52071425027
ฉัตรชัย ดาวโคกสูง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
402
52071425029
ชญานิศ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
403
52071425031
ชมพูนุท ปั้นปัญญา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
404
52071425032
ชรินทร์ กอทรายกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
405
52071425039
ทิพวรรณ ปรินรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
406
52071425041
ธานี ตลับกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
407
52071425042
ธีรวุฒิ อยู่หลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
408
52071425043
นฤมล วัฒนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
409
52071425045
นาริน โคตพันธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
410
52071425046
น้ำทิพย์ เที่ยงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
411
52071425047
นิตยา โมรานอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
412
52071425048
นิภาภรณ์ มัทรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
413
52071425049
นุชวรีย์ สวัสดิ์กลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
414
52071425051
บุษรา กิจจา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
415
52071425053
ปวีณา บุญหนัก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
416
52071425054
ปิยะพร บุญซำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
417
52071425058
พัชรี เดิงขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
418
52071425061
ไพศาล โต๊ะไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
419
52071425062
ภัทรภรณ์ แป้นโสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
420
52071425064
มะลิซ้อน เนตรนางรอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
421
52071425065
ยุพา กินรีวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
422
52071425066
รวิวรรณ ข้อพิสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
423
52071425068
รุ้งทิวา ทองวัดพะเนาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
424
52071425069
รุ้งธิวา มีดก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
425
52071425070
รุจิรา ประสานแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
426
52071425072
ลัคนา เชนประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
427
52071425073
ลัดดาวรรณ โม้มกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
428
52071425075
วราภรณ์ จันโทริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
429
52071425078
วัชนู ชูคันหอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
430
52071425079
วาสนา เอนกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
431
52071425080
เสฏฐวัฒน์ ใจอุ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
432
52071425081
วีระเดช พันธุ์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
433
52071425083
สาธิต ปึ้งสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
434
52071425084
สายพิน ถอนโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
435
52071425085
สุจิตรา วรรณกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
436
52071425086
สุจิตรา จันทชิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
437
52071425087
สุชาดา ดวงจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
438
52071425088
สุดารัตน์ ทองดีนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
439
52071425089
สุดารัตน์ ผาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
440
52071425091
สุทธิดา ชาติประสพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
441
52071425094
สุพัตรา เส็งนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
442
52071425095
สุภาธินี เทียมอุดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
443
52071425096
สุวัฒน์ พันธสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
444
52071425099
อนุสรา ทับชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
445
52071425101
อภิญญา ปนสระน้อย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
446
52071425102
อมร หาญนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
447
52071425103
อมรรัตน์ ทองพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
448
52071425106
อรรถพล สิงห์ทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
449
52071425107
อรวรรณ สุโภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
450
52071425108
อ้อมใจ ศรีอภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
451
52071425111
อำนวย สำนักโนน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
452
52071425112
อิทธิพล นามคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
453
52121425002
กิ่งแก้ว ศรีเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
454
52121425003
เกตุมณี พรหมลิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
455
52121425004
เกียรตินิยม ทองแม้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
456
52121425007
จิรัฐติกาล ค้ำชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
457
52121425008
เฉลิมชัย จันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
458
52121425009
ชาญชัย ขันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
459
52121425010
ชื่นจิต คำเพ็ชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
460
52121425012
ดรุณรัตน์ พิมพ์เสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
461
52121425013
ดวงกมล หอมหวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
462
52121425014
ทิพวรรณ สมรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
463
52121425016
นภัสวรรณ กระจ่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
464
52121425017
ธนันท์ณภัส โสพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
465
52121425018
ธีระศักดิ์ ใยสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
466
52121425019
นาฏยาภรณ์ ยาจิตต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
467
52121425020
บุญเรือง สารชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
468
52121425021
เบญจพร ประรุมรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
469
52121425022
เบญจมาศ บุญเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
470
52121425023
ปนัดดา ขอร่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
471
52121425024
ประยงค์ พากเพียร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
472
52121425026
พัชราภรณ์ เชื้อทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
473
52121425029
พิทักษ์ กองตะคุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
474
52121425030
พิลาวัลย์ แหวนแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
475
52121425032
ยุภาวดี อินทร์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
476
52121425033
รชฏ สนทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
477
52121425034
รัชนี สายสิญจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
478
52121425035
รัฐกิจ มณฑาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
479
52121425037
วชิราภรณ์ ตุลยเสวี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
480
52121425038
วรพันธ์ ศรีอักษร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
481
52121425039
วัลลภ ธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
482
52121425040
วิทยา ชิณวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
483
52121425041
วิทยา กิ่งคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
484
52121425042
วิลาวรรณ ชิณวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
485
52121425045
ศิริพร พูนศรีธนากูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
486
52121425048
สายฝน กัณทะวัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
487
52121425049
สายฝน ศิลาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
488
52121425050
สุราช หาญบาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
489
52121425052
อนัญญา พันธ์ทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
490
52121425053
อรพรรณ์ นันโท
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
491
52121425054
อริษา แก้วพวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
492
52121425055
อัจฉรา ดอกคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
493
52121425056
อุทิศ คุ้มครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
494
52121425057
เอมอร สุนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
495
49011480009
วิชัย พลสะทอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
496
49161480012
ธนบดี  สีแสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
497
49161480017
ปราณี แสงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
498
49161480047
สุรเชษฐ์  ฉิ่งกิตติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
499
49161480049
สุริยนต์ โคตรชมภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
500
50011482016
อินทนนท์ อินทนพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
501
50221480007
ชุติมา ภิญโญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
502
50221480024
อมร ศรีสวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
503
50221480026
อุกฤษฎ์ บุษบงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
504
51011480008
พัฒนา พงษ์สนิท
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
505
51011480010
