ตารางรายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 08:18 น.
ผลการสืบค้น พบจำนวนข้อมูล 609 แถว 

ลำดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
คณะ
สาขาวิชา
ระดับ
1
50011411001
นางสาวกรกต รสโสดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
2
50011411003
นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยมาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
3
50011411004
นางสาวกิตติยา สืบสีสุก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
4
50011411006
นางสาวกุลธิดา จำเริญสัตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
5
50011411007
นายเกียรติคุณ สุลินทบูรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
6
50011411008
นางสาวขัติยาพร ผางเวช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
7
50011411009
นางสาวแคทรียา สุวรรณไตรย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
8
50011411010
นางสาวจริยา ศรีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
9
50011411014
นายชัชวาลย์ เกษนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
10
50011411026
นางสาวทิพวรรณ ปาสาริกัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
11
50011411030
นางสาวนฤมล อ่อนบ้านแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
12
50011411034
นางสาวนิตยา บุญท้าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
13
50011411035
นางสาวนิตยา แสงคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
14
50011411038
นางสาวเนรัญชรา ไตรทิพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
15
50011411039
นางสาวบุษบา พิมศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
16
50011411040
นายปริญญา สาทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
17
50011411044
นายพงศ์ภัทร ภิญโญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
18
50011411046
นางสาวพรพรรณ แมนไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
19
50011411047
นางสาวพรลัดดา ไปวันหน้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
20
50011411048
นางสาวพัชรี ประลอบพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
21
50011411049
นางสาวพิชฌาวรรณ อรัญมิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
22
50011411051
นางสาวเพ็ญประภา ใหมเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
23
50011411052
นางสาวเพียงพิศ สุขณะล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
24
50011411054
นางสาวภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
25
50011411056
นางสาวภาวิณี บุดดาคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
26
50011411058
นางสาวมณีรัตน์ เจริญใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
27
50011411060
นางสาวมัลลิกา พันธุ์มาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
28
50011411064
นายวัชระ น้อยวิบล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
29
50011411066
นางสาววันทนา สะภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
30
50011411069
นายวิทยา เกื้อทาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
31
50011411071
นางสาววิลาวัลย์ บุญก้อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
32
50011411072
นางสาววิสาริณี ศรีชมภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
33
50011411075
นางสาวศุภลักษณ์ เม่นเผือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
34
50011411076
นางสาวสราวดี คันศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
35
50011411077
นางสาวสริตา โกษาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
36
50011411078
นางสาวสุพรรณี น้อยอามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
37
50011411080
นายสุรศักดิ์ จันทะรส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
38
50011411082
นางสาวเสาวนนท์ ดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
39
50011411083
นายอดุลย์ รอดวินิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
40
50011411084
นางสาวอภิญญา วารินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
41
50011411087
นางสาวอรอนงค์ ทองไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
42
50011411088
นางสาวอรุณี ฝาระมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
43
50011411091
นายอำพล พละศูนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
44
50011411093
นายเอกชัย ปัญญาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
45
50011411095
นางสาวจันทร์สุดา ชัยศรีหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
46
50011411096
นางสาวจิรารักษ์ คชรมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
47
50011411099
นางสาวนภาวรรณ ราชม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
48
50011411108
นางสาวมยุรี นาเจิมพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
49
50011411116
นางสาวสุทธิณี แป้นเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
50
50011411117
นางสาวสุนันทา โสภาคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
51
50011411120
นางสาวสุภาพร กลางประพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
52
50011411122
นางสาวอัมรินทร์ จันดาเวียง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
53
50011411124
นางสาวชนิดา จูมพลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
54
50011411125
นางสาวประภาทิพย์ สุดวรรค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
55
50011411126
นางสาวปรารถนา นันทะรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
56
50011411127
นางสาวปะการัง เดชภูมี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
57
50011411129
นางสาวศุภลักษณ์ ซุยลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
58
50011421003
นางสาวจริยา สินทูลพรมราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
59
50011421004
นางสาวจินตนาการ พัฒนวิสัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
60
50011421005
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงขุนลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
61
50011421008
นางสาวธาราพันธ์ แก้ววังชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
62
50011421009
นางสาวนลินี อรรควงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
63
50011421010
นางสาวนันทิยา ศรีราตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
64
50011421017
นางสาวปิยะมาภรณ์ จันนามอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
65
50011421018
นางสาวพรทิวา พาอ้ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
66
50011421019
นางสาวภัสรา แสงวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
67
50011421021
นางสาวภานุพร บุญมาพิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
68
50011421027
นางสาวรุ่งทิวา ปุญยะสาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
69
50011421028
นางสาวรุ่งนภา ชูกลิ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
70
50011421029
นางสาววนิดา สุทธิสิงห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
71
50011421030
นางสาววรรณวิศา จุลณีย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
72
50011421031
นางสาววราพรรณ ไชยมูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
73
50011421032
นางสาววริศรา จันอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
74
50011421034
นางสาววันวิสาข์ ธานีกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
75
50011421036