ระดา พันธุ์เชื้อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
506
51011480011
เรวัต เทพไทยอำนวย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
507
51011480018
ปาริชาติ ดำดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
508
51091480005
จรรยา หาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
509
51091480006
จารุณี มณีรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
510
51091480007
จารุวัฒน์ สาแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
511
51091480011
นิคม บุตรงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
512
51091480012
บุญเลิศ อินทร์งาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
513
51091480013
ประกอบ สุขบรรเทิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
514
51091480016
พิณีวรรณ์ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
515
51091480021
ยุทธชัย นพพิบูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
516
51091480022
รัตนา บังคะดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
517
51091480025
ศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
518
51091480026
สมเกียรติ ออกแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
519
51091480030
สุรพิน แววบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
520
51091480032
อรรถพงษ์ ดีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
521
51091480033
อริญชยา สุนทรธัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
522
51091480035
นพรัตน์ ตรงศูนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
523
51091480036
สุธาดา ศิริกิจจารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
524
51121480007
พรรณี โคษาราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
525
51121480011
ไพฑูรย์ สาธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
526
51121480019
อนุชา โอษะคลัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
527
51221480011
ปาหนัน กฤษณบัตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
528
52011480001
กฤษฏ์ โพธิ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
529
52011480002
จันทิรา เพียรอดวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
530
52011480003
จารุวรรณ สรรพโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
531
52011480007
ช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
532
52011480008
ชีวพร อัมรานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
533
52011480009
เชิดชัย พลตุ๊
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
534
52011480011
บวร จอมพรรษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
535
52011480012
บุญเรียง บัวละคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
536
52011480013
ประภาพร กามะพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
537
52011480014
ปานพกรณ์ หูตาชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
538
52011480015
พัชรา พรหมอารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
539
52011480016
ไพฑูรย์ คำสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
540
52011480017
ไพโรจน์ อุทรส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
541
52011480019
วินัย บุญยู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
542
52011480020
วิรัลพัชร สีสุมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
543
52011480022
สงวน บุญธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
544
52011480023
สายฝน น้อยสุพรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
545
52011480024
สิยะตรา เกาประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
546
52011480025
สุคนธรักษ์ คนใจบุญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
547
52011480026
สุภาพร กุณาศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
548
52051480002
จริยาวดี แท่งทองหลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
549
52051480008
น้ำฝน จันทร์แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
550
52051480009
นิตยา หลุ่มภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
551
52051480011
บุษบา การกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
552
52051480012
ปัญจรัตน์ คำแหง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
553
52051480014
พิชญาภา ฮงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
554
52051480017
ภัทร์ธิตา โภคาพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
555
52051480018
มนูญ ต้นเกษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
556
52051480019
มยุรี บุญศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
557
52051480020
รสสุคนธ์ มณฑา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
558
52051480021
รัชดาภรณ์ อมรสิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
559
52051480022
รัชดาวัลย์ พาประจง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
560
52051480023
รัศมี มาลาหอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
561
52051480025
ลัดดาวรรณ กอมณีย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
562
52051480026
วชิราภรณ์ มาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
563
52051480028
วานิช สายยืน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
564
52051480029
วิษณุพร รุ่งเรือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
565
52051480032
สุชารัตน์ โกศลศิรศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
566
52051480033
สุชารัตน์ ดวงแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
567
52051480036
อรุณ บุญสร้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
568
52091480002
จิรพงษ์ จริยธนกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
569
52091480006
ทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
570
52091480007
พรพรรณ ทัศนศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
571
52091480009
นิชานันท์ ธีระกำธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
572
52091480011
พิทักษ์ กะกูทิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
573
52091480014
มนตรี จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
574
52091480017
สถาปนา พานนนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
575
52091480018
สนธยา ตึกประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
576
52091480020
สรชา งามทรัพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
577
52091480023
สุรพงษ์ ทองดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
578
52091480024
สุรีย์พร พานนนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
579
52091480026
อมรเพชร ตันติรัตนานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
580
52091480027
อรพินท์ สุขสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
581
52121480003
ญาณี สีหบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
582
52121480004
ณรงค์ นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
583
52121480005
ณรงค์ วราพุฒ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
584
52121480006
สุวรรณหงษ์ ขันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
585
52121480009
บุญส่ง จันทร์ฉาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
586
52121480010
ประดิษฐ์ ไชยสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
587
52121480011
ประวัติ ศรีสุวรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
588
52121480012
พรหมณี ดับโศรก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
589
52121480014
ภาวนา โสภาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
590
52121480015
เริงศักดิ์ เสาร์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
591
52121480017
ลำพูน วรจักร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
592
52121480021
ศศิธร ไชยสัจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
593
52121480022
ศิโรรัฐปค์ ทองลือ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
594
52121480026
สุวรรณ โสพัฒน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
595
52121480027
อนุสรณ์ จันทสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
596
51011483006
ปิยมณฑ์ พฤกษชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
597
51011483007
เมตตา ยิ่งชัยภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
598
51011483012
อิทธิพล คุ้มวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
599
51011483014
รุ่งนภา ศรีโซ้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
600
51011481002
นันท์ธร กิจไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
601
51011481003
อนงค์ สืบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
602
51011481006
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
603
51221481013
รัตนา ทวีเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
604
51221481014
ลักษมณ ทองอินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
605
51221481021
จารุวรรณ คำจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
606
52011481003
นัฏฐิยา โยมไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
607
52011481004
ธาดารัตน์ ทองพิทักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
608
48011460002
บัณฑิต วรรณประพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก
609
48011460003
พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1