นางสาวศิรินภา ทวีเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
76
50011421039
นายสุทัศน์ ศรีไชยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
77
50011421044
นางสาวอังสุมาริน ปากวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
78
50011421063
นายกริช เรืองไชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
79
50011421064
นายคมกริช อินทะขัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
80
50011421065
นางสาวคัมภีร์พรรณ ทานา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
81
50011421067
นายจักรกริช เซ็นธุลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
82
50011421068
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
83
50011421069
นางสาวจิตติมา ขามช่วง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
84
50011421070
นางสาวจิรกานต์ จงนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
85
50011421071
นางสาวจิราภรณ์ แดนโนนโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
86
50011421075
นางสาวชาริณี สุทธิรักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
87
50011421076
นางสาวติราพร ทองที
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
88
50011421078
นางสาวธาราทิพย์ เมืองแทน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
89
50011421082
นายนัฐพล อิ่มประสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
90
50011421083
นางสาวนันทวดี ยอดศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
91
50011421085
นางสาวนิรินทรา พรมจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
92
50011421088
นางสาวบุปผชาติ สุภาพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
93
50011421089
นางสาวปนิดา อินทร์โนนเชือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
94
50011421090
นายปรีชา พิมพิรุด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
95
50011421091
นางสาวปวีณา เสี้ยมแหลม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
96
50011421092
นางสาวปวีณา จันทร์สระแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
97
50011421095
นางสาวพรพรรณ ธนะอุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
98
50011421096
นางสาวพรพิมล ทองคำแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
99
50011421097
นางสาวพลอยไพลิน ทับทิม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
100
50011421098
นางสาวพลอยไพลิน อินดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
101
50011421099
นางสาวพัชรินทร์ บุญศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
102
50011421100
นางสาวพิไลวรรณ วุ่นตุลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
103
50011421103
นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานเชียงวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
104
50011421107
นางสาวมินตรา เปลื้องทุกข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
105
50011421108
นางสาวรัชมาพร ถิ่นสูงเนิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
106
50011421109
นางสาวละออ ชัยลิตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
107
50011421111
นายวชิราวุฒิ หวังสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
108
50011421112
นายวีระยุทธ นินชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
109
50011421113
นายวุฒิชัย อินทะวุธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
110
50011421116
นางสาวศิริธร ศิริบุตวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
111
50011421119
นางสาวปวีณ์ธิดา พันธ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
112
50011421120
นางสาวสัญวรา สันจร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
113
50011421121
นางสาวสาวิตตรี แสนละมุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
114
50011421122
นางสาวสำเนียง ไผ่พุทธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
115
50011421123
นางสาวสุจิตรา อินทิสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
116
50011421125
นางสาวขวัญลดา ภานุสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
117
50011421126
นางสาวสุพรรษา สุวรรณทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
118
50011421127
นางสาวสุพัตรา พบวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
119
50011421130
นางสาวสุภาวัล ตอพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
120
50011421133
นางสาวโสรยา แอ่งบัวใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
121
50011421135
นางสาวอภิญญา ไชยมาตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
122
50011421136
นายอรรถวุฒิ โคตรสีเขียว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
123
50011421138
นางสาวอรุณี แสงวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
124
50011421140
นางสาวเกษสุดา พรรณขาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
125
50011421141
นางสาวณัฐวรรณ พำขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
126
50011421145
นายพิทักษ์ พรมดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
127
50011421146
นางสาวพุทธิดา สุขสนั่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
128
50011421147
นางสาวเพ็ญประภา สุขช่วย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
129
50011421149
นายรณชัย บุญสาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
130
50011421150
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขแสงรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
131
50011421151
นางสาวลลิตา ทิพจรูญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
132
50011421152
นางสาววรางรัตน์ สุทธิคำภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
133
50011421156
นางสาวอรวรรณ มุงวงษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
134
50011421157
นางสาวอ้อมใจ ขันตี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
135
50011421158
นางสาวอัมพิกา คงรอด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
136
50011421160
นางสาวศิรินาถ พันธุ์เทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
137
50011421161
นางสาวสุภัทรา นามแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
138
50011421163
นางสาวจีรพร สารบุญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Translation
ปริญญาตรี
139
49011410093
นางสาวพัชราพร ไชยรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
140
50011410001
นางสาวกนกวรรณ ถาดไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
141
50011410002
นายกรวิทย์ จั่นแค้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
142
50011410003
นายกวีทัศน์ เมาะลาษี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
143
50011410004
นางสาวกัญญา แก้วสีไว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
144
50011410005
นางสาวกัลยา ไชยมีสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
145
50011410008
นางสาวขวัญชนก แสงมณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
146
50011410010
นายคมกริช ศรีชาดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
147
50011410012
นางสาวจิตฎิญา จิตรจักร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
148
50011410013
นายจิตรกร วิระกา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
149
50011410014
นางสาวจิรวดี นารีไผ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
150
50011410015
นางสาวจุฑามาศ มะลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
151
50011410016
นางสาวจุฑารัตน์ หมายรอกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
152
50011410017
นางสาวฉวีวรรณ ปุริวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
153
50011410018
นางสาวฉัตราวดี ประกิระสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
154
50011410019
นางสาวชนิดาภรณ์ แสนคง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
155
50011410020
นางสาวชไมพร เพชรสุระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
156
50011410021
นางสาวกชพรรณ ชาติบัญชาพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
157
50011410022
นายชาญชัย บุตรเวียงพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
158
50011410023
นางสาวญาณิศา ลือโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
159
50011410025
นายณัฐพล สาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
160
50011410026
นางสาวดรุณี ยศพล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
161
50011410027
นางสาวเดือนเพ็ญ ยะนะโชติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
162
50011410028
นางสาวตะวัน เสียงล้ำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
163
50011410029
นางสาวธนิดา เครือสีดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
164
50011410030
นางสาวธิดา สลาพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
165
50011410031
นายธีระพงษ์ สีแพน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
166
50011410032
นายนรากร เลไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
167
50011410035
นางสาวนิตยา โพกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
168
50011410036
นางสาวนิภาพร กุดเป่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
169
50011410039
นางสาวปนัดดา บุญปะถัมภ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
170
50011410040
นางสาวปนัดดา นามสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
171
50011410041
นางสาวประนิดา นามภักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
172
50011410042
นางสาวประภัสสร สุภาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
173
50011410043
นางสาวปราณี กระสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
174
50011410044
นายปริณวัฒน์ ทองดวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
175
50011410045
นางสาวปานเลขา ตาปราบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
176
50011410047
นางสาวพัชราพรรณ วงศ์อามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
177
50011410048
นางสาวพัชราพรรณ จันทะบูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
178
50011410051
นางสาวพิรุณ คำผุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
179
50011410052
นายภาคภูมิ สรรพวุธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
180
50011410054
นางสาวระเบียบ ตองติรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
181
50011410055
นางสาวรัชนี อินทราแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
182
50011410056
นางสาวรุ่งนภา สุทาธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
183
50011410057
นางสาวฤทัยรัตน์ สัตนาโค
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
184
50011410058
นางสาววณิชชา วงค์สามารถ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
185
50011410059
นางสาววรรณภา ศิรินาโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
186
50011410060
นางสาววรรณภา เพียชามาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
187
50011410061
นางสาววรรณิภา ศรีทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
188
50011410062
นางสาววรรณิภา โสดาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
189
50011410063
นางสาววราพร อักษรดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
190
50011410064
นายวสันต์ พันไธสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
191
50011410067
นายวิทกานต์ สารแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
192
50011410068
นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
193
50011410069
นางสาววิภารัตน์ นากกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
194
50011410070
นายวิษณุ ผาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
195
50011410071
นางสาวศลิษา สีชัยชนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
196
50011410072
นางสาวศิริธร ภาดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
197
50011410073
นางสาวศิรินพร ภาโสภะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
198
50011410074
นางสาวศิริพร ยานิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
199
50011410075
นายศิริมนัส ภูสีไม้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
200
50011410076
นางสาวศิริรัตน์ ต้นศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
201
50011410077
นายสมพร สาบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
202
50011410078
นางสาวสมศรี เพชรงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
203
50011410079
นางสาวสาลินี ภักดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
204
50011410081
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ประนามเตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
205
50011410082
นางสาวสุจิตราลักษณ์ เสาวกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
206
50011410084
นางสาวสุชาวดี ไชยศรีฮาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
207
50011410085
นายสุทวิทย์ พิมพ์วงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
208
50011410086
นางสาวสุนารี เจตสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
209
50011410087
นางสาวสุพัฒตรา ถินวิชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
210
50011410088
นางสาวสุพัตรา พันธ์วิริยากุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
211
50011410089
นางสาวสุมลรัตน์ ไพศาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
212
50011410090
นางสาวสุวิมล พานพิมพ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
213
50011410091
นายอธิวัฒน์ จันบุดดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
214
50011410092
นางสาวอนุสรณ์ มีผิว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
215
50011410093
นางสาวอนุสรา อุ่นคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
216
50011410094
นายอภิชาติ บู่แก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
217
50011410095
นายอภิชาติ เรืองฤทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
218
50011410096
นางสาวอภิญญา สุริวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
219
50011410097
นายอภิสิทธิ์ สองศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
220
50011410098
นางสาวอรทัย แก้วโคกกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
221
50011410099
นางสาวอุบล อุปฮาด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
222
50011410100
นายเอกพจน์ พุดสุด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
223
50011410101
นางสาวกิตติยาภรณ์ พลเยี่ยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
224
50011410102
นางสาวนริศรา หาญละคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
225
50011410103
นางสาวรัชนี ไชยงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
226
50011410104
นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์อินตา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
227
50011410105
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สีสุพรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
228
50011410106
นางสาวอัญชลี โจมแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
229
50011410120
นางสาวกนกพร พุฒนกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
230
50011410123
นายเด่นชัย กวยทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
231
50011410124
นางสาวนันทิยา พิทักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
232
50011410125
นายสุริยา คำโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
233
50011410126
นางสาวอภิรฉัตร ดวงธนู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
234
50011410127
นางสาวผุสดี คล่องแคล่ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
235
50011410128
นายจักรพันธ์ คงแสนคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
236
50011420001
นางสาวกาญจนา ศรีชานิล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
237
50011420004
นางสาวจริยา หาญลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
238
50011420005
นางสาวจารุวรรณ เรืองศรีใส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
239
50011420006
นางสาวจิรปรียา บุญสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
240
50011420007
นางสาวจิราวดี ตรีเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
241
50011420008
นางสาวจุฑามาศ เหง้าโอสา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
242
50011420011
นางสาวแจ่มนภา เอติรัตนะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
243
50011420013
นางสาวชลาลัย ไทยน้อย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
244
50011420015
นางสาวณัฐยา ศรีเสนาะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
245
50011420016
นางสาวณัฐริฎา เมืองโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
246
50011420017
นางสาวทิพย์ธิดา สอนจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
247
50011420020
นายธวัชชัย นาเจิมพลอย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
248
50011420023
นายธีระวัฒน์ วงมาต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
249
50011420024
นางสาวนริสรา ประโพศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
250
50011420026
นางสาวนิโลบล ทองตาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
251
50011420029
นางสาวประนอม นรทัต
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
252
50011420030
นางสาวปริศนา จำปาบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
253
50011420031
นางสาวปรียานุช ประทุมพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
254
50011420032
นางสาวปิยวดี สุขดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
255
50011420033
นางสาวฝนทิพย์ พรหมแพง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
256
50011420034
นางสาวพนิดา จันเทพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
257
50011420038
นางสาวพัชรี มุมอ่อน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
258
50011420039
นางสาวพัชรี วงศ์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
259
50011420040
นางสาวเพ็ญพร เหมรานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
260
50011420041
นางสาวเพียงฤทัย ปัดสำราญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
261
50011420043
นางสาวภรณ์ทิพย์ เทียบสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
262
50011420046
นางสาวมัณทนา ขนุนใหญ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
263
50011420047
นางสาวยุพาวดี สินธุเขตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
264
50011420048
นางสาวรจนา พันธ์สวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
265
50011420049
นางสาวรัตนา อะทาโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
266
50011420050
นางสาวลดามลัย ระบุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
267
50011420051
นางสาววชรีพร นาทุ่งหมื่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
268
50011420052
นางสาววรัญญา วันวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
269
50011420054
นายวรายุทธ ไหลหาโคตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
270
50011420055
นางสาววัลยา ศรีขัดเค้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
271
50011420056
นางสาววาณิชชา ตันเล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
272
50011420057
นายวานิช นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
273
50011420058
นางสาววิภาวี มายนต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
274
50011420061
นายศรัญญู คำสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
275
50011420067
นางสาวศิวพร หาญณรงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
276
50011420068
นางสาวสถาพร หลักคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
277
50011420069
นางสาวสมฤดี นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
278
50011420072
นางสาวสิริลักษณ์ แจกเกาะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
279
50011420073
นางสาวสุจิตรา วิไลศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
280
50011420074
นายสุพจน์ หวังผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
281
50011420075
นางสาวสุพรรณษา ดิษเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
282
50011420076
นางสาวสุพรรณา กันหาป้อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
283
50011420077
นางสาวสุพัตรา ศรีไศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
284
50011420079
นายสุรศักดิ์ ปักษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
285
50011420080
นางสาวสุรางคนา พิกุลศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
286
50011420081
นางสาวสุวิมล เมืองสุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
287
50011420082
นางสาวโสภิดา ต่อติด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
288
50011420083
นางสาวหทัยรัตน์ โสหะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
289
50011420085
นายอนุชา พรโสภิณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
290
50011420087
นางสาวอรทัย ไทยสงคราม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
291
50011420089
นางสาวอรวรรณ ศรีไพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
292
50011420090
นางสาวอรอุมา เดชทิตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
293
50011420091
นางสาวอริสา ขุนพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
294
50011420092
นางสาวอัมพวัน พลศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
295
50011420093
นางสาวอาภรณ์พรรณ เชื้อกุลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
296
50011420097
นางสาวอุบลรัตน์ เรืองสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
297
50011420099
นางสาวอุมาพร มาลาแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
298
50011420100
นางสาวอุไรพร สุทธิโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
299
50011420102
นางสาวคัทรียา วิไลเพชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
300
50011420103
นางสาวจามรี สีเห็มทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
301
50011420106
นางสาวจีรวรรณ นาจันทร์หอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
302
50011420109
นางสาวทัศนา พาบุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
303
50011420110
นางสาวบุณยานุช วิเศษวิสัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
304
50011420112
นางสาวปิยะนุช วงษ์จารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
305
50011420114
นางสาวพรพรรณ หนองเหล็ก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
306
50011420115
นางสาวพัชนีย์ ปะทะโก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
307
50011420117
นางสาวภาวิณี นะพะวาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
308
50011420118
นายศราวุธ ลาโยธี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
309
50011420119
นางสาวศศิธร คำบุดดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
310
50011420121
นางสาวศิรินภา ศรีภูมั่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
311
50011420125
นางสาวสุภาวดี เทพมะที
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
312
50011420128
นางสาวหทัยชนก ต้นทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
313
51011470011
นายบุญยืน แสงงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
314
51011470018
นางสาวเบญญาภา เขียวสลุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
315
52011425001
นางสาวกนกวรรณ เชื้อนิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
316
52011425002
นางสาวกาญจนา แตมไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
317
52011425003
นางสาวกานต์จวรรณ วงค์ศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
318
52011425005
นางสาวคัมภีรพรรณ มะธิปิไข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
319
52011425006
นายคำปอย ไพรนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
320
52011425011
นางสาวณัฐฌา สินเทาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
321
52011425012
นางสาวณัฐวดี ปลุกใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
322
52011425016
นางสาวธนาภรณ์ พันธุ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
323
52011425018
นางสาวนฤมล นุศรีอัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
324
52011425019
นางสาวนันทพร พระศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
325
52011425020
นางสาวนัยรัตน์ แสนทวีสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
326
52011425022
นางสาวนิตยา ชินรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
327
52011425026
นายประจักษ์ ขอบเพ็ชร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
328
52011425029
จ.อ.พงษ์ศักดิ์ ประทุมตัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
329
52011425030
นางพรทิพย์ สืบสารคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
330
52011425031
นางสาวพัชราพรรณ บัวโนนแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
331
52011425036
นางสาวเพชรระวี ดีใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
332
52011425038
พ.จ.อ.ยุทธนา จริยามา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
333
52011425042
นางสาวรัตนาภรณ์ บัวผัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
334
52011425043
นายเรืองศักดิ์ ต้นกันยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
335
52011425045
นางสาวลัดดาวัลย์ สุทธิประภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
336
52011425047
นางสาววรางคณา โภคาพานิชย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
337
52011425048
นางสาววราวัลย์ วรวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
338
52011425049
นางสาววริศรา การินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
339
52011425050
พ.จ.อ.วัชรชัย ชัยคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
340
52011425053
นางสาววิภาวรรณ พานอะนันต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
341
52011425057
นายรัชชานนท์ คำหล้าแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
342
52011425058
นางสาวสาวิตรี พรมกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
343
52011425059
นางสาวสาวิตรี วงหนองแวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
344
52011425060
นางสาวสิริกัญญา นาทองลาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
345
52011425061
นางสาวสุนทรียพันธ์ อ่อนสีแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
346
52011425065
นางสาวสุมามาลย์ ประภาวะเก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
347
52011425066
นายสุเมธ วิลาศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
348
52011425067
นางสาวสุรีภรณ์ แก้วขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
349
52011425068
นางสาวธัญญธร วังโคตรแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
350
52011425070
นายอดิศักดิ์ ระกิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
351
52011425072
นางสาวอภิญญา สีคาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
352
52011425073
นางสาวอรทัย สกุณี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
353
52031425001
นางสาวกนกอร นำสุย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
354
52031425002
นายกฤษฎากร วงษ์ชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
355
52031425004
นางสาวขนิษฐา พิมพ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
356
52031425005
นายคธาวุฒิ สุระมรรคา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
357
52031425006
นางสาวจริยา ตุงคะโสภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
358
52031425011
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
359
52031425012
นางดวงตา บุบผาลุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
360
52031425013
นางสาวดารุณี อ่างมัจฉา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
361
52031425014
นายทรงเกียรติ ด้วงสะดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
362
52031425017
นางสาวธนาภรณ์ ศรีโบราณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
363
52031425018
นางสาวนงนุช เหลื่อมเภา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
364
52031425021
นางสาวนิตยา ภูวันนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
365
52031425022
นางสาวนิติยา ถวิลรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
366
52031425023
นางสาวนิภาพร หาสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
367
52031425024
นางสาวนิภาพร จอดนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
368
52031425027
นางเบญจกุล ยืนสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
369
52031425029
นางสาวปติมา โพธิเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
370
52031425031
นางสาวปัญญารัตน์ คุณคำพระ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
371
52031425032
นางสาวพรทิพย์ ลีพรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
372
52031425037
นางสาวเพชรไพรินทร์ ทิศเชย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
373
52031425040
นางสาวภุมรินทร์ ฐานะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
374
52031425041
นางสาวมยุรี จันทะผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
375
52031425042
นางสาวยุวภา นามวิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
376
52031425043
นางร่าเริง สิงห์สัตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
377
52031425046
นางสาววราสิณี แก้วอุ่นเรือน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
378
52031425048
นางสาววารุณี โมเหลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
379
52031425051
นางสาววิลัยพร คงสวรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
380
52031425056
นายสมเกียรติ หาญจริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
381
52031425057
นางสาวสุปราณี โนใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
382
52031425058
นายสุปรีชา โกษารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
383
52031425060
นางสาวสุพัตรา อู่จอหอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
384
52031425062
นางสาวสุภางค์ ภักดีแสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
385
52031425066
นางสาวอมรรัตน์ หารศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
386
52031425067
นางอัมรา ดีแท้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
387
52071425001
นางสาวกนกวรรณ เทียมทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
388
52071425003
นางสาวกมลธรรม สุชิลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
389
52071425004
นางกมลรส คมสันต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
390
52071425005
นางสาวกรรณิกา หวังห้องกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
391
52071425008
นางสาวกาญจนา ธรรมเริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
392
52071425010
นางสาวกาญจนา คลังเงิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
393
52071425014
นางสาวกิตติยา เรียนรอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
394
52071425015
นางสาวเกตุวดี จอกโคกสูง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
395
52071425020
นายคมศร เที่ยงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
396
52071425022
นางสาวจันสุรีย์ คำสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
397
52071425023
นางสาวจิราพร นุขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
398
52071425024
นางจีรัณธนี วัฒนดิลกวิทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
399
52071425025
นางสาวจุฬาลักษณ์ เสือนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
400
52071425026
นางสาวฉวีวรรณ สมชมพู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
401
52071425027
นายฉัตรชัย ดาวโคกสูง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
402
52071425029
นางสาวชญานิศ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
403
52071425031
นางสาวชมพูนุท ปั้นปัญญา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
404
52071425032
นายชรินทร์ กอทรายกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
405
52071425039
นางสาวทิพวรรณ ปรินรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
406
52071425041
นายธานี ตลับกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
407
52071425042
นายธีรวุฒิ อยู่หลง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
408
52071425043
นางสาวนฤมล วัฒนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
409
52071425045
นางสาวนาริน โคตพันธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
410
52071425046
นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงกระโทก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
411
52071425047
นางสาวนิตยา โมรานอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
412
52071425048
นางสาวนิภาภรณ์ มัทรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
413
52071425049
นางสาวนุชวรีย์ สวัสดิ์กลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
414
52071425051
นางสาวบุษรา กิจจา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
415
52071425053
นางสาวปวีณา บุญหนัก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
416
52071425054
นางสาวปิยะพร บุญซำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
417
52071425058
นางสาวพัชรี เดิงขุนทด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
418
52071425061
นายไพศาล โต๊ะไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
419
52071425062
นางสาวภัทรภรณ์ แป้นโสม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
420
52071425064
นางสาวมะลิซ้อน เนตรนางรอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
421
52071425065
นางสาวยุพา กินรีวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
422
52071425066
นางสาวรวิวรรณ ข้อพิสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
423
52071425068
นางสาวรุ้งทิวา ทองวัดพะเนาว์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
424
52071425069
นางสาวรุ้งธิวา มีดก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
425
52071425070
นางสาวรุจิรา ประสานแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
426
52071425072
นางสาวลัคนา เชนประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
427
52071425073
นางสาวลัดดาวรรณ โม้มกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
428
52071425075
นางสาววราภรณ์ จันโทริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
429
52071425078
นางสาววัชนู ชูคันหอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
430
52071425079
นางสาววาสนา เอนกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
431
52071425080
นายเสฏฐวัฒน์ ใจอุ่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
432
52071425081
นายวีระเดช พันธุ์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
433
52071425083
นายสาธิต ปึ้งสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
434
52071425084
นางสาวสายพิน ถอนโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
435
52071425085
นางสาวสุจิตรา วรรณกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
436
52071425086
นางสาวสุจิตรา จันทชิด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
437
52071425087
นางสาวสุชาดา ดวงจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
438
52071425088
นางสุดารัตน์ ทองดีนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
439
52071425089
นางสาวสุดารัตน์ ผาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
440
52071425091
นางสาวสุทธิดา ชาติประสพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
441
52071425094
นางสาวสุพัตรา เส็งนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
442
52071425095
นางสาวสุภาธินี เทียมอุดม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
443
52071425096
นายสุวัฒน์ พันธสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
444
52071425099
นางสาวอนุสรา ทับชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
445
52071425101
นางสาวอภิญญา ปนสระน้อย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
446
52071425102
นายอมร หาญนอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
447
52071425103
นางสาวอมรรัตน์ ทองพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
448
52071425106
นายอรรถพล สิงห์ทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
449
52071425107
นางสาวอรวรรณ สุโภ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
450
52071425108
นางสาวอ้อมใจ ศรีอภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
451
52071425111
นายอำนวย สำนักโนน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
452
52071425112
ส.อ.อิทธิพล นามคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
453
52121425002
นางสาวกิ่งแก้ว ศรีเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
454
52121425003
นางสาวเกตุมณี พรหมลิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
455
52121425004
นางสาวเกียรตินิยม ทองแม้น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
456
52121425007
นางสาวจิรัฐติกาล ค้ำชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
457
52121425008
นายเฉลิมชัย จันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
458
52121425009
นายชาญชัย ขันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
459
52121425010
นางสาวชื่นจิต คำเพ็ชร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
460
52121425012
นางสาวดรุณรัตน์ พิมพ์เสน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
461
52121425013
นางสาวดวงกมล หอมหวล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
462
52121425014
นางสาวทิพวรรณ สมรักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
463
52121425016
นางนภัสวรรณ กระจ่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
464
52121425017
นางสาวธนันท์ณภัส โสพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
465
52121425018
นายธีระศักดิ์ ใยสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
466
52121425019
นางสาวนาฏยาภรณ์ ยาจิตต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
467
52121425020
จ.อ.บุญเรือง สารชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
468
52121425021
นางสาวเบญจพร ประรุมรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
469
52121425022
นางสาวเบญจมาศ บุญเลิศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
470
52121425023
นางสาวปนัดดา ขอร่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
471
52121425024
นายประยงค์ พากเพียร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
472
52121425026
นางสาวพัชราภรณ์ เชื้อทุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
473
52121425029
นายพิทักษ์ กองตะคุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
474
52121425030
นางสาวพิลาวัลย์ แหวนแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
475
52121425032
นางสาวยุภาวดี อินทร์คำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
476
52121425033
นายรชฏ สนทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
477
52121425034
นางรัชนี สายสิญจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
478
52121425035
นายรัฐกิจ มณฑาจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
479
52121425037
นางสาววชิราภรณ์ ตุลยเสวี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
480
52121425038
นายวรพันธ์ ศรีอักษร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
481
52121425039
นายวัลลภ ธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
482
52121425040
นายวิทยา ชิณวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
483
52121425041
นายวิทยา กิ่งคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
484
52121425042
นางสาววิลาวรรณ ชิณวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
485
52121425045
นางสาวศิริพร พูนศรีธนากูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
486
52121425048
นางสายฝน กัณทะวัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
487
52121425049
นางสาวสายฝน ศิลาวงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
488
52121425050
นายสุราช หาญบาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
489
52121425052
นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
490
52121425053
นางสาวอรพรรณ์ นันโท
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
491
52121425054
นางสาวอริษา แก้วพวง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
492
52121425055
นางสาวอัจฉรา ดอกคำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
493
52121425056
นายอุทิศ คุ้มครอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
494
52121425057
นางเอมอร สุนันท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี
495
49011480009
นายวิชัย พลสะทอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
496
49161480012
นายธนบดี  สีแสด
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
497
49161480017
นางปราณี แสงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
498
49161480047
นายสุรเชษฐ์  ฉิ่งกิตติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
499
49161480049
นายสุริยนต์ โคตรชมภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
500
50011482016
นายอินทนนท์ อินทนพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
501
50221480007
นางชุติมา ภิญโญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
502
50221480024
นายอมร ศรีสวัสดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
503
50221480026
นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
504
51011480008
นายพัฒนา พงษ์สนิท
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
505
51011480010
นางระดา พันธุ์เชื้อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
506
51011480011
นายเรวัต เทพไทยอำนวย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
507
51011480018
นางสาวปาริชาติ ดำดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
508
51091480005
นางจรรยา หาสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
509
51091480006
นางจารุณี มณีรัตน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
510
51091480007
นายจารุวัฒน์ สาแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
511
51091480011
นายนิคม บุตรงาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
512
51091480012
นายบุญเลิศ อินทร์งาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
513
51091480013
นายประกอบ สุขบรรเทิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
514
51091480016
นางพิณีวรรณ์ บูรณ์เจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
515
51091480021
นายยุทธชัย นพพิบูลย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
516
51091480022
นางรัตนา บังคะดารา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
517
51091480025
นางศิริรัตน์ แก้วประเสริฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
518
51091480026
นายสมเกียรติ ออกแดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
519
51091480030
นายสุรพิน แววบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
520
51091480032
นายอรรถพงษ์ ดีเสมอ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
521
51091480033
นางอริญชยา สุนทรธัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
522
51091480035
นางนพรัตน์ ตรงศูนย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
523
51091480036
นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
524
51121480007
นางพรรณี โคษาราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
525
51121480011
นายไพฑูรย์ สาธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
526
51121480019
ว่าที่ ร.ต.อนุชา โอษะคลัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
527
51221480011
นางสาวปาหนัน กฤษณบัตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
528
52011480001
นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
529
52011480002
นางจันทิรา เพียรอดวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
530
52011480003
นางสาวจารุวรรณ สรรพโส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
531
52011480007
นางช่อชฎา กิตติธนโชคชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
532
52011480008
นางสาวชีวพร อัมรานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
533
52011480009
นายเชิดชัย พลตุ๊
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
534
52011480011
นายบวร จอมพรรษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
535
52011480012
นางบุญเรียง บัวละคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
536
52011480013
นางสาวประภาพร กามะพร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
537
52011480014
นายปานพกรณ์ หูตาชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
538
52011480015
นางพัชรา พรหมอารักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
539
52011480016
นายไพฑูรย์ คำสมบัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
540
52011480017
นายไพโรจน์ อุทรส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
541
52011480019
นายวินัย บุญยู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
542
52011480020
นางวิรัลพัชร สีสุมาตย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
543
52011480022
นายสงวน บุญธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
544
52011480023
นางสาวสายฝน น้อยสุพรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
545
52011480024
นางสาวสิยะตรา เกาประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
546
52011480025
นางสุคนธรักษ์ คนใจบุญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
547
52011480026
นางสุภาพร กุณาศล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
548
52051480002
นางสาวจริยาวดี แท่งทองหลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
549
52051480008
นางน้ำฝน จันทร์แดง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
550
52051480009
นางสาวนิตยา หลุ่มภู
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
551
52051480011
นางบุษบา การกล้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
552
52051480012
นางปัญจรัตน์ คำแหง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
553
52051480014
นางพิชญาภา ฮงทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
554
52051480017
ร.อ.ภัทร์ธิตา โภคาพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
555
52051480018
นายมนูญ ต้นเกษ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
556
52051480019
นางมยุรี บุญศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
557
52051480020
นางรสสุคนธ์ มณฑา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
558
52051480021
นางสาวรัชดาภรณ์ อมรสิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
559
52051480022
นางรัชดาวัลย์ พาประจง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
560
52051480023
นายรัศมี มาลาหอม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
561
52051480025
นางสาวลัดดาวรรณ กอมณีย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
562
52051480026
นางสาววชิราภรณ์ มาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
563
52051480028
นายวานิช สายยืน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
564
52051480029
นายวิษณุพร รุ่งเรือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
565
52051480032
นางสาวสุชารัตน์ โกศลศิรศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
566
52051480033
นางสุชารัตน์ ดวงแก้ว
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
567
52051480036
นายอรุณ บุญสร้าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
568
52091480002
นายจิรพงษ์ จริยธนกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
569
52091480006
นายทวีศักดิ์ ซ่อมประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
570
52091480007
พันโทหญิงพรพรรณ ทัศนศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
571
52091480009
นางนิชานันท์ ธีระกำธร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
572
52091480011
นายพิทักษ์ กะกูทิน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
573
52091480014
นายมนตรี จันทา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
574
52091480017
นายสถาปนา พานนนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
575
52091480018
นายสนธยา ตึกประโคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
576
52091480020
นายสรชา งามทรัพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
577
52091480023
นายสุรพงษ์ ทองดา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
578
52091480024
นางสุรีย์พร พานนนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
579
52091480026
นางสาวอมรเพชร ตันติรัตนานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
580
52091480027
นางอรพินท์ สุขสกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
581
52121480003
นางญาณี สีหบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
582
52121480004
นายณรงค์ นามวงษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
583
52121480005
นายณรงค์ วราพุฒ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
584
52121480006
นางสาวสุวรรณหงษ์ ขันทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
585
52121480009
นายบุญส่ง จันทร์ฉาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
586
52121480010
นายประดิษฐ์ ไชยสังข์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
587
52121480011
นายประวัติ ศรีสุวรรณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
588
52121480012
นางสาวพรหมณี ดับโศรก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
589
52121480014
นางสาวภาวนา โสภาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
590
52121480015
นายเริงศักดิ์ เสาร์ชัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
591
52121480017
นางลำพูน วรจักร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
592
52121480021
นางศศิธร ไชยสัจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
593
52121480022
นางสาวศิโรรัฐปค์ ทองลือ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
594
52121480026
นายสุวรรณ โสพัฒน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
595
52121480027
นายอนุสรณ์ จันทสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพ
ปริญญาโท
596
51011483006
นางปิยมณฑ์ พฤกษชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
597
51011483007
นางสาวเมตตา ยิ่งชัยภูมิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
598
51011483012
นายอิทธิพล คุ้มวงศ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
599
51011483014
นางรุ่งนภา ศรีโซ้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ปริญญาโท
600
51011481002
นายนันท์ธร กิจไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
601
51011481003
นางอนงค์ สืบศรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
602
51011481006
นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
ปริญญาโท
603
51221481013
นางสาวรัตนา ทวีเดช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
604
51221481014
นางลักษมณ ทองอินทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
605
51221481021
นางสาวจารุวรรณ คำจันทร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
606
52011481003
นางนัฏฐิยา โยมไธสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
607
52011481004
นางสาวธาดารัตน์ ทองพิทักษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท
608
48011460002
นายบัณฑิต วรรณประพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก
609
48011460003
นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาเอก

ขณะนี้อยู่หน้า 1 มีทั้งหมด 1 หน้า
1